Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вокруг города много памятников природы. Один из них – река Сим берет свое начало из небольшого ключа у западного склона хребта Амшер и протекает по у...полностью>>
'Документ'
Аарон (м.б. высокий, яркий, просвещенный, но точное значение не известно) — старший сын Амрама, сына Каафа, сына Левия, старший брат Моисея. Был призв...полностью>>
'Презентация'
В связи с компьютеризацией школьного образования, учителя все шире используют информационные технологии в преподавании. Чаще всего это мультимедийные...полностью>>
'Документ'
1.1. За период с апреля 2007 года по апрель 2009 года адвокатское сообщество России отметило важные события - пятилетие принятия Федерального закона ...полностью>>

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи диплом (2)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2007 р. N 1333
Київ

Про Премію Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи
диплома та нагрудного знака, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту і
Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виплати
Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України


1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді,
особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного
життя України та утвердженню її міжнародного авторитету.

2. Премія присуджується до Дня молоді особам віком до 35
років за досягнення у розбудові України протягом календарного
року, що передує її присудженню. При цьому можуть також
враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за
попередні роки.

Щороку присуджується 60 Премій у розмірі 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна.

Премія не присуджується повторно, а також не присуджується за
досягнення, передбачені номінаціями Премії відповідно до пункту 3
Положення, за які особи відзначені державними нагородами.

3. Премія присуджується за досягнення у попередньому році за
такими критеріями:

1) номінація за виробничі досягнення - значне перевиконання
виробничих завдань, високий ступінь їх складності, вагомий
особистий внесок у забезпечення розвитку виробництва;

2) номінація за наукові досягнення - рівень державного та
міжнародного визнання наукових та науково-прикладних результатів;

3) номінація за творчі досягнення:

здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших
загальнодержавних культурно-мистецьких змаганнях;

вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної
творчості, збереження та популяризації декоративно-ужиткового
мистецтва, традиційної культури українського народу;

значний авторський доробок у сфері мистецтва, визнаний
Академією мистецтв, відповідними всеукраїнськими творчими
спілками, літературно-мистецькими об'єднаннями;

4) номінація за спортивні досягнення - високий спортивний
результат (встановлення рекорду) або призові місця на чемпіонатах
України, Європи, світу серед молодших вікових груп;

5) номінація за особисту мужність:

відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку
людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

особиста мужність, виявлена під час виконання завдань у
складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України,
направленого до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій
операції;

6) номінація за внесок у забезпечення розвитку молодіжного
руху - активне залучення молоді до роботи в громадських
організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, виконання
соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів.

4. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на
присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України (далі - Комітет).

Комітет розглядає відповідно до покладених на нього завдань
подання про присудження Премії, проводить конкурсний відбір
кандидатів.

До складу Комітету входять Віце-прем'єр-міністр України
(голова Комітету), Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту
(заступник голови Комітету), перші заступники (заступники)
Міністра охорони здоров'я, Міністра культури і туризму, Міністра
освіти і науки, Міністра оборони, Міністра транспорту та зв'язку,
Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів, Міністра юстиції,
Міністра палива та енергетики, Міністра регіонального розвитку та
будівництва, Міністра з питань житлово-комунального господарства,
Міністра вугільної промисловості, Міністра промислової політики,
Міністра економіки, Міністра праці та соціальної політики,
Міністра аграрної політики, Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Голова Держприкордонслужби, Голова
Держкомпідприємництва, Голова Держкомтелерадіо, Голова ДПА,
віце-президент Національної академії наук, представник Верховної
Ради України (за згодою), голова Українського молодіжного форуму
(за згодою), інші особи за рішенням голови Комітету.

Персональний склад Комітету затверджує його голова. Члени
Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його
голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини його складу.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комітету вносять
голова та члени Комітету.

Рішення Комітету про висунення кандидатів на присудження
Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Комітету.

5. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує
голова або його заступник, що веде засідання.

Рішення Комітету є підставою для підготовки проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює
Мінсім'ямолодьспорт.

7. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації, об'єднання громадян подають щороку до 1
березня відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на
здобуття Премії, міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям, Національній та галузевим академіям наук,
всеукраїнським молодіжним громадським організаціям:

1) клопотання про присудження Премії;

2) у двох примірниках:

характеристику кандидата на здобуття Премії із зазначенням
його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається
кандидат, за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

особовий листок з обліку кадрів кандидата за підписом
начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання, що
скріплюється печаткою;

копію паспорта;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

8. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації, Національна та галузеві
академії наук, всеукраїнські молодіжні громадські організації
відбирають на підставі поданих документів не більш як п'ять
кандидатів на здобуття Премії і подають щороку до 1 квітня
Мінсім'ямолодьспорту:

список кандидатів за підписом керівника відповідного органу,
установи та організації;

документи, зазначені в пункті 7 цього Положення;

інформацію про загальну кількість кандидатів на здобуття
Премії.

9. Мінсім'ямолодьспорт:

забезпечує прийняття та розгляд документів, зазначених у
пункті 8 цього Положення;

готує обґрунтовані пропозиції за результатами розгляду
поданих документів та вносить їх Комітетові;

готує щороку згідно з рішенням Комітету проект розпорядження
Кабінету Міністрів України про присудження Премії та подає його до
1 червня в установленому порядку.

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження
Премії є підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака
та здійснення виплати грошової винагороди.

11. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії,
здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті
Мінсім'ямолодьспорту за програмою "Здійснення заходів державної
політики з питань молоді, жінок та сім'ї".

12. Диплом, нагрудний знак і грошова винагорода вручаються в
урочистій обстановці Прем'єр-міністром України або
Віце-прем'єр-міністром України чи за їх дорученням - Міністром у
справах сім'ї, молоді та спорту.

У разі відсутності лауреата під час урочистого вручення
диплом і нагрудний знак вручаються йому Головою Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, а грошова винагорода -
Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333

ОПИС
диплома лауреата Премії Кабінету
Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України


Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі
досягнення молоді у розбудові України складається з обкладинки і
вкладки з текстом.

Обкладинка виготовляється з твердого картону і має форму
прямокутника розміром 430 х 302 міліметри, складеного в один згин
по лінії короткої сторони. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий
червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.

На лицьовому боці обкладинки - тиснений фарбою золотистого
кольору напис "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України". Всередині
обкладинки у місці її згину закріплено муарову синьо-жовту стрічку
(співвідношення кольорів - 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і
має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в
один згин по лінії короткої сторони.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься
зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою
золотистого кольору. У центрі сторінки синьою фарбою надруковано
слова "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України".

На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду
Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.

На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреату
Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

у номінації ____________________________________________________".

Нижче зазначаються дата і номер розпорядження Кабінету
Міністрів України про присудження Премії. Диплом підписується
Прем'єр-міністром України. У лівому нижньому куті друкарським
способом зазначається номер диплома.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333

ОПИС
нагрудного знака лауреата Премії
Кабінету Міністрів України за особливі
досягнення молоді у розбудові України


Нагрудний знак лауреата Премії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України має форму
правильного кола діаметром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж
зовнішнього краю.

На лицьовій стороні нагрудного знака міститься силуетне
зображення фасаду Будинку Уряду України, яке композиційно
розміщене в центрі кола, що утворене розташованим у верхній
частині написом "Премія Кабінету Міністрів України" і зображеною у
нижній частині лавровою гілкою.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис: "За
особливі досягнення молоді у розбудові України".

Усі зображення і написи опуклі.

Нагрудний знак за допомогою кільця з вушком з'єднується з
фігурною колодкою прямокутної витягнутої по горизонталі форми, що
покрита муаровою синьо-жовтою стрічкою (співвідношення кольорів -
1:1).

Нагрудний знак виготовляється з латуні та покривається
позолотою і прикріплюється до одягу за допомогою горизонтальної
шпильки на зворотному боці колодки.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р.
N 951 ( 951-2000-п ) "Про Премію Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 24, ст. 1005), крім абзацу першого пункту 1.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р.
N 1592 ( 1592-2002-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 44, ст. 2019).

3. Пункт 29 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 30, ст. 1546).

4. Пункт 65 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
4 вересня 2003 р. N 1402 ( 1402-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня
2004 р. N 364 ( 364-2004-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 12, ст. 736).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р.
N 987 ( 987-2004-п ) "Про внесення зміни до пункту 3 Положення про
Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову
держави" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2075).

7. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
20 квітня 2005 р. N 305 ( 305-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 16, ст. 845).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р.
N 1207 ( 1207-2005-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 51, ст. 3195), крім пункту 1 змін, що
вносяться до зазначеної постанови, в частині уточнення назви
Премії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи диплом (1)

  Диплом
  1. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи диплома та нагрудного знака, що додаються.
 2. Кабінет Міністрів України  постановля є:        Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за  особливі досягнення молоді у розбудові України,  а також описи диплом

  Диплом
  особливі досягнення якої сприяють розвитку  суспільно-економічного життя України та утвердженню її міжнародного авторитету. . Премія  присуджується  до  Дня  молоді  особам віком до 35 років за досягнення  у  розбудові  України  протягом 
 3. До уваги усіх молодих людей району віком до 35 років, активних учасників молодіжних громадських організацій

  Конкурс
  Щороку проводиться обласний конкурс проектів молодіжних і дитячих громадських організацій, відповідно до якого молодіжні громадські організації повинні подати конкурсну документацію та проекти програм громадських організацій, на здійснення
 4. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 5. У західному науковому центрі

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.

Другие похожие документы..