Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Бег – самый доступный из всех видов спорта. Занятия бегом можно проводить круглый год. Потребность в движении заложено природой в каждом человеке. В ...полностью>>
'Документ'
Общее представление о методологии науки; методология психологии, теория, метод и методика; парадигма; классическая и постклассическая парадигма науки...полностью>>
'Документ'
«Обязательные постановления» по морскому торговому порту Певек изданы на основании ст. 68 Кодекса торгового мореплавания СССР в соответствии с приказ...полностью>>
'Доклад'
Палласовский район расположен в восточной части Заволжья. Его площадь составляет десятую часть всей области - 12,361 тыс. кв. км, протя­женность райо...полностью>>

Протокол №2 від 24. 09. 2011 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Альфреда нобеля

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Робоча програма

навчальної дисципліни

«Правознавство»

галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво»

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №2 від 24.09.2011 р.

Кременчук

2011

Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство», галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» / Укл.: М.Ф.Безродний, Г.Ф.Москалик. – Кременчук: КІДУ ім. А.Нобеля, 2011. – 12 с.

Укладачі: М.Ф.Безродний,ст. викладач, Г.Ф.Москалик, к.філос.н., доцент.

Відповідальний за випуск: А.П. Самодрин, д.п.н., професор, зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

ЗМІСТ

 1. Опис предмету навчальної дисципліни 3

 2. Мета і завдання навчальної дисципліни 3

 3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями 4

 4. Орієнтовна структура залікових кредитів дисципліни 5

 5. Плани та методичні матеріали для проведення семінарських занять 6

 6. Технологічна карта 6

 7. Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл часу

самостійної роботи 6

 1. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 7

 2. Методи навчання 7

 3. Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю 7

 4. Методи оцінювання та форма підсумкової діагностики 8

 5. Методичне забезпечення 9

 6. Список рекомендованої літератури 9

1. Опис навчальної дисципліни

В умовах побудови правової держави підвищується роль права як регулятора суспільних відносин. Зростають вимоги до всіх верств населення щодо суворого додержання законів.

Подальше зміцнення законності та правопорядку на підставі Конституції України передбачає передусім знання студентами основ права. З цією метою в навчальний план інституту введено навчальну дисципліну «Правознавство».

Загальний опис дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика організації навчального процесу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3

Галузь знань:

0305 – «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки:

6.303502 – «Економічна кібернетика»

6.030503 – «Міжнародна економіка»

6.030504 – «Економіка підприємства»

6.030507 – «Маркетинг»

6.030508 – «Фінанси і кредит»

6.030509 – «Облік і аудит»

Рік підготовки: 2

Семестр: 3

Кількість змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин:

лекції: 18

семінари: 18

самостійна робота: 62

в тому числі:

індивідуальна

робота: 10

Разом: 108

Вибіркова дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю: ПМК

2. Мета і завдання навчальної дисципліни

Курс «Правознавство» має своєю метою опанування студентами знаннями основ законодавства України, розкриття ролі законодавства у вирішенні завдань соціального та економічного розвитку суспільства.

Головним завданням при опануванні курсу є:

 • формування у студентів вміння орієнтуватись в системі норм законодавства України;

 • навчити студентів опиратися у повсякденному житті на норми права;

 • навчити студентів співвідносити вчинки з відповідальністю, яка передбачена законодавством.

Знати:

Основні нормативні положення Законодавства України, а також найбільших галузей права таких як: Конституційне, Цивільне право, Сімейне право, Адміністративне право.

Вміти:

Правильно використовувати основні норми право в повсякденному житті. Знати базові основи найважливіших галузей право таких як: Трудове право, Кримінальне право, Сімейне право, Цивільне та Адміністративне право, та інше.

Користуватися отриманими знаннями в галузі конституційного право та вміти відстоювати належні людині та громадянину права, що передбачені Конституцією України.

У процесі вивчення курсу студенти пишуть контрольні роботи, та вирішують тестові завдання. Готують доповіді по темам. По закінченню вивчення курсу складають залік.

3. Зміст програми навчальної дисципліни за

змістовними модулями та темами

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальні поняття про державу та право

Походження держави та права. Поняття та ознаки держави. Функції держави. Типи та форми держави. Правова держава та її ознаки.

Поняття та ознаки права. Функції і система права. Норма права та правовідносини. Поняття, ознаки, склад, види правопорушень. Юридична відповідальність за правопорушення.

Тема 2. Основи конституційного устрою України

Конституційне право – основна галузь права України. Декларація про державний суверенітет України. Конституція – Основний Закон держави.

Основи виборчої системи України.

Громадянин та держава. Принципи правового статусу громадян України.

Тема 3. Загальна характеристика адміністративного права

Система органів державного управління. Адміністративна відповідальність.

Тема 4. Трудове право

Кодекс законів про працю України. Трудові правовідносини. Трудовий договір: сторони, зміст, порядок заключення та припинення трудового договору. Трудові спори та порядок їх розв’язання.

Робочий час та час відпочинку.

Види матеріальної відповідальності.

Тема 5. Цивільне право

Поняття, особливості, принципи цивільного права. Цивільні правовідносини.

Правоздатність та дієздатність.

Цивільно-правова відповідальність. Види відповідальності.

Спадкування за законом та заповітом.

Змістовий модуль 2

Тема 6. Сімейне право

Шлюб: укладення та розторгнення. Особисті правові та обов’язки подружжя.

Права та обов’язки батьків та дітей.

Тема 7. Основи кримінального права

Злочин та його відмінності від інших видів правопорушень. Ознаки та склад злочину. Види злочинів.

Тема 8. Житлове законодавство

Види житлового фонду, та порядок придбання житла.

Тема 9. Земельне та екологічне право

Закон України «Про охорону навколишнього середовища».

Земельний фонд України. Види власності на землю.

4. Орієнтовна структура залікових кредитів дисципліни

Тема

Кількість годин

Всього

з них:

Лекцій

Семінарів

Самостійна робота

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальні поняття про державу та право

12

2

2

8

Тема 2. Основи конституційного устрою України

12

2

2

8

Тема 3. Загальна характеристика адміністративного права

12

2

2

8

Тема 4. Трудове право

12

2

2

8

Тема 5. Цивільне право

12

2

2

8

Змістовий модуль 2

Тема 6. Сімейне право

12

2

2

8

Тема 7. Основи кримінального права

12

2

2

8

Тема 8. Житлове законодавство

12

2

2

8

Тема 9. Земельне та екологічне право

12

2

2

8

Всього

108

18

18

72

5. Плани та методичні матеріали для проведення семінарських занять

 1. Необхідні методичні матеріали додаються (Методичні вказівки до проведення семінарських занять навчальної дисципліни «Правознавство». / Укладач: М.Ф.Безродний. – Кременчук: КІ ДУЕП, 2010. – 16 с.).

6. Технологічна карта

Технологічна карта вивчення дисципліни розробляється викладачем для кожної навчальної групи на відповідний семестр та додається до робочої програми (Додаток Б).

7. Перелік питань для самостійного вивчення та

розподіл часу самостійної роботи

7.1. Перелік питань для самостійного вивчення

 1. Теорії походження держави.

 2. Основні права, свободи та обов’язки громадян України.

 3. Система та види державних органів влади в Україні та їх повноваження.

 4. Умови та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення.

 5. Позовна давність. Захист цивільних прав.

 6. Шлюбний контракт.

 7. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність.

 8. Екологічні права та обов’язки громадян.

 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

7.2. Розподіл часу самостійної роботи

з/п

Види робіт

Кількість годин

1.

Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається в лекціях

20

2.

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання

10

3.

Підготовка до поточних семінарських занять

18

4.

Підготовка до модульної діагностики

18

5.

Підготовка до підсумкового контролю

6

Всього

72

8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають за мету сформувати у студентів навички самостійного аналізу явищ та процесів у сфері міжнародної громадської думки, міжнародних комунікацій тощо.

Теми індивідуальних занять визначає викладач, який веде семінарські заняття. Терміни виконання та способи оцінки визначаються картою самостійної роботи студента.

9. Методи навчання

Лекційний курс з дисципліни «Правознавство» викладається у вигляді розгорнутих проблемних лекцій, в яких аналізуються головні проблеми та завдання законодавства України.

Семінарські заняття проводяться у формі колоквіумів-дискусій із запланованим обговоренням та захистом доповідей та рефератів, що торкаються найбільш актуальних питань курсу.

Поточний та підсумковий контроль здійснюється з використанням методу опитування і тестування.

10. Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю

 1. Поняття та функції держави.

 2. Класифікація держав за їх формою.

 3. Поняття і функції права. Джерела (форми) права.

 4. Поняття державного апарату, органу держави.

 5. Поняття і склад правовідносин.

 6. Поняття і склад правопорушення.

 7. Поняття і цілі юридичної відповідальності.

 8. Поняття системи права, галузі, інституту, норми права.

 9. Система прав і свобод людини і громадянина. Обов’язки людини і громадянина.

 10. Гарантії захисту прав людини і громадянина.

 11. Поняття цивільних правовідносин, його учасники.

 12. Поняття та суб’єкти права власності. Захист права власності.

 13. Поняття зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язань.

 14. Поняття та види цивільно-правових договорів.

 15. Поняття та об’єкти інтелектуальної власності.

 16. Спадкування за заповітом та за законом.

 17. Поняття, форма та строки трудового договору.

 18. Поняття, види та тривалість робочого часу.

 19. Поняття і види часу відпочинку.

 20. Розірвання трудового договору.

 21. Матеріальна відповідальність робітників та службовців.

 22. Житлові права та обов’язки громадян.

 23. Надання житлових приміщень.

 24. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

 25. Порядок і умови укладання шлюбу. Припинення і недійсність шлюбу.

 26. Особисті і майнові права і обов’язки подружжя.

 27. Права і обов’язки батьків і дітей.

 28. Поняття опіки та піклування.

 29. Поняття адміністративного правопорушення.

 30. Види адміністративних стягнень.

 31. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

 32. Порядок накладання адміністративних стягнень.

 33. Кримінальна відповідальність та її підстави.

 34. Поняття і склад злочину.

 35. Поняття, мета і види покарання.

 36. Судова система України.

 37. Завдання і функції прокуратури.

 38. Принципи та організація діяльності адвокатури.

 39. Нотаріат України (загальні засади організації та діяльності).

 40. Органи внутрішніх справ (система, завдання, структура, повноваження).

11. Методи оцінювання та форми підсумкової діагностики

У відповідності до «Положення про поточний та підсумковий контроль знань студентів відповідно до загальноєвропейських стандартів, визначених системою залікових кредитів (ЕСТ5)», підсумковий семестровий контроль здійснюється як сумарне оцінювання за результатами ПМК, проведених протягом семестру.

Модулі, теми та форми діагностики

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Тема 1, тестування

5

Тема 2, контрольна робота

5

Тема 3, опитування, тестування

5

Тема 4, імітаційна гра, тестування

5

Тема 5, тестування

5

Змістовий модуль 2

Тема 6, рольова гра

5

Тема 7, тестування

5

Тема 8, диспут

5

Тема 9, самостійна робота

10

Усього за роботу на практичних заняттях

50

Робота на лекціях

10

Залік

40

Разом

100

12. Методичне забезпечення викладання дисципліни

 1. Програма навчальної дисципліни «Правознавство» / І.В. Манцова. – Дніпропетровськ: ДУЕП ім. А.Нобеля, 2011. – 8 с.

 2. Робоча програма навчальної, дисципліни «Правознавство», галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» / Укл.: М.Ф.Безродний, Г.Ф.Москалик. – Кременчук: КІДУ ім. А.Нобеля, 2011. – 12 с.

 3. Правознавство. Підручник // За ред. Проф. В.В.Копейчикова. - К, Юрінком Інтер, 2003. (базовий підручник).

 4. Технологічна карта вивчення дисципліни.

 5. Методичні вказівки до проведення семінарських занять навчальної дисципліни «Правознавство». / Укладач: М.Ф.Безродний. – Кременчук: КІ ДУЕП, 2010. – 16 с.

13. Перелік рекомендованої література

Основна:

 1. Конституція України. К., 1996 р. ВВРУ, 1996. - №30.

 2. Цивільний кодекс України. ВВРУ, 2003 р. №40-44.

 3. Кодекс законів про працю України. – Х.: “Одиссей”, 2001.

 4. Житловий кодекс України, 1994 р. (із змін. і доп.).

 5. Сімейний кодекс України. ВВРУ, 2002 р. №21-22.

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: 1996. (із змін. і доп.).

 7. Кримінальний кодекс України. ВВРУ, 2001 р. №25-26.

 8. Правознавство. Підручник // За ред. проф. В.В.Копейчикова. - К, Юрінком Інтер, 2003. (базовий підручник)

 9. Музыченко П.П. Основы правоведения Украины. – Харьков: «Одиссей», 2006.

 10. Декларация о государственном суверенитете Украины //Ведомости Верховного Совета Украины,- 1990. - №3.

 11. Основи права: Учебник // Под ред. З.Г. Крыловой. - М.: Высшая школа, 2002.

Додаткова:

 1. Закон України “Про судоустрій України” ВВРУ, 2002 р. №27-28.

 2. Закон України “Про прокуратуру” ВВРУ, 1991 р. №53 (із змін. і доп.).

 3. Закон України “Про міліцію” ВВРУ, 1991 р. №9 (із змін. і доп.).

 4. Закон України “Про адвокатуру” ВВРУ, 2003 р. №9.

 5. Закон України “Про нотаріат” ВВРУ, 1993 р. №39.

 6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” ВВРУ, 1997 р. №24.

 7. Закон України “Про власність” ВВРУ, 1991 р. №20 (із змін. і доп.).

 8. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” ВВРУ, 1992 р. №36 (в редакції 18.11.1997 р.).

 9. Закон України “Про колективні договори та угоди” ВВРУ, 1993 р. № 36.

 10. Закон України “Про зайнятість населення” ВВРУ, 1991 р. №14 (із змін. і доп.).

 11. Закон України “Про відпустки” ВВРУ, 1997 р. №2.

 12. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. Бюлетень законодавства і юридичної практики №3, 2003 р.

 13. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности. – К.: «Одиссей», 2001 г.

 14. Жилищное законодательнство Украины. – Х.: “Одиссей”, 2001 г.

 15. Збірник законів про працю. – К.: “Вікар”, 2002 р.

 16. Законодавство України про відпустки. – К.: Юрінком Інтер. 2000 р.

 17. Сімейне законодавство України. Збірник законодавчих та підзаконних актів. – К.: “Атіка”, 2003 р.

 18. Законодавство України про адміністративну відповідальність. Бюлетень законодавства і юр. практики №6, 2003 р.

 19. Основні чинні кодекси і закони України. К., “Махаон”, 2003 р.

 20. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права. Підручник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2003 р.

 21. Основи держави і права. Навчальний посібник. / За ред. А.М. Колодія і А.О. Олійника. – К.: “Либідь”, 1997 р.

 22. П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібн. – К.: “Атіка”, 2001 р.

 23. А.В. Малько. Теория государства и права. – М.: «Юрист», 2000 р.

 24. В.О.Котюк. Основи держави і права. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001р.

 25. Основы права / Под ред. проф. З.Г. Крыловой. – М.: «Высшая школа», 2002 г.

 26. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в питаннях і відповідях. Навч. посіб. з осн. положень Конституції України. – К.: Абрис: Л. Кальварія. 1996 р.

 27. Основи конституційного права України / За ред. проф. В.В. Копейчикова. – К: «Юрінком Інтер». 2000 р.

 28. Права громадян України / Уклад.: Подпалий А.А. К., 1997 р.

 29. Трудове право України. Практикум. – К.: «Юрінком Інтер», 1999 р.

 30. Д.О. Карпенко. Трудове право України. Курс лекцій. К.,1999 р.

 31. Адміністративне право України. Підручник. – К.: «Юрінком Інтер», 2001 р.

Навчальне видання

М.Ф. Безродний

Г.Ф. Москалик

Робоча програма

навчальної дисципліни

«Правознавство»

галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво»

Підписано до друку ____________ Формат 60/84/16. Умовн. друк. арк. 0,33

Оперативна типографія. Зам. №_______ Тираж ________ прим. ________

КІДУ ім. А.Нобеля

39623, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 79.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено” на засіданні кафедри обліку І аудиту протокол №1 від 01. 09. 2011 р

  Документ
  33. Проблеми організації вітчизняної та міжнародної практики методики ведення обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції (робіт і послуг).
 2. Протокол №9 від 29. 11. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Методика формування професійних умінь у майбутніх техніків з монтажу, обслуговування устаткування і систем газопостачання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
 3. Протокол №6 від 14. 06. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень(педагогіка)

  Документ
  Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі неперервної інженерно-педагогічної освіти
 4. Протокол №2 від 22. 02. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Національні засади розвитку освіти кримських татар (середина ХІХ – початок ХХІ століття) (13.00.01) Н. консультант: д.п.н.
 5. Протокол №8 від 25. 10. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Теоретичні і методичні основи модернізації природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі

Другие похожие документы..