Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
2.1.2.На семинарских занятиях изучается материал, который не рассматривается на лекциях, в целях более рационального использования аудиторного времени...полностью>>
'Документ'
Гормональная терапия в последние годы приобретает все большую значимость для здоровья женщины в самых разных возрастных периодах и при различных клини...полностью>>
'Реферат'
Аннотация. Цель курса – ознакомить студентов с современным состоянием проблемы загрязнения грунтов и их массивов экотоксикантами и дать основы методов...полностью>>
'Документ'
И был он такой счастливый - Такой же, как я когда-то. * Луна бесплотною тенью Витала над темной водой, А в заводи звезды купались Веселою светлой гур...полностью>>

Перевірила: доц. Коренєва О. Г (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Організація обліку в банку»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО- ОПЕРАЦІЙНОЇ РОБОТИ

В БАНКУ

Виконала: студентка групи МОА-02

Морозова І.І.

Перевірила: доц. Коренєва О.Г.

Суми – 2011

ВСТУП

Складність і динамічність сучасних економічних взаємовідносин потребують від банків упровадження ефективних та гнучких до ринкових умов систем управління банком, які б забезпечували можливість оперативного реагування на зміни в економічному середовищі та враховували існуючі структурні особливості. Останніми роками в банках України значну увагу приділяють удосконаленню саме системи бухгалтерського обліку, одним із напрямків якого є розробка теоретичних основ та механізмів практичного впровадження облікової політики та ефективної операційної роботи в банку. Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку передбачає застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, тож максимальна інтеграція та приведення обліку до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів є необхідною умовою активної співпраці з зарубіжними країнами та розширення зовнішньоекономічних зв’язків.

Актуальність теми пов’язана в першу чергу з тим, що сьогодні в умовах ринкових відносин та швидкоплинного зовнішнього середовища, поряд з активними процесами гармонізації та стандартизації обліку в світі, вітчизняні банки все більше відчувають потребу в удосконаленні нормативного забезпечення даних питань як на рівні держави, так і на рівні окремого банку.

Суть проблеми обумовлена насамперед необхідністю адаптації облікових систем банку до змін інформаційних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації. Потреба у виявленні, вимірювання, реєстрації, накопиченні, аналізі та розширенні обсягу та змісту такої інформації невпинно зростає. Однак на практиці цей процес відбувається досить повільно, облікова політика ще не стала засобом оперативного реагування на чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, а операційна робота потребує суттєвих змін та удосконалень, бо не забезпечує вимог щодо ефективної роботи банку. На сьогоднішній день вказана проблема розроблена недостатньо.

Вивченням проблемних питань з організації обліково-операційної роботи в комерційних банках займалися такі зарубіжні вчені, як: Ж. Бурніс’єн, Р. Обер, Ж. Саварі, І. Шер, О. Шмаленбах , X. Андерсон, Р. Ентоні, Д. Колдуелл, Б. Нідлз й Дж. Ріс, Е.С. Хендріксен, М.Р. Метьюс й М.Х.Б. Перери; А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, С.А. Ніколаєва, В.Д. Новодворський, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Л.З. Шнейдман; та вітчизняні науковці: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем'яненко, В.П. Завгородній, С.Я. Зубілевич, Г.Г. Кірейцев, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, В. Палій, Л.О. Примостка, П.Г. Савлук, В.В. Сопко, В.Г. Швець, С. Голов та інші.

Успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від ефективної сформованої обліково-операційної роботи, що дозволяє зменшувати ризики операційні банку та сприятиме зростанню іміджу національної банківської сфери та рівню довіри до неї.

Метою даної курсової роботи є дослідження теоретико-методичних засад та практичних аспектів організації обліково-операційної роботи в комерційних банках на прикладі ПАТ «Банк Форум».

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання:

 • дослідити теоретичні основи та принципи організації обліково-операційної роботи в банках;

 • розглянути головні аспекти побудови обліково-операційного апарату в банку;

 • розглянути питання нормативно-законодавчого регулювання організації обліково-операційної роботи в банку;

 • охарактеризувати особливості організації обліково-операційної роботи в ПАТ «Банк Форум»;

 • розглянути основні аспекти побудови обліково-операційного апарату ПАТ «БАНК ФОРУМ»;

 • провести оцінювання ефективності організації документообігу в банку ;

 • розробити та обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності обліково-операційної роботи в комерційних банках.

Об’єктом даної роботи є процеси організації обліково-операційної роботи в ПАТ «Банк Форум».

Предметом курсової роботи є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів організації обліково-операційної роботи в комерційних банках.

Методичну та теоретичну основу курсової роботи становлять чинна нормативна база з питань бухгалтерського обліку, наукові праці та спеціальна література вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали органів статистики та НБУ щодо діяльності банків. При дослідженні теоретичних аспектів облікової політики та операційної роботи банку використовувалися методи абстрагування, індукції та дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку облікової політики. Застосовуючи системний підхід, методи аналізу та синтезу, експертних оцінок, які використовувалися при вивченні доцільності впровадження окремих методик обліку, доведено, що облікова політика займає значне місце як в системі бухгалтерського обліку, виступаючи складовою її методології, так і в системі управління суб’єкта підприємницької діяльності. Використання методів схематичних та графічних зображень даних, прийомів аналізу відносних та середніх величин дозволили проаналізувати вплив конкретних облікових методик на фінансові показники діяльності банку.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-ОПЕРАЦІЙНОЇ РОБОТИ В БАНКУ

1.1 Загальні теоретичні основи та принципи організації обліково-операційної роботи в банку

Розвиток ринкових відносин вимагає від банків оперативного реагування на зміни, що відбуваються як зовні так і всередині, тому правильна побудова та організація обліково-операційної роботи в банку є методом підвищення ефективності роботи банку.

У міжнародній практиці існують деякі розбіжності щодо організації обліково-операційної роботи в банку, що залежить від особливостей обраної моделі обліку. Наприклад, в таких країнах як Велика Британія, США, Канада облік орієнтований насамперед на потреби інвесторів і кредиторів. В країнах Європейського Союзу облік орієнтований на державні інтереси оподаткування і макроекономічне планування суспільних ресурсів. У країнах Латинської Америки застосовують модель обліку, що орієнтована на податкові державні інтереси.

Узагальнюючи різні підходи, можна виокремити основні фактори, що впливають на зміст обліково-операційної роботи в банку в тій або іншій країні: обрана державна політика щодо організації бухгалтерського обліку; тип кредиторів та інвесторів; участь інвесторів в управлінні бізнесом; розвиненість фінансового ринку й ринку цінних паперів; участь у міжнародному бізнесі, а також внутрішні правила, методи, процедури та стратегія банку.

Розглядаючи бухгалтерський облік, виходячи з вітчизняної практики, виділяють такі його особливості:

 • відображення банківських операцій в обліку в день їх здійснення;

 • щоденний баланс;

 • повна комп'ютеризація бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська робота в банках в залежності від її змісту поділяється на операційну та облікову. Обліково-операційна робота є синергією цих двох понять. Обліково-операційна робота — це сукупність процесів, пов'язаних з оформленням документації за банківськими операціями, веденням бухгалтерського обліку і контролем за його повнотою і достовірністю [11].

Облікова робота в банку передбачає ведення бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі на основі меморіально-ордерної форми рахівництва з використанням інформаційних комп’ютерних технологій.

У складі облікової роботи можна виділити такі основні види: ведення обліку за внутрішньобанківськими операціями; контроль за реєстрацією усіх здійснених банківських операцій; перевірка правильності й достовірності регістрів аналітичного та синтетичного обліку, отриманих у процесі комп'ютерної обробки даних, що введені за документами; звірка і підтвердження даних аналітичного і синтетичного обліку шляхом складання щоденного балансу; підготовка і складання форм фінансової та іншої звітності комерційних банків; формування архівних папок документів [47].

Облікова робота банку здійснюється з використанням підсистеми «Операційний день банку» (ОДБ), що дає змогу зменшити кількість процедур ручної обробки інформації, знизити витрати часу на обробку облікової інформації, підвищити оперативність отримання звітних даних.

У підсистемі «Операційний день банку» обробка облікової інформації здійснюється за одним і тим самим обліковим циклом. Обліковий цикл — це сукупність послідовних етапів, що виконуються, починаючи з банківської операції, обробки інформації в обліковій системі до складання фінансової звітності (річної або проміжної) рис.1.1.

Рис.1.1 – Етапи облікового циклу

Перший етап — перевірка відповідальним виконавцем правильності відображення операції в системі подвійного запису.

Другий етап — введення бухгалтерської проводки з документа або окремого меморіального ордера в комп'ютерну систему.

Третій етап — в автоматичному режимі операції розносяться за бухгалтерськими рахунками.

Четвертий етап — підготовка попереднього перевірочного балансу для перевірки правильності відображення банківських операцій за бухгалтерськими рахунками.

П'ятий етап — виправлення помилкових записів, виявлених у процесі складання перевірочного балансу. Помилки повинні виправлятися негайно після їх виявлення зво­ротними записами за рахунками, за якими зроблені неправильні записи (методом зворотного сторно), на підставі виправних ордерів. Виправлення помилок має супроводжуватися написом «Виправлено» і завірятися підписом осіб, які підписали цей документ із зазначенням дати виправлення.

Шостий етап — підготовка до складання фінансових звітів, виконання регулюючих проводок, звірка даних аналітичного та синтетичного обліку, виправлення допущених помилок.

Сьомий етап — складання звіту про прибутки та збитки комерційного банку (щоквартального та річного).

Восьмий етап —виконання заключних проводок, закриття тимчасових рахунків, відкриття рахунку «Результат поточного року», підсумовування залишків за кожним бухгалтерським рахунком.

Дев'ятий етап—складання попереднього перевірочного (пробного) балансу та складання на його підставі звітного балансу і балансового звіту [11].

Важливим елементом облікової роботи банку є складання облікової політики банку, як інструменту, що сприяє створенню гармонізованої фінансової інформації щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів банківської установи. Згідно Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України», затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566, облікова політика – сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються банком для складання та подання фінансової звітності.

Законодавчо закріплено: кожен банк самостійно повинен розробляти облікову політику. Положення про облікову політику повинно затверджуватись наказом керівника до початку нового календарного року. Облікова політика є внутрішнім документом та повинна бути доведена до відома всіх філій та підрозділів банку [21].

Згідно із ст. 1 Постанови Правління НБУ «Про організацію операційної діяльності в банках України» від 18.06.03 № 254, операційна діяльність банку - це сукупність технологічних процесів, пов'язаних з документуванням інформації за операціями банку, проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками.

Операційна робота полягає в обслуговуванні клієнтів і перевірці та обробці документів, що є підставою для проведення і відображення операції за бухгалтерськими рахунками. Вона передбачає наступні етапи:

 • перевірка законності операції;

 • перевірка правильності оформлення документа;

 • перевірка правильності відображення бухгалтерської проводки і підготовка документа для його проведення за бухгалтерським обліком;

 • перевірка можливості здійснення операції (перевіряється наявність грошей на рахунку та ін.);

 • передача документа для комп'ютерної обробки.

Процедура за кожною операцією повинна базуватися на таких принципах, як наявність дозволу, запису, контролю і обов’язково включати такі складові: опис операції; розподіл повноважень між виконавцями операції; установлення відповідальних осіб, які її здійснюють; документування інформації за операцією; заходи внутрішнього контролю за проведенням операції та інші складові, визначені банком [23].

Операції, які здійснюють банки, мають бути належним чином задокументовані. Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є первинні документи. Первинні документи мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення в паперовій або в електронній формі. Інформація, що міститься в первинних документах має бути систематизована в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Банки обов’язково складають такі регістри: - особові рахунки та виписки з них; - аналітичні рахунки з обліку внутрішніх операцій; - оборотно-сальдовий баланс.

Операції в банку здійснюються протягом операційного дня, який складається з операційного часу та часу завершення технологічного оброблення облікової інформації з обов’язковим формування оборотно-сальдового балансу, регістрів аналітичного обліку та інших регістрів за операціями, що здійснюються з використанням відповідного програмного забезпечення.

Операційна діяльність банку має бути організована таким чином, щоб забезпечити:

 • розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснення операцій;

 • належне документування всіх операцій;

 • своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

 • накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов'язковим зазначенням даних про її учасників;

 • захист активів банку від потенційних збитків та контроль за їх якістю;

 • установлення лімітів на здійснення окремих операцій;

 • визначення наявних та можливих операційних ризиків і управління ними;

 • зберігання інформації про всі операції банку;

 • конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів[23].

Операційний день у банку закінчується видачею всіх вихідних форм і їх перевіркою відповідальними виконавцями до початку нового операційного дня. З метою раціональної організації обліково-операційної роботи в установах банку складається графік документообігу за банківськими операціями і графік обслуговування клієнтів [23].

У графіку документообігу, зазначається час проходження документів на всіх етапах обробки інформації структурними підрозділами банку.

Документообіг складається з наступних основних етапів:

 1. перевірка правильності оформлення і змісту документів що надійшли;

 2. визначення можливості виконання операції залежно від стану рахунків;

 3. перевірка або оформлення бухгалтерської проводки у документі, підписання його відповідальним виконавцем, а у певних випадках —контролюючим працівником;

 4. передача документів для автоматизованої обробки;

 5. використання документів для перевірки правильності відображення операції в особовому рахунку;

 6. групування документів та їх брошурування в папки для здачі в поточний архів [12].

Графіки документообігу і обслуговування клієнтів затверджуються керівником банку.

Обов’язковим елементом операційної діяльності банку є внутрішній контроль банку, як метод протидії операційним ризикам банку, а також забезпечення збереження активів банку та достовірність звітності. Контроль здійснюється при відкритті рахунків, взятті документів до виконання, а також на всіх етапах обробки облікової інформації, здійсненні операцій та відображенні їх у бухгалтерському обліку.

Вимогою щодо операційної діяльності банку є забезпечення суворої схоронності бухгалтерських документів. Відповідальність за правильну організацію та додержання встановленого порядку зберігання бухгалтерських документів покла­дається на керівників та головних бухгалтерів банку [23].

Таким чином, раціональна і чітка організація обліково-операційної роботи забезпечує успішне виконання покладених на комерційні банки функцій.

1.2 Побудова обліково-операційного апарату банку

З метою підвищення ефективності, продуктивності та якості виконуваної обліково-операційної роботи банки формують обліково-операційних апарат, який складається з головного бухгалтера, заступника та відповідальних виконавців.

Організаційна побудова апарату бухгалтерії — це форма кооперації праці, яка передбачає розподіл усього комплексу облікових, контрольних і аналітичних робіт між виконавцями. Головною ознакою правильної побудови апарату бухгалтерії є відсутність зайвих надбудов, дублювання, розпилення або складного зв’язку між окремими підрозділами [12].

Операційну діяльність банку безпосередньо здійснюють працівники банку, які виконують функції фронт-офісу та бек-офісу, що мають бути чітко визначені та розподілені між учасниками операційного процесу відповідно до внутрішніх процедур банку.

Виконувати функції фронт-офісу можуть працівники казначейства банку, кредитного підрозділу, підрозділу, що здійснює операції з цінними паперами та ін.

Фронт-офіс займається проведенням операцій на відкритих фінансових ринках і забезпечує виконання основних функцій казначейства банку.

Працівники, які виконують функції бек-офісу, відповідають за:

 • перевіряння отриманих від фронт-офісу документів на паперових або електронних носіях щодо достовірності наданої інформації;

 • реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизованої системи;

 • перевіряння підтверджень про здійснення операцій;

 • проведення перевірки лімітів з контрагентами;

 • перевіряння лімітів дилерів;

 • вивіряння залишків за рахунками клієнтів;

 • підготовку відповідних розпоряджень для здійснення розрахунків;

 • зберігання інформації про операції;

 • нарахування процентів за кредитами [23].

Бек-офіс – бухгалтерська служба в банку, самостійний підрозділ. У складі бухгалтерії банку, як правило, виділяють такі відділи: обліково-операційний, відділ обліку валютних операцій, відділ обліку внутрішньобанківських операцій, відділ фінансової звітності, відділ обліку діяльності філій. Головний бухгалтер банку визначає організаційну структуру бухгалтерської служби, включаючи обов’язки та відповідальність бухгалтерського персоналу.

Існує дві форми організаційної побудови апарату бухгалтерії: централізована і децентралізована. При централізованій формі весь апарат облікової служби з методичних та адміністративних питань підпорядкований одному керівникові — головному бухгалтеру. При децентралізованій фор­мі частина облікового апарату з методичних питань підпорядко­вана головному бухгалтеру, а з адміністративних — господарсь­кому керівникові (начальникові відділу, департаменту) [12].

Організаційна побудова апарату бухгалтерії залежить від його структури. Ця структура виражає форму організації праці виконавців, безпосередньо зайнятих бухгалтерським обліком. На неї впливають такі чинники:

 • види і обсяги операцій;

 • загальна чисельність працюючих;

 • кількість структурних підрозділів;

 • характер функціональних обов’язків;

 • кількість філій.

Структура апарату облікової служби має відображати специфічні умови технології та організації управління установою та відповідати вимогам:

 • виключати елементи дублювання і паралелізму;

 • бути максимально простою;

 • регламентувати чисельність;

 • відповідати досягненням наукової організації праці;

 • забезпечувати самостійність та повноцінність кожного підрозділу.

У цих підрозділах організація робіт ведеться за певними принципами поділу праці, або із застосуванням їх поєднання. Це такі принципи:

 • оперативно-виробничий (коли структурний підрозділ створюється відповідно до розділу бухгалтерського обліку: сектор обліку основних засобів, сектор обліку заробітної плати);

 • функціональний (коли сектори утворюються за ознаками однорідності роботи — відділ введення й обробки інформації, сектор перерахунку грошових коштів, відділ звітності).

Додатково розрізняють такі типи організаційних структур апарату бухгалтерії — лінійну, ступінчасту і комбіновану.

Лінійна організація передбачає підпорядкування усіх виконавців головному бухгалтерові. Така структура характерна для невеликих банків.

При ступінчастій структурі формуються проміжні ланки — відділи, сектори, групи. Головний бухгалтер має заступ­ників; виділяються відділи, що очолюються начальниками, які, у свою чергу, поділяються на групи. Різновидом ступінчастої струк­тури апарату бухгалтерії є поділ на фінансову й управлінську бух­галтерії.

Комбінований тип організаційної побудови апарату бухгалтерії характерний для великих банків. Структура апарату містить спеціальні підрозділи, які виконують предметно-замкнені облікові процеси. Частина прав головного бухгалтера передається керівникам секторів [12].

Важливим елементом розроблення структури апарату бухгалтерського обліку є формування системи посад. В основу вибору посад покладено характер, склад та обсяг функцій, які виконуватиме працівник у цій організації. Основною ланкою обліково-операційного апарату банку є відповідальні виконавці. Вони здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів, ведуть поточні, депозитні, позичкові рахунки, мають право оформляти і підписувати розрахункові доку­менти, особові рахунки.

Згідно чинного законодавства відповідальним виконавцем вважається:

 • працівник банку, якому одноосібно доручено оформлювати та підписувати розрахунково-грошові документи за визначеним колом операцій;

 • бухгалтерський працівник, який контролює правильність оформлення документів та відображення банківських операцій в обліку.

Розподіл роботи між бухгалтерськими працівниками здійснюється:

 • шляхом закріплення за працівником відповідних бухгалтерських рахунків (обов'язкова умова — усі рахунки одного клієнта ведуться одним виконавцем);

 • шляхом закріплення за виконавцем окремих видів операцій [23].

Робочий день бухгалтерських працівників повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити правильне та своєчасне оформлення розрахунково-грошових документів, що надходять, виконання операцій та відображення їх у бухгалтерському обліку за бухгалтерськими рахунками із складанням щоденного балансу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Перевірила: доц. Коренєва О. Г (1)

  Документ
  Банківська діяльність нерозривно пов’язана з ризиком. Кожен комерційний банк вирішує проблему максимального прибутку за оптимального рівня ризику. Особливо важливим є своєчасне виявлення, попередження та мінімізація банківських ризиків,
 2. Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В

  Документ
  Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядники: Міропольська М.
 3. Сине мій, якби ти знав, як ма­­ло потрібно ро­зу­му, щоб ке­ру­­­ва­ти світом

  Документ
  Він міг би до свого ста­те­во­­го вигасання ста­ти доб­ро­по­ряд­­ним сім’янином і довгими зи­мо­ви­ми ве­чо­ра­ми розпові­да­ти дітям, ону­кам про тяжке ста­­новлення не­­залежної дер­жа­ви,
 4. Реалістичні принципи зображення дійсності‚ характерні для раннього періоду творчості С. Черкасенка‚ з часом поступаються романтичним

  Документ
  Реалістичні принципи зображення дійсності‚ характерні для раннього періоду творчості С.Черкасенка‚ з часом поступаються романтичним. І це цілком закономірно‚ бо творчість кожного митця якнайтісніше пов’язана з провідними естетичними
 5. Твори, що увійдуть в серію

  Документ
  Серію “Всесвіт Олеся Бердника” відкриває фантастична феєрія “Зоряний Корсар”, що побачила світ 1971 року. Голов­ний герой роману став духовним маяком для романтиків та шу­качів світу Свободи.

Другие похожие документы..