Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Главы правительств России и Китая во вторник, 11 октября, подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве в области модернизации экономики...полностью>>
'Документ'
Аварія на Чорнобильській АЕС належить до найбільших техногенних катастроф в історії людства. Радіоактивні викиди згубно вплинули на природне довкілля...полностью>>
'Документ'
проекту наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіну "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними устан...полностью>>
'Документ'
Тема реестра очень популярна в литературе, посвященной ОС Windows. Большинство авторов посвящают одну или несколько своих статей этой тематике. Я сдер...полностью>>

Одеська національна юридична академія (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису

МЕЛЬНИЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 343.9:343.37

ОРГАНІЗОВАНІ ФОРМИ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ:

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Д И С Е Р Т А Ц І Я

на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник:

Дрьомін Віктор Миколайович

кандидат юридичних наук,

доцент

Одеса – 2009

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ОБ’ЄКТ

КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ……….………….…………………….….14

1.1. Кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності...............................14

1.2. Взаємозв’язок легальної та кримінальної

зовнішньоекономічної діяльності……………………………………...........….23

1.3. Поняття та сутність організованої злочинності

у зовнішньоекономічній сфері в контексті категорії

«злочинна діяльність»………………………………………….………………..34

1.4. Форми та види організованої злочинної діяльності

в системі злочинів у зовнішньоекономічній сфері України…………………..47

Висновки до першого розділу…………………………………………………...….61

РОЗДІЛ 2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ………...………………………………...63

2.1. Сучасний стан та тенденції організованої злочинної діяльності у

зовнішньоекономічній сфері України.…………………………………………63

2.2. Кримінологічна характеристика учасників організованої

злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері………………………….77

2.3. Особливості детермінації організованої злочинної діяльності у

зовнішньоекономічній сфері ............................................………………….…..91

Висновки до другого розділу………………………………..…………………….106

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ

ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ…...108

3.1. Безпека зовнішньоекономічної діяльності в системі

кримінологічної безпеки…………………………………..……………………108

3.2. Соціально-економічні основи протидії організованій злочинній

діяльності у зовнішньоекономічній сфері ………............................................119

3.3. Правове та організаційне забезпечення протидії організованій

злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері України..……………..134

3.4. Кримінально-правові проблеми протидії організованій

злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері………………………...149

3.5. Міжнародно-правові аспекти протидії організованій злочинній

діяльності у зовнішньоекономічній сфері…………………..……...……….....158

Висновки до третього розділу………………………………..………………...…173

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...182

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………...218

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АПК – агропромисловий комплекс

ДАІ – Державна автомобільна інспекція

ДМС – Державна митна служба

ДПА – Державна податкова адміністрація

ЄС – Європейський Союз

ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність

ЗЕС – зовнішньоекономічна сфера

ЗО – злочинні організації

КК – Кримінальний кодекс

КМУ – Кабінет міністрів України

МВС – Міністерство внутрішніх справ

МЗС – Міністерство закордонних справ

НЦБ – Національне центральне бюро

ОЗГ – організовані злочинні групи

ОЗД – організована злочинна діяльність

ОЗУ – організовані злочинні угруповання

ПДВ – податок на додану вартість

ПП – приватне підприємство

СБУ – Служба безпеки України

СНД – Співдружність Незалежних Держав

СПД – суб’єкт підприємницької діяльності

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному світлі світових глобалізаційних перетворень жодна національна економічна система не може функціонувати ізольовано. Специфіка природних умов, географічного розташування, нерівномірність економічного розвитку різних держав, відмінності у сировинних та людських ресурсах обумовлюють пошук ефективних форм співпраці та стимулюють розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.

Особливості здійснення підприємницької діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин дозволяють поглиблювати міжнародне економічне співробітництво, отримувати та постачати необхідні товари, надавати послуги та інвестиції для розвитку бізнесу, збільшувати рівень макроекономічних показників та добробут населення в цілому. З іншого боку, ці ж особливості приваблюють і злочинний сегмент економіки та зумовлюють найбільш складні, продумані, високотехнологічні та новітні схеми злочинної діяльності, високий рівень її організованості.

Проблема організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері є комплексною та багатоаспектною. Найбільшої уваги в науковій літературі приділено концептуальному вивченню розмаїття проявів та стратегій стримання організованої та економічної злочинності, про що свідчать праці визнаних українських та зарубіжних дослідників у галузях кримінології, кримінального права, криміналістики, соціології, психології, державного управління тощо – Г. Абадінскі, Дж. Албанезе, Б.В. Волженкіна, Я.Л. Гілінського, В.О. Глушкова, А.І. Гурова, Н.О. Гуторової, А.І. Долгової, В.М. Дрьоміна, О.О. Дудорова, С.О. Єфремова, А.П. Закалюка, О.Г. Кальмана, Н.С. Карпова, О.В. Козаченка, В.П. Корж, Н.Ф. Кузнєцової, Д.Г. Кулика, Н.А. Лопашенко, О.М Литвака, В.В. Лунєєва, І.В. Озерського, В.І. Осадчого, В.М. Поповича, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, О.В. Топільської, А.П. Тузова, В.О. Тулякова, В.Ф. Ущаповського, М.І. Хавронюка, В.І. Шульги, Н.П. Яблокова, А.М. Яковлєва, А.Н. Ярмиш та ін.

У площині адміністративної деліктології здійснюються дослідження управління зовнішньоекономічною діяльністю Ю.Я. Грошовиком, С.О. Барановим, Є.В. Додіним, С.В. Ківаловим, Д.І. Минюком та ін.

Безпосередньому кримінологічному вивченню злочинності у зовнішньоекономічній сфері в Україні було присвячено дві кандидатські дисертації – О.В. Білецького та А.І. Бутенко. Наукові розробки злочинності у зовнішньоекономічній сфері та окремих її видів містяться у працях А.І. Берлача, А.А. Вітвицького, Ю.П. Гармаєва, Н.С. Гільмутдінової, Т.А. Діканової, О.Ф. Долженкова, С.П. Дорожкова, В.Д. Ларичева, В.І. Михайлова, В.Л. Наришкіна, С.І. Ніколаюка, А.А. Парамонова, О.В. Процюка, Ю.І. Сучкова та ін.

У той же час, незважаючи на практичний та науковий інтерес до злочинності у зовнішньоекономічній сфері та визначення її місця у сучасній кримінальній ситуації і соціальній практиці, розв’язання проблеми діяльності організованих злочинних угруповань у сфері зовнішньоекономічних відносин не отримало належного теоретичного розвитку на монографічному рівні. Тим часом, з’ясування механізму організованості злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері, форм та видів її прояву, причин кримінальної мотивації окремих учасників зовнішньоекономічної діяльності дозволить побудувати більш ефективну систему протидії організованій економічній злочинності в цілому та уникнути криміногенних ризиків здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема. Тому дослідження кримінальної організованості у сфері зовнішньоекономічної діяльності у контексті динамічного розвитку зовнішньоторговельних відносин є актуальним як для науки, так і для практики.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження ґрунтується на основних положеннях Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767. Результати дослідження мають сприяти реалізації Програми боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008–2009 роки, затвердженої Указом Президента України від 4 березня 2008 року № 195/2008. Робота відповідає плану наукових досліджень кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії на 2006–2010 роки «Актуальні проблеми вивчення та попередження злочинності та кримінологічного обґрунтування удосконалення системи кримінальної юстиції в Україні» і є складовою частиною планів науково-дослідних робіт, які здійснюються Одеською національною юридичною академією у відповідності до теми «Традиції та новації в сучасній українській державності та правовому житті» (державний реєстраційний номер 0106U004970).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є кримінологічне вивчення організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як системного економіко-правового явища, оцінка сучасного стану заходів протидії цій злочинній діяльності та надання пропозицій щодо їх удосконалення.

Досягненню поставленої мети сприяло виконання таких завдань:

аналіз кримінологічних аспектів зовнішньоекономічної діяльності;

вивчення форм та видів організованої злочинної діяльності у різних галузях зовнішньоекономічної сфери України;

кримінологічний аналіз сучасного стану організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері України та визначення її місця у структурі злочинності;

аналіз детермінаційного комплексу факторів, які впливають на соціальні механізми виникнення та розвитку організованих форм злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері;

кримінологічне вивчення учасників організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері;

кримінологічна характеристика сучасного стану безпеки зовнішньоекономічної діяльності та аналіз існуючих загроз;

кримінологічна оцінка організаційних, економіко-правових та кримінально-правових заходів протидії організованим формам злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері на національному рівні;

розробка пропозицій щодо удосконалення заходів протидії організованим формам злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері на міжнародному рівні.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з процесами криміналізації зовнішньоекономічної сфери та діяльністю щодо протидії їм.

Предметом дослідження є організована злочинна діяльність у зовнішньоекономічній сфері як особливий кримінологічний та економіко-правовий феномен, а також заходи відповідних суб’єктів щодо протидії їй.

Методи дослідження обрані, виходячи з поставлених у роботі мети та завдань, з урахуванням його об’єкта та предмета. Завдяки комплексності методик кримінологічних досліджень було застосовано органічне поєднання загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Як основоположний загальнонауковий було обрано діалектичний метод, який дозволив розглянути природу та розвиток організованих форм злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері у їх взаємозв’язку та взаємовпливі з іншими явищами та процесами буття. За допомогою контент-аналізу було проаналізовано наукові теоретичні розробки з проблематики теми, офіційні повідомлення у засобах масової інформації та аналітичні матеріали правоохоронних органів щодо стану та результатів протидії злочинності у зовнішньоекономічній сфері. Формально-догматичний метод був використаний для тлумачення окремих положень чинного законодавства України та міжнародно-правових актів щодо регулювання зовнішньоекономічних відносин та протидії злочинності у цій сфері; історико-правовий метод застосовувався при проведенні порівняльного аналізу окремих положень Кримінальних кодексів України 1960 та 2001 рр. статистичний – при оцінці показників та виявленні тенденцій злочинності; конкретно-соціологічний – у процесі анкетного опитування, аналізу документів та матеріалів щодо окремих аспектів досліджуваної проблеми, узагальнення практичного досвіду. За допомогою системно-структурного та формально-логічного методів було визначено основні детермінанти криміналізації зовнішньоекономічної сфери України; методи порівняльного аналізу та моделювання було застосовано при дослідженні існуючих недоліків з питань економіко-позитивного регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні, а також правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері.

Емпіричну основу дослідження становить комплекс даних практичного характеру, джерелами яких є: вивчення та аналіз статистичних показників щодо стану зовнішньоекономічних відносин України з країнами світу згідно з даними Державного комітету статистики України за 2000–2007 рр., звітності Міністерства внутрішніх справ України щодо стану злочинності у зовнішньоекономічній сфері за 1996–2007 рр., даних Державної судової адміністрації України щодо стану здійснення кримінального правосуддя та осіб, які були засуджені за вчинення окремих злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у 2003–2007 рр.; контент-аналіз офіційних повідомлень про оперативну діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України щодо виявлення та протидії злочинності у зовнішньоекономічній сфері; вивчення матеріалів окремих кримінальних справ про злочини та злочинну діяльність у зовнішньоекономічній сфері; анкетне опитування працівників Державної митної служби України загальною кількістю 361 особа.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в українській кримінологічній науці комплексним дослідженням форм та видів організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері, в якому представлений новий ракурс розгляду проблематики злочинності у сфері зовнішньоекономічних відносин з урахуванням сучасних її характеристик. За результатами здійсненого дослідження сформульовано та науково обґрунтовано нові положення та висновки, найбільш вагомими з яких є:

уперше:

на основі кримінологічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності доведено, що злочинність у зовнішньоекономічній сфері має переважно організований характер; визначено конкретні форми та види прояву організованої злочинності у зовнішньоекономічній сфері;

з позицій предметної діяльнісної характеристики сформульовано наукове визначення організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як системи взаємопов’язаних злочинних, а також супутніх перед- та посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом та спрямованих на отримання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій;

досліджено механізм організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері, в основі якого лежить, з одного боку, потреба розподілу злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері на окремі структурні елементи, кожен з яких має своє функціональне призначення, з іншого, – об’єктивна необхідність консолідації зусиль у досягненні злочинної мети;

встановлено функціональну та змістовну єдність легальної та кримінальної зовнішньоекономічної діяльності, доведено тісний взаємозв’язок між ними;

запропоновано модель протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері на основі поєднання економіко-стимулюючих методів регулювання зовнішньоекономічних відносин та заходів кримінально-правового впливу на учасників злочинних угруповань;

удосконалено:

кримінологічну характеристику детермінант організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері, що впливають на формування кримінальної мотивації учасників такої діяльності;

кримінологічну характеристику та типологію учасників організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері;

наукові розробки сучасних можливостей організаційного та правового забезпечення протидії злочинності у зовнішньоекономічній сфері України;

набули подальшого розвитку:

концепція забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням ризиків та загроз криміногенного характеру;

пропозиції щодо удосконалення економіко-позитивних заходів регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні на основі аналізу їх криміногенності, а також спроможності нейтралізувати передумови зловживань у зовнішньоекономічній сфері;

пропозиції щодо розширення міжнародного співробітництва у протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері, у тому числі у напрямку обміну попередньою митною інформацією для відстеження руху товарів та фінансових коштів, а також проведення спільних операцій на територіях договірних сторін.

Практичне значення одержаних результатів. Завдяки багатовекторності розглядуваної теми положення та результати дисертаційного дослідження можуть знайти широке застосування у:

науково-дослідницькій роботі – з метою вивчення проблем, пов’язаних із функціонуванням організованих злочинних формувань економічної спрямованості;

правотворчості та правозастосуванні – для розробки державних програм протидії злочинності, удосконалення економіко-позитивного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в напрямку нейтралізації криміногенних ризиків, розробки заходів щодо забезпечення зовнішньоекономічної безпеки країни, для удосконалення діяльності контролюючих та правоохоронних органів щодо більш повного обліку злочинів у зовнішньоекономічній сфері, усунення причин тінізації зовнішньоекономічної сфери та протидії зовнішньоекономічним злочинам, а також співпраці з відповідними міжнародними інституціями;

навчальному процесі – при викладанні студентам курсу «Кримінологія», спецкурсів «Транснаціональна злочинність» та «Безпека зовнішньоекономічної діяльності»; при розробці методичних рекомендацій, наукових коментарів та навчальних посібників.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження було повідомлено на науково-практичних семінарах та конференціях у 2005–2008 рр.: науково-практичному семінарі «Ефективність правових заходів в протидії організованим формам злочинності» (січень 2005 р., м. Одеса), науково-практичному семінарі «Боротьба зі злочинністю та права людини» (березень 2006 р., м. Одеса), Міжнародному науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми кримінології та кримінальної психології» (жовтень 2006 р., м. Одеса), науково-практичній конференції «Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження» (жовтень 2006 р., м. Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції «Другі Прибузькі юридичні читання» (листопад 2006 р., м. Миколаїв), Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Правова спадщина Нюрнберзького процесу: історія та сучасність. Другі юридичні читання» (листопад 2006 р., м. Одеса), науково-практичній конференції «Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС» (лютий 2007 р., м. Одеса), 10-й ювілейній звітній науковій конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу «Правове життя сучасної України» (квітень 2007 р., м. Одеса), науково-практичному семінарі «Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі» (травень 2007 р., м. Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції «Зона вільної торгівлі Україна – Європейський союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти» (червень 2007 р., м. Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції «Треті Прибузькі юридичні читання» (листопад 2007 р., м. Миколаїв), 5-й Міжнародній науково-практичній конференції «Кримінальне право: стратегія розвитку у ХХІ столітті» (січень 2008 р., м. Москва), Всеукраїнській науковій конференції «Правове життя сучасної України» (квітень 2008 р., м. Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції «Запорізькі правові читання» (травень 2008 р., м. Запоріжжя), 9-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (травень 2008 р., м. Острог).

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії та застосовувалися при викладанні спецкурсу «Транснаціональна злочинність».

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у двадцяти публікаціях, одна з яких – розділ у колективній монографії, шість – наукові статті, опубліковані у наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, дві – у збірниках статей, одинадцять – за матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Одеська національна юридична академія (1)

  Закон
  Актуальність теми дослідження. Комерційна реклама в Україні останнім часом переживає бурхливий розвиток як у кількісному, так і в якісному виразі. Безсумнівно, це є позитивним аспектом у розвитку ринкових відносин.
 2. Одеська національна юридична академія (2)

  Документ
  Актуальність теми обумовлена особливим місцем, яке займає банківська система в кожній державі, і зайняла в Україні після переходу самостійної держави до ринкової економіки.
 3. Одеська національна юридична академія (3)

  Документ
  Із прийняттям Закону України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» [1] (далі – Закон «Про міжнародне приватне право») вперше в єдиному нормативно-правовому акті законодавчого закріплення набув порядок врегулювання
 4. Одеська національна юридична академія (4)

  Закон
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Згідно зі ст. 51 Конституції України „сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою”.
 5. Одеська національна юридична академія (7)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Важливість теоретичного вивчення проблем забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист зумовлена потребами практики реформування адвокатури в Україні і завданням розвитку кримінально-процесуального

Другие похожие документы..