Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Методика предназначена для исследования спо­собности классификации и анализу. Обследуемым предлагается бланк с 17 рядами слов. В каждом ря­ду 4 слова...полностью>>
'Программа дисциплины'
Цель курса – изучение организационных принципов, состава и содержания международных транспортных операций, их роли во внешнеторговой деятельности Рос...полностью>>
'Документ'
Компьютер (англ. computer - вычислитель) представляет собой программируемое электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычис...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической Конференции «XXV Плехановские Чтения», организованной Российским Экономическим Унив...полностью>>

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр

1. Інформація про напрям підготовки

Галузь знань (код)

Мистецтво 0202

Напрям підготовки (код)

Музичне мистецтво *6.020204

Спеціалізація

Художня культура

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр мистецтва, вчитель музичного мистецтва

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки

Форма навчання

Денна

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2. сольфеджіо – усно та письмово (музичний диктант).

3. Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця у галузі музичної педагогіки та виховання, здатного повноцінно здійснювати навчальну та виховну роботу в середніх загально-освітніх заходах усіх типів (дисципліни - «Музика», «Мистецтво»), а також - музично-просвітницьку діяльність у дитячих позашкільних закладах мистецького профілю.

4. Професійні профілі випускників: фахівці ОКР «бакалавр» можуть займати такі посади: учитель музики («Мистецтво»), керівник-організатор позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, співробітник позашкільних дитячих закладів, закладів дозвілля, музичний керівник у дитячих дошкільних закладах.

5. Можливість подальшого навчання: після отримання ОКР «бакалавр» за даним напрямом підготовки можна вступити до магістратури за напрямом 8.020207 «Музична педагогіка та виховання».

6. Діаграма структури зазначеного напряму:

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчається дисципліна

Кредити ECTS

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.

Українська мова

1

1, 2

3,0

2.

Історія України

1

2

3,0

3.

Філософія

2

4

2,0

4.

Культурологія

3

5

1,0

5.

Економічна теорія

3

5

2,0

6.

Правознавство

4

7

1,5

7.

Соціологія

4

7

1,0

8.

Політологія

4

7

2,0

9.

Іноземна мова

1

1, 2

5,0

Іноземна мова

2

2, 4

2,75

10.

Фізичне виховання

1

1, 2

б/к

Фізичне виховання

2 - 4

3 - 7

б/к

11.

Релігієзнавство

3

5

1,0

Цикл природнично–наукової підготовки

1.

Безпека жииттєдіяльності таоснови цивільної оборони

1

1

2,0

2.

Психологія

1

1, 2

2,0

Психологія

2

3, 4

1,75

3.

Педагогіка

1

1, 2

2,0

Педагогіка

2

3, 4

1, 75

4.

Основи педагогічної майстерності

3

5, 6

2,0

5.

Екологія

4

7

1,0

6.

Охорона праці

3

6

1,0

7.

Нові інформаційні технології

1

1

1,0

Цикл підготовки за фахом

1.

Хоровий клас

1

1, 2

6

Хоровий клас

2 - 4

3 - 8

12

2.

Диригування

1

1, 2

4,0

Диригування

2 - 4

3 - 8

1,0

3.

Вокальний клас

1

1, 2

4,0

Вокальний клас

2 - 4

3 - 8

1,0

4.

Музично-теоретичні дисципліни

1

1, 2

4,0

Музично-теоретичні дисципліни

2 - 4

3 -8

6,0

5.

Історія музики

1

1, 2

6,0

Історія музики

2 - 4

3 - 8

5,6

6.

Світова художня культура

1

1, 2

9,0

Світова художня культура

2-4

3-8

10,5

7

Шкільний курс СХК

4

7-8

2

8.

Основний музичний інструмент

1

1, 2

4

Основний музичний інструмент

2 - 4

3 - 8

3,8

9.

Основи культури мови

2

3

1,0

10.

Хорознавство та хорове диригування

2

3

1,5

11.

Шкільний курс дитячої музики

2

3

1,0

12.

Практикум з керівництва хором

3

5

1,0

13.

Методика музичного виховання

3, 4

5 - 8

3,5

14.

Додатковий інструмент

1

1, 2

2

Додатковий інструмент

3, 4

6 - 8

1

15.

Оркестровий клас

4

7, 8

1,0

16.

Концертмейстерський клас

4

7, 8

2,0

17.

Вступ до фаху

1

1

1,0

18.

Пропедевтика (Універсітетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами)

1

1

2,0

19.

Фольклорний ансамбль

3

5,6

3,0

20.

Основи наукових досліджень

4

8

1,0

21.

С/к з актуальних проблем музичного виховання

4

7

1,5

7. Вимоги до оцінювання:

Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінка „зараховано” виставляється студентові, який набрав не менше 50% балів.

8. Вимоги до державної атестації:

Державний іспит „Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін” складається з двух частин

1. Основний музичний інструмент

Форма проведення і вимоги:

- виконання на музичному інструменті трьох музичних творів: одного твору академічного репертуару (поліфонічного твору або твору великої форми - І або ІІ і ІІІчастин) та двох творів музично-педагогічного репертуару;

- написання письмової анотації на твори музично-педагогічного репертуару та презентація фрагменту шкільного уроку „Музичне мистецтво”.

Критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» - цілісно усвідомлене виконання всієї екзаменаційної програми на високому художньому та технічному рівні. Достатньо високий рівень зрілості музичного мислення, технічної підготовки, творче відношення до твору та переконливість виконавської інтерпретації. Грунтовність письмової анотації - поглиблений та всебічний аналіз виконуємих творів музично-педагогічного репертуару, спрямований на виявлення їх змістовних та формоутворюючих компонентів, творчої особистості композитора, а також відповідність їх певній тематиці шкільного уроку музичного мистецтва за програмою „Мистецтво” в загальноосвітній школі України. Змістовність, емоційність, стилістична грамотність усної презентації, адаптована до вікових особливостей та рівня знань школярів.

Оцінка «добре» - усвідомлене виконання всієї екзаменаційної програми на достатньому художньому і технічному рівні при наявності деяких несуттєвих недоліків, а саме: окремих незначних технічних помилок та недостатньої виразності та емоційності. Письмова анотація має достатній інформаційний рівень, педагогічну спрямованість, але усна презентація недостатньо адаптована до віку школірів.

Оцінка «задовільно» - виконання всієї екзаменаційної програми на слабкому художньо-технічному рівні, недостатнє розуміння та втілення художнього образу, наявність значних технічних та текстових помилок. Письмова анотація має значні недоліки в інформаційному плані, усна презентація подається невиразно, зі стилистичними помилками, не адаптована до вікових особливостей школярів.

Оцінка «незадовільно» - відсутність цілісності і розуміння художнього образу у виконанні екзаменаційної програми, велика кількість текстових помилок, та технічних недоліків, невміння психологічно налаштуватися на якісне виконання екзаменаційної програми і подолати хвилювання. Письмова анотація не відповідає вимогам змісту і форми. Усна презентація є стилістично безграмотною, артикуляційно нерозбірливою, емоційно невиразною.

2. Диригування з методикою музичного виховання

Форма проведення і вимоги:

 • виконання двох різнопланових хорових творів: a-capella та з супроводом, які виконуються з хором та під інстумент окремо;

 • художньо-педагогічний аналіз музичного твору a-capella.

Критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» - високий рівень техніки диригування та вокально-хорової підготовки, виразне виконання на фортепіано хорової партітури a-capella, уміння досягти розкриття музичного образу хорового твору (донесення поетичного тексту через осмисленне, виразне, чітке вимовлення слова, ясну дикцію), володіння усіма диригентськими схемами та володіння штрихами. Глибоке висветлення в письмовій роботі музично-теоретичних, вокально-хорових та виконавських аспектів твору.

Оцінка «добре» - достатньо високий рівень техніки диригування та вокально-хорової підготовки, уміння досягти розкриття музичного образу хорового твору (донесення поетичного тексту через осмисленне, виразне, чітке вимовлення слова, ясну дикцію) при наявнсті деяких недоліків. Недостатнє вісвітлення в письмовій роботі виконавських аспектів твору.

Оцінка «задовільно»- задовільний диригентський рівень виконання програми, обмежений обсяг вокально-хорової підготовки (невиразна дикція, недостатній рівень володіння диригентською технікою). Недостатнє вісвітлення в письмовій роботі вокально-хорових та виконавських аспектів твору.

Оцінка «незадовільно»- - низький диригентський рівень виконання програми, недостатній обсяг розвитку вокально-хорових вмінь та навичок, велика кількість технічних та текстових помилок, невміння психологічно налаштовуватися на якісне виконання програми. Не висвітлено в письмовій роботі музично-теоретичні, вокально-хорові та виконавські аспекти твору.

9. Координатор ЕСТS в Інституті культури і мистецтв:

Федоріщева Світлана Павлівна

заступник директора ІКМ з навчальної роботи

Адреса

Телефон

e-mail

10. Зміст робочих програм

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1. Українська мова

Робоча навчальна програма

дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

 1. Назва курсу

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”

Форма навчання: денна

Спеціальності факультету української філології, факультету іноземних мов, історичного факультету, факультету природничих наук, Інституту економіки та бізнесу, Інституту інформаційних технологій, Інституту культури і мистецтв, Інституту фізичного виховання і спорту, Інституту педагогіки та психології, Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

 1. Код курсу

Факультет української філології:

[ФУФ].[Рекл_і_зв’язки_09].[1_1_2],

[ФУФ].[УкрАнгл_філ_09].[1_1_3],

[ФУФ].[Журн_09].[1_1_2],

[ФУФ].[Вид_спр_09].[1_1_2].

Факультет іноземних мов:

[ФІМ].[Нім_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Франц_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_Іврит_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_Кит_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_Тур_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Араб_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Кит_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Япон_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Рос_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Іспан_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_мова_09].[1_1_2].

Історичний факультет:

[ІСТ].[Істор_09].[1_1_2],

[ІСТ].[Соц_роб_09].[1_1_2],

[ІСТ].[Міжн_від_09].[1_1_2],

[ІСТ].[Соціолог_09].[1_1_2].

Факультет природничих наук:

[ФПН].[Біол_09].[1_1_2],

[ФПН].[Геогр_09].[1_1_2],

[ФПН].[Хім_09].[1_1_2],

[ФПН].[Екол_09].[1_1_2],

[ФПН].[Ліс_СПГ_09].[1_1_2].

Інститут економіки та бізнесу:

[ІнЕБ].[По_ЕкМаркМен_09].[1_1_3],

[ІнЕБ].[Марк_09].[1_1_2],

[ІнЕБ].[Мен_09].[1_1_2],

[ІнЕБ].[Фін_09].[1_1_3],

[ІнЕБ].[Прикл_стат_09].[1_1_3].

Інститут інформаційних технологій:

[ІІТ].[Фізика_09].[1_1.1_1],

[ІІТ].[Інформатика_09].[1_1.1_2],

[ІІТ].[Комп._інж._09].[1_1.1_2],

[ІІТ].[Математика_09].[1_1.1_2].

Інститут культури і мистецтв:

[ІКМ].[ДПМ_Кер_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Кіно_Теле_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ДПМ_Кер_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Культурол_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Акад_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Дир_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Естр_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Нар_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Нар_Бандура_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Орк_дух_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Орк_стр_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Форт_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ОбрМист_ПедОсв_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ПО_Перук_4(со)_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Хор_Бальн_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Хор_Нар_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Хор_Сучас_09].[1_1_2].

Інститут фізичного виховання і спорту:

[ІФВС].[Фіз_Вих_09].[1_1.1_1],

[ІФВС].[Здор_люд_09].[1_1.1_1],

[ІФВС].[Спорт_09].[1_1.1_1].

Інститут педагогіки та психології:

[ІПП].[Соц_пед_09].[1_1_2].

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму:

[ІТОТТ].[Гот_рест_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Тур_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ТК_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ТК_МинСпр_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Диз_інтерьєру_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Диз_гр_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ПО_авт_4(со)_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ПО_харч_4(со)_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ПО_шв_4(со)_09].[1_1_3].

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання

1-й

 1. Семестр / семестри

1; 2

 1. Кількість кредитів ЕСТS

3

 1. Прізвище, ім’я по батькові, посада, учене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства.

Ніколаєнко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства.

Сердюкова Тетяна Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства.

Безгодова Надія Семенівна – старший викладач кафедри української філології та загального мовознавства.

Колесникова Лариса Леонідівна – асистент кафедри української філології та загального мовознавства.

(1 корпус, ауд.1-314).

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу – формування мовнокомунікативної компетенції індивіда; усвідомленої позитивної мовної поведінки; оволодіння нормами сучасної української літературної мови; набуття навичок оперування термінологією майбутньої спеціальності; уміння користуватися різними функціональними стилями й підстилями в навчальній діяльності та професійному вжитку; формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикету професійного спілкування; забезпечення вмінь грамотного укладання фахової документації.

Вивчення української мови (за професійним спрямуванням) як загальнонаукової лінгвістичної дисципліни має сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін в усіх сферах життя.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс української мови середньої школи

 1. Зміст курсу

№ п/п

Змістовні модулі та їхня структура

Загальна

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

Сам. робота

Модуль А

1.1.

Вступ. Українська мова в житті суспільства

4

2

2

1.2.

Стилі української мови. Писемна форма офіційно-ділового стилю

8

2

2

2

1.3.

Вибір слова в мові професійного спілкування. Лексичні норми

8

2

4

4

1.4.

Культура усного професійного мовлення

10

2

4

4

1.5.

Способи передачі м’якості приголосних на письмі. Правила вживання апострофа

4

2

2

1.6.

Велика літера у власних назвах. Складні випадки відмінювання прізвищ

4

2

2

1.7.

Правопис прізвищ

4

4

1.8.

Загальні правила правопису складних слів разом, окремо й через дефіс

6

2

4

1.9.

Правопис слів іншомовного походження

6

2

4

Модуль В

2.1.

Морфологічні норми професійного мовлення

24

4

10

10

2.2.

Стилістичний синтаксис професійного мовлення

14

2

6

6

2.3.

Різновиди усного професійного мовлення. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт

16

2

4

10

Загальна кількість годин

108

16

40

52

 1. Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ., 2006. – 592 с.

Додаткова навчальна література

1. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

 1. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : навч. посіб. / Н. Ботвина. – К. : Арт ЕК, 2000.

 2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2003. – 896 с.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 4. Географічна енциклопедія України : в 3-х т. / редкол. О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. – К. : УРЕ, 1989. – Т. 1 – 416 с.; Т. 2 – 1990. – 480 с.; Т.3. – 1993. – 480 с.

 5. Глуховцева К. Д. Модульний курс української мови за професійним спрямуванням / К. Д. Глуховцева, О. М. Горошкіна, В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко, О. М. Нікульчев. – Донецьк, 2006. – 120 с.

 6. Глуховцева К. Д. Українська мова : тестові завдання до вивчення курсу на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів / К. Д. Глуховцева, І. О. Ніколаєнко, О. М. Нікульчев. – Донецьк, 2007. – 128 с.

 7. Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол. П. С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – 2002. – Т. 1–11.

 8. Губергриц А. Я. Лекарственные растения Донбасса / А. Я. Губергриц, Н. И. Соломченко. – Донецк : Донбасс, 1990. – 312 с.

 9. Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинський, Т. І. Ситник та ін. – К. : Знання, 2007. – 222 с.

 10. Дрозд Л. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум : навч. посіб. / Л. М. Дрозд. – Д. : Пороги, 2008. – 208 с.

 11. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. С. Дудик. – К. : ВЦ „Академія”. – 2005. – 368 с.

 12. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

 13. Жадан В. І. Як вивчати свій край / В. І. Жадан, Б. Г. Пічугін, Ю. І. Федченко. – К. : Рад. шк., 1981. – 62 с.

 14. Загнітко А. П. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк, Г. В. Ситар, І. А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2007. – 416 с.

 15. Загнітко А. П. Сучасне ділове українське мовлення : навч. посіб. / А. П. Загнітко, Л. С. Островська. – Донецьк : ДІТБ, 2001. – 232 с.

 16. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : „БАО”, 2007. – 408 с.

 17. Зарицька І. М. Українське ділове мовлення : практикум / І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна ; за ред. проф. А. П. Загнітка. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2002. – 112 с.

 18. Зоряна Мацюк. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.

 19. Зубков М. Г. Мова ділових паперів : комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Х. : Фоліо; Майдан, 2004. – 288 с.

 20. Іванова І. Б. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / І. Б. Іванова. – Х. : Парус, 2006. – 448 с.

 21. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики: Словники ХХІ століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 22. Кацавець Р. С. Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 256 с.

 23. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 24. Культура мови на щодень / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 2000.

 25. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 496 с.

 26. Ліпінська А. В. Науково-технічна термінологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Ліпінська ; за ред. акад. М. І. Жалдака. – К. : Ун-т „Україна”, 2007. – 219 с.

 27. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 512 с.

 28. Мамрак А. В. Українська ділова мова: комп’ютерна версія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Мамрак, О. І. Шаров. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 232 с.

 29. Мамрак А. В. Українське документування: мова та стиль : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Мамрак. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 364 с.

 30. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

 31. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

 32. Мацько П. І. Стилістика ділової мови і редагування документів : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна. – К. : Ун-т „Україна”, 2004. – 281 с.

 33. Муромцева О. Г. Культура мови вчителя : курс лекцій для студ. вищ. пед. закладів освіти / О. Г. Муромцева, В. Ф. Жовтобрюх. – Х. : Гриф, 1998. – 206 с.

 34. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови : учб. посіб. / А. Нелюба. – Х. : Акта, 1997. – 192 с.

 35. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 312 с.

 36. Пакулова В. М. Работа с терминами на уроках биологии / В. М. Пакулова. – М. : Просвещение, 1990. – 98 с.

 37. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 1998. – 400 с.

 38. Пивоваров В. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / В. М. Пивоваров, Ю. І. Калашник, Л. Г. Савченко. – Х. : Одіссей, 2007. – 232 с.

 39. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : підруч. для студ. / М. Я. Плющ. – К., 2001.

 40. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів: Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибінченко, М. П. Богдан. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2004. – 240 с.

 41. Пономарів Олександр. Культура слова. Мовностилістичні поради : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2004. – 240 с.

 42. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 43. Сагач Г. М. Риторика / Г. М. Сагач. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид. дім „Ін Юре”, 2000. – 568 с.

 44. Світлична Е. Г. Українське ділове мовлення : підручник / Е. Г. Світлична, А. А. Берестова, А. Е. Прийомко, О. Ю. Бронникова. – Х. : Майдан, 2000. – 320 с.

 45. Сербенська О. Я. Культура усного мовлення. Практикум : навч. посіб. / О. Я. Сербенська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с.

 46. Симоненко Л. О. Формування української ботанічної термінології / Л. О. Симоненко. – К. : Наук. думка, 1991. – 151 с.

 47. Скрипник Л.Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 48. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 49. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с., Т. 2. – 960 с.

 50. Українська ділова і фахова мова : практ. посіб для студ. вищ. навч. закладів / М. Д. Гінзбург. – 2-ге вид. – К. : ІНКос, 2007. – 672 с.

 51. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 52. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – 7-ме вид.; випр. і доп. – К. : Наук. думка, 2007.

 53. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / уклад. Бибик С. П., Михно І. Л. та ін.. – К. : Довіра, 1997. – 240 с.

 54. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

 55. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – 6-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 230 с.

 56. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням): Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота : навч. посіб. для вузів / Я. Я. Чорненький. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.

 57. Шевчук С. В. Ділове мовлення: модульний курс : підручник / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Арій, 2006. – 448 с.

 58. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

 59. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підруч. для вузів / С. В. Шевчук. – 4-те вид. – К. : Арій, 2007. – 576 с.

 1. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на занятті;

 • участь у дискусії, диспутах на занятті;

 • самостійне реферування;

 • укладання термінологічних словників;

 • моделювання рольових ігор;

 • написання міні-творчих робіт.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

І семестр – іспит; ІІ семестр – державна атестація.

 1. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 50 %

(з них на к. с. р.) – 15 %

 • практичні заняття – 50 %

 • письмові кейси

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу

Укладання термінологічного словника

5%

Виконання науково-дослідних завдань

5%

Написання статті

5%

 1. Мови викладання

Українська

2. Історія України

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія України”

 1. Назва курсу.

„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[1_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Анпілогова Тетяна Юріївна – доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук (3 корпус, ауд. 420, e-mail: kafukrist@)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з історією розвитку українського народу; формування в них уявлення про основні етапи розвитку державної ідеї та традиції державного будівництва на українських землях; формування національної самосвідомості, національної історичної пам’яті, розуміння національного відродження в контексті історичного досвіду; усвідомлення студентами місця України в загальноєвропейському історичному процесі.

Вивчення національної історії як складової циклу соціально-гуманітарних дисциплін має сприяти формуванню уявлення про Україну як невід’ємну складову європейської та світової цивілізації.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії України середньої школи

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

Перший модуль

1.1.

Вступ до курсу історії України

4

2

2

1.2.

Україна за часів первісної доби

4

2

2

1.3.

Українські землі в добу раннього середньовіччя (VII – XIII ст)

12

4

2

6

1.4.

Українські землі в добу пізнього середньовіччя (XIV – XVI ст.)

4

4

1.5.

Доба козаччини

18

6

2

10

1.6.

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX )

8

8

Другий модуль

2.1.

Боротьба українського народу за відродження національної державності (1917 – 1920 рр.)

10

4

2

4

2.2.

Міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.)

14

14

2.3.

Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

8

2

6

2.4.

Радянська Україна у 1945 – 1991 рр.

16

4

12

2.5.

Україна – незалежна суверенна держава

10

4

2

4

загальна кількість годин

108

28

8

72

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., випр., доп. – К. : Акдемвидав, 2007. – 688 с.

 2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України : у 2 т. : репринт. вид. / Д.І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1991 – 1992. – Т. 1. До половини VІ ст. – К., 1991. – 349 с.; Т. 2. Від половини VІІ ст. – К., 1992. – 349 с.

 3. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Л. : Б. в., 1993. – 230 с.

 4. Історія України : навч.-метод. посіб. для студ. неіст. спец. ун-ту / А. Климов, В. Семистяга, Г. Божко. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 92 с.

Додаткова навчальна література

 1. Аркас М.М. Історія України-Русі / Микола Аркас. – К. : Вища шк., 1990. – 395 с.

 2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. – 255 с.

 3. Білоцерківський В.Я. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Білоцерківський. – 3-тє вид., випр., доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 4. Верстюк В.Ф. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев. – К. : Наук. думка, 1995. – 686 с.

 5. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття : навч. посіб. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 1996. – 360 с.

 6. Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / редкол. : П.С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991 – 2002. – Т. 1 – 11.

 7. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. / авт. тексту О. Кучерук. – вид. перероб. і доп. – К. : Спалах, 2004. – Т. 1 – 3.

 8. Історія України : навч. посіб. / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. – К. : Альтернативи, 1997. – 416 с.

 9. Кормич. Л.І. Історія України: від найдавніших часів і до ХНІ століття : навч. посіб. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – 4-те вид. – Х. : Одіссей, 2004. – 480 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Українські землі в добу пізнього середньовіччя (XIV – XVI ст) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець XVIII – початок XX ст.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська

3. Філософія

Робоча навчальна програма

дисципліни „Філософія”

 1. Назва курсу.

„ ФІЛОСОФІЯ ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК].[1_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,0

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Молодцов Борис Іванович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Попов Василь Борисович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс «Філософія» призначений для того, щоб ознайомити студентів з основними напрямками розвитку філософської думки, дати загальні знання про філософську проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення всесвіту.

У цілому вивчення курсу з філософії формує в студентів спроможність критичного ставлення не тільки до предмета свого наукового дослідження, а й критичного ставлення до мислених засобів цього дослідження, до категорій розсудку та ідей розуму.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Людина і суспільство» середньої школи

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

Перший модуль

1.1.

Філософія і світогляд. Проблема існування всезагальної основи реальності в давньогрецькій філософії

8

2

2

4

1.2.

Специфіка філософії як феномена культури. Філософія Давньої Індії і Давнього Китаю

8

2

2

4

1.3

Давньогрецька класична філософія про буття всезагального у формі ідеї

8

2

2

4

1.4

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження

6

2

4

1.5.

Гносеологічні дискусії в Західноєвропейській філософії Нового часу

8

2

2

4

1.6

Філософія Просвітництва. Філософія в Україні

6

2

4

1.7

Поняття розсуду та розуму в німецькій класичній філософії

4

2

2

1.8

Всезагальне: субстанційна форма чи регулятивний принцип буття

4

2

2

1.9

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття

8

2

2

4

2.0

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття

8

2

2

4

Другий модуль

2.1.

Проблема природи категорій як всезагальних форм визначення реальності

8

2

2

4

2.2.

Проблема співвідношення категорій матеріальне та ідеальне

2

2

2.3.

Проблема розуміння в філософії категорії протиріччя

2

2

2.4.

Абстрактне та конкретне розуміння розвитку

2

2

2.5.

Проблема спиралевидного характеру розвитку: циклічність та поступовість змін

4

2

2

2.6

Типологія філософських систем

6

2

4

2.7

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання

2

2

2.8

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності

6

2

4

2.9

Поняття про розвиток в історії філософії

4

4

3.0

Проблема розуміння активної ролі людини в історії

4

4

загальна кількість годин

108

32

22

54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М., 2000.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов / Под. ред. А.Т.Фролова. – В 2-х ч. – М., 1990.

 3. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

 4. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1991.

 5. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

 6. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие. – М., 1998.

 7. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 8. Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1.

 9. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994.

 10. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.

 11. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд. 2-е. – М., 1997.

 12. Розвиток філософської думки в Україні. – К., 1994.

 13. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

 14. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина и др. – М., 1997.

 15. Філософія: Курс лекцій / І.В.Бичко та ін. – К., 1993.

 16. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997.

 17. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. – К., 1995.

 18. Философия: учебн. пособие к семинарским занятиям. – Изд. 2, испр. и доп. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 369 с.

 19. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / под. ред. А.А.Радугина. – М., 1998.

Додаткова навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1997.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1998.

 3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1976.

 4. Бойченко І.В. Філософія історії. Навчальний посібник. – К., 2000.

 5. Бэкон Ф. Новый органон // Соч. в 2-х т. – М., 1978. – Т. 2.

 6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

 7. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.

 8. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избранные произведения в 2-х т. – М., 1989. – Т.1. – С.250-296.

 9. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 10. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 11. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.

 12. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К.Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения. – Т.42.

 13. Мир философии. Книга для чтения. – Ч. 1,2. – М., 1991.

 14. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 15. Почапский А. Развитие философской мысли на Украине. Первая половина ХІХ в. – Киев, 1984.

 16. Ойзерман Т.И. Эмпирическое и теоретическое: различие, противоположность, единство // Вопросы философии. – 1985. – № 12. — 1986. – № 2.

 17. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 18. Рахманкулова Н.Ф. Ценности и возникновение национальной философской традиции (Индия и Китай) // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. – 2000. – № 1. – С.19-35.

 19. Світогляд та духовна культура. – К., 1993.

 20. Сковорода Г.С. Повне зібр. творів: У 2-х т. – К., 1973.

 21. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 22. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII вв. – М., 1996.

 23. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1997.

 24. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. – К., 1995.

 25. Степин В.С. Культура // Вопр. философии. – 1999. – №8. – С. 61-71.

 26. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – К.,1992.

 27. Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

 28. Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

 29. Яворський С. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1993.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконаня практичних завдань

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь, реферат) 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Специфіка філософії як феномена культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1%

2.

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

3.

Філософія Просвітництва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

4.

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

5.

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

6.

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

7.

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

8.

Поняття про розвиток в історії філософії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

9.

Проблема розуміння активної ролі людини в історії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

10.

Реферат на обрану тему

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська

4. Культурологія

Робоча навчальна програма

Дисципліни «Культурологія»

1.Назва курсу

«Культурологія»

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Музичне мистецтво*»

2.Код курсу

[ІКМ]. [ Музпед_ХК]. [1_1_4]

3. Тип курсу

Обов’язковий

4. Рік навчання

3-й

5. Семестр

5

6. Кількість кредитів

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Федь Ігор Анатолійович, зав.кафедри культурології та кіно-, телемистецтва, доцент, доктор філософських наук

8.Мета курсу.

Мета курсу «Культурологія» є історичний досвід розвитку людства з точки зору наявності закономірностей, що поєднують феномени мистецтва, епохи і країни, стилі і твори, фігури творців і публіку. Оскільки об'єкт вивчення - культура - невичерпний, то курс звернений лише до найбільш важливих художніх подій, явищ, творів і особистостей.

Курс забезпечує переорієнтацію навчання на гуманітарні потреби особистості, створення необхідної культурологічної бази для засвоєння загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

9. Передумови ( актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси середньої школи: «Історії України», «Історія»,„Світова художня культура”, „Культурологія”.

10. Зміст курсу

Змістові модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари

(пр.зан.)

лаб.

самост.

Перший модуль

1.1

Культура як предмет культурології

4

2

2

1.2

Основні школи та концепції культурології

6

2

4

1.3

Cучасні культурологічні теорії. Культурна антропологія

6

2

4

1.4

Кулътура Стародавнього Світу

6

2

4

Другий модуль

2.1

Кулътура Західної Европи: Середние віки й Відродженняе

6

2

4

2.2

Кулътура епохи Просвітництва

6

2

4

2.3

Європейская культура ХІХ століття

8

2

6

2.4

Криза культури XX ст. та шляхи його подолання

6

2

4

2.5

Модернізм і постмодернізм

6

2

4

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

54

18

36

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Антология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры. СПб, 1997.

 2. Белик А.А Культурология. Антропологические теории культур. М., 1998

 3. Бонгард - Левин Г.М, Грантовский З.А От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. - М, 1983.

 4. Васіна З.О. Український літопис вбрання: Книга альбом.- К.: Мистецтво, 2003-2006р.

 5. Василенко Г.ІС Велика Скіфія. - К, 1992р.

 6. Гуревич П.А. Культурология. – М., 2003.

 7. Ионин Л. Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие. – М.: Логос, 2000.

 8. Платонова Э. Культурология: Учебное пособие для высшей школы. – М., 2003.

 9. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук. – К., 2005.

 10. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (Історія і теорія світової культури ХХ століття): Навчальний посібник. – Х., 2003.

 11. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій /А.К. Бичко, Н.О. Бондар та ін.. – К., 1993.

 12. Історія української культури / За загал. ред. І. Крип‘якевича .-К.: Либідь, 1994р.-656с.;іл.

 13. Українська культура: історія і сучасність: Навчальний посібник /За ред. Черепанової С.О. Львів: Світ, 1994р.

 14. Чмихов МО., Кравченко НМ, Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. - К, 1990р.

Додаткова навчальна література

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю.. Світова та українська культура Навчальний посібник.-Львів: Світ, 2004р.- 344с.

 2. Гачев Г. Национальньїе образы мира //Вопросы литературы -1987р. - № 10

 3. Історія світової культури. Культурні регіони: Навчальний посібник /Керівник, автор колективу Л.Н Левчук. - 2-ге видання -К, Либідь, 1997р.

 4. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навчальний посібник : у 3 ч. – Львів, 2004р.

 5. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навчальний посібник.- Харків: Основа, 1995р.

 6. Лобас В.Х Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура: Курс лекцій - К, ІЗМН, 1997р.

 7. Массовые виды искусства и современная художественная культура. – М..1996.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування термінів та їх аналіз;

 • написання рефератів;

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

13.Критерії, оцінювання(у%).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 70%( у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студентів);

- самостійна робота (реферат)- 30%.

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Передумови культури. Проблема визначення культури. Історія культури серед інших наук про культуру. Соціологія і культурологія: незавершеність розмежування.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Історія культури і історія світової художньої культури. Культура і людинознавство в гуманітарному аспекті.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3.

Реферат на обрану тему

20%

Разом

30%

14. Мови викладання.

Українська

5. Економічна теорія -----------------------

6. Правознавство----------------------------

7. Соціологія

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Соціологія”

 1. Назва курсу.

„СОЦІОЛОГІЯ ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК].[1_1_7]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й або 3-й, або 4-й

 1. Семестр / семестри.

3-й або 4-й, або 5-й, або 6-й, або 7-й, або 8-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна — доцент кафедри філософії та соціології, кандидат філософських наук; Богуславська Юлія Сергіївна — ст. викладач кафедри філософії та соціології; Енін Максим Наїмовіч —ст. викладач кафедри філософії та соціології; кандидат соціологічних наук; Лебідь Лілія Іванівна — ст. викладач кафедри філософії та соціології; кандидат соціологічних наук; Хобта Світлана Вікторівна – доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук; Чантурія Анжеліка Володимирівна — доцент кафедри філософії та соціології, кандидат філософських наук (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: halkina @ ; Khobta_SV@ukr/net.ua; e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс призначено для того, щоб ознайомити студентів з основними сучасними соціологічними концепціями, дати загальні знання про предмет та методи соціології, соціологічну проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення проблем соціального буття особи, спільнот, суспільства.

Вивчення соціології як складової циклу соціально-гуманітарних дисциплін має сприяти формуванню уявлення про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси «Людина і суспільство» середньої школи», «Філософія».

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

Перший модуль

1.

Соціологія як наука, її предмет і методи

4

2

2

2.

Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні

4

2

4

3.

Організація соціологічних досліджень, методи збору та аналізу соціологічної інформації

2

2

4.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації та соціальна мобільність

6

2

4

5.

Соціологія економічного життя. Соціологічні проблеми становлення постіндустріального суспільства

8

2

6

6.

Особистість у системі соціальних зв’язків

2

2

7.

Соціологія праці та управління

2

2

8.

Соціологія культури

6

6

9.

Соціологія політики

4

4

10.

Соціологія релігії

4

4

11.

Соціологія молоді, соціологія сім’ї

6

6

12.

Соціологія конфлікту

4

4

загальна кількість годин

54

10

8

36/2

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Американская социологическая мысль / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс и др. – М., 1994.

 2. Гідденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.

 3. Економічна соціологія. Навчальний посібник / За ред. В.М.Ворони, В.Е. Пилипенко. К, 1997.

 4. Загальна соціологія. Методичний посібник / Ред. Кононов І.Ф. — Луганськ, 2002. — 100 с.

 5. Западно-европейская социология 19-20 веков / Под ред. Добренькова В.И. – М, 1996.

 6. Зарубежная социология ХХ века. Хрестоматія / Ред Городяненко В.Г. – Днепропетровск, 2001. – С. 272 – 336.

 7. Зарубіжна соціологія 20 ст. Хрестоматія / Ред. Городяненко В.Г. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 272 – 336.

 8. Кравченко А.И. Введение в социологию. – М., 1995.

 9. Лукашевич Н.П. Социология труда. Учебн. пособие. – К.: МАУП, 2001.

 10. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших учебных заведений. – К., 1997.

Додаткова навчальна література

 1. Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №2. – С.72 – 85.

 2. Валлерстайн І. Глобалізація або вік змін? Довгостроковий погляд на шлях розвитку світової системи // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С.49 – 66.

 3. Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире // Социологические исследования. – 2005. – № 4 (252). - С. 25 - 32.

 4. Ейк К. Небезпечні зв’язки: взаємодія глобалізації і демократії // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 11 – 25.

 5. Зарубежная социология ХХ века. Хрестоматія / Ред Городяненко В.Г. – Днепропетровск, 2001. – С. 272 – 336.

 6. Конопацький С. Громадянство в глобальному контексті // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 80 – 94.

 7. Левашов В.К. Общество и глобализация // Социологические исследования. – 2005. – № 4 (252). – С. 14 – 24.

 8. Прадес Хосе А. Глобальные изменения в окружающей среде и современное общество // Социологические исследования. – 2000. – № 4.

 9. Резник А., Резник В. Украинская социология после 1991 года // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 22 – 46.

 10. Селіверстов В. Є. Міжрегіональна інтеграція в Європі та СНД // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 487 – 498.

 11. Соціологія // Розвиток соціологічних досліджень в Національній Академії наук України. 1999-2003. До 85-річчя Національної Академії наук України. – К., 2003.– С.58.

 12. Томпсон Е. Регіони, регіоналізація та регіоналізм в сучасній Європі // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 95 – 111.

 13. Тузиков А.Р. Идеи демократии: социологическая интерпретация // Социологические исследования. – 2005. – № 3 (251). –- С. 35 – 37.

 14. Яловецький Б. Регіональні рухи // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 380 – 408.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання завдань з лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів до практичних занять;

 • отримання консультацій у викладача в режимі online, а також за допомогою листування електронною поштою;

 • виконання практичних завдань

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь) 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Соціологія культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

2.

Соціологія політики (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

3.

Соціологія релігії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

4.

Соціологія молоді, соціологія сім’ї (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

5.

Соціологія конфлікту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

Реферат на обрану тему

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська

8. Політологія

9. Іноземна мова

Робоча навчальна програма

дисципліни „Англійська мова за професійним спрямуванням”

 1. Назва курсу.

„Англійська мова за професійним спрямуванням”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): спеціальності інституту культури та мистецтв.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[ММ_Музпед_ХК_09].[1_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й – 2-й

 1. Семестр / семестри.

1–3

 1. Кількість кредитів ECTS.

7

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гришак Світлана Миколаївна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук; Стрельцова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук; (1 корпус, ауд. 1-304)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенції студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови середньої школи

 1. Зміст курсу.

Змістові модулі та їх структура

Кількість годин

Кредит

Форма контролю

загал.

практ.

самост.

МОДУЛЬ А

90

64

26

2,5

Залік

Тема: MY ENVIRONMENT AND I

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять

Grammar

Vocabulary

Activity

Sociolinguistic competence

1

Introducing Yourself.

English Alphabet. Consonants and Vowels. Diphthongs.

Pronouns (personal possessive).

Description of man’s appearance, character and clothes. Dealing with moods and feelings Conversational Formulas: Introductions

Personal questionnaire.

Let’s Get Acquainted

Making up and acting the dialogues.

Discussion: Likes and Dislikes.

Topic: About Myself

At the English Lesson. How to behave in the family and the society.

Rules of Introduction.

6

4

2

2

Family life (members of family). Meals.

Definite (the), Indefinite (a, an) Articles

Have (got). Present Simple, the verb to be and its forms.

Time. Manners, the ways of referring to age, relationships, occupation (profession), working day, daily routine, household duties, kitchen utensils, food, typical dishes, instructing people how to do the things.

Essay “Something about myself I’m trying to change”. Speaking: Traditions in my family. Drawing the Family Tree.

National cuisines. Discussion: What makes our life pleasant and easy?

Eternal problem in the family. Accidents will happen in the best-regulated families. The American Family. Table manners.

6

4

2

3

Dwelling.

The structure There is / there are. Quantity much and many, a/the few, few, a/the little. Prepositions.

Household appliances and utensils, modern conveniences, furnishings, domestic animals and birds. Conversational formulas: Inviting. Refusing.

Your family flat description. Speaking: The house of my dream. Giving the summery of the texts using the topical phrases. Dialogue “Meeting at the Family”. Song “My House is Your House”.

East or west, home is best.

Their Homes are Their Castles. Fireplace is the Most Centre of Interest in British Home.

8

6

2

4

My University.

The oldest Higher Educational Institution

In Donbass Region.

The Plural of English Nouns.

Types of questions. Cardinal and Ordinal Numerals.

Dates

A stuff of teachers, key subjects. Institutions of Higher Learning, Departments, students’ Activities. Criticism and Instructions.

A letter to pen friend about your study at the university. Discussion: The life style of modern students. Reading: Welcome to the Alma Mater.

Learning a foreign language takes a lot of efforts.

A lot of knowledge is a dangerous thing for addicts of the Internet

10

8

2

5

Students’ Activities.

Imperatives

The Progressive Tenses.

Study year: terms, vacations, exams, etc; a student’s working day: lectures, seminars /colloquiums, independent work at library, social activity; students’ leisure: sports, clubs, amateur art, visiting theatres, museums, art exhibitions, etc.

Dialogue between Ukrainian and foreign students on students’ life at higher schools in our country. Reading: Preparing for Your First Day at the University.

Topic: A Day of a Student

What is worth doing at all is worth doing well.

Rules and discipline at high school.

USA-Ukraine: Closer to Exchange Students.

12

10

2

6

Important life events.

Recreations and Holidays.

The Perfect Tenses. List of Irregular Verbs.

Leisure, entertainment, pastimes, parties, performance, anniversaries, expressing wishes, congratulations, encouragement, making excuses.

Reading: American traditions. Speaking: Homecoming and High School Proms.

Writing an invitation card and a thank you letter to your friend.

All work and no play makes Jack a Dull Boy.

Don’t look a gift horse in the mouth. Traveling broadens one’s outlook and knowledge.

12

10

2

7

Higher School in Modern World: Common and Different.

Formation of the Simple Tenses

Degrees of comparison of Adjectives

Irregular Comparison of Adjectives and Adverbs (much, many, little)

Modern Curriculum, extra-curricular activities , residential Universities, tutor, supervisor, to be engaged in research, part-time job, scholarship, on contract, graduation thesis.

Reading: 1)Dumb on Down From Day One. 2) Students with Jobs Lose Out of Exams.

Discussing: students do not possess the liter­ary and numerical skills expected of un­dergraduates.

Jack of all trades is master of none.

British University Life. Cambridge and Oxford Universities – Oxbridge.

The advantages and disadvantages of studying in Ukraine and abroad.

12

10

2

8

My future speciality

Modal Verbs.

Job names, job activities, applying for a job, job interview, expressing agreement, disagreement, future specialty.

Making the interview work, filling in the application form for a graduate trainee scheme (Curriculum Vitae, Resume). Discussing: The importance of leadership skills and decision making in the professional life.

Interpersonal skills. Labour conquers all things (Homer) An ounce of practice is worth a pound of theory.

12

10

2

9

Тестування

2

2

Самостійна робота студентів

1

Позааудиторне читання : газети, журнали, статті згідно плану (5 т. друкованих знаків)

5

5

2

Позаудиторне читання : газети, журнали, статті по вибору студента (5 т. друкованих знаків)

5

5

МОДУЛЬ В

90

62

28

2,5

Залік

Тема: CULTURAL RELANTIONSHIPS


Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять

Grammar

Vocabulary

Activity

Sociolinguistic competence

1

Cross Cultural Communication

Active and Passive Voice Prepositions.

Personal space, shaking hands, making polite requests, please and thank you, smiling, greetings, humour, privacy, formulas of politeness.

Speaking: Talk about politeness and customs in your country.

Reading: Cross Cultural Communication.

Discussion: Are rules and customs different from country to country?

When in Rome Do As Romans Do.

(Customs and Norms of behaviour in Ukraine and other especial countries). The British-Ukrainian relationship.

12

10

2

2

A World Guide to Good Manners.

Adverbs (at the end of a sentence)

Polite phrases.

Customs and traditions, advice on international etiquette, widespread understanding of language and customs; tips for travelers.

Reading: How not to behave badly abroad. Discussion: Ukrainian customs and traditions are different from ones in other countries.

The British think that the widespread understanding of their language means a correspon-ding understanding of English customs.

DOs and DON'TS in England

12

10

2

3

People’s life-style.

Customs and Traditions.

Participle I and Perfect Participle

The forms of Participle

Experience traditional British culture, English townhouses, much in common, a true British hostess, homesick

Reading: NEWBURY, ENGLAND: Exploring British way of life.

Speaking: Special customs that are observed in your country /family.

Discussing: Do you agree that traditions and customs must be kept by generations?

The way of life and traditions of the British people. Acceptable Behaviour in England.

Understanding other people’s lifestyle, learning to communicate.

14

10

4

4

Cultural life in Ukraine

The Present Perfect Tense; the Simple Past Tense.

Music, dancing, folk handicraft arts, church architecture, the frescoes and mosaics, the painting, folk customs, choral technique, popular entertainment

Reading: Cultural life in Ukraine.

Speaking: the cultural life of Ukraine is rich and varied.

Outstanding cultural people.

How British Culture is organized.

The British is the nation of Superstitions

14

10

4

5

Cultural life of U.S.

Two and more syllable Adjectives and their forms of Comparison. Modifiers: very, rather, quite, etc.

Cultural terminology (art, architecture, music, ballet, concert hall, opera house, exhibition centre).

Expressing likes and dislikes.

Abstracting of articles telling about the men of culture, cultural world progress and achievements of modern art. How to write a popular art project.

Cultural potential of some foreign counties.

Native American cultures.

14

10

4

6

Arts and Crafts

Had better Would rather…

Obligation: have to, don’t have to and mustn’t

Revising of essential vocabulary. Essential words: Battle painting, genre painting, landscape painting, mural painting, icon, print, fresco, engraving, jazz choir, a musical performance, string band, chamber music,

Reading and speaking: “Art in our life”. Discussion: “Art for Heart’s Sake”

Listening comprehension Text: “Art is the Universal Language” (Text 10-1; see recommended literature).

Comment upon the saying: “Art is a veil rather than a mirror” (O.Wilde). Dialogues: Visiting an exhibitions.

The most famous art people in the world

12

10

2

7

Тестування

2

2

Самостійна робота студентів

1

Внеаудиторне читання : газети, журнали, статті згідно плана (5 т. друкованих знаків)

5

5

2

Внеаудиторне читання : газети, журнали, статті за вибором студента (5 т. друкованих знаків)

5

5

МОДУЛЬ С

72

34

38

2

іспит

Тема : MY FUTURE CAREER

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять:

Grammar

Vocabulary

Activity

Sociolinguistic competence

1

Personal Achievements and Ambitions (Important Life Events)

First conditional (if, when, before, after, as soon as)

expressing possibility; assumptions; obligation/necessity/

prohibition; gerund-infinitive

Adjectives/ nouns of personal qualities; problems and solutions; feelings

Speaking about career success. Text: “Mental and Physical job”. Exchanging opinions. Dialogue: “Choosing is not so easy as it looks”. Making up the dialogues “Choosing a Career”

Employment services in the United States. What successes and problems have you had dealing with various government agencies.

18

8

6

2

Сontinuing Professional Development (Education – a Process throughout Your Life)

Modal and auxiliary verbs (have to, will and would, shall in questions),

future tenses; questions with why, when, where, how much

Career, job names, job activities, amateur group, folk dance, ballet dance, modern dance, ensemble

Reading: “The World of Dancing”.

Asking for and giving information about future speciality and career development

Pop Quiz: “How modern are you?”

Choose the most important qualities for job candidates in our country and abroad; describe bad experiences at work.

14

8

6

3

Music is the universal language

Active and Passive Voice. Reasons for using passives. Passive progressive.

symphony, concert, jazz, to make concert tours, violinist, instrumental pieces, choir, a musical performance, string band, chamber music,

Reading and speaking: Text: “Music”. What is your opinions of jazz (dance music, chamber music, symphonic music). Discussion: “Music is a weapon and”. Making up a report: “The role of music in my life”.

I have endeavoured to vest my symphony with those feelings which grip our people (Shostakovich).

Outstanding musicians in the world.

16

6

8

4

The musical life in our country and abroad.

The Gerund, Participles

Musicians, conductor, grand piano, organ, operatic singers, to play under the baton of, concerto, theme and variations, aria, folk songs

Reading and speaking: “What Rock music really means”; “Elvis Presley – story of a superstar”. What is you favourite singer (musician, composer). Text: “Conductors in Great Britain”. Discussion: “The musical life in our country and abroad”

Communicative skills Cult Icons of the World of Music.

The musical life in Great Britain.

18

10

8

5

Тестування

2

2

Самостійна робота студентів

1

Внеаудиторне читання : газети, журнали, статті згідно плана (5 т. друкованих знаків)

5

5

2

Внеаудиторне читання : газети, журнали, статті по вибору студента (5 т. друкованих знаків)

5

5

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

252

160

92

7

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Bud Aaron, Alex Aaron.(1991) Upgrading PCs. Made Easy. ­– Osbourne McGraw-hill.

 2. Dubin F., Margol M. (1977) It’s Time to Talk (Communication Activities for Learning English as a New Language). – New Jersey: Prentice-Hall, International.

 3. George Becker, Kathy Slattery (1994) A Systems Administrator's Guide to Sun Workstation. - Springer-Verlag TELOS. 

 4. Sue Kay & Vaughan Jones (2002) Inside Out: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching.

 5. Simon Greenall (1996) Reward: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching.

 6. Robert O’Neil (1979) Interaction: Practice Modules at the First Certificate. – Longman.

 7. Haines Simon, Stewart Barbara (1997). New First Certificate: Masterclass. – Oxford Uniersity Press.

 8. Rolf Stadler (1999). Active Technologies for Network and Service Management. - Springer-Verlag TELOS

 9. Tharon Howard and Chris Benson.(1999) Electronic Networks. - Boynton/Cook.

 10. Габриэльян О.А., Махтеева Е.Н., Максименко Л.Г., Чужик А.С. More Reading Power. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 11. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. Texts and Exercises. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 12. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. The First Aid in Modern Phonetics. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2004.

 13. Игнатова Т.Н. Английский язык: Интенсивный курс. – М.: Высшая школа, 1992.

 14. К.Н. Качалова, Е.Е.Израилевич. Практическая грамматика английского языка. – М.: Юнвест, 1997.

 15. Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. Практическая грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 1979.

Газети: Daily Mail (www.dailymail.co.uk), Digest,

Журнали: Spotlight, Sport On, Newsweek.

Словники:

В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: «Русский язык». – 2004.

Большой русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний.– М.: «Русский язык». – 2002

Додаткова литература:

Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц..– М.: «Русский язык». – 1980.

IELTS : International English Language Testing System English for International Oppoturnity: Handbook (2002). – The British Council.

Andrian Beard .The Language of Sport (1998). – Routledge, London – New York.

Hutchinson T., Waters A.(1987) English for Special Purposes: A Learning Centered Approach. – Cambridge

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;

у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:

– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.

Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи тестування (не менш 1 роботи в семестр)...

Форма семестрового контролю:

І-й сем. – залік;

ІІ-й сем. – залік;

ІІІ-й – іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Learning a foreign language takes a lot of efforts (project)

5%

2.

A lot of knowledge is a dangerous thing for addicts of the Internet A lot of knowledge is a dangerous thing for addicts of the Internet

5%

3.

The advantages and disadvantages of studying in Ukraine and abroad (discussing)

5%

4.

Cultural potential of some foreign countries

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Англійська (переклад – українська)

СОЦІОКУЛЬТУРНА / СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

SOCIOCULTURAL / SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE

СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

STRATEGIC COMPETENCE

Соціальні правила поведінки.

Правила поведінки та норми етикету в родині та за її межами.

Стиль сучасного життя України та англомовних країн.

Звичаї та традиції України та англомовних країн.

Порівняльна характеристика.

Соціокультурні знання.

Активний країнознавчий, соціолінгвістичний та соціопсихологічний запас знань, що сприяє розумінню спільного та відмінного між культурами країн, мова яких вивчається/

1.Уміння вчитися

Бути обізнаним :

• з методикою самостійної роботи для удосконалення знань з іноземної мови;

• з основними видами словниково-довідникової літератури та методами роботи з нею;

2. Пошук інформації

• запитувати з метою пошуку інформації;

• знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або покажчиком, довідниками, словниками та Інтернетом;

• запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов'язану з навчанням або спеціальністю;

• прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", напр., заголовками, підзаголовками, ім'ям автора та ін.

3. Оцінювання

• розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання;

• розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань;

• читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів;

• ефективно використовувати час на екзаменах і тестах.

Іноземна мова

Робоча навчальна програма

дисципліни «Іноземна мова»

 1. Назва курсу.

«ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальністі:

культурологія – 7020101, хореографія – 7020202, кіно-телемистетство – 7020203,

музичне мистецтво – 7020205, музична педагогіка та виховання- 7020207,

образотворче та декоративно-прикладне мистецтво – 7020208,

перукарське мистецтво та декоративна косметика - 5020211

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Кіно_Теле_09].[1_1_3]

[ІКМ].[ММ_Музпед_ХК_09].[1_1_3]

[ІКМ].[ПО_Перук_4(со)_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Культурол_09].[1_1_3]

[ІКМ].[ОМ_ДПМ_Кер_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Хор_Бальн_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Хор_Сучас_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Хор_Нар_09].[1_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатова Олена Валентинівна – викладач кафедри іноземних мов

(1 корпус, ауд. 304, e-mail: elenamohn@)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та загально-побутового спілкування в усній і письмовій формах.

Мета навчальної дисципліни є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного німецькомовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій; формування комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, тобто розвиток граматичних умінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, включаючи переклад оригінальної літератури у рамках програмних вимог. Курс німецької мови професійно зорієнтований, складений на комунікативному підході вивчення німецької мови студентів усіх факультетів.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс іноземної мови середньої школи.

 1. Зміст курсу.

Змістові модулі та їх структура

загал.

лекц.

семін.

лабор

самос.

ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

1.1

Ich und meine Familie (Privat Information).

8

8

4

1.2

Meine Verwandten.

4

4

1.3

Meine Wohnung (mein Haus).

6

6

4

1.4

Die Universität.

8

8

1.5

Meine Freizeit und mein Hobby.

8

8

1.6

Jahreszeiten.

8

8

1.7

Mahlzeit.

6

6

4

1.8

Die Ukraine (Kiew, Städte der Ukraine).

8

8

1.9

Deutschland (Berlin, Städte Deutschlands).

8

8

ДРУГИЙ МОДУЛЬ

2.1

Die Post (E-Mail, Internet).

6

6

6

2.2

Im Warenhaus (die Mode).

8

8

4

2.3

Einkäufe im Supermarkt.

10

10

4

2.4

Fremdsprachen in unserem Leben.

8

8

4

2.5

Die Kunst und Musik (im Theater, Kinobesuch).

10

10

4

2.6

Buchmesse.

6

6

4

2.7

Internet und Computer.

4

4

6

2.8

Die Reise (Ferien).

10

10

6

загальна кількість годин

126

126

54

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. Начальный этап. М.,ЧеРо, 2003.

 2. Камянова. Практический курс немецкого языка.

 3. Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. М., – «ИП Логос», 2004.

Додаткова навчальна література

 1. Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Экзамен по немецкому языку. Пособие для поступающих в ВУЗы.

 2. Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. Грамматика современного немецкого языка. Донецк – 2005.

 3. Краткий грамматический справочник. К., – Методика, 2000.

Газети та журнали: General Anzeiger, Bunte, Gala, Stern

Словники:

Большой русско-немецкий словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.

Большой немецко-русский словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та професійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;

у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:

– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.

Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

II семестр залік

13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Deutschland. Test 1.

5%

2.

Die Musik (переклад, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Die Kunst (переклад, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%

УСЬОГО:

25%

14. Мови викладання.

Українська та німецька

Робоча навчальна програма

дисципліни „Іноземна мова”

 1. Назва курсу.

“ ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” (АМПС)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості культурологія – 7020101,хореографія – 7020202, кіно-телемистетство – 7020203, музичне мистецтво – 7020205, музична педагогіка та виховання- 7020207, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво – 7020208, перукарське мистецтво та декоративна косметика - 5020211

 1. Код курсу.

[ІСТ].[Соціолог_09].[1.1.3]

[ІСТ].[Соц_роб_09].[1.1.3]

[ІСТ]. [Істор_09]. [1_1_ 3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Малкова Наталія Михайлівна - викладач кафедри іноземних мов

E-mail : _extr3me_@poisk.lg.ua

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання французької мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенці студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс французької мови середньої школи

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

Moi et le monde qui m’entoure

1.1.

CHAPITRE I

Permettez- moi de me présenter

14

10

4

1.2.

CHAPITRE II

Emploi du temps.Liens familiaux. Situation sociale.Relations.

14

10

4

1.3.

CHAPITRE III

On n’est nulle part aussi bien que chez soi.

Faites comme chez vous.

14

10

4

ДРУГИЙ МОДУЛЬ

Il est bien d’etre étudiant

2.1.

CHAPITRE IV

Vie estudiantinne

Notre Université. Notre faculté

18

12

6

2.2.

CHAPITRE V

Vie quotidienne

14

10

4

2.3.

CHAPITRE VI

Sport et loisirs

16

12

4

ДРУГИЙ СЕМЕСТР

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ

Ukraine et le monde contemporain

3.1.

CHAPITREVII

Système éducatif(primaire,secondaire supérieur)

Histoire et la langue.

Les langues romanes

14

10

4

3.2.

CHAPITREVIII

La littérature. Etapes du développement. Problèmes de la littérature moderne.

14

10

4

3.3.

CHAPITRE IX

Ukraine politique

Ukraine économique

Le vocabulaire français

16

12

4

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ

4.1.

CHAPITRE X

Culture, Vacances, Tourisme

Prix littéraires

14

10

4

4.2.

CHAPITRE XI

Aux grands hommes la Patrie reconnaissante

Mon écrivain préféré

16

10

6

4.3.

CHAPITRE XII

Fêtes.Coutumes.Traditions

Mass Media

16

10

6

загальна кількість годин

180

126

54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курсов институтов и факультетов иностранных языков. – Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

 3. Городецкий Р.А., Самохотская И.С. Французский язык для студентов-историков: Учеб. Для ист.фак. пед. Вузов.- М.: Высш. шк.,1991.

 4. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів- економістів.- К.: КНЕУ, 1998.

 5. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dès origines à 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996

Додаткова навчальна література

 1. Китайгородская Г.А. и др. Французский язык. Интенсивный курс обучения. Продвинутый этап: Учеб. Пособие для вузов. М.: Высш. шк.,1989.

 2. Захаркевич М.И. Страноведение: Франция: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. Мн.:Высш. шк., 1990

 3. Лучшие страницы французской литературы / под ред. Т.Э. Волкова.М.

 4. Базонов А.В. Реферирование текстов на французском языке: Учеб.пособие. М.:Высш. шк., 1984.

 5. Василивецкая Н.Н., Шкреба Т.Г. Ваш экзамен по французскому языку. – Х.: Мир детства, 1997.

 6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dès origines à 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 8. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть : Кн. Для чтения по страноведению- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

 9. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня.- М.: Айрис-пресс, 2002.

 10. От Рабле до Триоле/ Составление, примечание и упражнения З.Я. Давиюк, Е.М.Сигаловой.- М.: Рольф, 2001.

 11. Читаємо французькою мовою. Упоряд. В.Г.Кононенко, О.П.Самойлова, Л.А.Пашко.- К.: Освіта, 1997.

 12. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шестрюк О.М. Тестові завдання з французької мови. – К.: Освіта, 1998.

 13. Прокофьева Г.Н. Тесты по грамматике французского языка. – М.: Рольф, Айрис – пресс, 1998.

 14. Леус В.И.,Леус И.Л. Тестовые задания по французскому языку.- М .: «Лист», 1998.-

 15. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontières » 1. Methode de français. – Київ: Генеза, 1993.

 16. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontières » 1. Exercices individuels. – Київ: Генеза, 1993.

 17. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня - М.: Рольф 1999

 18. Опацький С.Є. Français, niveau débutant: Підруч. для вищ. нав. закл. – К.: Ірпінь: Перун, 2002.

 19. Драненко Г.Ф. Français , niveau avancé DALF : Навчальний посібник ля вищ. Навч. Закл. –Київ, 2001.

Словники:

Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь.- М.: Рус. яз., 1999.

Гак В.Г., Ганшина К.А.. Новый французско-русский словарь.- М.: Рус. яз., 1999

Чибисов О.И., Потоцкая В.А.., Синягин И.И. Французско-русский биологический словарь.- М.: Рус., яз., 1985.

Аудіо-візуальні засоби:

комп’ютерні програми, фонограми, відеофонограми.

Обладнання:

комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон.

Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;

у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:

– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.

Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).).

5%

2.

Григорьева Е.Я. Histoire de la France . XX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996

контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення французькою мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).

5%

3.

Le rôle de la personnalité éminente dans l’histoire du pays (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Французька, українська

10. Фізичне виховання

Робоча навчальна програма

дисципліни „Фізичне виховання”

 1. Назва курсу.

„ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[1_1_6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий – 2 години + (2 години на тиждень, секції – за вибором студента)

 1. Рік (роки) навчання.

1, 2, 3, 4

 1. Семестр / семестри.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 1. Кількість кредитів ECTS.

0 кред. (позакред. дисципліна)

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

1. Шинкарьов Сергій Іванович – завкафедри, доцент кафедри фізичного виховання, кандидат біологічних наук (1 корпус, ауд. 1-213)

2. Ярошенко Петро Вікторович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ)

3. Булкіна Неллі Павлівна – доцент кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук
(1 корпус, ауд. 1-215)

4. Драгнєв Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивна кімната гурт. № 4)

5. Авксентієв Леонід Федорович – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

6. Воробйова Маргарита Вікторівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

7. Ніколаєва Олена Олександрівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

8. Лігус Сергій Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

9. Леонтьєва Інна Василівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

10. Подрєзова Олександра Леонтіївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214)

11. Вишинська Ольга Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

12. Шабалін Микола Федорович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

13. Гайдук Наталія Олексіївна – викладач кафедри фізичного виховання (Старобільський факультет)

14. Бергіна Рита Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (Ровеньківський факультет)

15. Зайцев Володимир Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215)

16. Лимонченко Андрій Сергійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215)

17. Асташова Олена Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

18. Васецкая Наталія Валеріївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

19. Хвостиков Ігор Петрович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

20. Драгнєв Андрій Анатолійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

21. Левченко Леонід Леонідович – викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ)

22. Мартинова Наталія Петрівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

23. Бурлакова Тетяна Леонідівна – викладач кафедри фізичного виховання (лаборантська кафедри фізичного виховання)

24. Васильченко Тетяна Іванівна – викладач кафедри фізичного виховання (Стаханівський педколедж)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою фізичного виховання у педагогічному університеті є формування всебічно розвинутої особистості студента, підготовки її до високопродуктивної праці за обраним фахом, здатності використовувати фізичну культуру і спорт в умовах майбутньої педагогічної діяльності, надання знань з основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухомої діяльності й умінь застосовувати їх на практиці, виконання державних нормативів фізичної підготовленості.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичного виховання

 1. Зміст курсу.

Змістові модулі та їх структура

Загальна

Лекції

Практичні

Самостійні

1

ЗМІСТ І КУРСУ

Модуль 1.1. Теоретична підготовка

6

2

4

Здоров’я, фізична культура, і спорт у системі загальнолюдських цінностей.

Фізична культура - важливий складовий компонент культури здоров’я студента.

Оздоровчі технології, що впливають на фізичний аспект здоров’я.

Гігієнічні основи заняття фізичною культурою і спортом

Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення

1

1

1

1

2

2

М.1.2. Методична підготовка

16

8

8

Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного виховання

Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами.

Засоби перевірки і оцінки головних рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість)

Основи методики загартовування.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

М.1.3. Технічна підготовка

102

52

50

Легка атлетика і кросова підготовка:

Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.

2

2

2

2

1

1

1

Основи гімнастики:

Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.

4

Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.

12

Спортивні ігри:

Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

2

2

2

4

М.1.4. Фізична підготовка

Розвиток фізичних якостей:

Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.

7

5

6

5

5

6

6

6

5

5

5

Рухливі ігри

3

6

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.

3

7

7

Усього

124

62

62

1

ЗМІСТ ІІ КУРСУ

Модуль 2.1. Теоретична підготовка

6

2

4

Основи професійно-прикладної фізичної підготовки

Спорт в системі формування особистості

Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом

Оздоровчі технології, що впливають на психічний аспект здоров’я

1

1

1

1

2

2

М.2.3. Методична підготовка

20

10

10

Основи методики фізичного тренування

Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах праці

Методика формування професійно важливих рухових якостей і навичок

Методика занять атлетизмом

Методика побудови самостійних занять фізичними вправами

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

М.1.3. Технічна підготовка

98

50

48

Легка атлетика і кросова підготовка:

Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.

2

2

2

2

Основи гімнастики:

Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.

4

Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.

12

Спортивні ігри:

Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

2

2

2

1

1

1

4

М.1.4. Фізична підготовка

Розвиток фізичних якостей:

Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.

6

5

5

5

5

6

6

6

5

5

5

Рухливі ігри

3

6

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.

3

5

7

Усього

124

62

62

1

ЗМІСТ ІІІ КУРСУ

Модуль 3.1. Теоретична підготовка

6

2

4

Олімпійський рух в Україні.

Структура спортивного тренування

Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення

Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ

Основи психогігієни

Оздоровчі технології, що впливають на духовний аспект здоров’я

1

1

1

1

2

2

М.3.3 Методична підготовка

20

10

10

Методика використання температурних подразників як засобу підвищення і відновлення працездатності

Основи методики організації раціонального харчування

Основи методики побудови самостійних занять обраними системами фізичних вправ.

3

3

4

3

4

3

3

М.1.3. Технічна підготовка

98

50

48

Легка атлетика і кросова підготовка:

Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.

1

1

1

1

Основи гімнастики:

Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.

6

Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.

12

Спортивні ігри:

Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

2

2

2

1

1

1

4

М.1.4. Фізична підготовка

Розвиток фізичних якостей:

Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.

6

6

5

5

5

6

6

5

5

5

5

Рухливі ігри

3

6

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.

4

6

7

Усього

124

62

62

1

ЗМІСТ IV КУРСУ

Модуль 4.1. Теоретична підготовка

6

2

4

Основи фізичного виховання в сім’ї

Міжнародний рух „Спорт для всіх”.

Розробка та удосконалення індивідуальної оздоровчої системи

1

1

2

2

1

М.4.3. Методична підготовка

16

6

10

Основи методики розробки і реалізації індивідуальної програми забезпечення працездатності її відновлення засобами фізичної культури і спорту при різноманітних видах і умовах праці

Основи методики розробки і реалізації індивідуальної багаторічної програми фізичного удосконалення і забезпечення дієздатності на основі обраних систем фізичних вправ

Методика оцінювання рівня власної фізичної підготовленості

2

2

2

3

3

4

М.1.3. Фізична підготовка

38

22

16

Розвиток фізичних якостей:

Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.

3

3

3

3

3

4

4

2

2

2

5

Рухливі ігри

2

6

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.

5

2

7

Усього

60

30

30

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література:

 1. Горащук В.П. Валеологія: Підручник для 10–11-х класів середньої загальноосвітньої шк. / В.П. Горащук. – К.: Генеза, 1998. – 144 с.

 2. Дубогай О.Д. та ін. Методика фізичного виховання студентів віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи6 Навчальний посібник. / О.Д. Дубогай, В.І . Завацький,
  Ю.О. Короп. – Луцьк: Надстир'я, 1995. – 220 с.

 3. Куценко Г.И. Книга о здоровом образе жизни. / Г.И. Куценко. – М.: Профиздат, 1987. – 256 с.

 4. Лечебная физическая культура: Учеб. для институтов физ.культ./ Под ред. С.И. Попова. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 271 с.

 5. Методика физического воспитания с основами теории: Учеб. Пособие для студентов педвузов и учащихся педучилищ. / Под ред. А.Н. Матвеева, С.Б. Мельникова. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с.

 6. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт. / – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 384 с.

 7. Теория и методика физического воспитания. Учеб. для студентов фак. физ. культуры пед. институтов по спец. 03.03 «Физ. культура» / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов,
  З. Н. Вяткина и др.; Под ред. Б. А. Ашмарина. – М.: Просвещение, 1990. – 287с.

 8. Теория и методика физического воспитания. Учебник для институтов физ. культуры. / Под общей ред. Л. П. Матвеева и А. Д. Новикова. Изд. 2-е, испр. и доп. Т 1.М, «Физкультура и спорт», 1976.

 9. Ткач П.М Фізичне виховання ВУЗу: Навчальний посібник. / П.М Ткач. – Кн. І. – Луцьк: “Надстир'я”, 1996. – 178 с.

 10. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: Учебное пособие. / Под ред. Булич Э.Г. – М.: Выс. шк., 1986. – 255 с.

 11. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації. К. – 2003 – 65 с.

Додаткова навчальна література:

 1. Амосов Н.М., Муравов И.В. Сердце и физически упражнения. / Н.М. Амосов, И.В. Муравов – К.: Здоров’я, 1985. – 80 с.

 2. Апанасенко Г.Л., Волков В.В. К проблеме распределения студентов на медицинские группы для занятий физическими упражнениями // Теория и практика физической культуры. /
  Г.Л. Апанасенко, В.В. Волков. – № 10, 1985. С. 15-17.

 3. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры / В.М. Баранов. – К. :Здоров'я, 1987. –
  134 с.

 4. Белов Р.А. та ін. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. / Р.А. Белов, Б.В. Сермеев, Н.А. Третьяков. – К.; Вища школа, 1988. – 208 с.

 5. Булкіна Н.П. та ін. Методологічні напрями фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. / Н.П. Булкіна, О.М. Вишинська, Н.В. Максимова. // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. – Вип. І. – Луганськ: Знання, 2003. – С. 39-43.

 6. Булкіна Н.П., Ярошенко П.В. Методичний посібник по використанню дидактичного матеріалу на заняттях фізичної культури в спеціальній та підготовчій групах. / Н.П. Булкіна,
  П.В. Ярошенко. – ЛНПУ імені Тараса Шевченка Луганськ 2004 р. – 48 с.

 7. Бондарева В.Н. Показания к занятиям с сердечно-сосудистой патологией. / В.Н. Бондарева. // Теория и практика физической культуры. – № 2, 1982. С. 30-32.

 8. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания: Учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов. / Я.С. Вайнбаум. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

 9. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр. / Э.Н. Вайнер. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 416 с.

 10. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей: Учеб. пособие. / М.Я. Виленский, Р.С. Сафин. – М.: Высш. шк., 1989. – 159 с.

 11. Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. / Л.П. Віровський. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

 12. Главные инструменты обретения здоровья. – СПб.: «Издательство «прайм-ЕВРОЗНАК», 2004. – 352 с.

 13. Гусалов А.Х. Физкультурно-оздоровительная группа. / А.Х. Гусалов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 107 с.

 14. Дейнека Кароліс. Рух, дихання, психофізичне тренування. / Кароліс Дейнека. 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Здоров’я, 1988. – 176 с.

 15. Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. / О.Д. Дубогай, А.М. Тучак, С.Д. Костікова, А.О. Єфімов. – Луцьк, 1997.

 16. Дубровский В.И. Целебное касание. / В.И. Дубровский. – М.: Знание, 1992 – / Новое в жизни, науке, технике. Серия «Физкультура для всех»; № 1, С. 3-108.

 17. Завацький В.І. Фізіологічна характеристика рухів як цілеспрямованої поведінки людини: Навчальний посібник. / В.І. Завацький. – Луцьк: Надстир'я, 1993. – 284 с.

 18. Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. /
  Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко. – К.: Здоров’я, 1988. – 160 с.

 19. Козлов С.И. Программирование физической подготовки студентов спеціального медицинского отделения с использованием тренажерних устройств: Дисс. к.п.н. / С.И. Козлов. – Киев, 1991. – 178 с.

 20. Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю. / О.С. Куц. – Вінниця: 1995, част. І. – 123.

 21. Макаров В.А. Физиология закаливания. / В.А. Макаров – М.: Знание, 1984. – 96 с.

 22. Медицинские проблемы физической культуры // респ. межв. сборник. Вып. 11. – Киев «Здоровье», 1990. – 191 с.

 23. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика. / Ю.В. Менхин, А.В. Менхин. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2002. – 384 с.

 24. Муравов Й.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. / Й.В. Муравов. – К.: Здоров’я,1989. – 272 с.

 25. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров'я. / В.П. Мурза. – К.: Здоров'я, 1991. – 256 с.

 26. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник. /
  І.М. Онищенко. – К.: Вища школа, 1975. – 192 с.

 27. Петренко М.І. Самостійні заняття студентів з фізичного виховання: Навчальний посібник. / М.І. Петренко. – Вінниця, 1997. – 104 с.

 28. Поль С. Брегг. Здоровье и долголетие. / Поль С. Брегг. – Воениздат, Санкт-Петербург, 1995. – 430 с.

 29. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури (частина 1). / Є.Н. Приступа, В.С. Пилат. – Львів: Троян, 1991. – 124 с.

 30. Романенко В.О. Рухові здатності людини. / В.О. Романенко. – Донецьк: “Новий світ”, УК Центр, 1999. – 336 с.

 31. Рыбковский А.Г. Организация учебно-тренировочного процесса студентов в группах спортивного совершенствования: Учебное пособие. / А.Г. Рыбковский. – Донецк: 2003. – 169 с.

 32. Сичов С.О. Атлетизм: Навчальний посібник. / С.О. Сичов. – К.: 1997.

 33. Скумин В.А. Культура здоровья — фундаментальная наука о человеке. / В.А. Скумин. – Новочебоксарск: ТЕРОС, 1995. – 132 с.

 34. Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини: Навчальний посібник (пер. з російської). /
  Л.І. Старушенко. – К.: Вища школа, 1992. – 208 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • тренування (легкоатлетичний крос, баскетбол, волейбол, міні-футбол, настільний теніс, шахи);

 • змагання (легкоатлетичний крос, баскетбол, волейбол, міні-футбол, настільний теніс, шахи)

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • написання рефератів.

Поточний контроль:

здача контрольних нормативів (нормативи фізичної підготовленості)

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • теоретична підготовленість 17% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • методична підготовленість 20%

 • фізична підготовленість 63%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Теоретичний курс

17%

2.

Методичний курс

20%

3.

Реферат на обрану тему

від 1 до 7%

4.

УСЬОГО:

44%

 1. Мови викладання.

Українська.

11. Релігієзнавство

Робоча навчальна програма

Дисципліна «Релігієзнавство»

1.Назва курсу

«Релігієзнавство»

Форма навчання: денна

Спеціальність:

[ІКМ].[Музпед_ХК].[1_2_1]

3. Тип курсу

За вибором ВНЗ

4. Рік навчання

3

5. Семестр

5

6. Кількість кредитів

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Альохина Галина Вікторівна, асистент кафедри культурології та кіно-, телемистецства

8.Мета курсу. надання слухачам основ історико-теоретичних знань про становлення, склад і стан релігій, знайомство з основами доктрин та культів, методологією їх дослідження, формування розуміння сутності релігійних течій та проблем релігійного життя.

Курс " Релігієзнавство " реалізується в організації цілісного процесу засвоєння різноманітних знань про людину і його світогляд, про виникнення релігії і переході від ранніх її форм до сучасних складних релігійних культів. Одним з головних завдань курсу " Релігієзнавство" є ознайомлення з історією і духовною практикою різних народів світу. Запропонований підхід до змісту курсу передбачає орієнтацію на засвоєння специфіки релігії, її досвіду у взаємозв'язку, взаємозбагаченні, взаємопроникненні світоглядних ідей різних народів світу.

9. Передумови ( актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси середньої школи: «Релігієзнавство»

10. Зміст курсу

Змістові модулі та їх структура

загальна

лекції

семінари

(пр.зан.)

мкр.

сам ост.


1.1.

. Релігія як соціально-історичний феномен.

2

4

1.2.

Ранні форми релігії.

2

4

1.3

Національно-державні релігії.

2

6

1.4.

Світові релігії як етап релігійної еволюції. Буддизм.

2

4

1.5.

Християнство: православ я, католицизм, протестантизм

4

6

1.6.

Релігія в житті українського народу

2

2

1.7.

Іслам

2

4

1.8.

Особливості розвитку новітніх релігійних рухів.

2

4

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

18

2

34

11.

Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Васильев Л.С. История религий Востока.- М.:Политиздат, 1983.-368 с.

 2. Дулуман Є. Релігія як соціально-історичний феномен. - К.: Наукова думка, 1974. - 263 с.

 3. Калінін Ю., Харьковищенко Є. Релігієзнавство.-К.: Вища школа, 1996.-296 с.

 4. Косуха П.І. Наука про походження релігії. -К.: Політвидав України, 1976. - 54 с.

 5. Крывелев И. История религий: В 2 т. - М.,1988.

 6. Радугин А.А. Введение в религиеведение. - М.: Центр, 1996.-302 с.

 7. Религиеведение.(Учебник под ред. М.Н. Яблокова. - М.: Высшая школа, 1995. - 368 с.

 8. Релігієзнавчий словник. - К. :Четверта хвиля, 1996. - 392 с.

 9. Мень А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. - М.: Слово, 1991, т. 1. - 287 с.

 10. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. - Ростов-на Дону: Феникс, 1996.-672 с.

 11. Токарев С. История религии.-М.:Прогресс, 1990.-474 с.

Додаткова навчальна література

 1. Тайлор Э. Первобытная культура. - М.: Политиздат, 1980. - 573 с.

 2. Фрезер Д. Золотая ветвь. - М.:Политиздат, 1983. - 703 с.

 3. Шпажников Г.Религии стран Юго-Восточной Азии. Справочник.-М.:Наука,1980.-247 с.

 4. Токарев С. Ранние формы религии.-М.:Политиздат, 1990.-621

 5. Токарев С. Религия в истории народов мира.-М.:Политиздат, 1980.-831 с.

 6. Лукач Й. Пути богов.-М.:Политиздат, 1984.-248 с.

 7. Бонгадр-Левин Г.Древнеиндийская цивилизация.-М.:Наука, 1980.-333 с.

 8. Донини А. У истоков христианства.-М.:Политиздат, 1979.-341 с.

 9. Мень А. Сын человеческий.-М.:Протестант,1991.-317 с.

 10. Свенцицкая И. Раннее христианство - страницы истории.-М.:Политиздат,1987.-336 с.

 11. Донини А Люди,идолы и боги.-М.:Политиздат,1966.-368 с.

 12. Голобуцький П. Ісус Христос:бог,міф,людина/Людина і світ,1989,№ 7-

 13. Зноско-Боровский М., прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство.-Троице-Сергиева Лавра,1991.-158 с.

 14. Релігія у духовному житті українського народу.-К.:Наукова думка,1995.-297 с.

 15. Тальберг Н. История русской церкви.В 2-х т.-М.:"Светлячок",1991.

 16. Русское православие: вехи истории/Под ред.А.Клибанова.-М.:Политиздат,1989.-719 с.

 17. Коран./Пер. с араб.И.Крачковского.-М.:Асс.Новый стиль,1990.-512 с.

 18. Панова В, Вахтин Ю. Жизнь Мухаммеда.-М.:Политиздат,1990.-495 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виголошення доповіді на студентській конференції;

 • конспектування тем, винесених на самостійну роботу;

 • написання рефератів;

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

Залік

13.Критерії, оцінювання(у%).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 60%

 • 17% на контроль самостійної роботи студентів);

 • участь в конференції – 13%;

- самостійна робота (реферат)- 10%.

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

(конспектування, теми виноситься на модульний контроль)

1%

2.

5%

3.

Реферат на обрану тему

10%

Разом

20%

14. Мови викладання.

Російська

Цикл природничо-наукової підготовки

 1. Безпека жииттєдіяльності таоснови цивільної оборони

Робоча навчальна програма

дисципліни „БЖД з основами ЦО та ОП

 1. Назва курсу.

БЖД з основами ЦО та ОП

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[3_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Лисенко Сергій Григорович – асистент кафедри фізичної реабілітації та валеології (3 корпус, ауд. 3-26)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – теоретична і практична підготовка студентів з метою організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов'язаних з дією зброї масового ураження.

Актуальність викладання дисциплін "Цивільна оборона" та "Безпека життєдіяльності" регламентується Положенням про функціональну підсистему "Освіта і наука України" від 17 січня 2002 р. № 27 у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України та необхідністю виконання концепції ООН "Про сталий людський розвиток", а також відповідно Законів України: "Про правові засади цивільного захисту" 1859-ІУ, від 24 червня 2004,"Про цивільну оборону України" від 3 лютого 1993 р. № 2974-ХІІ (із змінами і доповненнями); "Про захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 р. № 1809-ІИ; Положення "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р № 1198, наказом Міністра Освіти України, Начальника штабу Цивільної оборони України "Про викладання дисциплін Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона" №182/200від 20 червня 1995р, наказом Міністерства Освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України" №420 від 02 грудня 1998 р.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси БЖД, ЦО, Трудове навчання, Хімія, Фізика, Біологія середньої школи

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

Перший модуль

1.1.

Основні поняття і визначення БЖД

Тема1. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче, побутове. Взаємодія людини з середовищем проживання.

Тема2. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

2

2

1.2.

Надання першої медичної допомоги потерпілим.

Тема1. Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

2

2

1.3.

Кровотечі.

Тема1.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

2

2

1.4.

Механічні ушкодження.

Тема1.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

2

2

1.5.

Державні заходи щодо захисту життя людини.

Тема1.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

2

2

1.6.

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Тема1.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

2

2

1.7

Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

Тема1.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях.

4

2

Теми практичних занять:

Тема1.Накладення пов’язок. Перев’язочний матеріал. Види пов’язок та техніка їх виконання.

Тема2.Класифікація шин. Загальні правила підготовки шин до використання. Методи накладення шин.

2

2

Тема3.Термінальні стани. Реанімація при зупинці дихання. Здійснення штучного дихання. Інкубація. Трахеотомія. Реанімація при зупинці кровообігу. Техніка виконання непрямого масажу серця. Інтенсивна терапія.

4

4

Тема 4. Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

4

4

Самостійна робота студентів:

Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій

2

2

Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів.

2

2

Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження.

2

2

Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

2

2

Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

2

2

Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

2

2

Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

2

2

Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

2

2

Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

2

2

Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

2

2

Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

2

2

Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

2

2

Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

1

1

Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

1

1

Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

1

1

Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

1

1

загальна кількість годин

56

14

10

28

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Основи безпеки життєдіяльності. Василенко Л.Б. Матеріали для уроків (5-11 класи) Харків, 2001.

2. Булай П.И. первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях - Минск:1989.

3. Желибо Є.П. Безпека життєдіяльності (підручник)-К,:1998.

4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини-Львів:2000.

5. Надзвичайні ситуації та безпека людини: курс лекцій по БЖД та ЦО/ Чукав Л.К., К: 1998.

6. Основи БЖД в надзвичайних ситуаціях -К.:1998.

7. Скобко Ю.С. Безпека життєдіяльності. – Київ, 2006

Додаткова навчальна література

 1. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. Москва, 1997.

 2. Популярная медицинская энциклопедия (Гл. ред. А. Н. Бокулев, Ф. Н. Петров) - М., 1961.

 1. Тонково-Япельская Р. В. Основи медицинских знаний: Учебное пособие для педучилищ М.: 1986.

 2. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія.-К.: 1995.

 3. Гарнецкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков - К.: 1988.

 4. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. - К.:1989.

7. Как выжить в условиях повышенной радиации /Н.П. Маевская А.К.: 1991.

Великорецкий А.Н. первая помощь до прихода врача. - М.:1972.

8. Медицинская помощь при утоплении и профессиональные заболевания водолазов /Й.А. Сапов/ - Л.:1980.

9.Небулин И.А. Пособие для практических занятий по оказанию первой медицинской помощи -К.: 1964.

10.Первая доврачебная помощь /В.М. Величенко. - М.:1990.

11.Юнас Ян атлас первой мед. Помощи-1976

12.Кардашенко Б.Я. Знать, чтобы не оступиться(Беседы врача-венеролога)-М.:1983.

13.Контактные инфекции, передающиеся половым путем./И.И. Мавров/-К.:1989.

14.Школа выживания Ростов-на-Дону: 1996.

15.Методические рекомендации по БЖД. - Лутанск, ЛДПУ: 1999-2000.

16. О.Н.Спицин, С.В.Сатура, С.В.Капранов. Неотложная помощь пострадавшим. - Луганськ,2002.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (16%)

 • участь у семінарах, дискусіях, практичних роботах 30%

 • письмові кейси 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій (конспектування)

1%

2.

Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів. (конспектування)

1%

3.

Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження. (конспектування)

1%

4

Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

1%

5

Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

1%

6

Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

1%

7

Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

1%

8

Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

1%

9

Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

1%

10

Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

1%

11

Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

1%

12

Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

1%

13

Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

1%

14

Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

1%

15

Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

1%

16

Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

1%

 1. Мови викладання.

Українська

 1. Психологія---------------------------

Психологія-------------------------------

 1. Педагогіка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Педагогіка”

 1. Назва курсу.

„ПЕДАГОГІКА”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Музичне мистецтво, Хореографія, Декоративно-прикладне мистецтво і кераміка.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[2_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Павленко Ірина Григорівна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, (2-й корпус, ауд.368)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння майбутніх вчителів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки і уміннями, що необхідні для ефективної організації навчання та виховання в умовах становлення національної системи освіти в Україні.

Система послідовної роботи по опануванню матеріалом курсу передбачає оволодіння педагогічними категоріями, визначення своєї педагогічної позиції, знання основних педагогічних закономірностей і принципів, знайомство з сучасними технологіями виховання та навчання, основними методами виховання та навчання, віковими особливостями учнів, спрямованість на подальшу педагогічну самоосвіту, прагнення до проведення педагогічних досліджень, професійну педагогічну спрямованість.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Студенти повинні знати:

 • зміст навчального процесу у вузі, його відмінності від змісту навчального процесу в школі;

 • сутність і зміст кредитно-модульної системи навчання;

 • форми і методи самостійної роботи;

 • особливості рейтингового контролю якості ЗУНів.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати різні форми самостійної роботи;

 • оцінювати і коректувати самостійну навчальну діяльність;

 • виділяти головне, аналізувати, синтезувати знання.

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

МОДУЛЬ I

30

8

6

16

Теми лекцій

1.

Педагогіка – наука про виховання людини

4

2

2

2.

Культурологічні основи навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи

4

2

2

3.

Сутність процесу виховання як соціокультурного явища

4

2

2

4.

Загальні методи виховання

2

2

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять

1.

Розвиток особистості як соціокультурний процес

4

2

2

2.

Виховання особистості у колективі

4

2

2

3.

Методи виховання як соціокультурний феномен

2

2

Самостійна робота студентів

1.

Зміст, форми, методи роботи класного керівника

2

2

2.

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя

2

2

3.

Педагогічна професія у сучасному суспільстві

2

2

МОДУЛЬ ІI

24

8

4

12

Теми лекцій

1.

Теоретичні основи навчання

2

2

2.

Зміст освіти як соціокультурне явище

4

2

2

3.

Форми, методи, засоби навчання

4

2

2

4.

Сучасні технології навчання

4

2

2

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять

1.

Методи навчання

2

2

2.

Форми організації навчання в сучасній школі

4

2

2

Самостійна робота студентів

1.

Види навчання

2

2

2.

Управління школою

2

2

загальна кількість годин

54

16

10

28

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. - М., 1984.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер, 2001. – 236 с.

 3. Бабанский Ю.К. Педагогика.- М., 1988. (на выбор один из учебников).

 4. Бим-Бад Б.М. Щит и оборона детства. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 68с.

 5. Бодалев А.А. Личность и общение: – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 328с.

 6. Божович Л.И. Избр. психол. тр.: Проблемы формирования личности. – М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 212с.

 7. Введение в научное исследование по педагогике. - М. 1988.

 8. Выбор методов обучения в средней школе. - М., 1981.

 9. Выготский А.С. Педагогическая психология. - М., 1991.

 10. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6. т. – М.: Педагогика,1984. – Т.4. – 432с.

 11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 12. Гонтаровська Н. Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С.32-41.

 13. Грабовська Т. Формування позитивної мотивації діяльності особистості // Рідна шк. – 2002. – № 4. – С. 12-14.

 14. Данилова Е. Психологическая беседа как основной метод получения информации о ребенке // Воспитание школьников. – 2005. – №7. – С.51-58.

 15. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI сто­ліття" - К., 1994.

 16. Дидактика современной школы / Под. ред. В.А. Онишука. – К., 1987.

 17. Добротворский И. Как развить и реализовать свои способности // Воспитание школьников. – 2005. – № 9. – С. 65-68.

 18. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.: Педагогика, 1990. – 168с.

 19. Закон України "Про освіту". - К., 1997.

 20. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М., 1968.

 21. Концепція національного виховання //Освіта. - 1994. – 24 жовтня.

 22. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий. – М.: Просвещение, 1986. – 207с.

 23. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989. – С.70-475.

 24. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. - К, 1989.

 25. Кочубей Т. Дитинство: найбільша соціальна цінність// Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.13-17.

 26. Красовицкий М.Ю. Общественное мнение ученическсго коллектива. - М., 1984.

 27. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М. 1986, (на выбор одну из дидактик).

 28. Курганов С. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. - М., 1989.

 29. Литвиненко С.А. Адаптивно-розвивальна соціалізація і виховання в житті людини // Виховання і культура. – 2001. – № 1. – С. 34-38.

 30. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций/ Учеб.пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с.

 31. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб. – Х., 1997. – 338 с.

 32. Максимова Н., Порох Л. Вплив школи на виховання дітей у сім’ї // Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.39-42.

 33. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2 ч. – К.: ІЗМН, 1997. – Ч. 2. – 936 с.

 34. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 110 с.

 35. Мудрик А.В. Социализация и „смутное время”. – М.: Знание, 1991. – 80с.

 36. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

 37. Одаренные дети: Пер. с англ. /Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376с.

 38. Оконь В. Введение в обшую дидактику. – М., 1990.

 39. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – 2-ге вид., випр. – К.: знання-Прес, 2006. – 423 с.

 40. Ониш В.А. Урок в современной школе. - М., 1981.

 41. Основи національного виховання. – К., 1993.

 42. Педагогический поиск. – М., 1988.

 43. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996.

 44. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 792 с.

 45. Радул О. Вчитель і суспільство: погляд у минуле // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.57-59.

 46. Ситников В.Л. Образ ребенка (в сознании детей и взрослых). – СПб.: Химиздат, 2001. – 288с.

 47. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1984.

 48. Слєпухов М. Закони, закономірності, принципи та правила в педагогіці // Рідна шк. – 2002. – № 1. – С.10-13.

 49. Слєпухов М. Як вивчати педагогіку? // Рідна шк. – 2002. – № 11. – С.10-13.

 50. Смирнов В.И. Общая педагогика: Учеб. пособ. – М.: Логос, 2002. – 304с.

 51. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997. – 232с.

 52. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина // Избр. произведения: В 5 т. – К.: Рад. шк., 1980. – Т. 3. – 719 с.

 53. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. –Т.1. – С. 160-177.

 54. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. – Т. 5. – С. 7-463.

 55. Фельдштейн Л. Феномен Детства и его место в развитии современного общества // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.2-8.

 56. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990.

 57. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989.

 58. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе., К., 1985.

 59. Широких О. Цели и ценности педагогического образования: какой учитель нужен современной школе? // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.8-13.

 60. Щербань П. Педагогічна культура та її значення в суспільстві. // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.16-19.

 61. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. - М., 1986.

 62. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М., 1994.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 40%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Зміст, форми, методи роботи класного керівника (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

2.

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

3.

Педагогічна професія у сучасному суспільстві (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

4.

Види навчання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

5.

Управління школою (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

УСЬОГО:

15%

 1. Мови викладання.

Українська

Педагогіка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Педагогіка”

 1. Назва курсу.

„ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Культурологія, Образотворче мистецтво, Музичне мистецтво*

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Культурол_н].[2_1_4],

[ІКМ].[ИЗО_ПедОсв].[2_1_4],

[ІКМ].[Музпед_ХК].[2_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3,4

 1. Кількість кредитів

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Павленко Ірина Григорівна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, (2-й корпус, ауд.368)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння майбутніх вчителів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки і уміннями, що необхідні для ефективної організації навчання та виховання в умовах становлення національної системи освіти в Україні.

Система послідовної роботи по опануванню матеріалом курсу передбачає оволодіння педагогічними категоріями, визначення своєї педагогічної позиції, знання основних педагогічних закономірностей і принципів, знайомство з сучасними технологіями виховання та навчання, основними методами виховання та навчання, віковими особливостями учнів, спрямованість на подальшу педагогічну самоосвіту, прагнення до проведення педагогічних досліджень, професійну педагогічну спрямованість.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Студенти повинні знати:

 • зміст навчального процесу у вузі, його відмінності від змісту навчального процесу в школі;

 • сутність і зміст кредитно-модульної системи навчання;

 • форми і методи самостійної роботи;

 • особливості рейтингового контролю якості ЗУНів.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати різні форми самостійної роботи;

 • оцінювати і коректувати самостійну навчальну діяльність;

 • виділяти головне, аналізувати, синтезувати знання.

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

МОДУЛЬ I

44

10

4

30

Теми лекцій

1.

Історія педагогіки – складова частина духовної культури людства. Виховання, зародження і розвиток педагогічної думки в умовах первісного, рабовласницького та феодального ладу

4

2

2

2.

Педагогічна система Яна Амоса Коменського, її гуманістичний і демократичний характер

6

2

4

3.

Елітарні виховні системи Д.Локка і Ж.-Ж.Руссо

5

2

3

4.

Педагогічна система Й.Г.Песталоцці. Розвиток педагогічної думки у діяльності Й.Гербарта і А.Дістервега.

5

2

3

5.

Педагогіка кінця XIX-XX ст. і основні тенденції розвитку педагогічної думки у розвинених країнах світу

6

2

4

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять

1.

Еволюція мети виховання в історії зарубіжної педагогіки

5

2

3

2.

Розвиток дидактичної науки в історії зарубіжної педагогіки

4

2

2

Самостійна робота студентів

1.

Антична педагогіка. Школа і педагогіка стародавнього Риму

3

3

2.

Школа і педагогіка епохи Середньовіччя. Система лицарського виховання. Виникнення перших університетів

3

3

3.

Філософія і педагогіка епохи Відродження. Гуманістичні ідеї освіти і виховання

3

3

МОДУЛЬ ІI

50

10

6

34

Теми лекцій

1.

Духовне коріння слов’янської етнопедагогіки.

Культура і освіта у Київської Русі

5

2

3

2.

Розвиток вітчизняної школи і педагогіки у XIV-XVII ст.

5

2

3

3.

Реформи народної освіти і педагогічна думка у Російській імперії XVIII - пер. пол. XIX ст.

5

2

3

4.

Педагогічна система А.С.Макаренка.

6

2

2

2

5.

Загальнолюдська сутність теорії і практики В.О.Сухомлинського

6

2

2

2

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять

1.

Гуманізм і демократизм вітчизняної педагогіки ХІХ ст. (К.Д.Ушинський, М.І.Пирогов, Л.М.Толстой)

5

2

3

Самостійна робота студентів

1.

Ідеї національно-культурного відродження України соціально-педагогічної думки др. пол. XIX- поч. XX ст.

4

4

2.

Українські демократи-просвітителі про взаємодію національного і загальнолюдського у формуванні особистості (Л.Українка, М.М.Коцюбинський, І.Я.Франко, ІІ.А.Грабовський, М.П.Драгоманов, Б.Д.Грінченко, Х.Д.Алчевська, Г.Г.Ващенко, П.Юркевич)

4

4

3.

Видатний вітчизняний педагог К.Д.Ушинський

4

4

4.

Становлення системи народної освіти і розвиток педагогічної думки у радянський період

3

3

5.

Розвиток системи народної освіти у незалежній Україні

3

3

загальна кількість годин

94

20

10

64

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Андреева И.Н. Философия и история образования: Учеб. пособие. – М.: Моск. гор. пед. об-во, 1999. – 191 с.

 2. Анисов М.И. Источники изучения истории советской школы и педагогики: Учебн-метод. пособие. - М., 1986.

 3. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства ХІV-ХVІІвв. - М., 1985.

 4. Антология педагогической мысли России второй половины XIX - нач. XX века-М.1990.

 5. Антология педагогической мысли Украинской ССР. - М., 1988.

 6. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

 7. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 432 с.

 8. Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. История зарубежной педагогики и философия образования. – Ростов н/ Д: Феникс, 2000. – 480 с.

 9. Зейлигер-Рубинштейн Б. И. Очерки по истории воспитания и педагогической мысли. - Л., 1978.

 10. Золотухіна С.Т. Розвиток ідеї виховуючого навчання в історії педагогічної думки та в практиці України: Навч. посібник для студ. пед. закл. - Харків, 1994.

 11. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в перевобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А.И.Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: ТЦ “Сфера”, 2001 – 512 с.

 12. Історія педагогіки: Навч. посібник / За ред. М.Левківського. – Житомир: Житом. держ. пед. ун-т, 1999. – 336 с.

 13. Історія української школи й педагогіки : Хрестоматія .-К., 2003.

 14. Капранова В.А. История педагогики: Учеб.пособие / В.А.Капранова. – М.: Новое знание, 2003. – 160с.

 15. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: Таблицы, схемы, опорные конспекты: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 224 с.

 16. Константинов Н.А. и др. История педагогики: Учебник для студентов пед. ин.-тов / Н.А. Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф. Шабаева. – 5-е изд. доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с.

 17. Корнетов Б.Г. История педагогики: Введение в курс “История образования и педагогической мысли”: Учебное пособие. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 268с.

 18. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. -Тернопіль, 1994.

 19. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

 20. Лопухівська А. В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв України: Посібник для вчителя. - К., 1994.

 21. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки / за ред. М.Г.Стельмаховича. – К.:ІЗМН, 2000.

 22. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч.посіб. / за ред. О.О. Любара – К.: Знання, 2003. – 450 с.

 23. Любар О.О., Федоренко Д.Т. Історія педагогічної думки і освіти в Україні. Частина перша: Дохристиянський період . – К., 1993.

 24. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : Хрестоматія .-К., 2003

 25. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933): Навч. посібник /За ред. О.В.Сухомлинської. - К. 1996.

 26. Очерки истории школы и педагогики за рубежом. 4.2. ХVШ-ХІХ вв. - М., 1988.

 27. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (конец XIX - нач. XX в./ Отв. Ред. З.Д.Днепров. - М., 1991.

 28. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до к. ХVІІ в. - М., 1989.

 29. Педагогічний пошук / Упорядн. І.М.Баженова - К., 1988.

 30. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X - поч. XX ст.): Нариси. - К., 1991.

 31. Розумне, добре, вічне...: Думки про виховання та навчання /Упорядник В.Я. Неділько. -К., 1986.

 32. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.

 33. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308с.

 34. Хофман Ф. Мудрость воспитания: Очерки развития педагогической теории. Пер. с нем. - М., 1979.

 35. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики/ Сост. А.И.Пискунов. -М.,1981.

 36. Хрестоматия по истории советской школы й педагогики. - М., 1972.

 37. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. - М., 1986.

 38. Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцци: Педагогическое наследие. -М., 1988.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • прослуховування та конспектування лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • формування та розв’язання проблемних завдань;

 • ведення щоденника педагогічних термінів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 16% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 40%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Антична педагогіка. Школа і педагогіка стародавнього Риму (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

2.

Школа і педагогіка епохи Середньовіччя. Система лицарського виховання. Виникнення перших університетів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

3.

Філософія і педагогіка епохи Відродження. Гуманістичні ідеї освіти і виховання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

4.

Ідеї національно-культурного відродження України соціально-педагогічної думки др. пол. XIX- поч. XX ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

5.

Українські демократи-просвітителі про взаємодію національного і загальнолюдського у формуванні особистості (Л.Українка, М.М.Коцюбинський, І.Я.Франко, ІІ.А.Грабовський, М.П.Драгоманов, Б.Д.Грінченко, Х.Д.Алчевська, Г.Г.Ващенко, П.Юркевич) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

6.

Видатний вітчизняний педагог К.Д.Ушинський (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

7.

Становлення системи народної освіти і розвиток педагогічної думки у радянський період (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

8.

Розвиток системи народної освіти у незалежній Україні (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

УСЬОГО:

16%

 1. Мови викладання.

Українська

 1. Основи педагогічної майстерності

Робоча навчальна програма

дисципліни „ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

 1. Назва курсу.

„ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

Форманавчання: денна.

Спеціальності: Культурологія, Музпед, ІЗО і педагогічна освіта

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Культарол_н].[2_1_10],

[ІКМ].[Музпед_ХК].[2_1_5],

[ІКМ].[ІЗО_ПедОсв].[2_1_7]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5,6

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, які викладають дисципліну.

Шкурін Олександр Іванович – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – Система послідовної роботи з оволодіння педагогічною майстерністю передбачає осмислення ідеалів педагогічної діяльності та виявлення рівня підготовки майбутнього вчителя, осягнення шляхів та засобів розвитку професійної позиції у студентів (уміння невимушено триматися у будь-якій аудиторії, керувати своїм організмом, психічним станом, мовою), виховання культури педаго­гічного спілкування, уміння впливати словом та невербальними засобами, формування основ педагогічної взаємодії у різних ситуаціях навчально-виховного процесу, розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя. У відповідності із цим курс основ педагогічної майстерності складається з двох модулів: «Педагогічна культура та взаємодія» й «Основи педагогічної творчості та мистецтва».

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Студенти повинні знати:

 • педагогічну культуру, культуру мовлення та культуру взаємодії;

 • техніку мовлення, та невербального спілкування;

 • основи такту, уваги та спостережливості учителя;

 • основи творчості та мистецтва;

 • елементи акторської та режисерської майстерності.

Студенти повинні вміти:

 • виділяти головне, аналізувати, синтезувати знання.

 • використовувати різноманітні форми роботи з дітьми та батьками;

 • детально аналізувати роботу вчителя та класного керівника;

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

МОДУЛЬ I

108

26

16

66

Теми лекцій

1.1.

Педагогічна майстерність та її значення у професійній діяльності вчителя

10

2

8

1.2.

Педагогічна культура майбутнього вчителя

10

2

8

1.3.

Культура педагогічного спілкування

12

2

10

1.4.

Культура педагогічної взаємодії

2

2

1.5.

Майстерність вчителя у роботі з батьками

4

2

2

1.6.

Культура саморегуляції вчителя

4

2

2

1.7.

Культура і техніка мовлення вчителя

4

2

2

1.8.

Культура невербального спілкування

2

2

1.9.

Педагогічний такт

10

10

1.10.

Увага та спостережливість вчителя

2

2

МОДУЛЬ ІI

Теми лекцій

2.1.

Творчий характер педагогічної работи вчителя

2

2

2.2.

Мистецтво організаторської діяльності вчителя

2

2

2.3.

Мистецтво педагогічної стимуляції активної творчої навчально-пізнавальної діяльності вчителя

2

2

2.4.

Мистецтво вирішення конфліктних ситуацій у педагогічній діяльності

2

2

2.5.

Якості творчої особистості та творчі здібності

2

2

2.6.

Педагогічні технології використання мистецтва в діяльності вчителя

12

2

10

2.8

Методи активізації творчої діяльності вчителя

2

2

2.9

Елементи акторської та режисерської майстерності у діяльності вчителя

12

2

10

2.10.

Методи та прийоми творчого рішення педагогічних проблем

12

2

10

загальна кількість годин

108

26

16

66

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Кн. для учителя. – М.,1985.

 2. Азаров Ю.П. Педагогика любви и свободы. – М.,1994.

 3. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – М.,1982.

 4. Акишина А.А. и др. Жесты и мимика в русской речи. – М.,1991.

 5. Андреев В.Н. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. – Казань,1992.

 6. Андриади И.П. Теория и практика становления авторитета учителя / М-во общ.и проф. образования РФ. – Иркутск, 1999.

 7. Анкупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М., 2004.

 8. Антонова-Турченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. – К.,1992.

 9. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч.-метод. посібник. – К., 1997.

 10. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. – К., 1992.

 11. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1992.

 12. Бадмаев Б.Ц., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству / Рос. академия образования. – М., 1999.

 13. Битянова Н.Р. Риторика и техника преподавания учителя. – М., 1994.

 14. Блага К., Шебек М. Я – твой ученик, ты – мой учитель: Кн. для учителя / Пер.с чешск. Д.М.Прошуниной. – М., 1991.

 15. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К., 2001.

 16. Волкова Н.П. Педагогічні комунікації: Практ. посібник. – Д., 2005.

 17. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Моногр. – Д, 2005.

 18. Волкова Т.В. Учитель и семья: Пособие для учителей. – М.,1980.

 19. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. – К., 1998.

 20. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М., 1991. - С. 383- 404.

 21. Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника. – М.,1988.

 22. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. – М.,1991.

 23. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. Психология, диагностика, педагогика. – К.,1992.

 24. Гильманов С.А. Творческая индивидуальность учителя: Учеб. пособие.– Тюмень, 1995.

 25. Гриньова В.П. Формування педагогічної культура майбутнього вчителя (Теоретичний і методичний аспекти). – К., 2001.

 26. Десяева Н.Д. и др. Культура речи педагога: Учеб. пособие для студентов пед. вузов. – М., 2003.

 27. Доровской А.И. 100 советов по развитию одаренности детей: Родителям, воспитателям, учителям. – М., 1997.

 28. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.,1989.

 29. Ершов П.М. и др. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя: Учеб.-метод. лит. / П.М.Ершов, А.П.Ершова, В.М.Бука-тов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1998.

 30. Ершова А.П. Режиссура урока, общения и поведения учителя: (Педагогика как практическая режиссура): Пособие для учителя / А.П.Ершова, В.М.Букатов; Ред. О.М.Гутина. – М., Воронеж, 1995.

 31. Иванова Т.В. Культуpа педагогического общения. – К., 1999.

 32. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.,1987.

 33. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М., 1995.

 34. Козловский И.И. Педагогический такт. – М.,1988.

 35. Козырева Л.Н. Лекции по педагогике и психологии творчества. – М., 1995.

 36. Комарова Р.М. Работа классного руководителя с родителями. – М.,1980.

 37. Конвенция о правах ребенка // Педагогика. – 1991. – № 10.

 38. Куницына В.Н. и др. Межличностное общение: Учебник для вузов. – СПб, 2002.

 39. Лодкина Т.В.. Взаимодействие семьи и школы в работе с трудными детьми: Учеб. пособие к спецкурсу для студентов пед. вузов. – Вологда, 1998.

 40. Матейчик З. Родители и дети: Кн. для учителя. Пер. с чешск. – М.,1992.

 41. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. "Новые" дети: Кн. для родителей и педагогов. – М., 2000.

 42. Мещеряков В.Н. Жанры учительской речи: Публицистика. Рецензии на сочинения. Отзывы. Шк. характеристики. Пед. эссе: Учеб. пособие для студ. и преподавателей-филологов, учителей-словесников. – М., 2003.

 43. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учеб. пособие. – Ростов-н/Д., 2004.

 44. Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников: Кн. для учителя. - М., 1991.

 45. Мурашов А.А. Культура речи учителя: Учеб.-метод. пособие / РАН. Моск. психол.-соц. ин-т. – М., Воронеж, 2002.

 46. Мурашов А.А. Основы педагогической риторики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и учителей. – М., 1996.

 47. Одаренные дети. – Пер. с англ. / Предисл. В.М.Слуцкого; Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М., 1991.

 48. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. – К.,1989.

 49. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн та ін. – К., 1997.

 50. Петрова Е.А. Жесты в педагогическом процессе: Учеб. пособие. – М., 1998.

 51. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их жестам. – Пер. с англ. – М.,1995.

 52. Приходько М.І., Пінчук Л.М. Технологія педагогічної взаємодії: Навч. посібник. – Запоріжжя, 1995.

 53. Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка: Пособие / Сост.: Залепа Е.А., Люманова Р.Л. – Симферополь, 2006.

 54. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М.Матюшкина. – М.,1991.

 55. Рогов Е.Й. Личность учителя: теория й практика. - Ростов -на-Дону, 1996.

 56. Рыданова И. Основы педагогики общения. – Мн., 1998.

 57. Солнцева Л.С., Галкина Т.В. Методы исследования личности учащегося. - М., 1993.

 58. Степанов С. С. Язык внешности: Жесты, мимика, чеpты лица, почеpк и одежда. – М., 2000.

 59. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение " личности учащегося и ученических коллективов: Кн. для учителя. - М., 1989.

 60. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: теория и методика. – М., 1992.

 61. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя: Кн. для учителей. – 2-е изд. – К.,1988.

 62. Шевченко Л.Л. Практическая педагогическая этика: (Экспериментально-дидактич. комплекс): Кн. для учителей и родителей. – М., 1997.

 63. Шелихова Н.И. Техника педагогического общения: Учеб./ Под общ. ред. М.Р.Гинзбурга; Акад.пед.и соц.наук. Моск. психол.-соц. ин-т. – М.; Воронеж, 1998.

 64. Шептенко П.А. и др. Учитель + ученик: понять, принять, помочь: Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с учащимися: Учеб.-метод. пособие / Науч. ред. В.А.Сластенин. – М.; Барнаул, 1996.

 65. Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников М., 1990.

 66. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. – М., 2004.

 67. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. – М., 1996.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 25%

 • самостійна робота 15%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Педагогічна майстерність та її значення у професійній діяльності вчителя(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

2.

Педагогічна культура майбутнього вчителя(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

3.

Культура педагогічного спілкування(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

4.

Педагогічний такт(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

5.

Педагогічні технології використання мистецтва в діяльності вчителя.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

6.

Елементи акторської та режисерської майстерності в діяльності вчителя.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2

7.

Методи та прийоми творчого рішення педагогічних проблем.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3

УСЬОГО:

15%

 1. Мови викладання.

Українська

 1. Екологія----------------------------------

 1. Охорона праці------------------------------

 2. Нові інформаційні технології

 1. Загальна інформація

Програму складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійними програмами спеціальностей 6.010100 – "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво", 6.010104 – "Професійна освіта. Перукарське мистецтво та косметика", 6.020100 – "Культурологія", 6.020200 – "Музична педагогіка та виховання", 6.020202 – "Хореографія", 6.020203 – "Кіно-, телемистецтво", 6.020204 – "Музичне мистецтво", 6.020205 – "Образотворче мистецтво", 6.020208 – "Декоративно-прикладне мистецтво"

Згідно з навчальними планами дисципліна "Нові інформаційні технології" вивчається протягом 1 семестру із загальним номером 1.

Завідувач кафедри ІТС_____________

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  1. Код курсу.

[ІКМ].[6.020208].[ДПМ_Кер_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020203].[Кіно_Теле_09].[2_2_2]

[ІКМ].[6.020100].[Культурол_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Акад_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Дир_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Естр_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Нар_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Нар_Бандура_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020204].[ММ_Орк_дух_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020200].[ММ_Орк_стр_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020200].[ММ_Форт_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.020200].[Музпед_ХК_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.010100].[ОбрМист_ПедОсв_09].[2_2_1]

[ІКМ].[6.010104].[ПО_Перук_4(со)_09].[2_2_2]

[ІКМ].[6.020202].[Хор_Бальн_09].[2_2_2]

[ІКМ].[6.020202].[Хор_Нар_09].[2_2_2]

[ІКМ].[6.020202].[Хор_Сучас_09].[2_2_2]

  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором навчального закладу

  1. Семестр / семестри.

1

  1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Дяченко Світлана Володимирівна – асистент кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук (2 корпус, ауд. 159, e-mail: dsv-selen@).

 1. Передумови викладання курсу зв'язок з іншими дисциплінами (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності.

Кінцевою метою інформаційного суспільства є формування інформаційної культури людей, які вміло використовують комп’ютерні системи та технології.

Не слід думати, що інформаційна культура здобувається спонтанно і для цього не треба докладати власних зусиль.

Формування інформаційної культури студентів відбувається у рамках курсу "Нові інформаційні технології". Вивчення цієї дисципліни є невід’ємною частиною у загальному процесі навчання студентів. Знання отримані при вивченні цієї дисципліни, дозволять зорієнтувати їх в широкому розмаїтті прикладного програмного забезпечення, підібрати програмне забезпечення для розв’язання конкретних завдань з урахуванням специфіки їх використання, складуть у майбутньому базис для оволодіння нових програмних пакетів.

Окрім цього, зміст курсу повинен допомогти студентам реалізувати свої творчі здібності, а також опанувати освітньо-професійною програмою за фахом.

Організаційні вимоги проведення дисципліни: лабораторні заняття проходять у комп’ютерних аудиторіях, завдання для самостійної роботи виконуються у бібліотеці, а також на комп’ютерах удома або в університеті.

 1. Мета та завдання курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Головною метою курсу "Нові інформаційні технології" є формування інформаційної культури, набуття компетенції у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язанні прикладних задач.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з тенденцією розвитку інформаційних технологій, показати прогресивні напрямки формування електронного світу в найближчій час та в майбутньому;

 • надати можливості студентам закріпити здобуті й придбати нові навички роботи на персональному комп’ютері в найбільш популярних на сьогоднішній день програмних середовищах, таких як Paint, Word, Power Point, Internet Explorer, Excel та ін.

 1. Вимоги до рівня освоєння дисципліни.

Основні знання, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • призначення і характеристики основних блоків комп'ютера;

 • засоби використання комп'ютерів в інформаційному суспільстві;

 • призначення і можливості типового програмного забезпечення комп'ютерів: операційних систем, графічних, музичних та текстових редакторів, засобів для створення мультимедійних презентацій.

Основні уміння, які повинен мати студент при вивченні дисципліни

 • орієнтуватися у стандартних елементах інтерфейсу користувача, вміти його налаштовувати;

 • орієнтуватися у файловій системі: працювати з файлами, каталогами, дисками;

 • працювати з програмними пакетами підготовки презентацій, обробки графічної інформації та програмним забезпеченням для роботи з текстом;

 • створювати Web–сторінки.

 1. Мови викладання.

Українська, російська

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • вивчення додаткового теоретичного матеріалу;

 • виконання індивідуальних завдань.

 1. Зміст курсу.

Розподіл навчального часу за темами дисципліни

 1. Анотованій зміст дисципліни.

  1. Зміст теоретичної частини дисципліни.

 1. Основні інформаційні процеси. Операційні системи. ОС Windows. Системне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Одиниці вимірювання обсягів інформації на носіях. Кодування, перетворення, пересилання інформації. Операційна система Windows. Загальні відомості. Системне й прикладне програмне забезпечення.

 2. Обслуговування дисків. Архівація й стиснення даних. Антивірусний захист інформації. Виконання перевірки, дефрагментація, форматування дисків. Поняття архівації й стиснення даних. Класифікація комп’ютерних вірусів. Методи боротьби із комп’ютерними вірусами.

  1. Зміст практичної частини дисципліни.

Перелік тем лабораторних занять

 1. Обслуговування дисків. Архівація й стиснення даних. Антивірусний захист інформації. Архівація даних за допомогою програми WinRar. Антивірусна система NOD32.

 1. Файлова організація збереження інформації. Файлові менеджери. Програма Провідник. Робота з об’єктами. Створення об’єктів. Копіювання й перейменування об’єктів. Пошук, знищення і відновлення об’єктів. Знайомство з програмою Провідник.

 2. Стандартні програми Windows. Знайомство із стандартними програмами ОС Windows Блокнот, Калькулятор, WordPad, Paint.

 3. Текстовий редактор Word. Форматування й редагування текстових документів. Основні способи й методи форматування та редагування текстових документів. Меню Файл, Правка, Формат.

 4. Word. Побудова таблиць. Графіка. Способи створення таблиць. Виділення, вставка і знищення рядків та стовпців. Введення даних та форматування таблиць (форматування тексту та обрамлення таблиць). Робота з графікою. Вставка об’єктів, фігурний текст.

 5. Створення Web-сторінок у текстовому редакторі Word. Поняття Web-сторінки, мова HTML, створення нової Web-сторінки, збереження, відкриття й перегляд Web-сторінки. Підготовка особистої картки для розміщення її у мережі Інтернет.

 6. Електронні таблиці Excel. Основні прийоми роботи. Адресація. Призначення та основні елементи електронних таблиць. Засоби автоматизації введення даних. Упорядкування даних, захист даних. Адресація комірок: відносні, абсолютні, змішані посилання.

 7. Excel. Формули і функції. Копіювання формул. Етапи розв’язування задач за допомогою електронних таблиць. Статистичні та логічні функції.

 8. Excel. Побудова діаграм. Види діаграм. Створення діаграм за допомогою майстра. Розміщення діаграм. Редагування та форматування діаграм. Експорт діаграм та таблиць у Word.

 9. Створення мультимедійної презентації. Програма Power Point. Настройка демонстрації слайдів. Застосування ефектів анімації до об’єктів на слайдах. Застосування мультимедіа. Компоненти мультимедіа. Мультимедійні проекти. Презентація як мультимедійний проект. Створення слайдів. Анімація на слайдах. Демонстрація слайдів.

  1. Зміст самостійної частини дисципліни.

Перелік тем, завдань та ін.

Умови виконання самостійних занять

Перелік тем, завдань:

  1. Периферійні пристрої.
  2. Створення системного диску.
  3. Створення саморозпаковуючих та розподілених архівів.
  4. Файлові менеджери. Програма Total Commander.
  5. Вставка й зв’язування об’єктів. Технологія OLE.
  6. Інсталяція та деінсталяція програм.
  7. Індивідуальні завдання (Word, Excel) у формі друкованого матеріалу, які знаходяться у 159 кімнаті та видаються слухачам.
 1. Перелік рекомендованої літератури.

1. Основна література:

 1. Глинський Я.М. Інформатика: Навч. посібник для учнів 8-11 кл. середн. шк.: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. – Львів: “Деол”, 2001.

 2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000.

 3. Симонович С.С. Windows 98: учебный курс – СПб: Питер Ком, 1999.

 4. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. 6-е изд. испр. и дополн. – М.: изд-во “Нолидж”, 2001.

 5. Меняйленко А.С. Практикум по основам информатики и вычислительной техники. Ч. 1. Учебное пособие. – Луганск, 1999.

 6. Інформатика: Навч. посібн. для 10 – 11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл / І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодязний, А.М. Гуржий, О.Ю. Соколов. – Х.:Факт, 2001.

 7. Информатика: Базовый курс/ Под ред. С.В. Симоновича: Учеб. пособие для вузов. – СПб: «Питер», 2001г.

 8. Основы информатики: учеб. пособие / А.Н. Морозевич, Н.Н. Говядинова, В.Г. Морозевича.- Мн.: Новое знание, 2001г.

2. Додаткова література:

 1. Бугомирский. Энциклопедия Windows 98. Рус.версия. . - М., СПб.: BHV - Санкт - Петербург 1977. – 940 с.

 2. Кет. Использование MS Windows 98 . - СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 1998 - 452с.

 3. Фултон. Windows 98 . - М., СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 1998 - 642 с.

 4. Симпсон. Библия пользователя Windows 98 . - Пер. с англ. СПб.: BHV - Санкт - Петербург 1977. – 316с.

 1. Критерії оцінювання .

Поточний контроль:

Захист лабораторних робіт.

Форма семестрового контролю:

Залік.

Загальні критерії

A – ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;

B – ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками;

C – ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною кількістю помилок;

D – ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю недоліків;

E – ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальному критерію;

FX – НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти;

F – НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс.

Загальна кількість балів – 100

Кількість балів та відповідність оцінок

A – “5” –– 90 – 100

B – “4” –– 83 – 89

C – “4” –– 72 – 82

D – “3” –– 63 – 74

E – “3” –– 50 – 62

FX – “2” –– 21 – 49

F – “2” –– 00 – 20

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

Критерії заліку:

 • виконання лабораторних робіт – 90%;

 • самостійна робота (виконання індивідуального завдання) – 10%.

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання завдань на комп’ютері

6%

2.

Підготовка повідомлень з теоретичних питань

4%

Разом

10%

Контроль самостійної роботи виконується в час розподілений для контролю самостійної роботи в формі співбесіди або захисту індивідуальних завдань.

Цикл підготовки за фахом

1. Хоровий клас (1 курс)

Робоча навчальна програма

дисципліни «Хоровий клас»

 1. Назва курсу.

«Хоровий клас»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.020204 – «Музичне мистецтво*»

(Художня культура)

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[3_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1,2

 1. Кількість кредитів ECTS.

6

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Лисицина Юлія Сергіївна - викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд. 1-06);

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

1. Виробити у студентів навички усвідомленого виконання хорових

творів.

2.Розвинути вокально-хорові, слухові навички, необхідні для роботи з хоровим колективом.

3.Виховати смак до кращих зразків хорової творчості різних стилів,

жанрів, епох.

На заняттях хорового класу студенти опановують методику роботи над хоровими творами, розвивають навички планування й проведення репетицій, удосконалюють прийоми керування хоровим колективом. Цілеспрямованій роботі хорового класу допоможе зв’язок усіх дисциплін хорового циклу, на яких здійснюється більш глибоке індивідуальне навчання вокальної культури, техніки диригування, методики роботи над твором.

диригування.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Музична школа ( індивідуальні заняття з вокалу) або вокальна (хорова) студія.

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

І семестр

Перший модуль

1.1.

Постановка корпусу та постановка хорового ланцюгового дихання, як особливісті хорового співу.

Формування навички достатньо активного співацького вдиху.

5

2

3

1.2

Голосоутворення

Три види атаки: тверда, м’яка і придихова.

5

3

2

1.3

Звуковедення

6

3

3

1.4

Метричні схеми 4/4, 2/4. Практичне засвоєння цих схем на музичному матеріалі.

6

4

2

1.5

Функції рук. Темпи помірні та помірно-повільні.

4

2

2

1.6

Динаміка -p, mp, mf, f. Поняття кульмінації.

4

2

2

1.7

Самостійна роль правої та лівої руки показі витриманих звуків.(Технічні вправи)

7

4

3

Другий модуль

2.1.

Вивчення творів, різноманітних за змістом, формою, гармонійною мовою

6

4

2

2.2.

Формування навичок аналізу хорового твору, особливостей хорового письма.

5

2

3

2.3.

Продовження роботи над одно, двострочними та трьохстрочними партитурами a cappella і з супроводом, куплетної, двох - та трьохчастних форм.

6

4

2

2.4.

Спів партій сольфеджіо та зі словами. Спів інтервалів та акордів по вертикалі.

6

4

2

2.5.

Гра партитури на інструменті зі звучанням, наближеним до хорового. Розучування хорових партій з уявним хором.

5

3

2

2.6

Робота над шкільним репертуаром.

3

1

2

2.7

Володіння мімікою як допоміжним засобом акторської майстерності

4

2

2

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72

40

32

ІІ семестр

Третій модуль

3.1.

Виконання шкільної пісні під власний акомпанемент. Детальний аналіз засобів виразності, педагогічних і навчальних задач.

8

5

3

3.2

Робота над вокальною партією. Робота над словом /артикуляція, орфоепія, смислова виразність/.

6

4

2

3.3

Методичний розбір пісні. Прийоми роботи над унісоном у молодших класах.

6

3

3

3.4

Розвиток рухливої міміки.

Розвиток слухових уявлень.

7

4

3

3.5

Диригентський жест - принцип графічної ясності. Технічні вправи

7

4

3

Четвертий модуль

4.1

Диригування в розмірах 3/4, 4/4, 2/4 у різних динамічних й темпових показниках.

8

6

2

4.2

Поглиблення навичок диригування. Фермата що знімається

7

4

3

4.3

Вивчення творів для різних складів хору, різноманітних по змісту, стилю, жанру.

6

4

2

4.4

Робота з камертоном: настроювання в тональності, фіксація окремих ступенів ладу, виробка навичок точного інтонування.

6

3

3

4.5

Надбання навичок аналізу твору (голосоведіння, структура, фразування).

6

3

3

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72

40

32

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Александрова О.А. Организация самостоятельной работы будущих учителей в процессе подготовки к занятиям дирижерско-хорового цикла //Вісник ЛДПУ імені Тараса Шевченка. - 2002. - № 6 (50).- С. 91 - 96.

 2. Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. –М.:Музыка, 1969. - 118 с.

 3. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка, 1980. - 216 с.

 4. Безбородова Л. Дирижирование. – М.: Просвещение, 1985.-175 с.

 5. Вуд Г. О дирижировании. М.: Музгиз, 1958. – 104 с.

 6. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. –М.: Музыка, 1987.- 95 с.

 7. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М.: Музыка, 1967.- 110 с.

 8. Кожевников Б.В.Хоровой класс – творческая лаборатория будущего учителя музыки //Вісник ЛДПУ імені Тараса Шевченка. - 2002. - № 6 (50).- С. 108 - 114.

 9. Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981.- 208 с.

 10. Ольхов К. Теортетические основы дирижерской техники.- Л.: Музыка, 1990.-199 с.

 11. Островская Т.В.Проблема творческой дирижерской деятельности в музыкальной педагогике //Вісник ЛДПУ імені Тараса Шевченка. - 2002. - № 6 (50).- С. 114 - 118.

 12. Сивизьянов А. Проблемы мышечной свободы дирижера хора. – М.: Музыка. 1983.- 55 с.

Додаткова навчальна література

1. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів.-К.: Український Світ, 2002

2. Виховання диригента: психологічні особливості.-К.:Музична Україна,1986.

3. Ержемский Г. Психология дирижирования. - М.: Музыка,1988

4. Мархлевський А. Практичні основи роботи в хоровому класі. - К.: Музична Україна,1986.

5. Падалко Л. Виховання ансамблю в хорі.-К.: Мистецтво, 1969.

6. Шеметов П. Школа концертно-дирижерского искусства.-Харків:Лівий берег,2004.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • практичні заняття;

 • технічні заліки

 • виступ з дитячою піснею;

 • участь у олімпіаді по диригуванню;

 • самостійне розучування шкільного репертуару.

Поточний контроль:

Практична здача модулів (4 модулі)

Форма семестрового контролю:

І семестр – іспит;

ІІ семестр – іспит.

Самостійна робота – 10% ( розбір дитячої пісні).

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • виконавські модульні роботи 40% ( 1модуль-30% ,2модуль 10 %);

 • іспит - 45%

 • самостійна робота – 15%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розбір поетичного тексту, вокальних та диригентських труднощів у творах, що вивчаються (тема виноситься на модульний контроль

5%

2.

Вивчення хорової партитури на фортепіано і спів хорових партій

5%

3.

Знайомство з навчальними посібниками з основ диригентської технік

5%

4.

Виконання під власний акомпанемент твору зі шкільного репертуару. Обґрунтування відповідності даної пісні вимогам шкільної програми

10%

Разом

25%

 1. Мови викладання.

Українська

Робоча навчальна програма

Дисципліна «Хоровий клас»

 1. Назва курсу

«Хоровий клас»

Форма (-и) навчання: денна

Спеціальність: 6.020204 - «Музичне мистецтво*»

(Художня культура)

 1. Код курсу [ІКМ]. [Музпед_ХК]. [3_1_1]

3. Тип курсу (обов'язковий або за вибором студента)

Обов'язковий

 1. Рік (роки) навчання

2-4

 1. Семестр/семестри

3,4,5,6,7,8

6.Кількість кредитів ECTS

12

 1. Прізвище, ім'я, по-батькові, посада, вчене звання та наукова ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Лисицина Юлія Сергіївна - викладач кафедри співів і диригування ( корпус 5, ауд. 1-о6).

 1. Мета курсу ( в термінах результату навчання й компетенції)

1.Виробити у студентів навички усвідомленого виконання хорових

творів.

2.Розвинути вокально-хорові, слухові навички, необхідні для роботи з

хоровим колективом.

3.Виховати смак до кращих зразків хорової творчості різних стилів,

жанрів, епох.

На заняттях хорового класу студенти опановують методику роботи над хоровими творами, розвивають навички планування й проведення репетицій, удосконалюють прийоми керування хоровим колективом. Цілеспрямованій роботі хорового класу допоможе зв’язок усіх дисциплін хорового циклу, на яких здійснюється більш глибоке індивідуальне навчання вокальної культури, техніки диригування, методики роботи над твором.

 1. Передумова (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Музична школа ( індивідуальні заняття з вокалу) або вокальна (хорова) студія.

 1. Зміст курсу

Змістовні модулі та їхня структура

Загальна

Лекції

Пр. зан.

Лаб.

Самост.

3 семестр

Перший модуль

1.1.

Продовження роботи щодо постановки хорового ланцюгового дихання.

Формування навичок достатньо активного співацького вдиху.

6

6

1.2

Голосоутворення

Три види атаки: тверда, м’яка і придихова. Робота у музичних творах

4

4

1.3

Звуковедення. На прикладах музичних творів.

6

6

1.4

Ритмічність виконання та оволодіння навичками передачі темпу.

6

6

1.5.

Оволодіння комплексом вокально-технічних вправ. Опрацювання окремих елементів на прикладі хорових творів.

4

4

1.6

Нюансировка та володіння комплексом засобів вокально-художньої виразності.

4

4

1.7

Робота над хоровою програмою.

10

10

Другий модуль

2.1.

Дикція у хорових творах - швидка й чітка вимова приголосних і максимальна протяжність голосних при дотриманні всіх правил орфоепії. Чітка артикуляція голосних і ясна вимова приголосних. Розставлення логічних наголосів у реченнях, затримання обов’язкових наголосів у словах.

6

6

2.2

Інтерпретація музично-поетичного змісту.

6

6

2.3

Емоційне втілення художнього образу, емоційна чутливість виконавця.

6

-

2.4

Робота над хоровою програмою.

10

16

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

4семестр

Третій модуль

68

68

3.1.

Елементи хорової звучності

Ансамбль (динамічний, ритмічний та інші).

10

10

3.2

Строй(лад) – чистота інтонування у співі, точне інтонування інтервалів у мелодичному та гармонічному видів супроводу.

10

10

3.3

Ритмічність виконання та засвоєння співу у різних музичних темпах.

10

10

3.4

Основи музично-творчої роботи з хоровими творами

10

10

Четвертий модуль

4.1

Інтерпретація музично-поетичного змісту

8

8

4.2

Емоційне втілення художнього образу, емоційна чутливість виконавця

10

10

4.3

Робота над хоровою програмою

10

10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

68

68

5 семестр

Перший модуль

1.1.

Продовження роботи щодо постановки хорового ланцюгового дихання.

Формування навички достатньо активного співацького вдиху. Самостійна робота у вокально-хорових вправах. Розспівування хору.

6

6

1.2

Голосоутворення.

Три види атаки: тверда, м’яка і придихова. Робота у музичних творах та у вокально-хорових вправах. Розспівування хору.

4

4

1.3

Звуковедення. На прикладах музичних творів та самостійного розспівування хору.

4

4

1.4

Ритмічність виконання та оволодіння навичками передачі темпу. На прикладах музичних творів та самостійного розспівування хору.

4

4

1.5.

Оволодіння комплексом вокально-технічних вправ. Опрацювання окремих елементів на прикладі хорових творів.

4

4

1.6

Нюансировка та володіння комплексом засобів вокально-художньої виразності

4

4

1.7

Робота над хоровою програмою

10

10

Другий модуль

2.1.

Дикція у хорових творах-швидка й чітка вимова приголосних і максимальна протяжність голосних при дотриманні всіх правил орфоепії. Чітка артикуляція голосних і ясна вимова приголосних. Розставлення логічних наголосів у реченнях, затримання обов’язкових наголосів у словах. На прикладах музичних творів та самостійного розспівування хору.

4

4

2.2

Інтерпретація музично-поетичного змісту

4

4

2.3

Емоційне втілення художнього образу, емоційна чутливість виконавця

6

-

2.4

Робота над хоровою програмою

10

16

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

60

60

6 семестр

Третій модуль

3.1.

Елементи хорової звучності

Ансамбль (динамічний, ритмічний та інші)

10

10

3.2

Строй(лад) – чистота інтонування у співі, точне інтонування інтервалів у мелодичному та гармонічному видів супроводу.

10

10

3.3

Ритмічність виконання та засвоєння співу у різних музичних темпах.

10

10

3.4

Основи музично-творчої роботи з хоровими творами

10

10

Четвертий модуль

4.1

Інтерпретація музично-поетичного змісту

5

5

4.2

Емоційне втілення художнього образу, емоційна чутливість виконавця

5

5

4.3

Робота над хоровою програмою

10

10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

60

60

7семестр

Перший модуль

1.1.

Студенти продовжують роботу щодо постановки хорового ланцюгового дихання та формування навички достатньо активного співацького вдиху (також зі студентами молодших курсів). Самостійна робота у вокально-хорових вправах. Розспівування хору.

6

6

1.2

Голосоутворення.

Три види атаки: тверда, м’яка і придихова. Робота у вокально-хорових вправах, у музичних творах (та зі студентами молодших курсів). Розспівування хору.

4

4

1.3

Звуковедення. На прикладах музичних творів та самостійного розспівування хору.

4

4

1.4

Ритмічність виконання та оволодіння навичками передачі темпу на прикладах музичних творів та самостійного розспівування хору. Відпрацювання навичок зі студентами молодших курсів.

4

4

1.5.

Оволодіння комплексом вокально-технічних вправ. Опрацювання окремих елементів на прикладі хорових творів.

4

4

1.6

Нюансировка та оволодіння комплексом засобів вокально-художньої виразності зі студентами молодших курсів.

4

4

1.7

Робота над хоровою програмою (зі студентами молодших курсів та по групах).

10

10

Другий модуль

2.1.

Дикція у хорових творах-швидка й чітка вимова приголосних і максимальна протяжність голосних при дотриманні всіх правил орфоепії. Чітка артикуляція голосних і ясна вимова приголосних. Розставлення логічних наголосів у реченнях, затримання обов’язкових наголосів у словах. На прикладах музичних творів та самостійного розспівування хору (та зі студентами молодших курсів).

4

4

2.2

Інтерпретація музично-поетичного змісту

4

4

2.3

Емоційне втілення художнього образу, емоційна чутливість виконавця

6

-

2.4

Робота над хоровою програмою (зі студентами молодших курсів та по групах.)

10

16

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

60

60

8 семестр

Третій модуль

3.1.

Елементи хорової звучності

Ансамбль (динамічний, ритмічний та інші)

5

5

3.2

Строй(лад) – чистота інтонування у співі, точне інтонування інтервалів у мелодичному та гармонічному видів супроводу.

5

5

3.3

Ритмічність виконання та засвоєння співу у різних музичних темпах.

5

5

3.4

Основи музично-творчої роботи з хоровими творами

5

5

Четвертий модуль

4.1

Інтерпретація музично-поетичного змісту

2

2

4.2

Емоційне втілення художнього образу, емоційна чутливість виконавця

2

2

4.3

Робота над хоровою програмою

6

6

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

32

32

11.Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література

1. Ананьев Б.Г. Психология чувствительного познания. - М., 1960.-486 с.

2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л., 1980 с.11-30

3.Безбородова Л.А. Дирижирование. – М.. 1990, с.152-156

4.Вопросы вокально –хорового воспитания школьников. Сб статей МГПИ им. Ленина . – М., 1983

Додаткова навчальна література

 1. Вопросы теории и практики музыкального воспитания школьников. Сб статей МГПИ им. Ленина, - М.. 1982

 2. Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. – М., 1983. С.117 – 125

 3. Євпак Є. Хорові розпівки. Посібник з сольфеджіо. – К..: Муз.Україна, 1975

 4. Егорычева М. Упражнения для певца – любителя. – М.: Музыка, 1967

 5. Зинченко В.П. Непроизвольное запоминание. – М., 1961. – 526 с.

 6. Коротлев Б.И. Учение – процесс творческий. – М., 1989, с. 141-158

 7. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М.: Музыка, 1969.

 8. Левандо П. Проблемы хороведения .-М.: Музыка, 1974.

 9. Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. –М., 1982, с.23

 10. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии // Вопросы психологии.-1975, №2, с.31-45.

 11. Назаренко И. Искусство пения. Москва. 1963

 12. Падалко Л. Виховання ансамблю в хорі. – К.: Мистецтво, 1969

 13. Пигров К. Руководство хором. – М.: Музыка, 1964.

 14. Свешников А. Воспитание певца / Муз. жизнь. – 1966, №7

 15. Струве Г. Музыка для всех. – М., 1978. С.155-162

 16. Теория и практика вокально-хоровой подготовки учителя музыки общеобразовательной школы. Сб. статей МГПИ им. Ленина.- М.. 1980

 17. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды. – М.. 1985. ТРІ с.42-222.

 18. Український народний хор. – К.: Муз. Україна, 1969.

 19. Хоровое искусство. Выпуск второй. –Л., 1971

 20. Якиманский И.С. Образное мышление и его место в обучении //Советская педагогика. – 1968, №2, с.62-71

12.Методи викладання

Діяльність студента:

 • практичні заняття;

 • участь у хоровій олімпіаді;

 • самостійне розучування хорового репертуару.

- виступ у концертах

Поточний контроль:

Практична здача модулів (4 модулі)

Форма семестрового контролю:

ІІІ семестр – залік;

IVсеместр – контрольне заняття;

V семестр – контрольне заняття;

VI семестр – контрольне заняття;

VII семестр – контрольне заняття;

VIII семестр – залік;

13.Критерії оцінювання

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • виконавські модульні роботи 60% ( у т.ч. 25 % - на контроль самостійної роботи студента);

 • участь у концертах – 30%;

 • самостійна робота – 10% ( розбір хорового репертуару).

Карта оцінювання СРС

 1. Розбір вокально-хорових труднощів у творах,що вивчаються (тема виноситься на модульний контроль 5%)

 2. Співи хорових партій (тема виноситься на модульний контроль 5%)

 3. Робота з довідковою літературою 5%

 4. Виступ на концертах 10 %

Разом – 25 %.

14.Мови викладання

Українська

Робоча навчальна програма

дисципліни «Диригування»

 1. Назва курсу.

«Диригування»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.020204 – «Музичне мистецтво*»

(Хорове диригування)

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[3_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1,2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Подрєзов Віктор Андрійович – ст. викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд. 1-04);

Кондратюк Ірина Іванівна - викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд. 3-19);

Лисицина Юлія Сергіївна - викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд. 1-06);

Александрова Ольга Олександрівна - доцент кафедри співів і диригування

Сбітнєва Людмила Миколаївна – доцент, зав. кафедрою співів і диригування

Ващенко Ірина Анатоліївна – викладач кафедри співів і диригування

Юнда Вікторія Вікторівна – викладач кафедри співів і диригування

Островська Тетяна Василівна – викладач кафедри співів і диригування

Чурікова-Кушнір Ольга Дмитрівна – доцент кафедри співів і диригування

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Художньо-естетичне виховання студентів засобами хорового мистецтва. Підготовка студентів до диригентсько-хорової роботи в школі.

Прищепити любов до диригентської діяльності та хорового співу, навчити засвоювати хорові партитури, інтерпретації музичних образів і передавати свій задум різними засобами диригентської виразності (словом, співом, жестом). Розвинути слухові відчуття, з цією метою відпрацювати відповідні слухо - моторні зв’язки, обумовлені особливостями хорового диригування.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Музична школа, коледж культури та мистецтва.

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

І семестр

Перший модуль

1.1.

Диригентський апарат. Постановка диригентського апарату. Положення корпусу, плечей, голови, ніг і рук диригента.

5

2

3

1.2

Поняття ауфтакту, його органічний зв’язок з виконуваною музикою. Прийом вступу і зняття на різні частини такту. Метрична схема ¾.

5

3

2

1.3

Показ метричних структур виконуваної музики, співвідношення метричних долей за їх вагомістю, чергування сильних і слабких періодів у такті, ритмічне співвідношення долей.

6

3

3

1.4

Метричні схеми 4/4, 2/4. Практичне засвоєння цих схем на музичному матеріалі.

6

4

2

1.5

Функції рук. Темпи помірні та помірно-повільні.

4

2

2

1.6

Динаміка -p, mp, mf, f. Поняття кульмінації.

4

2

2

1.7

Самостійна роль правої та лівої руки показі витриманих звуків.(Технічні вправи)

7

4

3

Другий модуль

2.1.

Вивчення творів, різноманітних за змістом, формою, гармонійною мовою

6

4

2

2.2.

Формування навичок аналізу хорового твору, особливостей хорового письма.

5

2

3

2.3.

Продовження роботи над одно, двострочними та трьохстрочними партитурами a cappella і з супроводом, куплетної, двох - та трьохчастних форм.

6

4

2

2.4.

Спів партій сольфеджіо та зі словами. Спів інтервалів та акордів по вертикалі.

6

4

2

2.5.

Гра партитури на інструменті зі звучанням, наближеним до хорового. Розучування хорових партій з уявним хором.

5

3

2

2.6

Робота над шкільним репертуаром.

3

1

2

2.7

Володіння мімікою як допоміжним засобом акторської майстерності

4

2

2

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72

40

32

ІІ семестр

Третій модуль

3.1.

Виконання шкільної пісні під власний акомпанемент. Детальний аналіз засобів виразності, педагогічних і навчальних задач.

8

5

3

3.2

Робота над вокальною партією. Робота над словом /артикуляція, орфоепія, смислова виразність/.

6

4

2

3.3

Методичний розбір пісні. Прийоми роботи над унісоном у молодших класах.

6

3

3

3.4

Розвиток рухливої міміки.

Розвиток слухових уявлень.

7

4

3

3.5

Диригентський жест - принцип графічної ясності. Технічні вправи

7

4

3

Четвертий модуль

4.1

Диригування в розмірах 3/4, 4/4, 2/4 у різних динамічних й темпових показниках.

8

6

2

4.2

Поглиблення навичок диригування. Фермата що знімається

7

4

3

4.3

Вивчення творів для різних складів хору, різноманітних по змісту, стилю, жанру.

6

4

2

4.4

Робота з камертоном: настроювання в тональності, фіксація окремих ступенів ладу, виробка навичок точного інтонування.

6

3

3

4.5

Надбання навичок аналізу твору (голосоведіння, структура, фразування).

6

3

3