Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
возместить ОАО АРКБ «Росбизнесбанк.» по первому его требованию сумму (или) суммы, которую(ые) ОАО АРКБ «Росбизнесбанк.» может оказаться вынужденным вы...полностью>>
'Документ'
Главный редактор — А.Н. Тихонов, директор Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций «Информика...полностью>>
'Документ'
Классификация видов моделирования систем. Статические и динамические модели. Непрерывные, дискретные и гибридные модели. Детерминированные и стохастич...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится «__» 2008 г. в 14.00 на заседании Диссертационного совета Д 212.239.02 при Государственном образовательном учреждении высшего профес...полностью>>

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

дисципліни „ Соціологія”

 1. Назва курсу.

„СОЦІОЛОГІЯ ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК].[1_1_7]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й або 3-й, або 4-й

 1. Семестр / семестри.

3-й або 4-й, або 5-й, або 6-й, або 7-й, або 8-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна — доцент кафедри філософії та соціології, кандидат філософських наук; Богуславська Юлія Сергіївна — ст. викладач кафедри філософії та соціології; Енін Максим Наїмовіч —ст. викладач кафедри філософії та соціології; кандидат соціологічних наук; Лебідь Лілія Іванівна — ст. викладач кафедри філософії та соціології; кандидат соціологічних наук; Хобта Світлана Вікторівна – доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук; Чантурія Анжеліка Володимирівна — доцент кафедри філософії та соціології, кандидат філософських наук (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: halkina @ ; Khobta_SV@ukr/net.ua; e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс призначено для того, щоб ознайомити студентів з основними сучасними соціологічними концепціями, дати загальні знання про предмет та методи соціології, соціологічну проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення проблем соціального буття особи, спільнот, суспільства.

Вивчення соціології як складової циклу соціально-гуманітарних дисциплін має сприяти формуванню уявлення про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси «Людина і суспільство» середньої школи», «Філософія».

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

Перший модуль

1.

Соціологія як наука, її предмет і методи

4

2

2

2.

Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні

4

2

4

3.

Організація соціологічних досліджень, методи збору та аналізу соціологічної інформації

2

2

4.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації та соціальна мобільність

6

2

4

5.

Соціологія економічного життя. Соціологічні проблеми становлення постіндустріального суспільства

8

2

6

6.

Особистість у системі соціальних зв’язків

2

2

7.

Соціологія праці та управління

2

2

8.

Соціологія культури

6

6

9.

Соціологія політики

4

4

10.

Соціологія релігії

4

4

11.

Соціологія молоді, соціологія сім’ї

6

6

12.

Соціологія конфлікту

4

4

загальна кількість годин

54

10

8

36/2

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Американская социологическая мысль / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс и др. – М., 1994.

 2. Гідденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.

 3. Економічна соціологія. Навчальний посібник / За ред. В.М.Ворони, В.Е. Пилипенко. К, 1997.

 4. Загальна соціологія. Методичний посібник / Ред. Кононов І.Ф. — Луганськ, 2002. — 100 с.

 5. Западно-европейская социология 19-20 веков / Под ред. Добренькова В.И. – М, 1996.

 6. Зарубежная социология ХХ века. Хрестоматія / Ред Городяненко В.Г. – Днепропетровск, 2001. – С. 272 – 336.

 7. Зарубіжна соціологія 20 ст. Хрестоматія / Ред. Городяненко В.Г. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 272 – 336.

 8. Кравченко А.И. Введение в социологию. – М., 1995.

 9. Лукашевич Н.П. Социология труда. Учебн. пособие. – К.: МАУП, 2001.

 10. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших учебных заведений. – К., 1997.

Додаткова навчальна література

 1. Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №2. – С.72 – 85.

 2. Валлерстайн І. Глобалізація або вік змін? Довгостроковий погляд на шлях розвитку світової системи // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С.49 – 66.

 3. Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире // Социологические исследования. – 2005. – № 4 (252). - С. 25 - 32.

 4. Ейк К. Небезпечні зв’язки: взаємодія глобалізації і демократії // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 11 – 25.

 5. Зарубежная социология ХХ века. Хрестоматія / Ред Городяненко В.Г. – Днепропетровск, 2001. – С. 272 – 336.

 6. Конопацький С. Громадянство в глобальному контексті // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 80 – 94.

 7. Левашов В.К. Общество и глобализация // Социологические исследования. – 2005. – № 4 (252). – С. 14 – 24.

 8. Прадес Хосе А. Глобальные изменения в окружающей среде и современное общество // Социологические исследования. – 2000. – № 4.

 9. Резник А., Резник В. Украинская социология после 1991 года // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 22 – 46.

 10. Селіверстов В. Є. Міжрегіональна інтеграція в Європі та СНД // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 487 – 498.

 11. Соціологія // Розвиток соціологічних досліджень в Національній Академії наук України. 1999-2003. До 85-річчя Національної Академії наук України. – К., 2003.– С.58.

 12. Томпсон Е. Регіони, регіоналізація та регіоналізм в сучасній Європі // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 95 – 111.

 13. Тузиков А.Р. Идеи демократии: социологическая интерпретация // Социологические исследования. – 2005. – № 3 (251). –- С. 35 – 37.

 14. Яловецький Б. Регіональні рухи // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 380 – 408.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання завдань з лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів до практичних занять;

 • отримання консультацій у викладача в режимі online, а також за допомогою листування електронною поштою;

 • виконання практичних завдань

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь) 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Соціологія культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

2.

Соціологія політики (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

3.

Соціологія релігії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

4.

Соціологія молоді, соціологія сім’ї (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

5.

Соціологія конфлікту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

Реферат на обрану тему

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська

8. Політологія

9. Іноземна мова

Робоча навчальна програмаСкачать документ

Похожие документы:

 1. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 2. Творчий конкурс Художньо-комп’ютерна графіка Вступний іспит

  Конкурс
  Відповідно до ліцензії АВ № 529684 від 25.08.2010р., виданої Міністерством освіти і науки України, ЛДІКМ у 2011 році проводить набір абітурієнтів на денну та заочну форми навчання.
 3. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 4. Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту
 5. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.

Другие похожие документы..