Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
The population of the Republic of Belarus was 10.3 million in 2005 and is largely urban, with towns distributed evenly across the country. More than ...полностью>>
'Документ'
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького начинает серию указателей литературы, раскрывающих ее фонды для читателей. Первым...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 22 октября 2007 года в 14.00 на заседании Диссертационного совета Д 008.008.02 в Институте содержания и методов обучения РАО по адре...полностью>>
'Документ'
Следующие лица признаются налогоплательщиками, если они совершают операции, подлежащие налогообложению:1. Организации2. Индивидуальные предприниматели...полностью>>

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

дисципліни „ Соціологія”

 1. Назва курсу.

„СОЦІОЛОГІЯ ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК].[1_1_7]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й або 3-й, або 4-й

 1. Семестр / семестри.

3-й або 4-й, або 5-й, або 6-й, або 7-й, або 8-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна — доцент кафедри філософії та соціології, кандидат філософських наук; Богуславська Юлія Сергіївна — ст. викладач кафедри філософії та соціології; Енін Максим Наїмовіч —ст. викладач кафедри філософії та соціології; кандидат соціологічних наук; Лебідь Лілія Іванівна — ст. викладач кафедри філософії та соціології; кандидат соціологічних наук; Хобта Світлана Вікторівна – доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук; Чантурія Анжеліка Володимирівна — доцент кафедри філософії та соціології, кандидат філософських наук (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: halkina @ ; Khobta_SV@ukr/net.ua; e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс призначено для того, щоб ознайомити студентів з основними сучасними соціологічними концепціями, дати загальні знання про предмет та методи соціології, соціологічну проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення проблем соціального буття особи, спільнот, суспільства.

Вивчення соціології як складової циклу соціально-гуманітарних дисциплін має сприяти формуванню уявлення про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси «Людина і суспільство» середньої школи», «Філософія».

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

Перший модуль

1.

Соціологія як наука, її предмет і методи

4

2

2

2.

Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні

4

2

4

3.

Організація соціологічних досліджень, методи збору та аналізу соціологічної інформації

2

2

4.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації та соціальна мобільність

6

2

4

5.

Соціологія економічного життя. Соціологічні проблеми становлення постіндустріального суспільства

8

2

6

6.

Особистість у системі соціальних зв’язків

2

2

7.

Соціологія праці та управління

2

2

8.

Соціологія культури

6

6

9.

Соціологія політики

4

4

10.

Соціологія релігії

4

4

11.

Соціологія молоді, соціологія сім’ї

6

6

12.

Соціологія конфлікту

4

4

загальна кількість годин

54

10

8

36/2

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Американская социологическая мысль / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс и др. – М., 1994.

 2. Гідденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.

 3. Економічна соціологія. Навчальний посібник / За ред. В.М.Ворони, В.Е. Пилипенко. К, 1997.

 4. Загальна соціологія. Методичний посібник / Ред. Кононов І.Ф. — Луганськ, 2002. — 100 с.

 5. Западно-европейская социология 19-20 веков / Под ред. Добренькова В.И. – М, 1996.

 6. Зарубежная социология ХХ века. Хрестоматія / Ред Городяненко В.Г. – Днепропетровск, 2001. – С. 272 – 336.

 7. Зарубіжна соціологія 20 ст. Хрестоматія / Ред. Городяненко В.Г. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 272 – 336.

 8. Кравченко А.И. Введение в социологию. – М., 1995.

 9. Лукашевич Н.П. Социология труда. Учебн. пособие. – К.: МАУП, 2001.

 10. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших учебных заведений. – К., 1997.

Додаткова навчальна література

 1. Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №2. – С.72 – 85.

 2. Валлерстайн І. Глобалізація або вік змін? Довгостроковий погляд на шлях розвитку світової системи // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С.49 – 66.

 3. Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире // Социологические исследования. – 2005. – № 4 (252). - С. 25 - 32.

 4. Ейк К. Небезпечні зв’язки: взаємодія глобалізації і демократії // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 11 – 25.

 5. Зарубежная социология ХХ века. Хрестоматія / Ред Городяненко В.Г. – Днепропетровск, 2001. – С. 272 – 336.

 6. Конопацький С. Громадянство в глобальному контексті // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 80 – 94.

 7. Левашов В.К. Общество и глобализация // Социологические исследования. – 2005. – № 4 (252). – С. 14 – 24.

 8. Прадес Хосе А. Глобальные изменения в окружающей среде и современное общество // Социологические исследования. – 2000. – № 4.

 9. Резник А., Резник В. Украинская социология после 1991 года // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 22 – 46.

 10. Селіверстов В. Є. Міжрегіональна інтеграція в Європі та СНД // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 487 – 498.

 11. Соціологія // Розвиток соціологічних досліджень в Національній Академії наук України. 1999-2003. До 85-річчя Національної Академії наук України. – К., 2003.– С.58.

 12. Томпсон Е. Регіони, регіоналізація та регіоналізм в сучасній Європі // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 95 – 111.

 13. Тузиков А.Р. Идеи демократии: социологическая интерпретация // Социологические исследования. – 2005. – № 3 (251). –- С. 35 – 37.

 14. Яловецький Б. Регіональні рухи // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 380 – 408.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання завдань з лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів до практичних занять;

 • отримання консультацій у викладача в режимі online, а також за допомогою листування електронною поштою;

 • виконання практичних завдань

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь) 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Соціологія культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

2.

Соціологія політики (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

3.

Соціологія релігії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

4.

Соціологія молоді, соціологія сім’ї (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

5.

Соціологія конфлікту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

Реферат на обрану тему

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська

8. Політологія

9. Іноземна мова

Робоча навчальна програмаСкачать документ

Похожие документы:

 1. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 2. Творчий конкурс Художньо-комп’ютерна графіка Вступний іспит

  Конкурс
  Відповідно до ліцензії АВ № 529684 від 25.08.2010р., виданої Міністерством освіти і науки України, ЛДІКМ у 2011 році проводить набір абітурієнтів на денну та заочну форми навчання.
 3. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 4. Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту
 5. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.

Другие похожие документы..