Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ваганян Г. - доктор экономических наук, профессор, советник Конституционного суда РА, директор Института непрерывного образования Российско-Армянског...полностью>>
'Анализ'
Процентные деньги (англ. interest money), называемые часто коротко "проценты", представляют собой абсолютный доход от предоставления долга. ...полностью>>
'Документ'
Сборник аннотаций к образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, реализуемым в 2011 г....полностью>>
'Темы рефератов'
15. Дело М.Рютина. 1 . Борьба Л.Троцкого против сталинизма в эмиграции. 17. Молодежные антисталинские организации ( 40-50-е гг.). 18....полностью>>

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь, реферат) 10%

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Специфіка філософії як феномена культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1%

2.

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

3.

Філософія Просвітництва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

4.

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

5.

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

6.

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

7.

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

8.

Поняття про розвиток в історії філософії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

9.

Проблема розуміння активної ролі людини в історії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

10.

Реферат на обрану тему

10%

УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська

4. Культурологія

Робоча навчальна програма

Дисципліни «Культурологія»

1.Назва курсу

«Культурологія»

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Музичне мистецтво*»

2.Код курсу

[ІКМ]. [ Музпед_ХК]. [1_1_4]

3. Тип курсу

Обов’язковий

4. Рік навчання

3-й

5. Семестр

5

6. Кількість кредитів

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Федь Ігор Анатолійович, зав.кафедри культурології та кіно-, телемистецтва, доцент, доктор філософських наук

8.Мета курсу.

Мета курсу «Культурологія» є історичний досвід розвитку людства з точки зору наявності закономірностей, що поєднують феномени мистецтва, епохи і країни, стилі і твори, фігури творців і публіку. Оскільки об'єкт вивчення - культура - невичерпний, то курс звернений лише до найбільш важливих художніх подій, явищ, творів і особистостей.

Курс забезпечує переорієнтацію навчання на гуманітарні потреби особистості, створення необхідної культурологічної бази для засвоєння загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

9. Передумови ( актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси середньої школи: «Історії України», «Історія»,„Світова художня культура”, „Культурологія”.

10. Зміст курсу

Змістові модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари

(пр.зан.)

лаб.

самост.

Перший модуль

1.1

Культура як предмет культурології

4

2

2

1.2

Основні школи та концепції культурології

6

2

4

1.3

Cучасні культурологічні теорії. Культурна антропологія

6

2

4

1.4

Кулътура Стародавнього Світу

6

2

4

Другий модуль

2.1

Кулътура Західної Европи: Середние віки й Відродженняе

6

2

4

2.2

Кулътура епохи Просвітництва

6

2

4

2.3

Європейская культура ХІХ століття

8

2

6

2.4

Криза культури XX ст. та шляхи його подолання

6

2

4

2.5

Модернізм і постмодернізм

6

2

4

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

54

18

36

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Антология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры. СПб, 1997.

 2. Белик А.А Культурология. Антропологические теории культур. М., 1998

 3. Бонгард - Левин Г.М, Грантовский З.А От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. - М, 1983.

 4. Васіна З.О. Український літопис вбрання: Книга альбом.- К.: Мистецтво, 2003-2006р.

 5. Василенко Г.ІС Велика Скіфія. - К, 1992р.

 6. Гуревич П.А. Культурология. – М., 2003.

 7. Ионин Л. Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие. – М.: Логос, 2000.

 8. Платонова Э. Культурология: Учебное пособие для высшей школы. – М., 2003.

 9. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук. – К., 2005.

 10. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (Історія і теорія світової культури ХХ століття): Навчальний посібник. – Х., 2003.

 11. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій /А.К. Бичко, Н.О. Бондар та ін.. – К., 1993.

 12. Історія української культури / За загал. ред. І. Крип‘якевича .-К.: Либідь, 1994р.-656с.;іл.

 13. Українська культура: історія і сучасність: Навчальний посібник /За ред. Черепанової С.О. Львів: Світ, 1994р.

 14. Чмихов МО., Кравченко НМ, Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. - К, 1990р.

Додаткова навчальна література

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю.. Світова та українська культура Навчальний посібник.-Львів: Світ, 2004р.- 344с.

 2. Гачев Г. Национальньїе образы мира //Вопросы литературы -1987р. - № 10

 3. Історія світової культури. Культурні регіони: Навчальний посібник /Керівник, автор колективу Л.Н Левчук. - 2-ге видання -К, Либідь, 1997р.

 4. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навчальний посібник : у 3 ч. – Львів, 2004р.

 5. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навчальний посібник.- Харків: Основа, 1995р.

 6. Лобас В.Х Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура: Курс лекцій - К, ІЗМН, 1997р.

 7. Массовые виды искусства и современная художественная культура. – М..1996.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування термінів та їх аналіз;

 • написання рефератів;

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік.

13.Критерії, оцінювання(у%).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 70%( у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студентів);

- самостійна робота (реферат)- 30%.

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Передумови культури. Проблема визначення культури. Історія культури серед інших наук про культуру. Соціологія і культурологія: незавершеність розмежування.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Історія культури і історія світової художньої культури. Культура і людинознавство в гуманітарному аспекті.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3.

Реферат на обрану тему

20%

Разом

30%

14. Мови викладання.

Українська

5. Економічна теорія -----------------------

6. Правознавство----------------------------

7. Соціологія

Робоча навчальна програмаСкачать документ

Похожие документы:

 1. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 2. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 3. Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ № 552263, дата отримання 25.

Другие похожие документы..