Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методичні рекомендації'
10-11 класи Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Те...полностью>>
'Программа'
Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и у...полностью>>
'Программа'
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 05.27.06 "ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ, МАТЕРИАЛОВ И ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ...полностью>>
'Документ'
1. Родители имеют право  на: 1.1 Обеспечение со стороны государства  общедоступности получения их детьми начального среднего и полного среднего  осно...полностью>>

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Мова викладання.

Українська

Державний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи наукових досліджень”

 1. Назва курсу.

„Основи наукових досліджень”

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.020204 „Музичне мистецтво*”

Спеціалізація „Художня культура”

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Музпед_ХК].[3_2_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сбітнєва Людмила Миколаївна — зав.кафедрою співів і диригування, доцент, кандидат педагогічних наук (5 корпус, ауд. 2.02 , e-mail: any@any.ua)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу визначається завданнями вищої школи, яка повинна готувати спеціалістів, у яких сполучаються висока професійна підготовка та здатність до науково-дослідної діяльності, адже без цього неможлива ефективна робота вчителя музики у навчальних закладах. Розвиток педагогічної науки багато в чому залежить від вміння майбутніх педагогів узагальнювати та створювати педагогічний досвід. Упроваджувати у практику досягнення педагогічної науки. Саме від таких якостей майбутніх вчителів музики залежить в значній мірі розвиток музичної педагогіки, ефективність навчально-виховного процесу в навчальних сучасних загальноосвітніх закладах. Студент повинен ознайомитися з методологічними основами науково-педагогічного дослідження, розуміти методи вивчення досвіду художньої практики, методи організації наукової діяльності вчителя музиканта, знати особливості музично-педагогічного дослідження, орієнтуватись в актуальних проблемах музично-педагогічних досліджень та ін.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання з педагогіки, психології, методики музичного та основи музично-творчої діяльності.

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

8 семестр

1 модуль

1.1.

Загальні питанння науково-педагогічних досліджень

2

8

1.2

Наукова організація музично-педагогічного дослідження.

Принципи та методи науково-педагогічного дослідження

2

2

2

2

7

1.3

Актуальні проблеми музично-педагогічних досліджень

2

7

1.4

Логічна структура музично-педагогічного дослідження

2

7

1.5.

1.6.

Особливості проведення експерименту музично-педагогічного дослідження.

2

2

8

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

12

6

37

Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1.Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании.//АН СССР Ин-т социол. Исслед.-М., 1969.

2.Бабанский Ю.К. О совершенствовании методов научно-педагогических исследований. //Сов. Педагогика №11.

3.Введение в научное исследование по педагогике./Под ред. В.И.Журавлёва. -М., 1988. 4.Загвязинский В.И. Методология и мемтодика дидактического исследования. -М., 1982.

5.Скалова Я. Методология и методика педагогических исследований. -М., 1989.

Додаткова навчальна література

1. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. -М., 1980.

2.Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе. -К., 1985.

3.Журавлёв В.И. Педагогика в системе наук о человеке. М., 1990.

 1. Методи викладання.

Лекційні та практичні заняття

Діяльність студента:

 • участь у практичних заняттях;

 • написання реферату;

 • складання анкет, схем основних етапів творчого виховання учнів та етапів творчого розвитку дітей;

 • аналіз основних ідей, концепцій, теорії музичного виховання;

 • складання таблиці “Зміст вимог до сучасного вчителя музики”.

Форма семестрового контролю:

VIII семестр – залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Оцінки 2-х модулів – 24 %

Модульна оцінка за іспит або залік – 60 % ( у тому числі 19 % на контроль за самостійною роботою)

Додаткові бали – 16 %.

Карта оцінювання СРС

Frame5

 1. Мови викладання.

Українська

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

Спец. курс з актуальних проблем музичного виховання

«Основи психології музично-творчої діяльності»

 1. Назва курсу.

Спец. курс з актуальних проблем музичного виховання «Основи психології музично-творчої діяльності»

Форма(-и) навчання: денна

Спеціальність (-ості): 6.020200 «Музична педагогіка та виховання*»

Спеціалізація «Художня культура»

 1. Код курсу.

[ІКМ]. [Музпед_ХК]. [3_3_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий. Спец. Курс з актуальних проблем музичного виховання «Основи психології музично-творчої діяльності»

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сбітнєва Людмила Миколаївна – зав.кафедрою співів і диригування, доцент, кандидат педагогічних наук (5 корпус, ауд. 2-02 , e-mail: any@ any.ua )

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу «Основи психології музично-творчої діяльності» є важливим у системі підготовки студентів до майбутньої музично-педагогічної діяльності – аспекти специфічної музичної діяльності та її психологічної сутності, розуміння психологічних засад, музичного мистецтва, психологічних засад розвитку музичних здібностей, творчості, допоможе майбутнім фахівцям як у виконавській, так і у музично-педагогічній діяльності. Курс з основ психології музично-творчої діяльності викладається студентам спеціальності «Музична педагогіка, виховання та художня культура» з метою теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Мета курсу – поглиблене знання студентами основ музично-творчої діяльності, формування у майбутніх спеціалістів вмінь і навичок управління психологічною стороною музично-виховного та навчального процесу.

Важливою проблемою для сучасної музичної педагогіки є питання про ранні вияви та розвиток музичних здібностей , питання музичного навчання і виховання психологічної стороною музично-виховного та навчального процесу.

Робоча програма курсу «Основи психології музично-творчої діяльності» складена з урахуванням сучасних вимог до підготовки музикантів-педагогів сучасної загальноосвітньої школи, положень Закону України «Про освіту», теоретичних розробок провідних науковців у галузі психології мистецтва.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання у межах сучасної музичної школи, курсу педагогіки, методики музичного виховання та психології ВНЗ

 1. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

2 курс ІІІ семестр

Перший модуль

1.1.

З історії розвитку музичної психології

6

2

4

1.2.

Індивідуально-психологічні якості особистості

6

2

4

1.3.

Психологія музичних здібностей

8

4

4

1.4

Психологія музичного сприймання

6

2

4

Другий модуль

2.1

Психологічні основи розвитку музичних здібностей

6

2

4

2.2.

Формування творчих здібностей

6

2

4

2.3

Психологічні основи розвитку дитячого голосу

10

4

6

2.4

Емоції

6

2

4

загальна кількість годин

54

20

34

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Ананаьев Б.Г. Задачи психологии искусства / Б.Г. Ананьев. – Л., 1982

2. Петрушин В.И. – М., 1997

3. Тихомирова Н.Ф., Скляр П.П. Музыкальная психология /Н.Ф.Тихомирова, П.П.Скляр. – Киев, 2001.

4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987.

5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Избранные труды: в 2-х томах. – Т.1. – М.: Педагогика. – 222 с.

6. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання /О.Я.Ростовський .- Київ: ІЗМН, 1997. – 248 с.

7. Якобсон П.М. Психология чувств / П.М.Якобсон. – М., 1961.

Додаткова навчальна література

1.Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном образовании. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.

2.Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений / В.К.Вилюнас. - М.: Изд-во МГУ, 1976. – 143 с.

3. Диагностика и регуляция эмоциональных состояний. – М.: АН СССР, 1990

4. Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т.Е.Вендрова, И.В.Пигарева. – М.: Просвещение, 1991 . – 205 с.

5.Рудницька О.П. Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя /О.П.Рудницька. – Київ, КДПІ, 1992. – 165 с.

6.Кэррол Э. Изард. Психология эмоций / Э.Кэррол. Изард. – Санкт-Петербург. – 2000 г

7. Лосев А.Ф. Философия. Міфологія. Культура /А.Ф.Лосев. – М.: Политиздат, 1991. – 526 с.

8. Лук А.Н. Эмоции и чувства / А.Н.Лук. – М., 1972

9. Симонов П.В. Эмоции и воспитание / П.В.Симонов. – М., 1996

 1. Методи викладання.

 • Практичні заняття

Діяльність студента:

- Аналіз, конспектування теоретичного матеріалу, виконання завдань, самостійна робота з підготовки творчих завдань

Поточний контроль:

Практична здача модулів ( 2 модулі)

Форма семестрового контролю:

IV семестр -

VII семестр – контрольне заняття;

VIII семестр – іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Оцінка 2-х модулів – 24 %

Модульна оцінка за іспит або залік – 60 % ( у тому числі 19% на контроль за самостійною роботою)

Додаткові бали – 16%.

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання самостійно підготовлених творчих завдань з розвитку музичного слуху

7%

2

Аналіз матеріалу

7%

3

Підготовка відповідей на питання

5%

Разом

19%

 1. Мови викладання.

Українська, російськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 2. Творчий конкурс Художньо-комп’ютерна графіка Вступний іспит

  Конкурс
  Відповідно до ліцензії АВ № 529684 від 25.08.2010р., виданої Міністерством освіти і науки України, ЛДІКМ у 2011 році проводить набір абітурієнтів на денну та заочну форми навчання.
 3. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 4. Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту
 5. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.

Другие похожие документы..