Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
Есть люди, которые соединились и срослись с делом своей жизни. Вот и для директора Государственного музея заповедника «Царское Село» Ивана Петровича ...полностью>>
'Документ'
Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 25–26 июня 2012 года проводит совместный круглый стол журналов «Государство...полностью>>
'Семинар'
Коробейникова Елена Геннадьевна – консультант отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих управления кадров и государственной службы...полностью>>
'Документ'
Рекомендации DVS 2203 часть 5 гласят: “Выполнение этих технологических испытаний - это простой метод заводского ориентировочного контроля. По затратам...полностью>>

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

7. Вимоги до оцінювання:

Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінка „зараховано” виставляється студентові, який набрав не менше 50% балів.

8. Вимоги до державної атестації:

Державний іспит „Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін” складається з двух частин

1. Основний музичний інструмент

Форма проведення і вимоги:

- виконання на музичному інструменті трьох музичних творів: одного твору академічного репертуару (поліфонічного твору або твору великої форми - І або ІІ і ІІІчастин) та двох творів музично-педагогічного репертуару;

- написання письмової анотації на твори музично-педагогічного репертуару та презентація фрагменту шкільного уроку „Музичне мистецтво”.

Критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» - цілісно усвідомлене виконання всієї екзаменаційної програми на високому художньому та технічному рівні. Достатньо високий рівень зрілості музичного мислення, технічної підготовки, творче відношення до твору та переконливість виконавської інтерпретації. Грунтовність письмової анотації - поглиблений та всебічний аналіз виконуємих творів музично-педагогічного репертуару, спрямований на виявлення їх змістовних та формоутворюючих компонентів, творчої особистості композитора, а також відповідність їх певній тематиці шкільного уроку музичного мистецтва за програмою „Мистецтво” в загальноосвітній школі України. Змістовність, емоційність, стилістична грамотність усної презентації, адаптована до вікових особливостей та рівня знань школярів.

Оцінка «добре» - усвідомлене виконання всієї екзаменаційної програми на достатньому художньому і технічному рівні при наявності деяких несуттєвих недоліків, а саме: окремих незначних технічних помилок та недостатньої виразності та емоційності. Письмова анотація має достатній інформаційний рівень, педагогічну спрямованість, але усна презентація недостатньо адаптована до віку школірів.

Оцінка «задовільно» - виконання всієї екзаменаційної програми на слабкому художньо-технічному рівні, недостатнє розуміння та втілення художнього образу, наявність значних технічних та текстових помилок. Письмова анотація має значні недоліки в інформаційному плані, усна презентація подається невиразно, зі стилистичними помилками, не адаптована до вікових особливостей школярів.

Оцінка «незадовільно» - відсутність цілісності і розуміння художнього образу у виконанні екзаменаційної програми, велика кількість текстових помилок, та технічних недоліків, невміння психологічно налаштуватися на якісне виконання екзаменаційної програми і подолати хвилювання. Письмова анотація не відповідає вимогам змісту і форми. Усна презентація є стилістично безграмотною, артикуляційно нерозбірливою, емоційно невиразною.

2. Диригування з методикою музичного виховання

Форма проведення і вимоги:

 • виконання двох різнопланових хорових творів: a-capella та з супроводом, які виконуються з хором та під інстумент окремо;

 • художньо-педагогічний аналіз музичного твору a-capella.

Критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» - високий рівень техніки диригування та вокально-хорової підготовки, виразне виконання на фортепіано хорової партітури a-capella, уміння досягти розкриття музичного образу хорового твору (донесення поетичного тексту через осмисленне, виразне, чітке вимовлення слова, ясну дикцію), володіння усіма диригентськими схемами та володіння штрихами. Глибоке висветлення в письмовій роботі музично-теоретичних, вокально-хорових та виконавських аспектів твору.

Оцінка «добре» - достатньо високий рівень техніки диригування та вокально-хорової підготовки, уміння досягти розкриття музичного образу хорового твору (донесення поетичного тексту через осмисленне, виразне, чітке вимовлення слова, ясну дикцію) при наявнсті деяких недоліків. Недостатнє вісвітлення в письмовій роботі виконавських аспектів твору.

Оцінка «задовільно»- задовільний диригентський рівень виконання програми, обмежений обсяг вокально-хорової підготовки (невиразна дикція, недостатній рівень володіння диригентською технікою). Недостатнє вісвітлення в письмовій роботі вокально-хорових та виконавських аспектів твору.

Оцінка «незадовільно»- - низький диригентський рівень виконання програми, недостатній обсяг розвитку вокально-хорових вмінь та навичок, велика кількість технічних та текстових помилок, невміння психологічно налаштовуватися на якісне виконання програми. Не висвітлено в письмовій роботі музично-теоретичні, вокально-хорові та виконавські аспекти твору.

9. Координатор ЕСТS в Інституті культури і мистецтв:

Федоріщева Світлана Павлівна

заступник директора ІКМ з навчальної роботи

Адреса

Телефон

e-mail

10. Зміст робочих програм

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1. Українська мова

Робоча навчальна програма

дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

 1. Назва курсу

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”

Форма навчання: денна

Спеціальності факультету української філології, факультету іноземних мов, історичного факультету, факультету природничих наук, Інституту економіки та бізнесу, Інституту інформаційних технологій, Інституту культури і мистецтв, Інституту фізичного виховання і спорту, Інституту педагогіки та психології, Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

 1. Код курсу

Факультет української філології:

[ФУФ].[Рекл_і_зв’язки_09].[1_1_2],

[ФУФ].[УкрАнгл_філ_09].[1_1_3],

[ФУФ].[Журн_09].[1_1_2],

[ФУФ].[Вид_спр_09].[1_1_2].

Факультет іноземних мов:

[ФІМ].[Нім_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Франц_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_Іврит_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_Кит_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_Тур_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Араб_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Кит_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Япон_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Рос_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Іспан_Англ_09].[1_1_2],

[ФІМ].[Англ_мова_09].[1_1_2].

Історичний факультет:

[ІСТ].[Істор_09].[1_1_2],

[ІСТ].[Соц_роб_09].[1_1_2],

[ІСТ].[Міжн_від_09].[1_1_2],

[ІСТ].[Соціолог_09].[1_1_2].

Факультет природничих наук:

[ФПН].[Біол_09].[1_1_2],

[ФПН].[Геогр_09].[1_1_2],

[ФПН].[Хім_09].[1_1_2],

[ФПН].[Екол_09].[1_1_2],

[ФПН].[Ліс_СПГ_09].[1_1_2].

Інститут економіки та бізнесу:

[ІнЕБ].[По_ЕкМаркМен_09].[1_1_3],

[ІнЕБ].[Марк_09].[1_1_2],

[ІнЕБ].[Мен_09].[1_1_2],

[ІнЕБ].[Фін_09].[1_1_3],

[ІнЕБ].[Прикл_стат_09].[1_1_3].

Інститут інформаційних технологій:

[ІІТ].[Фізика_09].[1_1.1_1],

[ІІТ].[Інформатика_09].[1_1.1_2],

[ІІТ].[Комп._інж._09].[1_1.1_2],

[ІІТ].[Математика_09].[1_1.1_2].

Інститут культури і мистецтв:

[ІКМ].[ДПМ_Кер_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Кіно_Теле_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ДПМ_Кер_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Культурол_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Акад_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Дир_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Естр_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Нар_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Нар_Бандура_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Орк_дух_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Орк_стр_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ММ_Форт_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Музпед_ХК_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ОбрМист_ПедОсв_09].[1_1_2],

[ІКМ].[ПО_Перук_4(со)_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Хор_Бальн_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Хор_Нар_09].[1_1_2],

[ІКМ].[Хор_Сучас_09].[1_1_2].

Інститут фізичного виховання і спорту:

[ІФВС].[Фіз_Вих_09].[1_1.1_1],

[ІФВС].[Здор_люд_09].[1_1.1_1],

[ІФВС].[Спорт_09].[1_1.1_1].

Інститут педагогіки та психології:

[ІПП].[Соц_пед_09].[1_1_2].

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму:

[ІТОТТ].[Гот_рест_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Тур_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ТК_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ТК_МинСпр_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Диз_інтерьєру_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Диз_гр_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ПО_авт_4(со)_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ПО_харч_4(со)_09].[1_1_3],

[ІТОТТ].[ПО_шв_4(со)_09].[1_1_3].

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання

1-й

 1. Семестр / семестри

1; 2

 1. Кількість кредитів ЕСТS

3

 1. Прізвище, ім’я по батькові, посада, учене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства.

Ніколаєнко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства.

Сердюкова Тетяна Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства.

Безгодова Надія Семенівна – старший викладач кафедри української філології та загального мовознавства.

Колесникова Лариса Леонідівна – асистент кафедри української філології та загального мовознавства.

(1 корпус, ауд.1-314).

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу – формування мовнокомунікативної компетенції індивіда; усвідомленої позитивної мовної поведінки; оволодіння нормами сучасної української літературної мови; набуття навичок оперування термінологією майбутньої спеціальності; уміння користуватися різними функціональними стилями й підстилями в навчальній діяльності та професійному вжитку; формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикету професійного спілкування; забезпечення вмінь грамотного укладання фахової документації.

Вивчення української мови (за професійним спрямуванням) як загальнонаукової лінгвістичної дисципліни має сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін в усіх сферах життя.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс української мови середньої школи

 1. Зміст курсу

№ п/п

Змістовні модулі та їхня структура

Загальна

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

Сам. робота

Модуль А

1.1.

Вступ. Українська мова в житті суспільства

4

2

2

1.2.

Стилі української мови. Писемна форма офіційно-ділового стилю

8

2

2

2

1.3.

Вибір слова в мові професійного спілкування. Лексичні норми

8

2

4

4

1.4.

Культура усного професійного мовлення

10

2

4

4

1.5.

Способи передачі м’якості приголосних на письмі. Правила вживання апострофа

4

2

2

1.6.

Велика літера у власних назвах. Складні випадки відмінювання прізвищ

4

2

2

1.7.

Правопис прізвищ

4

4

1.8.

Загальні правила правопису складних слів разом, окремо й через дефіс

6

2

4

1.9.

Правопис слів іншомовного походження

6

2

4

Модуль В

2.1.

Морфологічні норми професійного мовлення

24

4

10

10

2.2.

Стилістичний синтаксис професійного мовлення

14

2

6

6

2.3.

Різновиди усного професійного мовлення. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт

16

2

4

10

Загальна кількість годин

108

16

40

52
 1. Похожие документы:

  1. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

   Конкурс
   2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
  2. Творчий конкурс Художньо-комп’ютерна графіка Вступний іспит

   Конкурс
   Відповідно до ліцензії АВ № 529684 від 25.08.2010р., виданої Міністерством освіти і науки України, ЛДІКМ у 2011 році проводить набір абітурієнтів на денну та заочну форми навчання.
  3. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

   Документ
   2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
  4. Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»

   Документ
   2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту
  5. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

   Документ
   Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.

  Другие похожие документы..