Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям начального профессион...полностью>>
'Литература'
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой итоговой государственной аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерац...полностью>>
'Документ'
Школа Гегеля и его последователей в немецкой философии истории с самого начала стремилась к построению картины универсального исторического процесса....полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Методическое пособие предназначено студентам Института массовых коммуникаций для практических занятий по дисциплине «Стилистика и литературное редакт...полностью>>

Про підсумки роботи навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році та завдання на новий навчальний рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про підсумки роботи навчальних закладів

у 2010-2011 навчальному році та завдання

на новий навчальний рік

Щиро вітаю Вас з початком нового навчального року. Бажаю всім Вам витримки і наполегливості в роботі, щонайміцнішого здоров’я, щастя і добробуту, вагомих здобутків у вихованні молодого підростаючого покоління України!

Світове співтовариство визнало якість освіти пріоритетом розвитку суспільства у ХХІ столітті.

Адже світ збагнув, що у високотехнологічному інформаційному суспільстві якість освіти стає головним аргументом людського розвитку. Сучасна освіта має готувати людину знань. Лише сформувавши інноваційну особистість, ми зможемо стати конкурентоспроможною нацією. Від здатності освіти дати гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців та й, власне, майбутнє нашої країни.

Освіта та майбутнє нації – це два ключові аспекти з позиції яких слід розглядати стан справ у її розвитку, становленні та вдосконаленні.

Якість розвитку освіти як національний пріоритет у місті забезпечується та функціонує у правовому полі на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства» й Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні, якими визначені найважливіші шляхи реформування освіти.

Розвиток освіти міста має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів.:

 • Упровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості від дошкілля та протягом усього життя людини;

 • Комплексна реалізація оздоровчої та культуро творчої функції освіти;

 • Зорієнтованість освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю.

Забезпечення якості освіти починається з дошкілля. Проблеми дошкільної освіти ще не мали такого визнання як сьогодні, до неї прикута увага вищого керівництв держави, усіх освітян і громадян України. Свідченням цього є проведення І Всеукраїнсього з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти. Форум такого рівня засвідчив підвищення авторитету дошкільної освіти як першої ланки загальної системи освіти, що задає старт подальшому успішному становленню особливості. Ухвалена ним резолюція підтвердила готовність освітян розв’язати нагальні проблеми кадрового, наукового, програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти.

Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 н.р. – переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання.

Для реалізації пріоритетних завдань щодо рівного доступу до здобуття якісної дошкільної освіти в місті функціонують 12 дошкільних навчальних закладів на 1609 місць (додаток 1), в тому числі 11 – комунальної власності на 1444 місця і один – відомчий – Вуглегірської ТЕС (додаток 2).

Станом на 01.01.2011 суспільною дошкільною освітою охоплено 1584 дитини, що складає 67% від загальної кількості дітей дошкільного віку в місті (додаток 3,4,5), функціонують 78 груп з різним режимом роботи (додаток 6 ).

Сьогодні, коли зростає народжуваність (додаток 7) і постійно збільшується відсоток дітей, які охоплені суспільною дошкільною освітою, все гостріше стає проблема перевантаження дошкільних навчальних закладів, у середньому по місту складає 20,8; 21 при нормі 20 дітей (додаток 8 ).

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» в частині обов’язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку відділом освіти міської ради проведено інвентаризацію приміщень дошкільних навчальних закладів та вжито дієвих заходів щодо їх використання за прямим призначенням, складено план заходів щодо розвитку мережі груп та організації різних форм охоплення дітей дошкільною освітою. Поширюється практика організації груп короткотривалого перебування (ДНЗ №9, в 2012-2013 рр. – ДНЗ №2,8).

Першочергова увага приділялася відділом освіти щодо охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільними закладами (додаток 9 ).

Однією з основних проблем дошкільної освіти є збереження та зміцнення здоров’я дітей. У місті планомірно реалізується комплекс заходів для збільшення кількості спеціальних і санаторних груп та поліпшення умов навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку та хронічно хворих. У дошкільних навчальних закладах функціонують 7 таких груп (6 – спеціального призначення, 1 – санаторна). У них 90 дітей одночасно із здобуттям дошкільної освіти проходять курс лікувально-реабілітаційних заходів.

Одним із завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття соціального досвіду, чому сприяє функціонування профільних груп різних напрямків.

На сьогоднішній день в місті функціонують 36 груп, в яких 812 дітей старшого дошкільного віку. Необхідно відпрацювати систему наступності в питаннях профільності між дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами (додаток 11 ).

Задовольняються потреби населення у створенні умов для навчання і виховання дітей державною мовою. Кількість ДНЗ з українською мовою навчання становить 7, україномовних груп 56. Всього українською мовою навчання охоплено 1058 дітей (76,3%). У місті в цілому дотримується принцип наступності в навчанні державною мовою (додатки 11 , 12 ).

Постійна увага приділяється організації повноцінного харчування дітей в ДНЗ. Усі діти, які відвідують дошкільні закладі отримують гаряче харчування. Батьківська плата за харчування дітей становить 60%. Середня вартість харчування однієї дитини в день – 8,18 грн. при нормі 19,21. За такої вартості харчування натуральні норми в ДНЗ виконуються на 61,4% (додаток 13 ). Не виконуються норми по вживанню м’яса, риби, молока, кисломолочної продукції, фруктів, соків.

У місті ведеться постійна робота з батьками дітей. Анкетування батьків з проблем родинного виховання дає можливість визначитися щодо рівня їх обізнаності з питань дитячої педагогіки і психології, забезпечити індивідуальну допомогу кожній сім’ї, працюють консультпункти «Сімейне коло» (ДНЗ №3), «Родинний вогник» (ДНЗ №7) та інші.

Разом з тим існують проблеми, які потребують вирішення у новому навчальному році:

 • організація освітнього простору з дітьми 5-річного віку;

 • забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів;

 • забезпечення фінансування на організацію харчування та відкриття додаткових груп в ДНЗ;

 • поширення мережі груп санаторного та спеціального призначення.

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. На сьогоднішній день функціонують 11 денних загальноосвітніх навчальних закладів і Миронівська загальноосвітня школа-інтернат, в яких навчалось 3989 учнів.

У 2011 році Світлодарська гімназія з загальноосвітньою школою 1 ступеня №8 була перейменована у Світлодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1 ступеня №8 – гімназія».

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів, кооперація їх для більш ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів є одним з резервів забезпечення доступності та якості освіти .Кількісні показники свідчать про те, що мережа загальноосвітніх навчальних закладів протягом останніх років залишається практично сталою.

Протягом останніх 10 років народжуваність значно скоротилась, що негативно вплинуло на наповнюваність класів та шкіл. У 2010-2011 н.р. середня наповнюваність класів склала 22,2 учнів при обласному показнику 22,0.

Зменшилась і наповнюваність шкіл (таблиця 1) у порівнянні з проектною потужністю з 62,8% у 2005 році до 48,2% у 2011 році, що в свою чергу призводить до збільшення фінансових видатків на утримання шкіл з малою наповнюваністю (таблиця 2).

Падіння народжуваності призвело до скорочення учнівського контингенту. Тільки в порівнянні з 2007-2008 н.р. він зменшився на 604 учня.

Протягом декількох років відділом освіти міської ради проводиться оптимізація мережі класів, що дозволяє збільшити середню наповнюваність класів по місту. Так, у 2008-2009 н.р. скорочення відбулося на 11 класів, в 2009-2010 н.р. – на 6 класів, в 2010-2011 н.р. – планується скорочення на 3 класи.

В поточному році отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту 486 випускників 9-х класів, з них 17 з відзнакою та 5 учнів отримали свідоцтва за програмою допоміжної школи (таблиця 6).

З 11-х класів випущено 189 учнів (таблиця 4).

З них нагороджено медалями 11 випускників (5,8% від загальної кількості випускників) (6 – золотими медалями, 5 – срібними) (таблиця 5).

Проблема якості освіти в сучасних умовах набуває особливого значення для випереджального розвитку української держави. Навчальні досягнення учнів – важливий показник якості освіти.

Аналіз державної підсумкової атестації випускників 11 класів з української мови показав, що найкращі результати в загальноосвітніх школах №1,5,9 (таблиця 7).

Найменший показник якості знань в загальноосвітній школі №11 (57,6%).

Якість знань з української мови по місту складає 72,5% (таблиця 8).

Державну підсумкову атестацію в 11 класах з математики здавали не всі випускники шкіл. Результати проведення державної підсумкової атестації наведені у таблиці (таблиця 9, 10).

Результати проведення державної підсумкової атестації в 9 класах з української мови показали, що висока якість знань по загальноосвітній школі №5 (71,9%) (таблиця 11).

Найнижчі показники якості знань в загальноосвітній школі №4 (36,5%), не враховуючи Миронівську школу-інтернат (33,3%). Отже якість знань по місту з української мови в 9-х класах складає 57,2% (таблиця 12).

Аналіз результатів державної підсумкової атестації з математики в 9-х класах показав, що найкращі результати в загальноосвітній школі №3 (якість знань 81,5%), в загальноосвітній школі №7 (якість знань 72,2%). Низький показник якості знань в загальноосвітній школі №4 (32,7%), загальноосвітній школі №5 (34,4%), Миронівській школі-інтернат (33,3%).

Слабкі результати і в загальноосвітній школі №6 (40%). Є над чим працювати у новому навчальному році (таблиці 13, 14).

У місті поступово організовується профільне навчання, допрофільне навчання також знаходиться на належному рівні. Вивчаються інтереси та уподобання учнів щодо поглибленого вивчення предметів, залучення факультативів і спецкурсів до подальшого виходу на профілізацію.

У місті 9 загальноосвітніх навчальних закладів, охоплених профільною освітою. Всього профільним навчанням охоплено 87,8%, що на 11,4% більше порівняно з 2009-2010 н.р. (таблиця 15).

Аналіз порівняння профільним навчанням свідчить, що у місті стабільно протягом останніх років пріоритетними є природничо-математичний та філологічний напрями (таблиця 16).

100 відсотків охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням є в загальноосвітніх школах №1,6, 10, Світлодарському НВК.

Дещо нижчими є показники охоплення учнів 11-х класів профільним навчанням в загальноосвітній школі №3 (64,3%), загальноосвітній школі №4 (67,2%). (таблиця 17).

У минулому навчальному році спостерігається позитивна тенденція до збільшення охоплення профільним навчанням учнів 10-11-х класів порівняно з 2009-2010 н.р. по загальноосвітній школі №5 (98,4% у 2010-2011 н.р. проти 35,3% у 2009-2010 н.р.), по Світлодарському НВК (100% - 2010-2011 н.р. проти 75,3% у 2009-2010 н.р.) (таблиця 18).

Проте по деяким закладам спостерігається зниження охоплення профільним навчанням учнів 10-11-х класів. Так, в загальноосвітній школі №3 (64,3% - у 2010-2011 н.р. проти 65,3% у 2009-2010 н.р.), в загальноосвітній школі №9 (97,5% у 2010-2011 н.р. проти 100% у 2009-2010 н.р.), в загальноосвітній школі №11 (75,9% - у 2010-2011 н.р. проти 77% у 2009-2010 н.р.).

Отже основні проблеми, з якими зараз стикаються школярі при виборі профільного навчання у старших класах школи:

 • вибір профілів поки що досить вузький і найчастіше є формальністю;

 • фактично немає можливості самостійно вибирати профіль навчання. Розподіл між профільними класами у багатьох випадках залишається на основі успішності, тобто виходячи з оцінок. Однак давно відомо, що формальна успішність у школі – далеко не показник «покликання» старшокласника до тієї або іншої сфери діяльності.

Моніторинг охоплення учнів поглибленим вивченням окремих предметів показав, що з 2008-2009 н.р. відбувається поступове зниження контингенту учнів, охоплених поглибленим вивченням окремих предметів з 259 до 109 чоловік у 2010-2011 н.р. (таблиця 19, 20).

Необхідним показником по створенню комфортних умов для навчання та виховання учнів є забезпечення учнів якісним харчуванням.

У 2010-2011 н.р. гарячим харчуванням охоплено 75,5% учнів 1-11-х класів. Учні 1-4-х класів охоплені гарячим харчуванням на 100%.

Вартість харчування учнів 1-4-х класів складала 3 грн. в день (в середньому по області 4,78 грн.), учнів пільгових категорій – 4 грн. в день (в середньому по області 5,69 грн.). Збільшена вартість харчування для дітей Миронівської школи-інтернат, яка складає від 19 до 23 грн. в день.

Для забезпечення виконання чинного законодавства з питань соціального захисту учасників навчально-виховного процесу у відділі освіти міської ради та підпорядкованих йому закладах створено і постійно оновлюється банк даних дітей пільгових категорій.

Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у місті 49.

З метою здійснення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, відділом освіти міської ради проводиться робота щодо забезпечення виплати грошової допомоги дітям указаного контингенту. Одноразову допомогу в 2011 році отримали пять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років. Розмір грошової допомоги склав 7950 грн.

У місті 58 дітей перебувають на індивідуальному навчанні.

Значна увага приділяється літньому відпочинку та оздоровленню дітей. У 2011 році в 11 таборах відпочинку з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів оздоровлено 402 дитини. Пріоритети оздоровлення традиційно віддані дітям пільгових категорій, безкоштовно оздоровлено 22 дитини пільгових категорій. На організацію літнього відпочинку виділено 89,8 тис. грн., в т.ч. батьківська плата 60,7 тис. грн., місцевий бюджет 29,1 тис. грн.

Однією із складових виховання громадянськості є вивчення мови. Важливого значення набуває реалізація обласної комплексної Програми розвитку та функціонування української мови та мов національних меншин у місті. У минулому навчальному році функціонувало 109 класів (таблиця 21) з українською мовою навчання, що на 2 класи більше порівняно з 2009-2010 н.р.

9 загальноосвітніх навчальних закладів мають статус україномовних (75% від загальної кількості шкіл). 54,4% учнів охоплено навчанням державною мовою (таблиця 22).

В загальноосвітніх школах №2,7 організовано поглиблене вивчення української мови та літератури.

122 учня 10-11-х класів охоплені українською філологією (таблиця 23).

В закладах освіти створюються належні умови для розвитку та повноцінного впровадження як української, так і російської мов, простежується чітка тенденція щодо збільшення охоплення дошкільнят, учнів українською мовою навчання, задовольняється потреба батьків і дітей у навчанні державною мовою. Така робота є виваженою комплексною та перспективною.

Вагомим напрямком спільної роботи на всіх рівнях є інформатизація як важливий резерв підвищення якості освіти.

В закладах освіти створено 13 навчальних комп’ютерних комплексів. Забезпеченість комп’ютерною технікою в місті складає 91,7%, у т.ч. школи І-ІІІ ступенів забезпечені на 100% (в середньому по області 98%), школи І-ІІ ступенів – на 67% (при середньо обласному показнику 89%). Показник кількості учнів на один комп’ютер дорівнює 33 при обласному – 28.

До мережі Інтернет підключено 92% шкіл при середньообласному показнику 95,2%.

На базі загальноосвітніх шкіл №3,4,10 продовжують роботу гуртки «Інтершкола» в рамках реалізації обласної програми «Створення єдиного освітнього інформаційного простору». У 2010-2011 н.р. створено та постійно оновлюються сайти на базі загальноосвітніх шкіл №5,9,11, Світлодарського НВК. Також створено власні сайти педагогів, що надає можливість використовування переваг єдиного освітнього інформаційного простору, дистанційного спілкування з учнями. В загальноосвітній школі №9 у 2011 році створено систему Wi-Fi, де учні мають можливість користуватися Інтернетом.

На базі інформаційного центру загальноосвітньої школи №5 проведено ряд відкритих заходів, майстер-клас «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках біології в 10 класі» (вчитель Саляк Л.Ю.).

У межах відзначення 25-річного ювілею шкільного курсу інформатики в закладах освіти у листопаді 2010 року проведено свято «Тиждень інформатики». Кращі відеозвіти були надані до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а відеозвіт Світлодарського НВК відзначено грамотою вищевказаною установою.

Учні загальноосвітньої школи №11 прийняли участь у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді у м. Вінниця з інформатики.

У місті вже склалася певна система роботи з обдарованими дітьми завдяки реалізації міської програми «Обдаровані діти».Робота з обдарованими учнями реалізується через участь в олімпіадах, конкурсах, МАН тощо.

Серед різноманітних форм і методів роботи з обдарованими дітьми предметні олімпіади посідають провідне місце. Вони дозволяють перевірити не лише базові знання та вміння, а й здатність до логічного мислення, аналізу й синтезу, надають можливість виявити загальну ерудицію й творчий потенціал.

Всього в олімпіадах ІІ етапу взяли участь 470 учнів міста, 110 олімпіадних робіт переможців направлено до обласного оргкомітету. 17 учнів міста отримали запрошення до участі в ІІІ етапі олімпіад.

4 учня отримали дипломи призерів:

Пашкевич Данило – Світлодарський НВК, диплом ІІ ступеня з математики.;

Мельникова Оксана – Світлодарський НВК – диплом ІІ ступеня з російської мови і літератури;

Хатнюк Вікторія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – диплом ІІІ ступеня з біології;

Кустова Дар’я – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ІУ місце з біології .

Учень Світлодарського НВК Пашкевич Д. отримав запрошення на участь у відбірково-тренувальних зборах кандидатів до команди юних математиків Донецької області.

(таблиця 24, 25).

У 2010-2011 н.р. учні міста масово взяли участь у різноманітних міжнародних, всеукраїнських, обласних турнірах, Інтернет-турнірах, в яких отримали дипломи І, ІІ ступенів, «золоті», «срібні» дипломи, сертифікати учасників конкурсів «Левеня», «Кенгуру», «Гринвіч», «Бобер», «Патріот», «Колосок» тощо з різних предметів.

Так, у Всеукраїнській грі з українознавства «Соняшник 2011» взяли участь та отримали дипломи учні загальноосвітніх шкіл №5,11, Світлодарського НВК.

У міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер 2010» отримали дипломи учні НВК, загальноосвітніх шкіл № 4,11.

У міжнародній грі-конкурсі «Русский медвежонок – языкознание для всех» - загальноосвітні школи №5,6, НВК.

У Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» отримали дипломи учні загальноосвітніх шкіл №2,3,4,5,6,9,10,11, НВК.

У Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру – 2011» сертифікати отримали учні загальноосвітніх шкіл №4,5,6,9,11, НВК.

У Всеукраїнській грі з англійської мови «Пазл 2011» переможцями стали учні загальноосвітніх шкіл №2,4,5,6, НВК.

Учні шкіл є активними учасниками та переможцями обласних спортивних змагань:

Волошина Катерина (загальноосвітня школа №10) – чемпіон області з легкої атлетики;

Райнюков Іван (загальноосвітня школа №10) – чемпіон області по дзюдо;

Чемерис Поліна (загальноосвітня школа №9) – ІІ місце у відкритому Всеукраїнському змаганні зі спортивного танцю «Голосієво – перлина Києва».

Обдарована учнівська молодь міста у 2010-2011 н.р. прийняла участь у різноманітних конкурсах, турнірах: так учні 5 класу загальноосвітньої школи №11 Гончаров О. і Піщанка А. увійшли до фіналу Міжнародного конкурсу дитячого малюнку «Дети рисуют свой русский мир», присвячений 50-річчю освоєння космосу. Їх малюнки було представлено на виставці у Німеччині. Команда «Веселка» (загальноосвітня школа №11) посіла І місце у Всеукраїнській Інтернет – олімпіаді «Відкрита природнича демонстрація», яку проводила МАН України.

Кодінцева Катерина (загальноосвітня школа №9) посіла ІІІ місце в обласному конкурсі «Бахмутська весна» м. Артемівськ.

Досягнення обдарованої молоді популяризуються серед громадськості через засоби масової інформації, міські, обласні, всеукраїнські міжнародні заходи.У 2011 році створена міська молодіжна газета «Вісник лідера», де учнівський актив, лідери шкіл друкують статті зі шкільного життя.

Сайт газети дає можливість спілкуватися молоді у режимі online.

Потужним вектором розвитку освіти є упорядкування мережі гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів. Для створення мережі методичних технологій та інновацій у позашкільному освітньому середовищі започатковано дворічний семінар для керівників гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів. Проведені заняття з теми: «Виховання життєспроможної особистості засобами декоративно-прикладного мистецтва в умовах підготовки до профільного навчання, у якому брали участь керівники гуртків декоративно-прикладного та технічного профілю та заняття з теми «Становлення творчої особистості в результаті взаємодії суб’єкта навчально-виховного процесу», де керівники гуртків соціально-гуманітарного напрямку презентували напрацьований досвід роботи.

Застосування професійно-орієнтованих технологій у виховному процесі відбулося через роботу з класними керівниками 5-9 класів, педагогами-організаторами, вихователями інтернату. На базі загальноосвітньої школи №10 розпочав роботу експериментальний майданчик з проблеми «Мережа проектів виховної роботи для класних керівників 5-6 класів.»

Окремої уваги заслуговують інноваційні підходи у роботі Асоціації вчителів-координаторів міжнародної діяльності. Першочергова увага приділялася розвитку співробітництва з міжнародними організаціями, здійсненню міжнародних проектів, програм, заходів з закладами освіти та освітніми округами міста. У міжнародній діяльності брали участь 10 шкіл (загальноосвітні школи №1,3,4,5,6,7,НВК,9,10,МШІ), а проектною діяльністю займаються 18 вчителів-координаторів та 1300 учнів.

Загальноосвітні школи №3,6,7 взяли участь у формуванні електронного кейсу навчально-методичних розробок для святкування Дня Європи в Донецькій області.

Працівники позашкільних навчальних закладів є учасниками обласних науково-практичних конференцій. У Будинку дитячої та юнацької творчості успішно функціонує «Школа раннього естетичного розвитку».Вихованці гуртка « Свідоме батьківство» - переможці І Всеукраїнського фестивалю студій раннього естетичного розвитку « Дитинства чарівна стежинка » в місті Донецьк в номінаціях « За інтелектуальний розвиток», « Кращий хореографічний номер». Учні гуртка « Шахи» посіли ІІ місце у відкритому особистісно- командному змаганні у Макіївці. А вихованці гуртка « Темпл- да нс» - переможці регіонального телевізійному конкурсу « Зірки та зіроньки» у Донецьку. На високому професійному рівні було проведено міське свято до Дня захисту дітей.

Вагомих результатів досягли гуртківці Станції юних техніків в обласному конкурсі «Белоснежные грани» Пічугіна Вікторія (загальноосвітня школа №3) посіла ІІІ місце в обласному конкурсі «Мистецтво оригамі». Робота дівчини направлена до Києва. Дипломами І і ІІ ступенів нагороджені учні загальноосвітньої школи №3 Тимченко Д., Пічугіна В., Жупій Х.

Вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи займають призові місця в обласних спортивних змаганнях.

Отже говорячи про зміст, форми та методи виховання в позаурочній діяльності, зазначимо, що всі заходи, які проводять учителі, вихователі, батьки, представники громадськості повинні бути цікавими, емоційно насиченими, враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей. Саме тоді позашкільна освіта буде спроможна частково компенсувати недоліки у вихованні та розвитку дитини, що їх припускаються сім’я та школа.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу відділ освіти міської ради третій рік успішно реалізує міську рейтингову програму «Всеобуч». Завдяки впровадженню даної програми кількість учнів, які мали пропуски уроків без поважних причин, знизилась (таблиця 26).

Рівень якості виконання рейтингової програми «Всеобуч» свідчить про високі показники у 2010-2011 навчальному році по загальноосвітній школі №1 (92,2%), НВК (94,9%), загальноосвітній школі №3 (92,2%), загальноосвітній школі №5 (90,8%), загальноосвітній школі №6 (90,3%), загальноосвітніх школах №9,10 (91,4%), загальноосвітній школі №11 (92,7%).

Аналізуючи середньорівневу оцінку відділу освіти у відсотках зазначимо, що вона є значно більшою – 90,1% у 2010-2011 н.р. ніж у 2009-2010 н.р., де вона складала 86,6%.

Формулою успіху відділу освіти міської ради є кваліфіковані кадри.

У місті працюють 547 педагогічних працівників.

Із них:

у загальноосвітніх школах – 351 педагог;

у дошкільних навчальних закладах – 159;

у позашкільних навчальних закладах – 37 педагогів.

Із загальної кількості педпрацівників – 93 чол. (16,6%) пенсійного віку. У місті 10 (34,4%) керівників пенсійного віку.

За наслідками атестації педагогічних працівників визначений професійний рівень педагогів закладів освіти. Кваліфікаційну категорію мають:

«спеціаліст вищої категорії» - 147 (27%)

«спеціаліст 1 категорії» - 74 (14%)

«спеціаліст 2 категорії» - 32 (6%)

«спеціаліст» - 55 (10%).

Серед вчителів педагогічне звання «Старший учитель» мають 66 чол., «Учитель-методист» - 29.

Нагороджені Знаком «Відмінник освіти України» - 38.

Двоє працюючих учителів нагороджені орденами і медалями: Петрова О.М. і Луценко Т.П. (загальноосвітня школа №4).

Заслужених учителів України 1 чол.

Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України нагороджено 44 педагогів.

З метою визначення внеску педагогів у розвиток освіти області управлінням освіти і науки спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти у лютому місяці поточного року було організовано і проведено відбірковий та заключний етапи туру ХУІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» за номінаціями:

«Початкові класи»,

«Світова література»,

«Історія»,

«Іноземна мова. Німецька»,

«Образотворче мистецтво».

Уперше за останні 5 років до обласного оргкомітету було направлено 4 роботи переможців міського етапу конкурсу, 2 з яких – Красуцька І.В. (німецька мова, загальноосвітня школа №6) та Шаповалова Л.І. (початкові класи, загальноосвітня школа №11) стали обласними лауреатами й нагороджені Почесними грамотами управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

З метою вдосконалення фахової майстерності, поширення перспективного педагогічного досвіду педагогів Донеччини в цьому році розпочато УІІІ регіональний конкурс «Кращий працівник року». За номінаціями: «Кращий організатор профорієнтаційної роботи», «Кращий працівник освіти з підготовки дітей до навчання в школі».

До обласного оргкомітету направлено роботи трьох учителів-переможців міського етапу: Хорунжої О.В. (загальноосвітня школа №6), Прилуки В.В. (загальноосвітня школа №6) та Кругляк Г.Д. (загальноосвітня школа №3). За результатами обласного етапу конкурсу вчитель початкових класів загальноосвітньої школи №6 Хорунжа О.В. стала лауреатом конкурсу в номінації «Кращий працівник освіти з підготовки дітей до навчання в школі».

Безумовно одним із пріоритетних залишається питання фінансування статті 57 Закону України «Про освіту», згідно з якою педпрацівникам передбачені соціальні гарантії.

У 2011 році виплачена матеріальна допомога на оздоровлення на суму 757,4 тис. грн..

Здійснюються виплати педпрацівникам за вислугу років на суму 688,8 тис. грн. Заборгованості з виплат не було.

Незабаром початок нового навчального року. Пропонуємо провести в загальноосвітніх навчальних закладах Перший урок, присвячений відзначенню 20-ї річниці незалежності України.

Завершуючи свою доповідь, я хочу подякувати всім тим, хто докладав свої зусилля для того, щоб галузь освіти розвивалася та процвітала.

Впевнена, що сумісними зусиллями ми зможемо успішно виконати ті завдання, які стоять перед нами в новому навчальному році. Вважаю, що успіхи в освіті міста залежать від тісної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, яка передбачається від серця дорослих до серця дитини.

Вітаю Вас з початком навчального року.

Нехай Ваш ентузіазм та енергія допоможуть не зупинятися на досягнутому!Скачать документ

Похожие документы:

 1. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 2. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню
 3. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 4. Річний план роботи школи І. Вступ аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2011 2012 навчальний рік

  Документ
  У 2010-2011 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
 5. Кільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік на підсумковій колегії Міністерства освіти І науки України 26 серпня 2009 р

  Документ
  Доповідь Міністра освіти і науки України Івана Вакарчука «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік» на підсумковій колегії Міністерства освіти

Другие похожие документы..