Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
на выгрузке) Тип конвейера: Плоский Желобчатый 3 Горизонтальный Под углом Угол наклона 4 Стационарный Передвижной 5 Стационарный Передвижной Натяжная...полностью>>
'Документ'
В последнее время появились симптомы медленной и неуверенной консолидации организаций агропромышленного комплекса (АПК), который начинает постепенно ...полностью>>
'Документ'
Хотите взглянуть на Чернобыльскую Зону, территорию Апокалипсиса, изнутри? Хотите увидеть ее глазами тех, кто каждый день отправляется за Периметр, кто...полностью>>
'Урок'
Земля, где дали тебе жизнь родители, земля, на которой ты растёшь, учишься, обретаешь друзей – это и есть Родина. Это мир, где живут близкие тебе люд...полностью>>

[за період з 1 січня по 31 березня 2011 року]

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Нові надходження

[за період з 1 січня по 31 березня 2011 року]

   1. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

   2. 0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ

1.

001

В 53

Вісник Малої Академії наук: Матеріали ІІІ міжнародної сесії "Академія" 7 грудня 2002 р. - № 2 (1) / уклад.: А.П. Шаблій, Ю.В. Хархелі. – К.: МАУП, 2003. – 216с.

1

002 ДОКУМЕНТАЦІЯ. КНИГИ. ПИСЬМЕННИЦТВО.

АВТОРСТВО

2.

002.2(075.8)

Н 61

Низовий, М. А. Вступ до книгознавства: навч. посіб. / М.А. Низовий. – К.: Кондор, 2009. – 144с.

10

004 КОМП'ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА

3.

004(075.8)

А 35

Азарян, А. А. Вычислительная техника, алгоритмизация и программирование: учеб. пособ. для студ. вузов / А.А. Азарян. – Кривой Рог: Минерал, 2006. – 267с.

1

4.

004(075.8)

І 47

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підруч. для студ. ВНЗ / В.А. Баженов, П.П. Лізунов, А.С. Резніков та ін. – 3-є вид. – К.: Каравела, 2011. – 592с.

40

5.

004

М 21

Малярчук, С. М. Інформатика в означеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи / С.М. Малярчук. – 7-е вид. – Х.: Ранок, 2008. – 112с. – ("Рятівник")

1

6.

004.057.4

М 23

Манн, С. Linux. Администрирование сетей ТСР/ІР / С. Манн, М. Крелл. – 2-е изд. – М.: Бином.-Пресс, 2008. – 672с.

1

7.

004.2(075.8)

М 48

Мельник, А. О. Архітектура комп'ютера: підруч. для студ. ВНЗ / А.О. Мельник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470с.

1

8.

004.42

К 60

Колисниченко, Д. Н. PHP 5/6 и MySOL 6. Разработка Web-приложений / Д.Н. Колисниченко. – СПб : БХВ-Петербург, 2010. – 560с. – (Профессиональное программирование) + CD

1

9.

004.42(075.8)

Ю 78

Юров, В. И. Assembler: учеб. для вузов / В.И. Юров. – 2-е изд. – СПб: Питер, 2011. – 637с.

2

10.

004.421(031)

П 16

Панасенко, С. П. Алгоритмы шифрования: специальный справочник / С.П. Панасенко. – СПб: БХВ-Петербург, 2009. – 576с.

1

11.

004.432.63(075.8)

Ш 32

Шаховська, Н. Б. Алгоритми і структури даних: навч. посіб. / Н.Б. Шаховська, Р.О. Голощук; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 215с.

2

12.

004.92(075.8)

В 38

Веселовська, Г. В. Основи комп'ютерної графіки : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г.В. Веселовська, В.Є. Ходаков, В.М. Веселовський. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2004. – 392с.

5

13.

004.92

К 60

Колисниченко, Д. Н. GIMP 2. Бесплатный аналог Photoshop для Windows/Linux/ Mac OS / Д.Н. Колисниченко. – СПб: БВХ-Петербург, 2010. – 368с. – (б-ка Линуксцентра) + СD

1

14.

004.92

Ф 33

Федорова, А. В. Corel DRAW X4 для начинающих / А.В. Федорова. – СПб: БХВ-Петербург, 2009. – 528с. + CD

2

15.

004.94

Б 91

Бурлаков, М. В. 3ds Max 2009 / М.В. Бурлаков. – СПб: БВХ-Петербург, 2009. – 1088с. + CD-ROM (в подлиннике)

1

01 БІБЛІОГРФІЯ І БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ. КАТАЛОГИ

16.

01(075.8)

Ш 35

Шевцова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства: навч. посіб. / Г.М. Шевцова-Водка. – К.: Кондор, 2008. – 216с.

10

02 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

17.

025.45

У 59

Універсальна десяткова класифікація (УДК) зі змінами та доповненнями станом на 2006 р. / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – К., 2010. – (електронне видання на CD-ROM)

2

18.

027.7

С 91

Сучасний бібліотечний урок / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2008. – 112с. – (б-ка "Шк. світу")

3

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ЛОГІКА

1 ФІЛОСОФІЯ

19.

1(075.8)

П 31

Петрушенко, В. Л. Філософія: підручник / В.Л. Петрушенко. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 506с.

10

20.

1(075.8)

Ф 56

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: Хрестоматія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2010. – 368с.

10

21.

133.4

Б 75

Боевая магия / авс.-сост. Б.М. Моносов. – Минск: Харвест, 1999. – 464с. – (Путь воина)

1

159.9 ПСИХОЛОГІЯ

22.

15

И 46

Ильин, Е. П. Психология воли / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2002. – 288с. – ("Мастера психологии")

1

23.

159.9 : 796(075.8)

Б 86

Бочелюк, В. Й. Психологія спорту / В.Й. Бочелюк. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2007. – 224с.

5

24.

159.9(075.8)

Н 50

Немов, Р. С.Психология: учеб. для студ. пед. вузов: в 3 кн. / Р.С. Немов. – 5-е изд. – М.: Владос, 2005

кн.1: Общие основы психологии. – 687с.

1

25.

159.9(075.8)

П 86

Психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / за наук. ред. О.В. Винославської. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Інкос, 2009. – 390с.

1

26.

159.9 : 658(075.8)

П 86

Психология менеджмента: учеб. для студ. вузов / под ред. Г.С. Никифорова. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб : Питер, 2004. – 639с.

1

27.

159.9(07)

Х 94

Хроменко, О. В. Методика преподавания психологии: конспект лекций / О.В. Хроменко. – Ростов-на-Дону, 2004. – 256с.

1

28.

159.9(075.8)

Ш 16

Шадських, Ю. Г. Психологія і педагогіка: навч. посіб. / Ю.Г. Шадських. – 2-е вид., випр. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 320с.

5

29.

159.9.072(076)

Б 61

Білоусова, Л. І. Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних психолого-педагогічного експерименту / Л.І. Білоусова, О.Г. Колгатін, Л.С. Колгатіна. – Х.: Компанія СМІТ, 2007. – 38с.

100

30.

159.922(075.8)

К 64

Кондрашихина, О. А. Дифференциальная психология: учеб. пособ. для студ. вузов / О.А. Кондрашихина. – К.: Центр учеб. лит-ры, 2009. – 232с.

10

31.

159.922(07)

М 52

Мерзлякова, О. Л. Профілактика деструктивних впливів мас-медіа: програма занять для молоді / О.Л. Мерзлякова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

1

32.

159.922.7(07)

К 68

Коробко, С. Л. Робота психолога з молодшими школярами: метод. посіб. / С. Л. Коробко, О. І. Коробко; за ред. С.Д. Максименка. – К.: Літера, 2008. – 416с.

1

33.

159.922.7(075.8)

К 26

Карпенко, Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя): навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.В. Карпенко. – К.: Каравела, 2010. – 248с.

10

34.

159.922.765(07)

О-40

Одаренный ребенок: пособ. для учителя / под ред. Н.Б. Шумаковой. – М. : Просвещение, 2006. – 239с.

1

35.

159.923(075.8)

В 18

Варій, М. Й. Психологія особистості / М.Й. Варій. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2008. – 592с.

5

36.

159.923(075.8)

З-49

Зелінська, Т. М. Амбівалентність особистості. Теорія, діагностика і психокорекція: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.М. Зелінська. – К.: Каравела, 2010. – 256с.

1

37.

159.923(075.8)

Я 14

Яблонко, В. Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості: навч. посіб. / В.Я. Яблонко. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2008. – 220с.

5

38.

159.964.21(075.8)

Д 64

Долинська, Л. В. Психологія конфлікту: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – К.: Каравела, 2010. – 304с.

3

17 ЕТИКА

39.

17(075.8)

С 12

Савельєв, В. П. Етика: навч. посіб. / В.П. Савельєв. – 2-е вид., випр. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 244с.

5

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)

40.

22(477)

І-43

Митрополит Іларіон (І. Огієнко) Біблійні студії : богословсько-історичні нариси з духовної культури України. - т.1 / Митрополит Іларіон (І. Огієнко). – Вінніпег : Наша культура, 1963. – 287с.

3

41.

264-734

І-43

Митрополит Іларіон (І. Огієнко) Хресне знамення /  Митрополит Іларіон. – Вінніпег: Укр. Наук. Правосл. Богосл. Тов-во, 1955. – 152с.

5

42.

271(09)(477)

Д 79

Дубилко, І. Почаївський манастир в історії нашого народу /  І. Дубилко. – Вінніпег: Ін-т дослідів Волині, 1986. – 115с.

2

43.

28

А65

Архиєпископ Андрей Від Єрусалиму починаючи. Православіє. Римо-католицтво. Протестанство / Архиєпископ Андрей. – 2-е вид. – Вінніпег: Волинь, 1980. – 90с.

3

44.

281.9

І-43

Митрополит Іларіон (І. Огієнко) Книга нашого буття на чужині: ідеологічно-історичні нариси / Митрополит Іларіон. – Вінніпег: Укр. Наук. Богослов. Тов-во, 1956. – 167с.

3

45.

281.9(477)

І-43

Митрополит Іларіон Українська церква за час руїни (1657-1687) /  Митрополит Іларіон. – Вінніпег: Укр. Наук. Правосл. Богослов. Тов-во, 1956. – 564с.

3

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

316 СОЦІОЛОГІЯ

46.

316(075.8)

С 69

Соціологія і психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760с.

1

47.

316.3(075.8)

К 29

Катаєв, С. Л. Сучасне українське суспільство: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Л. Катаєв. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2006. – 200с.

1

48.

316.48

П 75

Прикладная конфликтология: хрестоматия / сост. К.В. Сельченок. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2003. – 624с. – (б-ка практической психологии)

1

49.

316.6(075.8)

П 37

Платонов, Ю. П. Социальная психология поведения: учеб. пособ. для студ. вузов / Ю.П. Платонов. – СПб: Питер, 2006. – 464с. – (Учеб. пособ.)

1

50.

316.6(075.8)

С 81

Столяренко, Л. Д. Социальная психология: учеб. пособ. для студ. вузов / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 251с. – (Шпаргалки)

1

32 ПОЛІТИКА

51.

321

Д 69

Дорошко, М. С. Держави пострадянського простору у світовій політиці / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. – К.: Знання, 2010. – 66с. – (б-ка тов. "Знання". Сер. "Міжнародна", 2010, № 4)

1

33 ЕКОНОМІКА

52.

330

Є 97

Єщенко, П. С. Економіка для всіх / П.С. Єщенко. – К.: Вищ. шк., 2009. – 478с.

1

53.

330.1(075.8)

Б 61

Білецька, Л. В. Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка): навч. посіб. / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2009. – 688с.

2

54.

330.1(075.8)

В 44

Вілкул, Ю. Г. Основи економічної теорії: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Вілкул. – Кривий Ріг: Мінерал, 2001. – 259с.

1

55.

330.101.541(076.5)(075.8)

К 17

Калініченко, О. В. Макроекономіка. Практикум: навч. посіб. / О.В. Калініченко. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2010. – 656с.

2

56.

330.101.542(075.8)

К 71

Косік, А. Ф. Мікроекономіка: навч. посіб. для студ. ВНЗ / А.Ф. Косік, Г.Е. Гронтковська. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2008. – 438с.

2

57.

330.101.542(075.8)

П 32

Пилипенко, В. В. Мікроекономіка. Практикум: навч. посіб. / В.В. Пилипенко, Н.М. Пилипенко. – К.: Цент учбов. літ-ри, 2009. – 298с.

2

58.

330.342.146(075.5)

В 44

Вілкул, Ю. Г. Ринкова економіка і держава (макроекономічний аспект): навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Вілкул. – Кривий Ріг: Мінерал, 2003. – 541с.

1

59.

330.8(075.8)

М 13

Мазурок, П. П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: навч. посіб. / П.П. Мазурок. – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 477с. – (Вища освіта ХХІ ст.)

2

60.

332.1(075.8)

Р 64

Розміщення продуктивних сил: навч. посіб. / В.І. Антонік, В.А. Ковальчук, В.Д. Кононенко та ін. – К.: ВД Професіонал, 2006. – 224с.

1

61.

332.3

Н 72

Новковський, Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного земельного користування / Л.Я. Новковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – К. : Урожай, 2009. – 276с.

1

62.

334.7(076.5)(075.8)

О-75

Основи бізнесу. Практичний курс: зб. вправ, тестів та ситуаційних завдань: навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, Н.В. Доброва, М.М. Осіпова; за ред. В.Р. Кучеренка. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2010. – 176с.

2

63.

334.758(075.8)

В 44

Вілкул, Ю. Г. Основи теорії фірми: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Вілкул. – Кривий Ріг: Мінерал, 2002. – 263с.

1

64.

336(075.8)

Б 12

Бабець, С. К. Теорія капітального інвестування: навч. посіб. / С.К. Бабець, О.П. Гузенко. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – 210с.

1

65.

336.74(075.8)

Щ 70

Щетинін, А. І. Гроші та кредит: підручник / А.І. Щетинін. – 4-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2010. – 440с.

1

66.

338.48 : 34(477)

П 68

Паравове регулювання туристичної діяльності в Україні /  під заг. ред. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640с.

1

67.

339.54(075.8)

Ж 86

Жуков, С. О. Міжнародні стосунки і торгівля: навч. посіб. / С.О. Жуков, Є.К. Бабець. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 181с.

1

68.

339.92(075.8)

Ж 86

Жуков, С. О. Теоретичні та прикладні аспекти зовнішньоекономічної політики: навч. посіб. / С.О. Жуков, Є.К. Бабець. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 149с.

1

34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 2. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Рішенням Конституційного Суду України  від 14 грудня 2011 року №18-рп/2011 розділ I. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодекс

  Кодекс
  Поняттю "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті "е" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 18-рп/2011
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування),  від 20 вересня 2011 року n 3741-vi (З 1 січня 2012 року до цього кодекс

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. 3619, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, ОВУ, 2011 р.

Другие похожие документы..