Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Особого внимания требует вопрос о сексуальном поведении молодежи в связи с употреблением наркотиков. Оба эти явления взаимосвязаны. К сожалению, и в ...полностью>>
'Курсовая'
Знакомство с журналистскими расследованиями в средствах массовой информации оставляет горький осадок. При их характеристике в научной литературе встр...полностью>>
'Документ'
Те, ограничения по ведению бизнеса, касаются только малого и среднегшо бизнеса - но никак не крупного, особенно олигархического (=привилегированного)...полностью>>
'Литература'
Русская литература полна тайн. И вот разгадать одну тайну известной вам сказки, самой яркой, запоминающейся, «Петрусь-мальчонка русский» и будет одной...полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

НА 2009-2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Одеса - 2009

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.10.2009 року)

Орієнтовні напрями магістерських робіт на 2009-2010 навчальний рік за спеціальністю «Державне управління». – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. - 39 с.

Метою видання є надати допомогу слухачам спеціальності «Державне управління» у визначенні напрямів магістерських робіт для подальшого їх відпрацювання та захисту в процесі державних іспитів.

© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ЗМІСТ

№№

Стор.

В с т у п

5

Напрями магістерських робіт за спеціальністю «Державне управління»

7

1

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

7

2

Кафедра права і законотворчого процесу

12

3

Кафедра економічної та фінансової політики

16

4

Кафедра філософських та соціально-політичних наук

20

5

Кафедра європейської інтеграції

29

6

Кафедра інформаційних технологій та систем управління

33

7

Кафедра управління охороною здоров’я та валеології

36

8

Кафедра менеджменту організацій

38

Під час обрання слухачем напряму наукового дослідження необхідно мати на увазі, що:

тематика магістерських робіт слухачів спеціальності «Державне управління» повинна відповідати вимогам Головного управління державної служби України і бути безпосередньо пов’язана з місцем майбутньої професійної діяльності випускників, спрямована на вирішення актуальних завдань державного управління;

напрями магістерських робіт оновлюються щорічно кафедрами до 20 вересня поточного року та надаються до навчально-методичного відділу в дводенний термін. Загальна кількість орієнтовних напрямів повинна дорівнювати кількості слухачів відповідної спеціалізації. Збірник орієнтовних напрямів магістерських робіт готується до 10 жовтня поточного року та надається в деканати, на кафедри, слухацькі групи всіх форм навчання, в електронну бібліотеку та розміщується в папці навчально-методичного відділу комп’ютерної мережі Інституту;

тематика магістерських робіт може бути рекомендована Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та регіональними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями, які направили слухачів на навчання;

слухачеві надається право запропонувати тему, яка відповідає його науковим та практичним інтересам, життєвому досвіду. Вибір теми слухачів заочної, заочно-дистанційної та вечірньо-заочної форм навчання визначається характером на даний час існуючої або перспективної роботи. Важливим аргументом на користь вибору теми є досвід минулої роботи слухача, його творчий інтерес;

практичним результатом підготовки магістерської роботи є розробка і обґрунтування проектів документів з розв’язанням конкретних проблем державного управління. Це можуть бути проекти: концепцій, законів України, пропозицій щодо внесення змін і доповнень до них, Указів Президента України, постанов або розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів керівника органу виконавчої влади тощо. Висновки, рекомендації, концепцій, якими завершуються магістерські роботи, повинні виконуватися з дотриманням вимог законотворчих і нормативних технологій, що обумовлює їх впровадження в практику діяльності державних органів;

запропоновані напрями за своєю назвою можуть носити загальний характер, але в процесі підготовки магістерської роботи тема повинна бути уточнена і розкрита відповідно мети, об’єкту, методів дослідження, а також специфіки управлінської діяльності конкретного органу виконавчої влади.

до 15 листопада поточного року слухачі 2 курсу вечірньо-заочної, 1 курсу денної форм навчання спеціальності «Державне управління», подають заяву на ім’я відповідного завідувача кафедри, в якій вказує напрям наукового дослідження і пропозицію щодо кандидатури наукового керівника. Слухачі 2 курсу заочної форми навчання подають заяву на кафедру до 25 березня поточного року, слухачі 2 курсу заочно-дистанційної форми навчання подають заяву до 15 січня поточного року. Завідувачі кафедр до 1 грудня поточного року подають узагальнені списки обраних слухачами напрямів робіт, рекомендованих наукових керівників до навчально-методичного відділу, який готує проект наказу директора Інституту про затвердження напрямів магістерських робіт, призначення наукових керівників.

Слухач випускного курсу, за погодженням з науковим керівником, до 15 жовтня поточного року надає до відповідної кафедри заяву про остаточно визначену тему магістерської роботи. За поданням завідувачів кафедр, узагальнених навчально-методичним відділом, до 1 грудня поточного року теми магістерських робіт затверджуються наказом директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України .

Зразок оформлення заяви, вимоги до оформлення магістерських робіт змістовно викладені в «Положенні про розподіл, підготовку до захисту та захист магістерських робіт в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України», яке затверджено наказом директора Інституту від 18 червня 2008 року №82 ( на кафедрах, в бібліотеці Інституту, в папці навчально-методичного відділу внутрішній комп’ютерної мережі Інституту).

Орієнтовні напрями магістерських робіт затверджені

Науково-методичною радою Одеського регіонального

інституту державного управління НАДУ при Президентові України

протокол № 2, від 21.10.2009р.

НАПРЯМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

1. Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

Теорія та історія державного управління

 1. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного управління: проблеми узагальнення, відбору і адаптації до сучасних умов України.

 2. Трансформація вертикальних і горизонтальних зв’язків у системі публічної влади в контексті процесів децентралізації влади і деконцентрації управлінських функцій.

 3. Шляхи підвищення дієвості державно-управлінського впливу в окремих сферах суспільного життя: в соціальній, економічній, фінансовій, культурній, етнонаціональній, в аграрному секторі, ін.

 4. Розвиток освітньої галузі “Державне управління” як умова формування дієздатного ядра національної управлінської еліти.

 5. Оптимальне поєднання децентралізації і централізації у державному управлінні.

 6. Представництво інтересів у державному управлінні: світовий досвід і сучасна вітчизняна практика.

 7. Критерії та система показників ефективності діяльності органів виконавчої влади (центральних або місцевих) і посадових осіб.

 8. Забезпечення прозорості та підконтрольності діяльності органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.

 9. Вплив філософської культури на ефективність управлінської діяльності: методологічні та прогностичні основи управління.

 10. Механізми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування й етнічної самоорганізації.

 11. Участь громадськості у процесах формування та реалізації державної політики.

 12. Розмежування політичних і адміністративних посад. Департизація і професіоналізація апарату органів влади на місцевому рівні.

 13. Взаємозв’язок політичної і адміністративної реформ.

 14. Актуальні проблеми наукового забезпечення процесу політичної та адміністративної реформ на сучасному етапі.

 15. Концептуальні засади реформування територіальної організації влади і територіального устрою.

 16. Значення національної традиції врядування на сучасному етапі державотворення.

 17. Етнонаціональна обумовленість політичної та адміністративної реформ: регіональний рівень.

 18. Витоки вітчизняної науки про державу, державне управління і місцеве самоврядування.

 19. Демократичне врядування: теоретична модель і соціальна практика.

 20. Механізми міжсекторної взаємодії органів публічної влади, бізнесу і громадських організацій.

 21. Центральні органи виконавчої влади: розмежування функцій вироблення і реалізації політики.

 22. Шляхи демократизації публічної влади в контексті становлення громадянського суспільства.

 23. Регламенти надання населенню послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування: розроблення і технологія оприлюднення.

 24. Напрями державно-правового регулювання управлінських послуг юридичним особам.

 25. Надання адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування: проблеми якості послуг.

 26. Зарубіжний досвід надання державних та громадських послуг.

Територіальна організація влади в Україні

 1. Реформування місцевих органів виконавчої влади: критерії та технологія оптимізації організаційно-функціональної структури місцевих державних адміністрацій.

 2. Проблеми делегування повноважень виконавчим органам місцевого самоврядування.

 3. Організаційно-правові засади нової моделі місцевого самоврядування в Україні.

 4. Інститут міського самоврядування на рівні районів міста.

 5. Шляхи зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

 6. Відповідальність та контроль у системі місцевого самоврядування.

 7. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування.

 8. Критерії визначення доцільності утворення та чисельності місцевих органів виконавчої влади у контексті адміністративно-територіальної реформи.

 9. Територіальна громада як базова одиниця місцевого самоврядування.

 10. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування: створення, функціонування та припинення діяльності.

 11. Трансформація адміністративно-територіального устрою і її вплив на структурні зміни в системі державного управління.

 12. Територіальна організація влади: формування нової моделі.

 13. Місцеві державні адміністрації у системі територіальної організації влади.

 14. Система супроводу реформи територіального устрою і територіальної організації влади.

 15. Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури та суду в контексті нової моделі територіальної організації влади.

 16. Особливості організації публічної влади в містах Києві та Севастополі і на територіях зі спеціальним статусом.

 17. Представницькі органи у системі місцевого самоврядування.

 18. Особливості організації публічної влади в Автономній Республіці Крим.

 19. Удосконалення законодавства та розмежування функцій і повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

 20. Модель нового територіального устрою регіону (проект).

 21. Статут територіальної громади в системі актів місцевого самоврядування.

Організаційно-правові засади державного управління і стратегічне планування

 1. Оптимізація організаційних структур місцевих органів виконавчої влади.

 2. Інформаційно-комунікаційні аспекти державно-управлінського процесу в регіоні.

 3. Ресурсне забезпечення діяльності місцевих органів державного управління.

 4. Державно-управлінське рішення: сучасні підходи до розробки, прийняття й реалізації.

 5. Стратегічне управління в органах державної влади: регіональний рівень.

 6. Стратегічне планування на рівні територіальних громад.

 7. Сучасні методи контролю в державному управлінні: адаптація до європейських стандартів.

 8. Сучасні технології оптимізації організаційних структур в органах виконавчої влади.

 9. Управління системою в екстремальній ситуації як актуальна проблема теорії й практики державного управління.

 10. Методологія стратегічного управління в системі виконавчої влади.

 11. Оцінка ефективності управлінської діяльності в органах влади.

 12. Адаптація сучасних методологій управління якістю до умов функціонування органів виконавчої влади.

Етика державного управлінця

 1. Етичний кодекс державного службовця: проблеми його запровадження в практику.

 2. Етична інфраструктура державної служби в Україні: проблеми формування.

 3. Досвід розбудови етичної інфраструктури державної служби в країнах розвиненої демократії.

 4. Адміністративні методи управління персоналом: модифікації, проблеми, тенденції.

 5. Психологічні методи в державному управлінні.

 6. Психолого-етичні аспекти адміністративно-територіальної реформи в Україні.

 7. Етична експертиза нормативно-правових документів.

 8. Публічність і відкритість політики та державної служби як умова їх моральності.

Соціальна інфраструктура регіону

 1. Шляхи забезпечення соціальної ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 2. Третій сектор і соціальний розвиток територій: механізми співпраці державних і недержавних організацій.

 3. Програмний підхід до розв’язання соціальних проблем регіону.

 4. Реалізація владою соціально-активної ресурсної стратегії на місцевому рівні.

 5. Соціальне замовлення як механізм міжсекторної взаємодії у розв’язанні пріоритетних соціальних проблем.

 6. Соціальна діагностика як основа ефективного державного управління.

 7. Розвиток соціальної інфраструктури на селі – пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування.

 8. Участь органів самоорганізації населення у формуванні і реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів.

Регіональна та міська економіка. Планування розвитку територій. Комунікаційне забезпечення регіонів.

1.Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

2.Механізми державної підтримки регіонального розвитку.

3.Екологічна безпека регіону як складова національної безпеки.

4.Організаційні структури державного управління економічним розвитком

регіону.

5.Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону.

6.Формування інфраструктури аграрного ринку в Україні.

7. Взаємодія органів місцевого самоврядування різних рівнів щодо

забезпечення комплексного розвитку сільських територій.

8.Державна підтримка сільського господарства як метод стимулювання АПК

та розвитку аграрного ринку.

9.Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку регіону.

10.Застосування наукових методів планування розвитку територій.

11.Місце транскордонного співробітництва в державній регіональній

політиці України.

12.Досвід створення інноваційних структур в регіонах.

13.Підвищення ефективності інвестицій в основний капітал.

14.Застосування сучасних ІТ при плануванні розвитку територій.

15.Досвід застосування стратегій маркетингу територій.

16.Планування розвитку галузей виробничої та соціальної інфраструктури в

регіоні.

17.Комунікативне забезпечення управління регіональним розвитком.

18.Удосконалення методики рейтингової оцінки регіонів.

19.Інвестиційна політика регіонального розвитку.

20.Вирішення проблем у містобудівній діяльності.

21.Досвід розробки генеральних планів: проблеми та шляхи вирішення.

22.Сучасні світові тенденції у плануванні розвитку території.

23.Вирішення проблем на ринку землі.

24.Застосування ГІС при плануванні територій.

Офіційні документи у діяльності службовця

1. Статут територіальної громади як основний нормативно-правовий акт

локального регулювання: організація розробки, прийняття, впровадження.

2. Підвищення ефективності публічного управління через удосконалення

його документаційного забезпечення.

3. Електронні документи у сучасному публічному управлінні: організація

створення і використання.

4. Механізми участі громадськості у підготовці та реалізації актів органів

публічної влади.

5. Запровадження комплексного управління якістю офіційних документів в

органах публічної влади.

Спеціалізація: «Управління охороною здоров’я»
 1. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я (регіональний аспект).

 2. Система управління якістю медичної установи.

 3. Стратегічне управління в системі охорони здоров’я.

 4. Стратегічне планування розвитку медичної установи.

 5. Використання методів управління якістю в організації роботи системи охорони здоров’я.

 6. Взаємодія органів та установ охорони здоров’я із структурами соціального захисту населення.

 7. Ресурсне забезпечення діяльності медичних установ: пошук ефективних шляхів.

Спеціалізація: «Управління в сфері культури»
 1. Ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів культури на регіональному рівні.

 2. Оптимізація організаційно-управлінських механізмів забезпечення функціонування культурної сфери.

 3. Особливості становлення різних форм самоуправління у сфері культури.

 4. Шляхи забезпечення оптимальної взаємодії між суб’єктами культурної діяльності щодо збереження, відродження і розповсюдження національної культури

2. Кафедра права і законотворчого процесу
 1. Удосконалення контрольних функцій контрольно-ревізійної служби.

 2. Удосконалення правової роботи податкових адміністрацій.

 3. Правове регулювання системи оподаткування.

 4. Правове регулювання бюджетного процесу (регіону, міста).

 5. Аспекти правового положення господарських об’єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів тощо).

 6. Правове положення міста (малі і середні міста).

 7. Правове регулювання планування у сфері державного управління (місто, регіон).

 8. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.

 9. Правовий статус фондової біржі.

 10. Напрямки державно-правового регулювання банківської системи.

 11. Правові аспекти місцевого самоврядування в Україні.

 12. Державно-правове регулювання діяльності морських портів.

 13. Проблеми законності у сфері державного управління.

 14. Становлення конституційного процесу в Україні.

 15. Правове регулювання ціноутворення.

 16. Адміністративна реформа: державно-правовий аспект.

 17. Державно-правове регулювання засобів масової інформації.

 18. Економіка і право: проблема зв’язку і взаємодії.

 19. Правова свідомість державних службовців.

 20. Правове регулювання зв’язків з громадськістю в органах державного управління.

 21. Правове регулювання відносин власності.

 22. Правовий режим майна держави.

 23. Нормативне регулювання банківської діяльності.

 24. Проблеми взаємозв’язку держави, політики, економіки.

 25. Правове регулювання інвестицій на Україні.

 26. Правовий режим нерухомого майна.

 27. Правове регулювання операцій з нерухомим майном.

 28. Проблеми юридичної відповідальності.

 29. Правове положення державних і муніципальних підприємств.

 30. Правове регулювання ринкових відносин.

 31. Правове регулювання земельних відносин

 32. Правове регулювання планування господарської діяльності.

 33. Правове регулювання антимонопольного законодавства.

 34. Правові аспекти державної служби.

 35. Напрямки розвитку законодавства про державну службу.

 36. Правове регулювання діяльності Пенсійного фонду.

 37. Адміністративна відповідальність в державному управлінні.

 38. Правове регулювання розподілу компетенцій державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

 39. Правове регулювання сільського господарства

 40. Правове регулювання аграрних відносин.

 41. Правові форми державного регулювання економіки.

 42. Правове регулювання корпоративних прав держави.

 43. Правове регулювання оподаткування господарської діяльності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (2)

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 2. Національна академія державного управління при Президентові України (1)

  Документ
  Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 5. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

Другие похожие документы..