Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Люди смотрели на и, замечая в ней что-то , показывали на неё . 3. Ответь на вопросы словами из текста....полностью>>
'Документ'
Конфликт между Грузией и Южной Осетией имеет давнюю историю. Еще 28 мая 1920 года делегаты Южной Осетии приняли «Меморандум трудовой Южной Осетии» в ...полностью>>
'Сказка'
Взяла она одну таблетку «Аспирина», и тут упала банка с «Беспирином». И из банки две таблетки выпали. Бабка от неожиданности и «Аспирин» уронила. А т...полностью>>
'Документ'
Мэр столицы Сергей Собянин освободил Михаила Вышегородцева от исполнения обязанностей руководителя департамента поддержки и развития малого и среднег...полностью>>

Програма вступних фахових випробувань з електротехніки за спеціальністю 05070101 «Монтаж І експлуатація електроустаткування електричних станцій І енергосистем»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІнІстерство оСВІТИ І науки, молодІ ТА спортУ УкраЇнИ

ЗуЇвсЬкий ЕнергетичНИЙ технІкум

ДЕРЖАВНОГО вИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО заКЛАДУ

«ДонецЬкий нацІональнИй технІчНИЙ унІверситет»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Донецького національного технічного університету

О.А. Мінаєв

« » 2012 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

за спеціальністю 5.05070101

«Монтаж і експлуатація електроустаткування електричних станцій і енергосистем»

Для абітурієнтів набору 2012 року

Зугрес

2012

ВСТУП

Коротка характеристика і зміст предмету "Електротехніка". Зв'язок цього предмету з іншими - математикою, фізикою, хімією тощо.

Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

1 ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні поля: точкового заряду, зарядженої осі, між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів Типи конденсаторів та їх застосування.

2 ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Струм та його щільність. Резистори, величина їх опору і його залежність від

температури.

Джерела постійного струму. Гальванічні батареї та акумулятори, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання

провідників.

Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (контурних струмів, вузлових потенціалів, еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів за даною величиною максимально допустимої втрати напруги.

Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально допустимий (номінальний) струм у проводі Вибір перерізу проводу залежно від максимально допустимого струму у проводі.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

3 ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Прості магнітні поля: провідника зі струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля, напруженість, магнітна індукція,

потік, проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явища

гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник зі струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явища електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

4 ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

Синусоїдний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором, графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму, ємнісний опір, графіки і векторна діаграма струму і напруги, закон Ома.

Послідовне, паралельне та змішане з'єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне й паралельне з'єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужність в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Синусоїдні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність: потужність у комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Послідовне і паралельне з'єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл.

Поняття про несинусоїдний змінний струм та про нелінійні кола змінного

струму.

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З'єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживача Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами та напругами при з'єднанні зіркою чи трикутником. Рівномірне та нерівномірне, симетричне та несиметричне навантаження, роль нульового проводу Активна, реактивна та повна потужності у трифазній мережі.

5 ЕЛЕКТРИЧНІ ТА РАДІОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ.

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи та похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

Вимірювання потужності та енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Вимірювання потужності у трьох та чотирьох провідній трифазних мережах змінного струму. Вимірювання коефіцієнту потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики та чутливість.

6 ТРАНСФОРМАТОРИ

Принцип дії та будови трансформаторів. Коефіцієнт трансформаторів. Режим роботи трансформатора: холостого ходу, короткого замикання, навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, втрати потужності Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори Групи з'єднання обмоток. Паралельна робота

трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та сфери застосування.

Зварювальні трансформатори . Магнітні підсилювачі.

7 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів з короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Схема керування. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Сфера застосування асинхронних електричних машин

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму Обертовий момент. Коефіцієнт корисності дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск, регулювання та реверсування швидкості обертання синхронних машин. Обертовість синхронних електричних, машин.

Синхронні генератори та компенсатори .Синхронні двигуни три- та однофазні. Електричні машини постійного струму. Принцип дії та будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси Способи збудження: незалежне, послідовне, ларажльне та змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів. Обертовість машин постійного струму .

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженнями. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості, обертання двигунів, їх реверсування. Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Вибір потужностей електродвигуна при тривалому і незмінному, короткочасному та повторно-короткочасному навантаженнях.

Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.

8 ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИСТРОЇ

Будова та електротехнічні характеристики рубильників, вимикачів, перемикачів, запобіжників, автоматичних вимикачів, електромагнітних реле, контакторів, магнітних пускачів, електромагнітних виконавчих пристроїв.

Будова та електротехнічні характеристики, принцип роботи безконтактних магнітних апаратів і комутаційних пристроїв. Реле на магнітних підсилювачах Електронні і напівпровідникові реле. Транзисторні пристрої комутації і захисту. Тиристорні комутатори кіл змінного струму.

9 ЕЛЕКТРОВАКУУМНІ ПРИЛАДИ

Фізичні основи електроніки. Катоди електровакуумних приладів. Типи та властивості катодів електровакуумних приладів. Конструкція катодів. Катоди прямого та непрямого (посереднього) розжарювання.

Приймально-підсилювальні лампи. Діоди, тріоди, тетроди, пентоди. Комбіновані та багатосіткові лампи, їх будова. Призначення електродів, схема включення, характеристики та параметри Основні типи приймально-підсилювальних ламп, їх маркування, цоколівка.

Генераторні лампи. Типи генераторних та модуляторних ламп, їх маркування. Лампи малої, середньої та великої потужностей. Конструктивні особливості та галузь застосування генераторних ламп

Електронно-променеві трубки (ЕПТ) їх класифікація, будова та принцип роботи Осцилографічні ЕПТ, кінескопи, передавальні ЕПТ, їх маркування та сфера застосування. Осцилограф, структурна схема та принцип роботи.

10 ІОННІ (ГАЗОРОЗРЯДНІ) ПРИЛАДИ

Електричні явища та носії заряду в газах Тліючи та дуговий розряди, їх використання в газорозрядних приладах. Основні види газорозрядних приладів; неонова лампа, тиратрон, стабілітрон тощо. Лампи розжарювання, газорозрядні джерела світла, їх будова, принцип роботи, призначення та правило газорозрядних приладів, маркування.

11 НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ

Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова електропровідність. Домішковий та тепловий характери провідності.

Напівпровідниковий терморезистор, вольт-амперна й температурна характеристики електронно-дірковий перехід та його властивості. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому і зворотному включеннях.

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні та польові транзистори. Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, області застосування.

12 ОПТОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ

Визначення оптоелектроніки.

Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення. Теплові опір та струм. Світловий струм та опір освітленого фоторезистора. Сила фотоструму. Питома чутливість фоторезистора. Основні характеристики.

Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення, принцип дії. Основні параметри та характеристики фотоелементів.

Фотоелектронні помножувачі (ФЕП). Одно та багато каскадні ФЕІІи. Будова та схеми включення Принцип дії Основні параметри, що характеризують фотопомножувачі.

Фотодіоди, фототранзистори, фототиристори. Будова, принцип дії. Основні

характеристики та параметри.

Позитивні якості фото тиристорів.

Маркування оптоелектронних пристроїв, сфера їх застосування.

13 ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ (ІМС)

Визначення інтегральних мікросхем. Елементи та компоненти ІМС. Основні

параметри ІМС.

Інтегральні цифрові та аналогові мікросхеми.

Гібридні інтегральні мікросхеми.

Конструкція ІМС: підкладки, пасивні частини, навісні елементи, корпус Плівкові резистори, плівкові конденсатори, тонкоплівкові індуктивності. Активні елементи гібридних ІМС.

Напівпровідникові ІМС. Особливості їх конструкції.

Великі інтегральні схеми (В1С). Конструкція комутаційної плати гібридної В1С.

14 ВИПРЯМЛЯЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вен мілів, що застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна схема випрямляча.

Схеми випрямлення одно - та двонапівперіодна (з середньою точкою, мостова) трифазна. Графічне зображення випрямленого струму. Згладжувальні фільтри їх схеми та принцип дії.

Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів Основні показники стабілізаторів.

15 ЕЛЕКТРОННІ ПІДСИЛЮВАЧІ

Призначення підсилювачів. Види підсилювачів залежно від смуги частоти, в якій вони працюють. Одно- та багатокаскадні підсилювачі.

Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення (за струмом, за напругою, за потужністю), вхідний і вихідний опори, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, чутливість, смуга пропускання, рівень власних завад, дробовий ефект, динамічний діапазон амплітуд. Амплітудна характеристика. Амплітудно-частотна характеристика ПНЧ.

Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотнього зв'язку. Структурна схема підсилювача із зворотнім зв'язком. Порівняння амплітудно-частотних характеристик без негативного зворотнього зв'язку, з негативним зворотним зв'язком. Фактор зворотнього зв'язку.

16 ГЕНЕРАТОРИ КОЛИВАНЬ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ

Генератори гармонічних коливань високої частоти.

Електрична схема трансформаторного L - С - генератора.

Генератори прямокутних імпульсів: мультивібратори, тригери, їх схеми, графічне зображення прямокутних імпульсів, їх основні характеристики (тривалість імпульсу Ті, тривалість паузи Тп, період повторення Т, шпаруватість Q).

Генератори пилкоподібних імпульсів. Схема та часова діаграма роботи генератора пилкоподібних імпульсів на неоновій лампі.

Поняття про амплітудну, частотну та широко імпульсну модуляції.

17 ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ У СИСТЕМАХ

АВТОМАТИКИ

Значення автоматики для розвитку всіх галузей народного господарства. Поняття про системи автоматичного регулювання. Контроль над якістю виробів за допомогою електронних пристроїв. Поняття про телеуправління. Програмне управління виробничими процесами.

Блок-схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм (на прикладі галузі виробництва, для якої здійснюється підготовка робітників).

Поняття про електронні обчислювальні машини Можливість використання електронних обчислювальних машин в управлінні технологічними процесами.

18 ВИРОБНИЦТВО, РОЗПОДІЛ ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ

ЕНЕРГІЇ

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідравлічних і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи визначення втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільні пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

19 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКУ

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога людині при

ураженні електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні засоби і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

Поняття про ПБЕЕ та ПТЕ.

Голова фахової предметної

комісії випробувань з « Електротехніки» ____________Л.В.РедькінаСкачать документ

Похожие документы:

  1. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії у 2012 році

    Документ
    Провадження освітньої діяльності у Українській інженерно-педагогічній академії здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 586014, дата видачі 05.
  2. Правила прийому до Одеської державної академії холоду у 2012 році

    Документ
    Провадження освітньої діяльності у Одеській державній академії холоду (ОДАХ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АГ № 508040 від 04.

Другие похожие документы..