Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Відповідно до плану реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва Донецької області на 2011 – 2012 рр. виконкомом Дебальцівської мі...полностью>>
'Документ'
(73) Патентообладатель(и):Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерн...полностью>>
'Кодекс'
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное причинени...полностью>>
'Кодекс'
Перед Вами Кодекс корпоративной этики сотрудников ОАО «Акционерный Капитал». Это свод правил, в котором описаны нормы нашего поведения, наши обязатель...полностью>>

Програма та навчально-методичне забезпечення курсу для студентів спеціальності "початкова освіта" Чернігів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Кафедра педагогіки і методики

початкового навчання

М.В. Коновальчук, Ю.М. Носко

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
"ПОЧАТКОВА ОСВІТА"

Чернігів

2011

УДК 37.091.12

ББК Ч 489.518.3

К 65

Рецензенти доктор педагогічних наук, професор,

дійсний член НАПН України О.Я. Савченко;

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри дошкільної освіти

і практичної психології В.П. Антипець

М.В. Коновальчук, Ю.М. Носко

К 65 Програма та методичне забезпечення курсу "вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Початкове навчання" – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2011. – 132 с.

Авторами представлено зміст та структуру програми курсу "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "початкове навчання", список рекомендованої літератури та Інтернет-ресурсів. Методичне забезпечення курсу включає тематику лекційних та практичних занять, рефератів, індивідуальних завдань, методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи. У додатках подано тренінгові методики щодо розвитку комунікативних здібностей майбутніх педагогів, навчання прийомам самоорганізації, самовиховання, профілактики професійного вигорання тощо. Адресовано студентам спеціальності "початкове навчання", а також педагогам-практикам.

Рекомендовано до друку вченою радою Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (протокол № 1 від 30.08.2011р.)

ISBN 978-966-7743-93-2

© М.В. Коновальчук, Ю.М. Носко, 2011

Учитель – це скло, крізь яке

дитина дивиться на світ.

Ш. Амонашвілі


ПЕРЕДМОВА

Дорогі першокурсники!

Ви зробили свій вибір – обрали прекрасну, складну і відповідальну професію вчителя. Напевно, більшість із вас усвідомлює, що бути вчителем, особливо в сучасних умовах – непросто. Разом із тим учитель був, є і завжди буде, за словами сучасного грузинського педагога Ш. Амонашвілі, "склом, крізь яке дитина дивиться на світ", і його величезний вплив на майбутнє держави є беззаперечним.

Учителя протягом тисячоліть вважали лікарем душі, світочем знань, барометром духовності, сіячем добра, дослідником істини, захисником дитячого світу. Адже, на відміну від більшості професій, професія педагога передбачає наявність у людини не лише певних схильностей, задатків до педагогічної діяльності, мотивів (бажання, інтересу), а і певних моральних якостей – любові до дітей, безкорисливості, терплячості, емпатії, тактовності, доброти. Без цих якостей неможливо навіть випробовувати себе у цій професії. Можна навчитися прийомам та методам навчання, формам організації навчального процесу, плануванню виховної роботи та ще багато чого іншого, але так і не стати вчителем – гарним вчителем, який віддає себе дітям.

Педагог-гуманіст В. Сухомлинський стверджував: "Праці вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своєї роботи. Сталевар через кілька годин радіє з вогненного потоку металу. Хлібороб, сіяч через кілька місяців милується колосками і жменею зерна, вирощеного в полі... А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого творіння. Буває, минають десятиріччя, і ледве-ледве починає позначатися те, що ти замислив... Учитель зобов'язаний – перед суспільством, перед батьками – працювати тільки правильно, тільки добре...".

Результат праці вчителя – особистість нового покоління, в цьому велич творчості педагога. Разом з тим помилка вчителя може стати трагедією дитини – трагедією, помноженою на роки. Так, помилка у виборі професії може коштувати дорого, бо її ціна – життя, здоров’я, щастя, самореалізація дитини, а не тільки рівень її знань.

Учитель в усі часи був шанованою людиною у суспільстві. Раніше він був чи не єдиною освіченою особистістю, особливо у селі, а його ерудиція – майже єдиним джерелом знань великого кола людей. Зараз, в інформаційну добу, ситуація суттєво змінилася – книги, журнали, медіапростір, глобальна мережа Інтернет стали важливими джерелами знань, тим самим ніби відсунула вчителя на другий план, позбавила цього пріоритету.

Водночас це не зовсім так. Учитель усе одно залишається провідником культури, загальнолюдських цінностей. Учителю потрібно постійно працювати над собою, бути відкритим до нових знань, обізнаним, ерудованим, компетентним, уміти здобувати потрібну інформацію, володіти сучасними технологіями та навчати цьому дітей.

Сьогодні педагоги всього світу усвідомлюють, що роль освіти у 21 столітті суттєво змінилася. У минулому столітті пріоритетом освіти здебільшого була навчальна підготовка до виконання певної соціальної ролі, формування гарного виконавця, об’єкта, яким легко керувати. Однак сьогодні освіта поступово переходить у людиноцентрований вимір, тобто здійснює орієнтацію на суб’єкта, який самостійно аналізує ситуацію, обирає собі цілі та самостійно їх досягає. Навчання в школі не може зводитися лише до отримання знань, адже це не соціальний тренінг, не формування, а вирощування, плекання, допомога у становленні самостійної творчої особистості. Отже, перед учителем постає спектр нових завдань: розвивати людину, здатну повноцінно жити та ефективно діяти у глобальному середовищі, здатну до успішної самореалізації у динамічному рухливому та нестабільному світі.

Водночас вчитель не повинен забувати і про власне фізичне та психічне здоров’я. Психологи останнім часом стурбовані високими показниками прояву синдрому професійного вигорання вчителя, який, прагнучи бути ідеальним, нехтує власним психічним здоров’ям, відчуває моральне та фізичне виснаження, що неминуче позначається на ефективності професійної діяльності, психологічному самопочутті, стосунках у сім'ї.

У зв'язку з цим змінюється і мета професійної підготовки педагога. Окрім професійних знань, умінь і навичок (професійна компетентність) вона охоплює і загальнокультурний розвиток педагога, формування у нього особистісної позиції, потягу до самоудосконалення, а також навчання його прийомам ефективної праці та спілкування, тайм-менеджменту, відновлення власного енергопотенціалу, профілактику професійного вигорання.

Входження в професію, вважають психологи, є "вростанням в супер-роль". Людина не може просто жити і виконувати свою роботу, вона повинна знайти мету, в якій робота і професія, а головне він сам і його дії у професії займають певне місце. Отже, проблема вибору педагогічної професії та оволодіння діяльністю є частиною проблеми сенсу життя.

Курс "Вступ до спеціальності" – ваша перша професійно-педагогічна дисципліна, яка допоможе оволодінню мистецтвом педагогічної діяльності. Вона логічно пов’язана з основними теоретичними психолого-педагогічними дисциплінами, що вами вивчатимуться на старших курсах факультету початкового навчання. В рамках предмету ви ознайомитесь з історією виникнення педагогічної професії, професіограмою сучасного вчителя початкових класів, функціями та структурою педагогічної діяльності, основами професійно-педагогічної комунікації, видами навчальної праці студента тощо.

Оскільки саме зараз відбувається процес вашої адаптації до нових умов навчання у вищій школі, ми намагалися представити у посібнику крім творчих завдань, питань для самоконтролю, ще і діагностичні та тренінгові методики, спрямовані на підняття самооцінки, ознайомлення з прийомами вербальної, невербальної та комп’ютерної комунікації, основами тайм-менеджменту студента (раціонального використання навчального часу), профілактики емоційного вигорання та ін.

Вчитися сьогодні потрібно якісно та ефективно, економно використовувати час, швидко орієнтуватись у потоці інформації, користуватися загальнонавчальними уміннями, навичками та бути відкритим до нового, прагнути до самоосвіти. Отже, твердження К. Ушинського про те, що педагог живе до тих пір, поки вчиться, у сучасних умовах набуває особливого сенсу. Саме життя поставило на порядок денний проблему безперервної педагогічної освіти, навчання майбутнього вчителя інноваційної діяльності, запалення вогника потягу до нових знань, до самоактуалізації, саморозвитку, самовиховання.

Прагнучи стати гарним педагогом, пам’ятайте, що духовний та творчий учитель може багато зробити задля процвітання нашої країни. Йому не страшні віруси педагогічної деградації, авторитаризму, його клас – не педагогічний інкубатор, а Майстерня Гуманності, де життя кожної дитини, її проблеми, турботи, потреби, інтереси цікаві і важливі для вчителя. Справжній вчитель – Маестро думки, почуттів, він здатний дати свіжий імпульс школі, вивести освіту на "дитиноцентрову" орбіту, наповнити шкільне життя дітей духовною та творчою працею.

Опановуючи курс "Вступ до спеціальності", ви відкриваєте лише перше віконце у світ педагогічної професії, робите перші кроки до власних педагогічних відкриттів, зазираєте у творчу лабораторію вчителя, в якій ви поступово відкриватимете педагогічні закони, аксіоми та формули навчання, виховання та розвитку своїх майбутніх маленьких учнів.

Бажаємо успіхів на цьому відповідальному та цікавому шляху!


І. Програма навчальної дисципліни
"ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ"

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Курс:

підготовка (бака­лаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів ECTS: 1,5

Модулів: 2

Змістових модулів: 5

Загальна кількість годин: 54

Тижневих годин: 2

0101 Педагогічна освіта

6.010102 "Початкове навчання"

Бакалавр

Основна

Рік підготовки: 1

Семестр: 1

Лекції (теоретична підготовка): 10 годин

Практичні: 16 годин

Самостійна робота:

28 годин

Вид контролю: залік

МЕТА: озброєння студентів знаннями про сутність та особливості педагогічної діяльності, ознайомлення з основними компетенціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного ВНЗ, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Практичні

Сам. роб

Всього

Модуль І

1

Основні риси та функції особистості вчителя початкових класів

2

2

4

8

2

Культура педагогічного спілкування

2

4

4

10

3

Педагогічний досвід та творчість вчителя

2

2

4

8

всього

6

8

12

26

Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль ІІ

4

Особливості навчання у педагогічному ВНЗ

2

4

6

12

5

Самостійна та наукова робота студента

Самовиховання студента

2

4

10

16

всього

4

8

16

28

Форма модульного контролю – контрольна робота

Разом

10

16

28

54

Форма підсумкового контролю – залік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна "Вступ до спеціальності" має велике значення у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.

Мета вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" полягає в тому, щоби студенти з’ясували роль вчителя початкових класів у розвитку учнів, отримали знання про виникнення та розвиток педагогічної професії, структуру професіограми вчителя початкової школи, з’ясували функції педагога, особливості професійно-педагогічної спрямованості особистості вчителя, творчий характер його діяльності, отримали уявлення про деякі шляхи оволодіння педагогічною майстерністю, про підвищення вимог до особистості вчителя в сучасних умовах, особистісно-орієнтований підхід до учнів, про педагогів-новаторів як майстрів своєї справи. У процесі опанування курсу першокурсники знайомляться з вербальною, невербальною, комп'ютерною комунікаціями вчителя відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства, особливостями педагогічного спілкування, стилями та видами спілкування, комунікабельністю як професійною якістю педагога. Разом із тим курс спрямований на те, щоби допомогти першокурснику адаптуватися до навчання у вищому навчальному закладі, "навчити вчитися" та покликаний сприяти його саморозвитку та самоосвіті.

Студенти мають застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, удосконалювати навички самопізнання, самооцінки, самоконтролю, самовиховання інтелекту та почуття волі, мати культуру навчальної праці, володіти прийомами мнемотехніки, ефективного спілкування, знати про працездатність та умови її збереження, здійснювати профілактику професійного вигорання, дотримуватися правильного режиму дня, праці та відпочинку.

Програма складена на основі Галузевого стандарту вищої освіти та рекомендується в якості навчальної програми з педагогіки початкової школи за спеціальністю 6.010102 "Початкове навчання", освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", кваліфікація "Вчитель початкових класів".

Програма пропонує різні форми навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальну та самостійну роботу студента. Самостійна робота передбачає роботу в Інтернеті, створення індивідуальних, парних та групових творчих проектів, написання педагогічних есе, підготовку рефератів та доповідей, виконання дослідницьких завдань тощо. На практичних заняттях разом з актуалізацією знань, отриманих на лекціях, відбувається формування професійних умінь, що здійснюється переважно в інтерактивній формі (рольові ігри, мозковий штурм, створення групових проектів, марафон ідей тощо).

Засвоєння програмного матеріалу має забезпечити формування професійної компетентності вчителя початкових класів, сприяє формуванню педагогічного іміджу, професійного світогляду майбутніх вчителів. Курс дає можливість студенту проявити індивідуальні особливості професійного мислення, його світоглядні позиції та сформувати понятійний апарат, розвинути практичні уміння, що забезпечать творчість та ініціативу в різних видах педагогічної діяльності.

Контроль та оцінювання навчальних та творчих досягнень студентів здійснюється відповідно до розподілу балів за видами та формами контролю. При оцінюванні звертається увага на творчий підхід у виконанні завдань, новизну, оригінальність підходів, самостійність мислення, уміння працювати з різними джерелами інформації.

Типовими завданнями діяльності при вивченні І модуля є:

 1. дати знання про структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності;

 2. розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування;

 3. сформувати у студентів загальне уявлення про педагогічну творчість як невід’ємну складову професійної майстерності вчителя початкових класів;

 4. розкрити сутність поняття "професіограма вчителя", "педагогічна культура", "імідж вчителя", "професійна компетентність", "комунікабельність", "вербальна, невербальна, комп'ютерна комунікація" сучасного вчителя;

 5. ознайомити з деякими педагогічними технологіями як проявом творчості вчителя.

Вирішення цих завдань забезпечує формування умінь:

  1. складати професіограму вчителя початкових класів;

  2. створювати власний імідж майбутнього педагога;

  3. творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій;

  4. володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної та комп’ютерної).

Типовими завданнями діяльності при вивченні ІІ модуля є:

 1. ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому навчальному закладі освіти;

 2. дати уявлення про історію розвитку факультету початкового навчання та університету;

 3. ознайомити з науковою організацією праці студента;

 4. дати уявлення про важливість самоосвіти та самовиховання майбутнього педагога протягом життя.

Вирішення цих завдань забезпечує формування умінь:

  1. продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;

  2. користуватися прийомами швидкого запам’ятовування, раціонального використання часу тощо;

  3. володіти уміннями вчитися;

  4. володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція тощо);

  5. здійснювати профілактику професійного вигорання.

Тема 1. Основні риси та функції сучасного вчителя початкових класів

Виникнення та розвиток педагогічної професії. Особистість вчителя. Основні риси сучасного вчителя початкових класів. Професіограма вчителя. Професійна компетентність сучасного вчителя. Професійно-педагогічний імідж у структурі професійної компетентності вчителя. Функції педагога. Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя, творчий характер його діяльності, шляхи оволодіння педагогічною майстерністю. Підвищення вимог до особистості вчителя в сучасних умовах. Особистісно-орієнтований підхід до дітей.

Тема 2. Культура педагогічного спілкування

Сутність людського спілкування. Спілкування в життєдіяльності і вихованні школяра. Педагогічне спілкування, його місце у професійній діяльності вчителя. Вимоги до педагогічної комунікації, особливості педагогічного спілкування, стилі та види спілкування. Вербальна, невербальна, комп'ютерна комунікація вчителя відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства. Вимоги до педагогічної комунікації в початковій школі. Комунікабельність у структурі професійної компетентності педагога. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування. Вплив стиля спілкування на психологічну атмосферу в класі.

Тема 3. Педагогічний досвід і творчість вчителя

Педагогічна творчість, її ознаки. Сфери прояву педагогічної творчості. Приклади творчості вчителя. Наука та мистецтво в педагогічній праці вчителя. Творчий характер діяльності вчителя. Творчість вчителя у розв’язуванні психолого-педагогічних задач. Робота вчителя з вивчення і удосконалення педагогічного досвіду. Шлях до оволодіння педагогічною майстерністю. Підвищення вимог до особистості вчителя в сучасних умовах. Педагоги-новатори як майстри своєї справи. Роль кращих зразків педагогічної діяльності у професійному становленні молодих вчителів. Спостереження за діяльністю вчителя в ході педагогічної практики як засіб вивчення педагогічної творчості вчителів. Використання педагогічних технологій як творчість вчителя початкових класів.

Тема 4. Особливості навчання у педагогічному ВНЗ

Зміст та організація навчально-виховного процесу у вищій школі. Історія факультету початкового навчання та університету. Правила та обов’язки студентів. Правила внутрішнього розпорядку у ВНЗ. Організація студентського самоврядування у вищому навчальному закладі. Студентська група – центр навчально-виховної роботи. Основні форми організації навчання у вищому педагогічному заклад освіти (лекції, практичні заняття, самостійна робота студента, різні виді практики). Дипломні та курсові проекти. Самостійна робота студента та її види (підготовка до слухання лекцій, обробка лекцій, підготовка до семінарів, практичних, консультацій, заліків, екзаменів). Творча робота студентів.

Тема 5. Самостійна і наукова робота студента. Самовиховання як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя

Наукова робота як складова самостійної роботи. Культура навчальної праці студентівмайбутніх вчителів. Працездатність та умови її збереження. Режим дня, праці та відпочинку. Тайм-менеджмент (технологія управління власним часом). Пам’ять та її значення у професійній діяльності вчителя. Мнемотехніка. Раціональний взаємозв’язок аудиторної і самостійної роботи студентів. Всебічний розвиток як засіб професійної підготовки особистості та самовиховання. Професійне вигорання та його профілактика. Поняття професійного самовиховання. Роль професійного самовиховання у формуванні особистості вчителя. Самопізнання. Самооцінка. Професійний ідеал. Самозобов’язання. Самоконтроль. Самозвіт. Засоби самостимулювання. Самопереконання. Аутотренінг. Емпатія. Самовиховання інтелекту, почуття волі. Самоосвіта. Активність як головна умова успішності у навчанні та у житті.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 000015 „Управління фінансово

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8. 15 «Управління фінансово-економічною безпекою».-Одеса.: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2008.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 3. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 050400 «Туризм»

  Конспект
  "Туризм" (від фр. Tourіsme < Тоur - прогулянка, поїздка) виник у той період розвитку суспільства, коли людина перестала трудитися заради виживання, піклуватися про добуток хліба насущного (на сьогодні і завтра), а почала
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 020302 Історія. Затверджено

  Документ
  Дана дисципліна «Новітня історія України» є нормативним курсом, який викладається для студентів спеціальності 6.030300 – історія. Викладається на ІІІ курсі у 5-6 семестрах в обсязі 296 години, з них у 5 семестрі 151 год.
 5. Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси", 0501 "Економіка підприємства"

  Конспект
  7.4 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, пов'язаними з похованням

Другие похожие документы..