Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели. Соединив в одну эти важные характеристики, мы получае...полностью>>
'Документ'
Экономические преобразования в нашей стране коренным образом изменили парадигму развития профессионального образования. Трансформация экономического ...полностью>>
'Курсовая'
олигофренов школьного возраста изучали учёные во главе с профессором А. Г.Ивановым – Смоленским, условно – рефлекторную деятельность олигофренов ясель...полностью>>
'Документ'
VII International Scientific and Practical Conferencefor Young Scientistsecological intellect – 2012dedicate to the memory of professor Plahotnik V.M...полностью>>

Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет економіки і підприємництва

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTSІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 03.05

Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.03.05.09

Облік і аудит (бакалавр)

Рівне 2008

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет економіки і підприємництва

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTSІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 03.05

Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.03.05.09

Облік і аудит

Рівне 2008

УДК 378.1

ББК 74.480.27

І 52

Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.09 “Облік і аудит”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 71 с.

Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів навчання; оцінювання в системі ECTS та кредитно-модульній системі організації навчального процесу; мови навчання.

Розробники: професор кафедри обліку і аудиту І.Д. Лазаришина; заступник декана факультету економіки і підприємництва, доцент Т.В. Кузнєцова; професор кафедри обліку і аудиту С.Я. Зубілевич; доцент кафедри обліку і аудиту Т.Г. Бондарєва; ст. викладач кафедри обліку і аудиту О.В. Зінкевич; методист кафедри обліку і аудиту О.В. Мороз; ст. лаборант кафедри обліку і аудиту В.С. Кравчук.

Затверджено Вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування “____” ___________ 2008 р., протокол №

Відповідальна за випуск: заступник декана з навчально-методичної роботи ФЕіП к.е.н., доцент Т.В. Кузнєцова.

 НУВГП, 2008

Зміст інформаційного пакету

Стор.

ВСТУП .....................................................................................................

5

1. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ..................................................................

7

А. Національний університет водного господарства та природокористування .................................................................

7

Б. Координатор ECTS від університету ………………………

7

В. Загальний опис університету .................................................

8

2. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ......................................

9

А. Умови вступу до НУВГП ......................................................

9

Б. Умови навчання ......................................................................

14

1. Бібліотека .................................................................................

14

2. Навчально-лабораторна база ..................................................

15

3. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ....................

16

А. Факультет економіки і підприємництва ...............................

16

Б. Декан факультету ...................................................................

16

В. Координатор ECTS від факультету ……………………….

16

Г. Координатор ECTS від кафедри обліку і аудиту ………….

17

Д. Загальний опис факультету економіки і підприємництва ..

17

4. КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ .......................................................

18

4.1. Історія кафедри .....................................................................

18

4.2. Організація підготовки фахівців з обліку і аудиту ...........

20

4.2.1. Навчальна робота ..............................................................

20

4.2.2. Навчально-методична робота .....................................

21

4.2.3. Науково-дослідна робота .............................................

24

4.2.4. Виховна робота .............................................................

26

4.2.5. Матеріально-технічна база кафедри ...........................

28

4.3. Науково-педагогічний склад кафедри ................................

29

5. ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ .................................................................

31

5.1. Нормативні дисципліни .......................................................

34

5.2. Вибіркові (варіативні) дисципліни ....................................

38

6. АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН ..................

42

1. Дисципліни гуманітарної підготовки ....................................

42

2. Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки ....................................................................................

52

3. Дисципліни професійної підготовки .....................................

66

Список веб-сторінок кафедр НУВГП, які обслуговують напрям підготовки „Облік і аудит” ..................................................

71

Вступ

ECTS (European Credit Transfer System) – це Європейська система перезарахування кредитів, яка відповідає Болонському процесу, спрямованому на створення Європейського простору вищої освіти до 2010 року.

Впровадження елементів ECTS в університетську освіту України призводять до:

 • впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка відповідає вимогам Болонської декларації;

 • підвищення якості вищої освіти та конкурентоспроможності випускників на Європейському та світовому ринках праці;

 • створення системи оцінювання якості освіти студентів, яка адаптована до європейських стандартів;

 • нормативного забезпечення мобільності студентів на принципах ECTS;

 • створення української системи кредитного забезпечення навчальних дисциплін, яка узгоджується з ECTS без радикальних змін існуючої.

Система академічних кредитів – це система, яка полегшує оцінювання і порівняння результатів навчання в контексті різних кваліфікацій, програм і умов навчання. Вона слугує стандартизованим засобом для порівняння навчання між різними навчальними програмами, секторами, регіонами, країнами. Європейська система накопичення кредитів покликана забезпечити прозорість і зв’язки між різними системами освіти, охоплює всі форми і види навчання, дає можливість отримувати різні ступені (бакалавр/магістр), дозволяє надати студентам кращу можливість вибору як кваліфікації, так і вищого навчального закладу тощо.

Таким чином, в системі ECTS – КМСОНП всі навчальні програми виражені в академічних кредитах, які:

 • є системою еквівалентності (обсягу) існуючого навчання;

 • даються лише за успішні досягнення у навчанні;

 • даються одним вищим навчальним закладом і можуть бути визнані іншим ВНЗ;

 • в основі мають число 60, що є еквівалентом одного середнього року за денною формою навчання.

У рамках Болонського процесу перший цикл (3 або 4 роки навчання) дорівнює 180-240 кредитам. Другий цикл навчання (1 або 2 роки постбакалаврського навчання дорівнює 60-120 кредитам).

В Україні ECTS реалізується під назвою кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та змістових освітніх одиниць – залікових кредитів.

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Таким чином, українська КМСОНП відповідає вимогам Болонської декларації.

Національний університет водного господарства та природокористування розпочав впровадження елементів ECTS – КМСОНП з 20 жовтня 2004 р. (наказ МОНу за №812 від 20.10.2004 р.)

1. Навчальний заклад

А. Національний університет водного господарства та природокористування

вул. Соборна, 11

м. Рівне

Україна

33000

тел. 8-0362-22-10-86

факс 8-0362-22-21-97

e-mail:

Ректор університету

Гурин Василь Арсентійович

тел. 8-0362-22-00-63

факс. 8-0362-22-21-97

e-mail:

Проректори університету

Ковальов Сергій Володимирович – перший проректор НУВГП

тел. 8-0362-22-14-93

факс 8-0362-22-70-00

Білецький Анатолій Альфонсович – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи

тел. 8-0362-22-58-67

Сапсай Григорій Іванович – директор центру міжнародних та регіональних зв’язків

тел. 8-0362-63-34-45

факс 8-0362-22-63-99

e-mail:

Б. Координатор ECTS від університету

Гончаров Станіслав Михайлович – професор кафедри економіки підприємства

тел. 8-0362-22-59-52

факс. 8-0362-22-21-97

e-mail:

В. Загальний опис університету

Навчальний заклад заснований 1922 року у Києві. 1959 року його переведено до Рівного як Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ). У 1955 році УІІВГ отримав статус Української державної академії водного господарства (УДАВГ). У 1998 році на базі УДАВГ та Рівненського державного автотранспортного і текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет (РДТУ). У березні 2002 року РДТУ перейменовано на Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП). З травня 2004 року – Національний університет водного господарства та природокористування:

 • статус – державний;

 • інститутів, факультетів, технікумів, коледжів – 12;

 • кафедр – 46;

 • спеціальностей – 29;

 • викладачів – 650;

 • студентів – 16000;

 • рівень акредитації – IV;

2. загальна практична інформація

А. Умови вступу до НУВГП

1. Університет проводить прийом на навчання відповідно до статті 8 Закону України “Про вищу освіту”, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. № 1172), Положення про приймальну комісію Університету для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. На перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів до Університету приймаються громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і мають повну загальну середню освіту.

2. Громадяни України мають право на безоплатну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

3. Фінансування підготовки фахівців в Університеті проводиться:

 • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;

 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів (при умові надання їх у поточному році);

 • за рахунок коштів юридичних осіб;

 • за рахунок коштів фізичних осіб.

4. Цільовий прийом до Університету проводиться відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в редакції Закону України від 19.12.91 р. зі змінами та доповненнями) і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості” з доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1298.

5. Прийом документів на денну форму навчання:

 • на місця за державним замовленням проводиться з 16 червня по 15 липня;

 • на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, проводиться з 16 червня по 23 липня (за наявності вакантних місць рішенням приймальної комісії термін прийому документів може бути продовжений по 23 серпня).

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для категорій вступників, визначених у пунктах 7, 8 цих Правил) на денну форму навчання проводяться:

 • для абітурієнтів, які вступають на місця за державним замовленням – з 16 липня;

 • для абітурієнтів, які вступають на умовах повного відшкодування за навчання – після виконання Університетом державного замовлення (рішення приймальної комісії щодо рекомендації абітурієнтів до зарахування на місця державного замовлення) за відповідними напрямами підготовки, за якими оголошено прийом на навчання за кошти державного бюджету.

Зарахування на денну форму навчання:

 • на місця за державним замовленням проводиться не пізніше 5 серпня;

 • на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб – не пізніше 30 серпня, після внесення плати за навчання.

6. Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету.
До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені в установленому порядку копії;

 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії), отримані у поточному році, що відповідають переліку, визначеному приймальною комісією Університету, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний напрям підготовки;

 • медичну довідку за формою 086-У та довідку про профілактичні щеплення (оригінали або їх завірені копії). Медична довідка повинна бути видана не раніше, ніж за шість місяців до моменту прийому документів, всі її розділи повинні бути заповненими, а в кінці довідки обов’язково повинен бути висновок „здоровий” або „придатний до навчання”;

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • завірений печаткою витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи) при вступі на заочну форму навчання;

 • документи, що дають право на пільги.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки в Університеті, зобов’язані у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (список вивішується на дошці оголошень приймальної комісії), подати до приймальної комісії Університету оригінали: документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів. Вказані оригінали документів зберігаються в Університеті впродовж усього терміну навчання.

Особи, які у п’ятиденний термін не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право зарахування на навчання до Університету за кошти державного бюджету.

7. Прийом до Університету, незалежно від джерел фінансування навчання, проводиться на конкурсній основі.

Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році (за шкалами оцінювання від 1 до 12 балів та від 100 до 200 балів), з предметів, визначених у пункті 8 цих Правил.

8. Абітурієнти, які вступають на навчання за напрямами підготовки “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, ”Автомобільний транспорт”, “Будівництво”, „Гідротехніка (водні ресурси)”, “Гідроенергетика”, “Машинобудування”, “Прикладна математика”, “Гірництво”, “Теплоенергетика”, “Геодезія, картографія та землеустрій”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, „Фінанси і кредит”, “Менеджмент”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з математики та української мови і літератури.

9. Вступні випробування (екзамени), які проводяться в Університеті, оцінюються за шкалою незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

10. Зараховуються до Університету без вступних випробувань на місця державного замовлення за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня:

а) учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілюючим є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;

б) призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілюючим є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад.

11. Зараховуються за результатами співбесіди на місця державного замовлення за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня:

а) особи, яким за Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в редакції Закону України від 19.12.91 р. зі змінами та доповненнями), надане таке право;

б) призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, що вони вступають за напрямами підготовки, для яких профілюючою є дисципліна, з якої вони були призерами вищезгаданого конкурсу;

в) призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, що вони вступають за напрямами підготовки, для яких профілюючою є дисципліна, з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів;

г) вступники із країн СНД, які є переможцями державних учнівських олімпіад з базових дисциплін;

ж) призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів за умови, що вони вступають за відповідними професійними спрямуваннями. Відповідність професійного спрямування визначається приймальною комісією Університету при прийомі документів.

12. Зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого рівня:

а) особи, яким за Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

б) діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків;

в) інваліди І-ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки, що повинно бути підтверджено відповідною медичною довідкою;

г) особи, яким за Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

д) діти військовослужбовців Збройних сил України й інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

е) діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.

13. Слухачі підготовчого відділення факультету довузівської підготовки Університету, які успішно склали випускні екзамени з усіх дисциплін, зараховуються на перший курс за конкурсом на виділені їм приймальною комісією держбюджетні місця на денну або заочну форму навчання. Слухачі, які не пройшли за конкурсом на виділені місця, можуть брати участь у загальному конкурсі на держбюджетні місця з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

14. Слухачі, які навчались за програмами 8-и, 6-и і 4-и місячних підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Університету і які успішно склали випускні екзамени з усіх дисциплін, зараховуються на перший курс за конкурсом на виділені їм приймальною комісією держбюджетні місця на денну або заочну форму навчання. Слухачі, які не пройшли за конкурсом на виділені місця, можуть брати участь у загальному конкурсі на держбюджетні місця з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

15. Слухачі підготовчого відділення та підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Університету, які успішно склали випускні екзамени з усіх дисциплін, при вступі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб можуть брати участь у конкурсі на виділені приймальною комісією місця з результатами, одержаними на випускних екзаменах, та балами, зазначеними у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти.

16. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального забезпечення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до Університету понад державне замовлення за результатами співбесіди і з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

17. Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та/або оцінок вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки.

Конкурс проводиться за напрямами підготовки.

18. Прийом документів на заочну форму навчання на місця держзамовлення проводиться з 16 червня по 15 липня; на навчання на місця за повне відшкодування – з 16 червня по 23 липня (за наявності вакантних місць рішенням приймальної комісії термін прийому документів може бути продовжений по 23 серпня (в навчально-консультаційних центрах – по 05 вересня)). Прийом документів на заочну форму навчання в навчально-консультаційних центрах проводиться відбірковими комісіями цих центрів.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 7 цих Правил прийому категорій вступників) на заочну форму навчання проводиться:

 • для абітурієнтів, які вступають на місця держзамовлення – з 16 липня;

 • для абітурієнтів, які вступають на умовах повного відшкодування за навчання – після виконання Університетом державного замовлення (рішення приймальної комісії щодо рекомендації абітурієнтів до зарахування на місця державного замовлення) за відповідними напрямами підготовки, за якими оголошено прийом на навчання за кошти державного бюджету.

Зарахування студентів на заочну форму навчання проводиться:

 • на місця держзамовлення – не пізніше ніж через 10 днів після проведення конкурсу сертифікатів (закінчення вступних випробувань);

 • на навчання на місця за повне відшкодування – не пізніше 30 серпня, в навчально-консультаційних центрах – не пізніше 20 вересня.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 2. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 3. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 4. Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.
 5. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.

Другие похожие документы..