Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Эта статья посвящена дисграфии. Меня, как специалиста, серьезно заботит проблема дисграфии, поскольку детей с таким диагнозом становится все больше и ...полностью>>
'Закон'
Природа и ее богатства являются национальным достоянием народов России, естественной основой их устойчивого социально - экономического развития и бла...полностью>>
'Документ'
- проведение в установленном порядке проверок саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций оценщиков, а также и...полностью>>
'Реферат'
Книга посвящена исследованию местных финансов в США. Рассматриваются функции местных органов власти в финансово-бюджетной сфере, основные подходы к о...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання харків 2005 Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КРИМІНАЛІСТИКИ

ТА ПОРАДИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Харків

2005

Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання / Уклад.: Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005.

Рецензенти:

Укладачі: Шепітько В.Ю.,

Коновалова В.О.,

Журавель В.А.,

Борисенко І.В.,

Булулуков О.Ю.,

Марушев А.Д.,

Чорний Г.О.

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № __ від __.__.2005 р.)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Професійна підготовка юристів забезпечується не тільки вивченням передбаченого навчальним планом комплексу правових дисциплін, але й написанням курсових робіт та наукових доповідей.

Написання курсової роботи з криміналістики сприяє більш поглибленому вивченню питань, які досліджуються, ознайомленню з судово-слідчою практикою, повторенню деяких питань із загального курсу криміналістики, кращій підготовці до іспиту з цього предмету.

За своїм змістом курсова робота - це самостійне творче освітлення питань теми, яке ґрунтується на використанні найновішого чинного законодавства, спеціальної криміналістичної літератури, слідчої та судової практики.

Загальною вимогою є глибоке засвоєння та правильне використання студентом загальних положень криміналістики у слідчій практиці. Студент може за своїм розсудом обрати ту чи іншу тему курсової роботи, яка становить для нього більший науковий інтерес. Обираючи тему курсової роботи, студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою, яка опублікована в юридичних виданнях, судово-слідчою практикою, а також узгодити з викладачем кафедри коло питань, що потребують висвітлення.

При написанні курсової роботи необхідно брати до уваги відповідні положення, закріплені в Конституції України, Кримінальному Кодексі України, Кримінально-процесуальному кодексі України, а також керуватися Програмою навчальної дисципліни з курсу „Криміналістика". Крім рекомендованої літератури студент може використовувати і інші наукові видання за узгодженням з керівником. Висвітлення питань теми бажано ілюструвати прикладами з судово-слідчої практики.

У випадку утруднень при написанні курсової роботи слід одержати консультацію на кафедрі. Науковим консультантом є викладач кафедри криміналістики, який надає студенту кваліфіковану навчальну та науково-методичну допомогу при підготовці до написання курсової роботи, а надалі - при її захисті.

Тема курсової роботи складається з одного - трьох завдань ( в залежності від обраної теми): у першому завданні студент повинен реферативно освітити теоретичні завдання теми, а в інших - виконати практичні завдання, які пов’язані з критичним аналізом запропонованих фабул кримінальних справ або правильним складанням постанов і протоколів слідчих дій. При оформленні роботи необхідно додержуватись таких вимог: 1. Курсова робота повинна бути виконана акуратно і грамотно, підписана автором і датована терміном виконання. 2. На верхній частині титульного аркуша роботи посередині вказується: "Міністерство освіти України", "Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого", "Кафедра криміналістики", назва теми. Далі нижче у правому нижньому кутку: "Роботу виконав(ла)": прізвище та ініціали автора курсової роботи із зазначенням курсу та номера академічної групи. "Науковий керівник": наукове звання, ступінь та прізвища і ініціали викладача, який перевіряв роботу. Посередині: місце та рік написання роботи. 3. Курсова робота повинна містити план, який оформлюється після титульного аркуша. У тексті слід чітко виділяти всі питання плану. У всіх випадках використання літератури, а також матеріалів судово-слідчої практики обов’язковим є посилання на відповідні літературні джерела. При цьому у роботі повинні дістати відображення лише фактично використані студентом джерела. Посилання на використані літературні джерела рекомендується оформлювати у відповідності з вимогами бібліографічному опису друкованих творів.

Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури, нормативного матеріалу та судово-слідчої практики.

Студент повинен попередньо ознайомитися з зауваженнями рецензента і з їх урахуванням ретельно підготуватися до захисту курсової роботи.

Захист курсових робіт відбувається у комісії, яка визначається кафедрою у відповідності з встановленим графіком. Під час захисту студент робить повідомлення за змістом роботи, яка була їм виконана, після чого йому можуть бути запропоновані питання, відповіді на які впливають на остаточну оцінку.

Тема № 1. ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ

ЗАВДАННЯ №1.

На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти

письмово основні положення теми

 1. Поняття і значення науково-технічних засобів в криміналістики.

 2. Класифікація науково-технічних засобів.

 3. Використання науково-технічних засобів при: а) огляді місця події; б) при допиті; в) при відтворенні обстановки і обставин події г) при дослідженні окремих об’єктів (документів, мікрослідів).

 4. Технічна оснащеність слідчого апарата.

 5. Оцінка слідчим і судом фактів використання технічних засобів потерпілим, свідком та іншою особою з метою фіксації ними події злочину.

ЗАВДАННЯ № 2

 1. Відповідно до наведеної фабули визначити види науково-технічних засобів, які необхідно використати для виявлення і фіксації слідів крові.

 2. Вкажіть методи використання зазначених науково-технічних засобів.

 3. Дайте пропозиції щодо тактики допиту підозрюваного, при наявності результатів використання технічних засобів і виявленню слідів крові.

Фабула

20 жовтня 2003 року біля с.Маркеєво, Чаплінського району Херсонської області в ставку було виявлено труп Кольченко В.П. з рубленими ранами шиї та голови.

У процесі розслідування було встановлено, що Кольченко В.П. мав ворожі стосунки з раніше засудженим Гамарніком Василем, якого напередодні побив зі своїм другом. У Гамарника були серйозні підстави звести рахунки з Кольченко. У вчинені вбивства підозрювався і його брат Олександр, що мав віз, який міг бути використаний для перевезення трупа Кольченко до ставка. У зв'язку з тим, що крім мотиву вбивства доказів причетності братів Гамарник до смерті Кольченко у слідства не було, слідчим було висунуто припущення про наявність на возі слідів крові. Звертало увагу на себе й те, що віз був добре вичищений. Віз вилучили, розібрали і зробили огляд з використанням науково-технічних засобів. У ході огляду на нижніх частинах поперечного бруса і кріпленнях задніх коліс були виявлені сліди схожі на кров.

У ході обшуку в будинку братів Гамарник був виявлений і вилучений одяг, що був на них у день убивства Кольченко. Крім цього слідчий вилучив сокиру, яка була в господарстві, що могла бути знаряддям вчинення вбивства. Вилучений одяг був свіжовипраний, а сокира чисто вичищена. Припускаючи, що і на одязі й на сокирі можуть бути виявлені частки крові, слідчий оглянув одяг і сокиру з використанням науково-технічних засобів. Огляд дав позитивний результат, і на одязі і на сокирі були виявлені плями бурого кольору.

У ході допиту Василя Гамарника, останній був ознайомлений з результатами проведених оглядів. Правильно обрана тактика допиту сприяла визнанню Гамарника Василя і його брата Олександра в убивстві Кольченко. Останні дали правдиві свідчення і вказали на місце вчинення вбивства, де слідчим були виявлені сліди крові та волосся вбитого.

Література:

 1. Гончаренко В.И. «Научно-технические средства в следственной практике» - Киев: Вища школа, 1984 г.

 2. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. - М.: Юрид. лит., 1982.

 3. Універсальний криміналістичний комплект слідчого: Практ. посібник з використання науково-технічних. засобів / Шепітько В.Ю., Борисенко І.В., Булулуков О.Ю., та ін. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004.

 4. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.

Тема № 2. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ

ЗАВДАННЯ №1

На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти

письмово основні положення теми

 1. Поняття і види огляду місця події.

 2. Учасники огляду, їх права та обов'язки. Завдання, роль і значення участі спеціаліста при огляді місця події.

 3. Слідчі ситуації й система тактичних прийомів огляду місця події.

 4. Розпізнання інсценування. Значення негативних обставин при огляді місця події.

 5. Порядок фіксації і вилучення слідів - речових доказів при огляді місця події.

 6. Види криміналістичної техніки, що застосовується при проведенні слідчого огляду.

 7. Способи фіксації результатів огляду місця події.

ЗАВДАННЯ №2

Критично проаналізувати зміст протоколу огляду місця події та письмово відповісти на запитання:

 1. Чи правильно описано місце події.

 2. Вкажіть помилки, які зробив слідчий при огляді місця події та складанні протоколу.

Протокол

огляду місця події

м. Харків 15 квітня 2003 р.

Слідчий Дергачівскої районної прокуратури Харківської області юрист 1-го класу Іванов А.У. у зв'язку з повідомленням чергового Дергачівского МВВС, яке поступило в 9 годині. 30 хв. про виявлення трупа, керуючись ст.ст. 190,191 КПК України здійснив у присутності понятих:

1. Беженар Степана Гавриловича, що мешкає за адресою - Харківська область, м. Дергачі, вул. Незалежності д.12.

2. Колодяжної Марії Іванівни, що мешкає за адресою - Харківська область, м. Дергачі, вул. Паркова д.27;

за участю прокурора м. Дергачі Бережного З.П., співробітника експертно-криміналістичного відділу УВС Відернікова Г.П., судового медика Борменкова К.С. огляд ділянки лісового масиву, розташованого біля вул. Паркова м. Дергачи і трупа невідомої людини, про що у відповідності зі ст. 195 КПК України склав дійсний протокол.

Перед початком огляду у відповідності зі ст. 127 КПК України понятим роз'яснені їх право бути присутнім при провадженні слідчої дії та засвідчувати своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.

Спеціалістам роз’яснені їх права та обов’язки у відповідності зі ст. 1281 КПК України.

Огляд проводився в умовах похмурої погоди при природному висвітленні, температура повітря +1°C. Огляд розпочато об 11.00, закінчено – 17.00.

Оглядом встановлено:

Місцем події є лісовий масив, розташований у південної окраїни м. Дергачі. З північної сторони лісовий масив підходить до вул. Паркової, яка починається від залізничної колії, а наприкінці з'єднується з перпендикулярно розташованим до неї Київським шосе. Будинки по вул. Парковій розташовані тільки по одній стороні та їх нумерація йде один за одним, починаючи з 1-го по 27-ий номер.

У даному лісовому масиві на відстані 145 метрів від вул. Паркова й у 700 м від Київського шосе лежить труп чоловічої статі. У 17 м до півночі від голови трупа, приблизно паралельно вул. Парковій проходить просіка з високовольтною лінією електропередач, найближчими опорами цієї лінії є № 56 і 57. Ліс на даній ділянці змішаний, що густо поростив чагарником, захаращений різним сміттям.

Труп знаходиться на невеликій галявині, довжина якої 5 м, ширина 6 м Труп лежить на спині головою на північний схід, ногами на південний захід, голова відкинута. Ліва рука витягнута уздовж тулуба, права зігнута в ліктьовому суглобі, кисть її знаходиться на лівому стегні.

Трупне задубіння виражене в звичайно досліджуваних групах м'язів. Трупні плями блідо-фіолетові, розташовуються на задній поверхні тіла, при натисненні не бліднуть і не змінюють свого первісного фарбування. Обличчя рясно забруднено кров'ю. В області лівої щоки велика зяюча рана, що починається від рівня підборіддя і доходить до мочки вушної раковини. Нижче цієї рані і паралельно їй розташовується рана такого ж характеру, що починається в області підборіддя ліворуч і переходить на бічну поверхню шиї. Краї обох ран рівні, кінці гострі. У трупа обстрижені нігті і вилучений піднігтьовий уміст. Зрізи з нігтів і піднігтьовий зміст із кожного пальця лівої і правої руки поміщені в 10 окремих конвертів, що заклеєні та супроводжені відповідним написом, а також підписані слідчим й понятими.

На трупі є: піджак коричневого кольору у клітку, правий рукав якого забруднений у кров; жовта футболка; штани в коричневу смужку; труси чорні. У лівій внутрішній кишені піджака виявлений пропуск на ім'я Вейнова С.Д. номер 348709 ЗАТ "Укрвтормет".

На відстані 2 м від голови трупа до північного сходу лежать два недокурки сигарет з фільтром довжиною 1.5 і 2 см. Кожний з недокурків поміщений в окрему скляну пробірку. Пробірки обгорнені в білий папір, опечатані, постачені відповідним написом, завірені підписом слідчого і понятих. На північ від трупа на відстані 4 м від його голови виявлена порожня пляшка з-під вина з наклейкою "Чорний принц". Після обробки поверхні пляшки за допомогою магнітної щіточки порошком "Топаз" виявлений чіткий слід пальця руки. Слід розташований на середній частини пляшки на 32 мм вище наклейки "Чорний полковник", на рівні одного з двох вертикально минаючих симетричних один одному швів. Довжина сліду 17 мм, ширина - 12 мм. Тип папілярного візерунка - завитковий. Слід перенесений на прозору дактилоскопічну плівку, що прошита і має відповідну бирку. При огляді місця події здійснювалась фотозйомка фотоапаратом "Зеніт-Є" з об'єктивом "Геліос-44" на чорно-білу фотоплівку "СВЕМА", чутливістю 65 од. Проводилась: орієнтовна фотозйомка трупа, оглядова фотозйомка трупа з 4 позицій, детальна фотозйомка ран на обличчі та шиї, пляшки. З місця події вилучено: Перепустка на ім'я Вейнова С.Д. Два недокурки сигарет. Порожня пляшка з-під вина. Нігті та піднігтьовий зміст. Піджак і штани.

Протокол прочитаний уголос слідчим. Зауваження на дії слідчого і правильність складання протоколу не надійшли.

Поняті: 1. підпис 2. підпис

Судово-медичний експерт підпис

Слідчий: підпис

Література:

 1. Колмаков В.П. Следственннй осмотр. - М.: Юрид.лит., 1969.

 2. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів /Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003.

 3. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. - М.: Юрид. лит., 1982.

 4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. - Харьков: "Одиссей", 2003.

 5. Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події. Текст лекцій. - Харків, 1994.

Тема № 3. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

ЗАВДАННЯ № 1

На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти

письмово основні положення теми

 1. Поняття, види і завдання пред'явлення для впізнання.

 2. Підготовка до пред'явлення для впізнання.

 3. Тактичні особливості пред'явлення для впізнання: а) живих осіб; б) трупів і частин розчленованого трупа; в) предметів і тварин; г) за фотознімками.

 4. Науково-технічні засоби, що використовуються у процесі пред'явлення для впізнання.

 5. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.

ЗАВДАННЯ № 2

Ознайомившись із наданою фабулою, скласти протоколи пред'явлення для впізнання і план підготовчих дій до його проведення та зазначити:

 1. Яке завдання повинне бути вирішено в ході пред'явлення для впізнання?

 2. Які об’єкти необхідно пред’являти для впізнання?

 3. Кого слід залучити до впізнання, де і як необхідно проводити цю слідчу дію?

 4. Які попередні заходи повинні бути здійснені слідчим до пред'явлення об'єкта для впізнання?

Фабула

8 березня 2003 року, о 21 годині 30 хвилин у чергову частину відділу внутрішніх справ по телефону надійшло повідомлення від гр-на Савченка О.М. про грабіж. У своїй заяві він зазначив, що після святкування в кафе "СВІТАНОК" відправив свою дівчину на таксі, а сам повертався додому та, щоб скоротити шлях, йшов через територію середньої школи, яка розташована поряд з будинком, де він мешкає. На виході з двору школи, десь о 20-00 годині його зупинили два незнайомих хлопця та, погрожуючи вбивством, відібрали шкіряну барсетку фірми "ВОSS" з 400 гривнями та 50$ США, годинник із металевим браслетом жовтого кольору фірми "ORIENT" і мобільний телефон фірми "SIEMENS" моделі "А-36" синього кольору. Савченко О.М. також повідомив, що грабіжникам років по 20-25, худорляві, всі високого зросту, у коротких шкіряних куртках темного кольору, синіх джинсах та спортивних шапочках. Він добре запам'ятав зовнішність одного з грабіжників, який держав його за комір куртки, зокрема бачив три коронки з жовтого металу на передніх зубах у нього та татуювання на вказівному пальці лівої руки у вигляді персня. Другого грабіжника, який з ним розмовляв, потерпілий розгледів гірше але, заявив, що гарно запам'ятав тембр його голосу та інтонацію. Злочинець, на його думку, можливо застудився і розмовляв охриплим голосом. Патрульним міліціонерам була передана орієнтировка на розшук злочинців і 8 березня 2003 року, о 23 год. 15 хвил. у барі "Бріг" були затримані Беспятов Є.М. та Мєліхов С.А. У Беспятова Є.М. була вилучена шкіряна барсетка фірми "ВОSS" з 314 гривнями та 50$ США, у Мєліхова С.А. - годинник фірми "ORIENT" із металевим браслетом жовтого кольору та мобільний телефон фірми "SIEMENS" моделі "А-36" синього кольору. Як повідомив бармен "Брігу", хлопці розплатились за замовлення на суму 86 гривень. Під час допитів затримані заперечували свою причетність до грабежу Савченка О.М.

ЗАВДАННЯ № 3

Дати письмову відповідь на основі аналізу протоколу пред'явлення для впізнання і звернути увагу на такі моменти:

 1. Повноту і точність виявлених у ході впізнання обставин, при яких особа, що впізнає спостерігала відповідний об'єкт, на ознаки й особливості, за якими проводилося впізнання.

 2. Чи мали місце при проведенні впізнання порушення процесуального або тактичного характеру?

 3. Правильність використання науково-технічних засобів.

 4. Інші критичні зауваження.

Протокол

пред'явлення для впізнання.

м.Харків 23 серпня 2004 р.

Слідчий слідчого відділу Київського РО ХГУ УМВД України в Харківській області капітан міліції Бєловицький В.М. у своїй службовій кімнаті, із дотриманням вимог ст.ст. 175, 176 КПК України в присутності понятих: Трофименко Тетяни Євгенівни, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, буд.21, кв.35 і Шевченко Вікторії Вікторівни, яка мешкає в м. Харкові, вул. Студентська, буд. 5 кв.74 пред'явив для впізнання потерпілому Ткаченку Миколі Володимировичеві, 1966 р. народження, який мешкає в м. Харкові, вул. Гіршмана, буд. 20/1, кв. 77 таких осіб:

Однолітка Сергія Миколайовича, 1971 року народження, брюнета, зріст 172 см, сухорлявого, волосся чорні, курчаві, очі карі, ніс із горбочком, одягненого в білу сорочку, темно-сині штани і чорні черевики; який мешкає в м. Харкові, вул. Дніпровська, буд. 28, кв. 60.

Андрєєва Юрія Михайловича, 1981 року народження, блондина, росту 176 см, сухорлявого, волосся чорні, курчаві, очі сірі, одягненого в блідо-жовту сорочку, чорні штани і чорні кросівки, який мешкає в м. Харкові, пр. Тракторобудівників, буд. 25, кв. 67.

Кріт Олександра Володимировича, 1964 року народження, темного шатена, зросту 179 см, сухорлявого, волосся хвилясті, ніс прямий, очі коричневі, одягненого в білу сорочку, чорні джинси, жовті черевики, який мешкає в м. Харкові, вул. Губкомівська, буд. 10, кв. 7.

Волкова Ігора Петровича, 1960 року народження, брюнета, зросту 170 см, волосся прямі, ніс прямий, очі коричневі, одягненого в світлу сорочку, коричневі штани, зелені черевики, який проживає в м. Харкові, вул. Губкомівська, буд. 10, кв. 8.

За пропозицією слідчого - Андрєєв Ю.М. став між Однолітком С.М. і Кріт А.В., а Волков І.П. розмістився біля Однолітка С.М. Після цього, понята Трофименко Т.Є. за телефоном запросила з кімнати для відвідувачів потерпілого Ткаченка М.В., якого було попереджено про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. (підпис потерпілого).

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено право робити зауваження і доповнення, які заносяться до протоколу, а понятим, крім того, - обов'язок засвідчити факт, зміст і результати пред'явлення для впізнання. Ткаченко Н.В. були названі прізвища й імена пред'явлених для впізнання громадян і запропоновано вказати серед пред'явлених осіб на громадянина, що відрекомендувавшись робітником прокуратури проводив обшук у його квартирі. Оглянувши пред'явлених йому осіб, гр-н Ткаченко М.В. показав на Андрєєва Юрія Михайловича і заявив: "Саме ця людина приходила до мене 10.06.2002 р. на квартиру, але відрекомендувався він як Бєляєв Сергій Петрович, видавав себе за слідчого прокуратури Київського району м. Харкова, пред'явивши посвідчення робітника прокуратури, яке я не роздивився. Після чого за моєю згодою він провів у квартирі обшук, вилучивши дорогоцінності з золота і срібла та 6800 $ США. Твердо і категорично впізнаю цього громадянина за такими ознаками, як зріст, чорне хвилясте волосся, карі очі, високе вузьке чоло з залисинами. Крім того, цю людину я можу впізнати за профілем його носу давньогрецької форми, а також за особливостями жестикуляції та ходи. На запитання слідчого: "В цю ж одежу, яка зараз знаходиться на ньому, був одягнутий підозрюваний Андрєєв Ю.М. в день обшуку на Вашій квартирі?", потерпілий відповів: "Так, цього громадянина я впізнаю також і за одягом, зокрема, за кроєм та кольором штанів і сорочки. Також серед представлених осіб я впізнаю Волкова І.П., який 10.06.2002 р. знаходився разом з Андрєєвим Ю.М. і допомагав йому проводити обшук у моїй квартирі. Цей громадянин представився робітником міліції (його прізвище я не запам'ятав) і співробітники кримінального розшуку вчора демонстрували мені його фотографію. Таким чином я бачу цього громадянина в третє. Інших пред'явлених для впізнання осіб я не знаю і раніше ніколи не бачив". На прохання учасників впізнання слідчий зачитав протокол вголос. Від понятих і учасників впізнання заяв і доповнень не надійшло. Все записано вірно.

Впізнаючий підпис

Впізнаний підпис Поняті: 1. підпис 2. підпис,

Слідчий: підпис

Література:

 1. Белкин Р.С. Репортаж из мастерской следователя. Рассказы о криминалистике. - М.: Изд-во НОРМА, 1998.

 2. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. - М., 1997.

 3. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий - М.: Юрид. лит., 1981.

 4. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). - Минск: БГУ, 1978.

 5. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания / Под ред. И.М. Лузгина.- М.: Юрид. лит., 1971.

 6. Леви А.А. Актуальные проблемы предъявления для опознания // Вопросы совершенствования предварительного следствия: Сб. науч. тр.- М.: ВНИИ ИПП, 1983. - С.66-77.

 7. Петренко В.М. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. - М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1975.Скачать документ

Похожие документы:

 1. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 2. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 3. України (5)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.
 4. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 5. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.

Другие похожие документы..