Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В последние годы в нашей стране проблема учета особенностей региона в образовании становится все более актуальной во многих отношениях. Региональный ...полностью>>
'Реферат'
Прибыль создает определенные гарантии для дальнейшего существования и развития предприятия. Каждое предприятие, прежде чем начать производство продук...полностью>>
'Закон'
Продажа товаров населению по безналичным расчетам посредством кредитных карточек подпадает под действие Закона Российской Федерации от 18.06.93 N 521...полностью>>
'Документ'
Финансовый менеджмент в физкультуре и спорте. Финансовый анализ и инвестиции в спорте. Задачи и функции финансового менеджера в спортивных организаци...полностью>>

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

66-та

науково-технічна конференція

професорсько-викладацького складу,

науковців, аспірантів та студентів

Матеріали конференції

(5 – 8 грудня 2011 р.)

СЕКЦІЯ 5

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ

Одеса 2011

Програмний комітет конференції

Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор, голова програмного комітету;

Секція 1. Радіозв’язок і телебачення:

Голова: Іваницький А.М. – д.т.н., проф. каф ТЕД та СРЗ;

Члени: Ошаровська О.В. – к.т.н., доц., в.о. директора ННІ РТЕ;

Гофайзен О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ТБ та РМ;

Проценко М.Б. – д.т.н., проф., зав. каф. ТЕД та СРЗ.

Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі:

Голова: Бондаренко О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ;

Члени: Хіхловська І.В. – к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС;

Лісовий І.П. – д.т.н., проф. каф. ТКС;

Ложковський А.Г. – д.т.н., проф., зав. каф. КС.

Секція 3. Сучасні інформаційні системи і технології:

Голова: Каптур В.А. – к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени: Стрелковська І.В. – д.т.н., проф., декан ф-ту ІМ;

Нікітюк Л.А. – к.т.н., проф., зав. каф. МЗ;

Загребнюк В.І. – к.т.н., доц., доц. каф. КІТ ПІВ.

Секція 4. Мережі і системи поштового зв’язку:

Голова: Ящук Л.О. – д.т.н., проф., керівник НДЦ ПЗ “Індекс”;

Члени: Кріль С.С. – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;

Осадчий Є.Д. – к.т.н., ст. викл. каф. М і СПЗ.

Секція 5. Економіка й управління:

Голова: Захарченко Л.А. – к.е.н., доц., директор ННІ Е та М;

Члени: Орлов В.М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ;

Гранатуров В.М. – д.е.н., проф. каф. УП та СА;

Стрельчук Є.М. – к.е.н., проф., зав. каф. М та М.

Секція 6. Гуманітарні науки:

Голова: Сіленко А.О. – д.політ.н, проф., проректор з навчальної та
виховної роботи;

Члени: Шульган О.О. – к.філол.н., доц., проректор з навчальної роботи
та міжнародних зв’язків;

Пунченко О.П. – д.ф.н., зав. каф. філософії та українознавства;

Вєтрова С.С. – к.соц.н., доц. каф. політології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Каптур В.А.

 • к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени:

Баляр В.Б.

 • ст. викл. каф. ТБ і РМ;

Вєтрова С.С.

 • к.соц.н., доц. каф. політології;

Галан Л.В.

 • к.е.н., доц. каф М та М;

Данилевський В.О.

 • зав. відділом НТІ НДЧ;

Кріль С.С.

 • к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;

Кумиш В.Ю.

 • ст. викл. каф. КІТ ПІВ;

Ларін Д.Г.

 • к.т.н., доц. каф. ІТ;

Політова І.В.

 • к.е.н., начальник НДЧ;

Сумський І. М.

 • зав. лаб. ННВЛ СОРО;

Хіхловська І.В.

 • к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС.

Адреса:

вул. Ковальська 1, м. Одеса, 65029 Україна

http://www.onat.edu.ua.

e-mail: onat @onat.edu.ua

тел. (048) 705-03-05

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ

Айзенберг А.Б.

Стимулирование инновационного процесса на промышленных предприятиях…….

9

Бескровна Л.О., Заборська Н.К.

Мета промислової логістики…………………………………………………………….

10

Бескровна Л.О., Заборська Н.К.

Особливості Інтернет-маркетингу………………………………………………………

12

Бескровна Л.О., Заборська Н.К.

Фактори впливу на розвиток ринку Інтернет-комунікацій……………………………

15

Бобровнича Н.С., Нікольський Д.В.

Методичні підходи оцінювання персоналу на підприємстві поштового зв’язку…..

17

Бойченко О.В., Ончурова О.О.

Алгоритми інтелектуального аналізу даних інформаційно-аналітичних систем спеціального призначення……………………………………………………………….

21

Бондаренко О.М.

Екологічні інновації як складова регіональної економіки…………………………….

23

Бондаренко О.М., Козак В.І.

Психологічні аспекти сприйняття особистістю інновацій в області управління персоналом………………………………………………………………………………..

25

Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е.

Шляхи оптимізації операційних видатків ЦОВ………………………………………..

27

Борисевич Є.Г, Жуковська Л.Е.

Реінжирінг бізнес-процесів як сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу..................................................................................................................................

29

Василевська А.О.

Сучасні інформаційні технології управління організаційними проектами у торгівлі

31

Гавура В.О.

Особливості розрахунку інтегральних коефіцієнтів конкурентоспроможності регіону…………………………………………………………………………………….

33

Герасименко І.Є.

Бізнес-планування в роздрібній торгівлі……………………………………………….

35

Гранатуров В.М., Кушнір М.Д.

Аналіз взаємозв’язку між рівнями конкурентоспроможності телекомунікаційного опеатора та послуг, які він виробляє……………………………………………………

36

Гранатуров В.М., Рогачевська К.В.

Проблеми аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності………………………...

38

Друмова Г. І., Потапова-Сінько Н. Ю.,Захарченко Л.А.

Ефективність впровадження системи в економіку…………………………………….

40

Жаданова Ю.О., Костолонова Л.В.

Чинники та резерви підвищення якості та конкурентоспроможності продукції приладобудівних підприємств…………………………………………………………..

42

Жаданова Ю.О., Костолонова Л.В.

Шляхи прискорення обертаємося оборотних засобів на переробних підприємствах

45

Жуковська Л.Е., Борисевич Є.Г.

Методи обстеження системи електронного документообігу при реалізації сучасних бізнес-процесів……………………………………………………………………………

48

Журавльова Т.О.

До питання щодо формування фінансової незалежності місцевого самоврядування (на прикладі міста Іллічівськ)…………………………………………………………...

51

Заборська Н.К., Бескровна Л.А.

Оптимизация производственных процессов предприятия……………………………

52

Зарицька Т.Є., Шпора А.С.

Проблеми страхування малого бізнесу в Україні……………………………………...

55

Захарченко Л.А.

Инновационные подходы к формированию человеческого потенциала информационной экономики……..………..……………………………………………

57

Захарченко К.В., Смолінська О.М.

Обгрунтування ефективності надання нових послуг оператора зв’язку……………..

60

Зернова С.Ф.

Приоритетные направления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на современном этапе…………………………………………………………

61

Зяблов С.В., Орлов В.М., Кузнєцова О.В.

Соціально-економічні основи розвитку сучасних загальнодоступних телекомунікаційних послуг……………………………………………………………...

63

Ісайко Т.А., Жуковська Л.Е.

Стратегічний контроль у діяльності підприємства………………………...…………..

66

Калінчак О.В., Ясенова І.Б.

Теоретичні аспекти податкового регулювання інноваційної діяльності підприємств………………………………………………………………………………

68

Капінус Т.М.

Модель компетенцій професіоналів операторів звязку………………………………

70

Клєткіна М.О.

Інформаційні проблеми лізінгового кредитування в Україні та шляхи їх подолання

71

Кліщова Н.Г.

Діяльність венчурних фондів в сфері телекомунікацій України……………………...

73

Князева Е.А.

Проект “Электронное правительство” в Украине: проблемы и пути реализации…...

75

Князєва О.А., Колесник Х.С.

Новітні підходи щодо оцінки якості телекомунікаційних послуг……………………

77

Колеснік О.А.

Обґрунтування проблем та перспектив розвитку операторів на ринку телекомунікаційних послуг……………………………………………………………...

79

Кушнір І.В.

Обґрунтування моделі продовольчої безпеки України………………………………..

81

Мазур І. М.

Удосконалення механізму стимулювання впровадження заходів із енергозбереження………………………………………………………………………...

83

Молочник Ю.Б.

Активізування діяльності працівників комунікаційної сфери промислових підприємств………………………………………………………………………………

86

Мирошниченко В.К.

Особенности формирования антикризисной стратегии предприятия в Украине……

88

Михайлова Л.В.

Формування ефективної кадрової політики як необхідність забезпечення інформаційної безпеки підприємства…………………………………………………...

89

Михайловська О.В., Головач Ю.В.

Кадрова політика транснаціональних компаній в умовах зростаючої ролі людського фактора……………………………………………………………………….

92

Мягкова О.В.

Інвестиційно-інноваційні та соціальні пріоритети бюджетної політики……….…….

94

Неглядова В.В.

Моделювання системи мотивації щодо сатисфакції лояльності персоналу підприємства……………………………………………………………………………...

98

Нікуліна О.В., Нікуліна Т.М.

Бюджетна система України та проблеми регіонального розвитку…………………..

100

Орлов В.М., Гапанович Я

Особливості регуляторної політики держави в сфері зв’язку та інформатизації України……………………………………………………………………………………

102

Орлова О.В., Толкачева Г.В.

Галузь зв’язку як одна із ключових складових економіки України…………………..

104

Павлюк Н.В.

Фактори, визначаючі взаємовідносини суб'єктів підприємницької діяльності на сучасному етапі розвитку економіки…………………………………………………...

108

Паюсова В.В.

Теоретичні аспекти ціноутворення на послуги зв’язку……………………………….

110

Потапова-Синько Н.Е.

Обеспечение регулирования в организации деятельности предприятий в условиях рыночных отношений………………………………………………..…………………..

112

Потапова-Синько Н.Е., Горбовских В.И., Харченко Т.

Роль налоговой политики государства в развитии и организации операторов связи в Украине…………………………………………………………………………………

114

Педченко Н.С., Біла Ю.В.

Сутністі підходи до рейтингової оцінки підприємств та організацій споживчої кооперації…………………………………………………………………………………

117

Педченко Н.С., Рогова О.С.

Уточнення сутності поняття фінансового потенціалу для підприємств та організацій споживчої кооперації………………………………………………………

119

Підлісна Л.Г., Сілакова Г.В.

Диверсифікація фінансових джерел відтворення основного капіталу підприємства

121

Понежда А.І., Сілакова Г.В.

Забезпечення ефективності використання електронних платіжних карток у безготівкових розрахунках комерційного банку………………………………………

124

Редькін Д.О.

Шляхи розвитку малого бізнесу в Україні……………………………………………...

127

Самойлик О.С.

Інтеренет як новий етап розвитку підприємницької діяльності………………………

128

Селевко Є.О., Шкільов О.В.

Шляхи підвищення рівня життя сільського населення в регіоні……………………..

129

Селезньова А.О., Потапова-Сінько Н.Ю.

Бюджетування як складова концепції процесно-орієнтованого управління діяльністю підприємств зв’язку…………………………………………………………

130

Сергейцев І.В., Уварова Т.В.

Використання інструментів внутрішнього PR як ефективний метод управління персоналом………………………………………………………………………………..

132

Скопенко Н.С.

Теоретичне обґрунтуванння доцільності формування інтегрованих структур в АПК……………………………………………………………………………………….

134

Спільна Н.П., Костолонова Л.В.

Аналіз складу та шляхи зниження собівартості на приладобудівних підприємствах

137

Станкевич І.В., Карпічко О.Б.

Проблеми сегментації ринку інновацій………………………………………………...

140

Станкевич І.В., Кулікова Н.О.

Значення методів генерації ідей в інноваційному процесі……………………………

142

Станкевич І.В., Ціомашко Ю.С.

Широкосмуговий доступ як інноваційна технологія надання телекомунікаційних послуг……………………………………………………………………………………..

144

Столярська К.М.

Проблеми розвитку управлінського персоналу оператора зв’язку…………………...

146

Стрельчук Є.М., Ткачук Я.В.

Інформація і комунікація в сучасному суспільстві…………………………………….

149

Тернавська І.Б.

Стратегічні напрями забезпечення продовольчої безпеки Черкащини………………

150

Уманський І.І.

Науково-методичний підхід до планування фінансової складової інноваційного потенціалу оператора зв’язку…………………………………………………………..

152

Філон М.М.

Аналіз світового досвіду удосконалення дозвільної системи………………………...

153

Чупринин В.Н.

Совершенствование расчета себестоимости услуги связи………………………...….

156

Шкода Т.Н.,Чередніченко Л.П.

Кадрова політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства……………………………………………………………………………...

159

Яременко О.В.

Застосування методів прогнозування інвестиційної діяльності підприємтсв споживчої кооперації…………………………………………………………………….

161

СЕКЦІЯ 5

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ

Головак.е.н., доц., директор ННІ Е та М Захарченко Л.А.

Секретар – к.е.н., ст. викл. каф. М та М Політова І.В.

Айзенберг А.Б.

Севастопольский национальный технический университет

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. В докладе рассматривается вопрос стимулирования инновационного процесса на промышленных предприятиях Украины с примером использования положительного опыта США и Японии.

Экономическое развитие страны должно сопровождаться стабильным повышением конкурентоспособности промышленной политики в области промышленной продукции. Исходя из этого, основной национальной политики в области промышленности должно стать утверждение Украины высокотехнологической страной, промышленность которой способна выпускать новейшую качественную продукцию.

Одним из наиболее важных направлений повышения конкурентоспособности является поддрежка и развитие инновационного потенциала страны. Инновации меняют основу современного экономического роста – двигающей сферой развития становится не промышленное производство, а разработки и технологии. Таким образом, интеллектуальная составляющая становится ведущим фактором производства.

В последние годы в инновационной сфере экономики Украины произошли сложные и противоречивые процессы, которые в целом имели скорее отрицательный, чем положительный характер. По данным исследований Госкомстата Украины постоянно уменьшается количество промышленных предприятий, которые внедряют инновации. Если в 2000 их число составляло 22,9%, то в 2009 – 9,6%. В начале 2011 года в Украине инновационную деятельности вели 1560 предприятий, то есть часть инновационно- активных предприятий очень мала.

Наиболее распространенной инновационной деятельностью обновление продукции, в среднем осваивается 2000 наименований новых видов продукции в год. В последние годы в Украине наметилась тенденция уменьшения внедрения прогрессивных технологических процессов и освоение производства новых видов продукции.

По данным исследований, проведенных Госкомстатом, инновационную деятельность отечественных предприятий сдерживает: отсутствие финансирования ( на это указали 86% респондентов), большие затраты (40%), отсутствие средств у заказчика (40%), высокие кредитные ставки (39%), несовершенство законодательства (32%), трудности с сырьем и материалами (29%), высокий экономический риск (24%) и другие причины.

Из общего объема капитальных вложений, направленных на развитие промышленности, только 16% идет на финансирование инновационных проектов.

Нужно активнее создавать технопарки, технологические инкубаторы, инновационные производства прежде всего в приоритетных отраслях: радиоэлектронике и приборостроении, машиностроении и химической промышленности. В США, например, активно формируют инкубаторы для инноваций, в Японии строят специальные городки для ученых.

Таким образом, необходимо:

 • расширение сферы эффективного использования интеллектуальной собственности и совершенствование правовой основы;

 • совершенствование конкурентной среды путем приведения нормативной базы к существующим международным стандартам;

 • создание благоприятного инвестиционного климата для прекращения утечки капитала из страны;

 • Развитие информационной структуры и профессионального инновационного менеджмента;

 • упрощение процедур по патентованию объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет бюджетных средств;

 • моральные стимулы для изобретателей, активно участвующих в процессе коммерциализации интеллектуальной собственности;

 • развитие системы венчурного финансирования;

 • ориентация науки на решения проблем инновационного развития.

Социально-экономическое развитие в Украине может быть сбалансированным и эффективным только при условии формирования в переходной экономике современных финансовых инструментов реализации общегосударственных целей в инновационной сфере.

Список литературы:

 1. Петренченко А. С. Условия возникновения инноваций / А. С. Петренченко – Харьков: Дивосвит, 2011г. – 65с.

 2. Пономаренко В. С. Экономическое развитие страны: анализ, оценка, прогноз / В. С. Пономаренко: Харьков: “Инжек”, 2009 г. – 144с.

Бескровна Л.О., Заборська Н.К.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. ПоповаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (2)

  Документ
  Расширение словарного запаса студентов неязыковых специальностей на занятиях английского языка с помощью лексических упражнений к текстам экономической направленности ……
 2. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова грицуленко світлана іванівна

  Автореферат
  Захист відбудеться 29 лютого 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.816.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Одеській національній академії зв'язку ім.
 3. Правила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра

  Документ
  Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582010, дата отримання 14.
 4. Національний університет «львівська політехніка» демидов іван васильович

  Автореферат
  Захист дисертації відбудеться “_08_” _жовтня_ 2010 р. о _13_ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.10 в Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м.
 5. Одеської національної академії зв’язку ім. О. С

  Документ
  Метою розроблення нової редакції Положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім.

Другие похожие документы..