Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В статье рассмотрена характеристика налога как экономико-правовой категории, формирование каналов денежных средств в налогообложении, а также взаимос...полностью>>
'Доклад'
8 июня заместитель председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейн выступил с докладом на заседании «круглого стола» по теме: «Демографическая полити...полностью>>
'Исследование'
Функционально-семантическое поле (ФСП) количества, состоящее из ряда семантических микрополей (точного, неточного, приблизительного и др. количества)...полностью>>
'Документ'
Эта книга адресована людям, способным без излишних эмоций воспринимать и анализировать информацию, предпочитающим с открытыми глазами преодолевать тр...полностью>>

Кабінет міністрів україни постанова від 15 лютого 2002 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2002 р. N 153

Київ

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

З метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (додається).

2. Установити, що офіційні звернення до країн і міжнародних організацій - донорів щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги надсилаються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції як координатору діяльності, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги, забезпечувати формування стратегічних і щорічних програм міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України.

4. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції разом з Міністерством закордонних справ, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції підготувати та подати Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 2002 р. пропозиції щодо правового та фінансового регулювання питань надання Україною технічної допомоги іншим державам.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р. N 441 "Про державну реєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 301);

пункт 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. N 170 "Про затвердження Положення про порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 6, ст. 194).

 Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. N 153 
ПОРЯДОК
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів).

2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції якої належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), але безпосередньо не одержує міжнародну технічну допомогу;

виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми);

відповідальна особа - фізична особа, яка призначена реципієнтом (бенефіціаром) для організації робіт, пов'язаних з реалізацією проекту (програми), та яка безпосередньо готує звіти для подання Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції;

донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;

міжнародна технічна допомога - ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;

моніторинг проектів (програм) - система спостереження за станом реалізації проекту (програми);

програма - проекти, об'єднані для досягнення спільної мети;

проект - документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом установлених термінів;

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою);

стратегічна програма - документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного співробітництва між донором та Україною. Цей документ розробляється в порядку та на термін, узгоджений між донором і Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції;

щорічна програма - проекти (програми) та/або проектні пропозиції, що формуються з донором на кожний наступний фінансовий рік відповідно до погодженої з ним процедури.

Залучення міжнародної технічної допомоги

3. Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:

будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;

робіт і послуг;

прав інтелектуальної власності;

фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;

інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

4. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим щороку до 1 лютого подають до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції щодо визначення регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги.

5. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції аналізує подані пропозиції на відповідність пріоритетним напрямам, визначеним у Державній програмі економічного і соціального розвитку України на поточний рік і програмах розвитку відповідних галузей та сфер діяльності, затверджених в установленому порядку, та узгоджує з донорами стратегічні програми на основі цих пропозицій.

6. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції виходячи з узгоджених з донорами стратегічних програм формує щорічні програми з урахуванням діючих проектів (програм) і на підставі запитів, які подаються до Міністерства бенефіціарами або потенційними реципієнтами.

У разі потреби Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції ініціює утворення тимчасових експертних груп, рад у складі представників бенефіціарів для проведення експертизи, оцінки та погодження зазначених запитів.

7. Запит складається із супровідного листа, проектної пропозиції, листа підтримки.

Супровідний лист містить звернення щодо включення проектної пропозиції до щорічної програми.

Проектна пропозиція складається у довільній формі українською та англійською мовами (або мовою, прийнятною для донора) та повинна містити:

аналіз проблеми, розв'язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги;

мету та завдання проекту (програми);

перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги;

стислу інформацію про потенційного реципієнта;

очікувану вартість проекту (програми) і термін його реалізації;

очікувані результати від реалізації проекту (програми) та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону.

Лист підтримки надається потенційному реципієнту бенефіціаром.

8. Бенефіціар або потенційний реципієнт у разі надходження від донора пропозицій щодо започаткування проекту (програми) оформляє запит згідно з вимогами пункту 7 цього Порядку і подає його до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

9. У разі коли реципієнтами є міністерства, інші центральні або місцеві органи виконавчої влади, тексти договорів (угод, меморандумів, протоколів) з питань техніко-економічного співробітництва, які регламентують взаємовідносини між донором і реципієнтом, узгоджуються з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

10. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції щороку інформує Кабінет Міністрів України про стан формування стратегічних та щорічних програм.

Державна реєстрація проектів (програм)

11. Проекти (програми), включені до щорічних програм, підлягають обов'язковій державній реєстрації.

12. Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також надання підтверджень щодо наявності відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

13. Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

14. Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена ними особа подає до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції звернення, що включає:

1) клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке містить відомості про:

донора (назва, юридична адреса, адреса в Україні уповноваженого донором органу, ім'я, прізвище, посада координатора робіт);

виконавця (назва, юридична адреса, адреса в Україні, ім'я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) або ДРФО (Державний реєстр фізичних осіб);

реципієнта (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО);

бенефіціара (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи).

До клопотання обов'язково вноситься номер проекту (програми), визначений донором;

2) засвідчену донором копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, термін та етапи реалізації проекту (програми);

3) документ (технічне завдання, меморандум, протокол про наміри, план діяльності тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром) та містить перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми).

Окремо виділяються запланована проектом (програмою) діяльність, очікувані результати та критерії їх досягнення;

4) лист-погодження Головдержслужби у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.

Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації проектів (програм), подаються мовою їх оригіналів з обов'язковим перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.

15. У разі коли реципієнти утворюються як юридичні особи або визначаються на конкурсній основі під час реалізації проекту (програми), звернення про реєстрацію подається бенефіціаром і донором, про що робиться відмітка в реєстраційній картці.

16. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції розглядає подані документи протягом 20 робочих днів починаючи від дня надходження документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проекту (програми).

17. У державній реєстрації проектів (програм) може бути відмовлено в разі:

невідповідності поданих заявником документів вимогам пункту 14 цього Порядку;

невідповідності проекту (програми) узгодженій з донором стратегічній або щорічній програмі;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

18. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка підписується уповноваженою особою Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, засвідчується печаткою Міністерства та видається заявникові.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у Державному реєстрі проектів (програм), що зберігається в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції.

19. У Державному реєстрі проектів (програм) зазначаються номер і дата державної реєстрації проекту (програми), назва, цілі та вартість проекту (програми), терміни його виконання, назва донора, номер контракту між донором і виконавцем, виконавець (назва, юридична адреса, адреса в Україні), реципієнт (назва, юридична адреса), відповідальна особа та інші відомості.

20. У разі втрати (знищення) реєстраційної картки проекту (програми) видається її дублікат, для одержання якого заявник або уповноважена ним особа подає до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції відповідне звернення.

21. Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни донора, виконавців, реципієнтів, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, термінів виконання проекту (програми).

Перереєстрація проекту (програми) провадиться в тому ж порядку, що і реєстрація.

22. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції анулює рішення про державну реєстрацію проекту (програми) у разі:

відмови донорів, виконавців або реципієнтів від його (її) реалізації;

наявності інших підстав, передбачених законодавством.

23. Відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги подаються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції щокварталу Держкомстату, Держмитслужбі та Державній податковій адміністрації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Моніторинг проектів (програм)

24. Моніторинг проводиться Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції разом із уповноваженими представниками донора (за згодою) та бенефіціара під час реалізації проекту (програми) (поточний моніторинг) і на заключному етапі реалізації (заключний моніторинг).

25. Для забезпечення поточного моніторингу реципієнт (у випадку, передбаченому пунктом 15 цього Порядку, - бенефіціар) подає до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції:

один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту (програми), складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, завізовану відповідальною особою та підписану керівником реципієнта;

копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом (програмою), якщо це передбачено проектом (програмою);

щорічний звіт про стан реалізації проекту (програми).

Реципієнт (бенефіціар) сприяє вивченню Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції стану реалізації проекту (програми) на місці.

26. Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт (у випадку, передбаченому пунктом 15 цього Порядку, - бенефіціар) подає до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв.

27. Неподання реципієнтом (бенефіціаром) до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції документів, зазначених у підпунктах 25 і 26 цього Порядку, вважається рівнозначним незадовільному впровадженню проекту (програми).

28. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції аналізує результати поточного та заключного моніторингу щодо:

досягнення очікуваних результатів;

впливу результатів реалізації проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону.

29. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції готує відповідні висновки, рекомендації та заходи щодо подальшого процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги.

Для цього у Міністерстві можуть утворюватись експертні ради, робочі групи із залученням представників відповідних органів виконавчої влади, незалежних експертів, представників донорів, виконавців і реципієнтів.

Акредитація виконавців (юридичних осіб - нерезидентів)

30. Для акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції подаються:

лист-звернення від донора щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), в якому зазначаються його назва, юридична адреса, адреса в Україні, телефон і факс, ім'я, прізвище, посада офіційного представника в Україні, списки українського та іноземного персоналу в Україні;

легалізоване згідно з вимогами законодавства України доручення про надання повноважень представляти виконавця (юридичну особу - нерезидента) в Україні.

31. Усі документи, необхідні для акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), подаються мовою оригіналів з обов'язковим офіційним перекладом українською мовою.

32. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції розглядає подані документи протягом 15 робочих днів починаючи від дня надходження зазначених документів і приймає рішення щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента).

33. Акредитація виконавця (юридичної особи - нерезидента) підтверджується свідоцтвом за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

34. Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги видається на термін дії договору (контракту) або проекту (програми).

Зазначене свідоцтво є:

підтвердженням статусу виконавця (юридичної особи - нерезидента) як такого, що забезпечує реалізацію проекту (програми) відповідно до положень міжнародного договору України;

підставою для звернення в установленому порядку щодо виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця, відкриття відповідних спеціальних рахунків в уповноважених банках України, що використовуються для впровадження проектів (програм), одержання спеціальних службових карток і номерних знаків транспортних засобів для виконавців та їх іноземних працівників, інших спрямованих на реалізацію проекту (програми) дій, передбачених законодавством.

35. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції подає щокварталу копії свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги до МЗС, МВС, Державної податкової адміністрації.

36. Якщо в інформації, що міститься в документах, зазначених у пункті 30 цього Порядку, сталися будь-які зміни, акредитований виконавець (юридична особа - нерезидент) зобов'язаний надіслати у 5-денний термін письмове повідомлення про це Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції і надати відповідні документи. На підставі цього Міністерство видає нове свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, якщо такі зміни не суперечать вимогам акредитації.

37. В акредитації може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

38. У разі продовження терміну дії відповідного проекту (програми) виконавці (юридичні особи - нерезиденти) підлягають переакредитації в порядку, визначеному в пункті 30 цього Порядку.

39. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції має право анулювати рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) у разі:

офіційного звернення виконавця (юридичної особи - нерезидента) щодо анулювання рішення про акредитацію;

припинення дії контракту на виконання проекту (програми);

анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми);

наявності інших підстав, передбачених законодавством.

40. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції протягом 5 робочих днів з моменту анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) зобов'язане повідомити про це зазначеного виконавця, МЗС, МВС, Державну податкову адміністрацію та донора.

41. Після повідомлення щодо анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) цей виконавець або уповноважена ним особа зобов'язана у 10-денний термін повернути до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, надати довідку про закриття рахунку в уповноваженому банку та передати до МВС спеціальну печатку і штамп.

42. Виконавці (фізичні особи - нерезиденти) підлягають акредитації в установленому законодавством порядку.

Використання міжнародної технічної допомоги

43. Реципієнт забезпечує цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм).

44. Реципієнт забезпечує зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10 календарних днів.

45. Бенефіціар здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги реципієнтом протягом терміну реалізації проекту (програми).

46. У разі виявлення порушень реципієнтами законодавства та міжнародних договорів України, нецільового використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм), незадовільних результатів моніторингу проекту (програми) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції зобов'язане порушити перед донорами питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтами виявлених порушень або повного його припинення.

 

Додаток 1
до Порядку 
Зразок

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми)

N ______

Донор ________________________________________________________
                                                                                      (назва) 
Виконавець ____________________________________________________
                                              (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО за наявності)
_______________________________________________________________

Реципієнт ______________________________________________________
                                             (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО за наявності) 
Бенефіціар _____________________________________________________
                                                                                      (назва) 
Назва проекту (програми) ________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Цілі та зміст ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Кошторисна вартість _____________________________________________

Термін виконання _______________________________________________

Етапи виконання ________________________________________________

Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором (або номер контракту)
_______________________________________________________________

Міжнародний договір ____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Інші відомості, що стосуються проекту (програми) ___________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата державної реєстрації  

"___" ____________ 200_ р. 

 

Уповноважена особа Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

 
 
 
_______________
(підпис) 

 
 
 
____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 
 

Додаток 2
до Порядку 
Зразок

ВІДОМОСТІ
про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

N
п/п

Номер державної реєстрації проекту (програми)

Дата державної реєстрації проекту (програми) 

Назва проекту (програми)

Реєстра-
ційний номер проекту (програми), визна-
чений донором (або номер контракту) 

Кошто-
рисна вартість  

Термін та етапи вико-
нання

Донор

Викона-
вець  

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО вико-
навця за наяв-
ності

Реци-
пієнт

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО реци-
пієнта за наяв-
ності
 

Уповноважена особа Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

 
 
 
______________
(підпис) 

 
 

 ____________________
(ініціали та прізвище) 
 

Додаток 3
до Порядку 
Зразок

КАРТКА
піврічного моніторингу проекту (програми)

Назва проекту (програми) 

Номер реєстраційної картки 

Дата попереднього моніторингу  

Дата поточного моніторингу  

 

Мета проекту (програми)  

Критерії її досягнення 

 

Результати впровадження проекту (програми)

Робота, запланована проектом (програмою) 

Результати, досягнуті за звітне півріччя*  

Вплив на відповідну галузь чи регіон 

Робота, запланована на наступне півріччя 
Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):

Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):

 

Відповідальна особа 

_____________
(підпис)  

________________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

 

Керівник реципієнта 

_____________ 

________________________
____________
* Інформація щодо проведених семінарів (терміни проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, наданих грантів, стипендій тощо.

 Додаток 4
до Порядку 
Зразок

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N
про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги

_____________________________________________________________
                                                           (повна назва виконавця)
_____________________________________________________________
який здійснює в рамках міжнародної технічної допомоги _____________
_____________________________________________________________
                                                        (назва проекту (програми)
_____________________________________________________________
відповідно до _________________________________________________
                                                          (назва договору, контракту)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Донор _______________________________________________________
                                                                                    (назва) 
Державна реєстрація
проекту (програми) від "___" ____________ 200_ р. N ____

Термін дії "___" ____________ 200_ р.

Уповноважена особа ___________________________________________
                                                                               (ім'я, прізвище, посада)
_____________________________________________________________

Адреса виконавця в Україні _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Дата акредитації _______________________________________________

Свідоцтво дійсне до "___" ____________ 200_ р.

 Уповноважена особа Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

 
 
 
______________
(підпис) 

 
 
 
______________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

 
Зворотний бік свідоцтва

Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги підтверджує його статус як такого, що виконує проект (програму) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародного договору УкраїниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінет міністрів україни постанов авід 28 лютого 2002 р (1)

  Документ
  { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 489 ( 489-2002-п ) від 11.04.2002 N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003 N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.
 2. Кабінет міністрів україни постанов авід 28 лютого 2002 р (2)

  Документ
  3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 9 січня р.
 3. Кабінет міністрів україни постанов авід 28 лютого 2002 р (3)

  Документ
  2. Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку форми документів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України.
 4. Кабінет Міністрів України (12)

  Документ
  2. Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку форми документів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України.
 5. Кабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. № 1112

  Документ
  перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Другие похожие документы..