Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В современной России поставщик жестко ограничен требованиями сетевой розницы и государства. С каждым днем все труднее становится произвести, продать,...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 7 «Радуга» Ступинского муниципального района расположено...полностью>>
'Документ'
С тех незапамятных времен мы, люди, чувствуем, что слова это нечто большее, нежели просто следующие друг за другом звуки, слоги, буквы. "Раньше ...полностью>>
'Документ'
Баллы за факт выполнения (FMadei) и защиты (FDefencei) лабораторной работы начисляются в зависимости от уровня сложности выполнения или защиты работы...полностью>>

Внаш час без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть найменше підприємство

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

101

СЕКЦІЯ 3

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР

ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА

АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Двілянська Д.Л.

Керівник: Пророчук Ж.О.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В наш час без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть найменше підприємство. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління – найважливіші завдання керівника підприємства. У бухгалтерській діяльності це особливо важливо, що обумовлює необхідність застосування пакетів програм для бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність обробки даних. Проблема оцінки можливостей та впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на сьогодні залишається досить актуальною, оскільки з їх впровадженням праця стає більш творчою, спрямованою на організацію та вдосконалення обліку.

Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та впровадження комп’ютерних інформаційних систем на підприємствах займалися такі вчені як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Г.Г Кірейцев, Ю.А. Кузьмінський, Ю.І. Осадчий, М.Г. Чумаченко [1]. Дані вчені зробили значний внесок в розвиток інформаційних систем бухгалтерського обліку. Проте ряд проблем щодо їх впровадження є неповністю дослідженими.

Як відомо, використання комп’ютерних технологій значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Створення та використання комп’ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації. Такі можливості зумовлені тим, що комп’ютерний спосіб обробки інформації вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що призводить до впорядкування порядку виконання обов’язків працівників бухгалтерської служби. Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень менеджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будь-якого підприємства. Спочатку розглянемо позитивні результати впровадження інформаційної системи на підприємстві, якими може бути: впорядкування бухгалтерського обліку; зниження кількості бухгалтерських помилок; підвищення оперативності обліку [2].

Таким чином до переваг, які отримує підприємство від впровадження облікових систем можна віднести:

 • економію оборотних засобів;

 • зниження виробничого браку;

 • скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат;

 • зростання ефективності виробничих потужностей;

 • зниження транспортних витрат;

 • зниження страхових запасів на складах;

 • зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій.

На сучасному етапі розвитку економіки користь від інформаційних технологій є очевидною, проте незважаючи на це існує ще досить багато проблем щодо автоматизації діяльності підприємств та їх облікових підрозділів. Так у майже 40% підприємств України бухгалтерський облік неавтоматизований взагалі, або автоматизовані окремі його ділянки [2]. Проблема створення та впровадження інформаційних систем на підприємстві залишається однією з найскладніших в Україні. Причинами невдалого впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку можуть бути [3]:

 • відсутність чітких цілей проекту;

 • неформалізованість бізнес-процесів;

 • неготовність підприємства до змін;

 • неприділення належної уваги керівництва проекту.

До негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести [4]:

 • використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації;

 • тривале проектування систем і планова довготривала експлуатація з мінімальними змінами;

 • домінування не комп’ютеризованих функцій інформаційних систем через технічну неможливість або економічну неефективність комп’ютеризації функцій управління, що не забезпечують прямого доступу працівників до інформації;

 • надмірно централізована обробка інформації;

 • роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства.

У питаннях створення відділів інформатизації та автоматизації документообігу бухгалтерської служби є багато недоречностей та недоліків, які гальмують розвиток інформаційної мережі. Серед них слід виділити такі: використання різноманітних програмних засобів як нових, так і застарілих, значно ускладнює обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її впровадження; усунення окремих недоліків різноманітних програмних засобів може перейти в повсякденну проблему, що потребує створення засобів моніторингу стану всієї інформаційної мережі; відсутність нормативної бази для регулювання автоматизованої форми обліку на вітчизняному рівні.

При впровадження нових інформаційних систем на підприємстві обов’язково потрібно оцінювати ризик відставання від конкурентів через їх моральне зношування. Після закінчення заходів щодо постачання й установки програмного забезпечення (ПЗ) необхідно узгодити ступінь потреби в адаптації типової конфігурації ПЗ та особливості ведення обліку на підприємстві. Досить часто рішення про впровадження системи приймається для того, щоб замінити інформаційні системи, які вже не відповідають умовам бізнесу або для того що мати конкурентні переваги. Як показує практика, впровадження дорогих іноземних програмних продуктів комп’ютеризації бухгалтерського обліку не дозволяє відразу вирішити всі проблеми підприємства. Вітчизняні програмні продукти мають відповідати основним функціональним обліковим вимогам, мати можливість проводити облікову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи специфічні риси підприємств (галузь діяльності, розмір і форму власності підприємства) [4]. Саме ці моменти мають якісно характеризувати програмний продукт автоматизації інформаційної бази підприємства. Тому можливості бухгалтерських програм можуть слугувати критерієм для їх якісних оцінок і вибору для застосування підприємствами. До цих критеріїв потрібно віднести можливість програмного забезпечення - інформаційної бази:

 • вести синтетичний та аналітичний облік активів, капіталу, зобов’язань з елементами управлінського обліку;

 • формувати фінансову, податкову, статистичну звітність;

 • надавати іншу довідкову інформацію для потреб ведення господарської діяльності;

 • на базі даних можливостей проводити автоматизований аналіз-прогноз і контроль за діяльністю підприємства. Крім того, програмне забезпечення має задовольняти відповідні технічні, комерційні та ергономічні потреби.

Таким чином, з вище дослідженого випливає, що ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для формування, редагування і друку вихідних документів: квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи. Саме тому на сьогоднішній день дуже важливо при розробці інформаційних систем мінімізувати вплив розглянутих негативних факторів, що дозволить розвивати і вдосконалювати сучасні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку.

Література:

 1. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення бухгалтерського обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. -№7. –с.55-65.

 2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: Наукове видання. – Житомир, 2009. – 416 с.

 3. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С: Бухгалтерии 7.7 – Уч. пособ. для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с.

 4. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - №4. – с.54.

Бутрик Г.А.

Руководитель: Шершнева А.В.

Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени Михаила

Туган-Барановского

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Одну из ведущих функций в управлении предприятием выполняет современный бухгалтер-аналитик, который не только отвечает за ведение бухгалтерских счетов, но и осуществляет большую работу по планированию, контролю, оценке и анализу хозяйственной деятельности предприятия.

Для совершенствования управления предприятием необходимо использовать новые методы и современные технические средства построения различных информационных систем. Прежде всего необходимо провести коренную реконструкцию его технической и информационной базы на основе внедрения автоматизированной системы учета, контроля и аудита, в состав которой входили бы автоматизированные рабочие места бухгалтера [3].

В условиях автоматизированной обработки информации бухгалтерский учет и бухгалтерская информация используются гораздо шире, чем при ручной обработке данных. Можно выделить три категории пользователей автоматизированной системы учета [3]:

 • Руководители, которые несут полную ответственность за управление предприятием, управление структурными подразделениями, а также отвечают за достижение поставленных целей;

 • Пользователи с прямым финансовым интересом, то есть лица, заинтересованные в стабильном финансовом состоянии предприятия (инвесторы, кредиторы);

 • Пользователи с косвенным финансовым интересом (государственная налоговая администрация, фондовые биржи, правительственные организации, работники предприятия, покупатели выпускаемой и т.д.).

Меняется также целевое назначение бухгалтерского учета. Функционирование на качественно новом техническом уровне уменьшает его значение как организационной части информационной системы.  Следовательно, бухгалтерский учет становится составной частью системы управления предприятием. Однако процесс изменения проходит очень медленно и отстает от темпов совершенствования технического оснащения учета. В результате, несмотря на рост объема учетной информации, которое вызвано увеличением ее источников и потребителей, и рост материальных и трудовых затрат на ведение учета, связанное с внедрением ЭВМ, потребительская стоимость бухгалтерской информации остается без изменений.

Одна из основных причин такого положения дел состоит в том, что отсутствует новый, отвечающий современным требованиям теории и практики управления, подход к бухгалтерскому учету и аудиту, а их роль в управлении предприятием всячески умаляется. Существующие способы и формы получения и предоставления бухгалтерской информации, в общем ориентированы на использование ее только бухгалтерией предприятия.

Существующая форма подачи бухгалтерской информации оказалась неудобной для использования руководителями предприятий в управленческих целях, поскольку, во-первых, эта информация формируется не с возникновением потребности, а на четко определенную дату, причем с периодичностью не менее чем месяц. Во-вторых, эта информация выдавалась в форме отчетов и собиралась в специальных бухгалтерских регистрах, из которых неспециалисту очень трудно было выбрать необходимые показатели.

Введение в практику автоматизированных интегрированных систем учета, контроля и аудита и распределенных систем обработки данных позволяет комплексно решать задачи не только по учету, но и относительно контроля, анализа и аудита. С помощью таких систем можно осуществлять оценку фактического состояния предприятия, а также прогнозировать и моделировать управленческие решения [2,3,5].

Современная автоматизированная система учета строится на основе новейших средств вычислительной техники и должна обеспечивать:

 • полное удовлетворение информационных потребностей пользователей;

 • выполнение контрольных и аудиторских задач с целью получения необходимой информации об имеющихся отклонения;

 • получение компьютерных управленческих решений;

 • осуществление анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

На современном этапе автоматизация бухгалтерского учета в целом развивается путем рационализации существующей технологии обработки учетной информации и снижении ее трудоемкости, однако возможности такой автоматизации весьма ограничены. Это обусловлено тем, что существующая методология и организация учета формировалась для его ведения вручную. 

Таким образом, наблюдается значительное противоречие между мощностью применяемых ЭВМ и самой практикой учета. ЭВМ облегчают работу бухгалтера, но ничего не вносят в его содержание, так как для этого необходимо повысить роль учета в управлении, изменить и развить методологию учета, усовершенствовать организацию для того, чтобы максимально соответствовать потребностям руководства.

Литература:

 1. Брага В.В. Компьютеризация бух.учета. – М.: Финстатинформ, 2007. – 214 с.

 2. Загородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита. – К.: АСК, 2008. – 768 с.

 3. Загородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К: Блицинформ, 2007. – 605 с.

 4. Інформаційні системи і технології обліку: Навчальний посібник / В.І. Голиков, О.Ю. Єганов, М.В. Фатеєєв, В.Д. Чайка. – Миколаїв: УДМТУ, 2008. – 156 с.

 5. Палій В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 224 с.

Звягіна Ю.С.

Керівник: Пророчук Ж.О.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ

Проблеми підвищення прибутковості підприємства, ефективності роботи персоналу, створення оптимальної структури управління хвилюють будь-якого керівника. Йому доводиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відображена у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована, вона є певною мірою гарантією ефективного управління виробництвом. Впровадження бухгалтерських пакетів і аналітичних програм дозволяє автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, а й навести порядок у складському обліку, в постачанні та реалізації продукції, товарів, відстежувати договори, швидше розраховувати заробітну плату, своєчасно здавати звітність.

Метою моєї роботи є показати необхідність використання комп'ютерних технологій, сучасних бухгалтерських програм для зручного вирішення бухгалтерських завдань.

Призначення бухгалтерської програми - максимально полегшити працю бухгалтера, позбавивши його від одноманітної роботи і звести ймовірність помилок до мінімуму. Крім того, програма повинна вести оперативний облік і видавати звітність. План рахунків, первинні документи і бланки звітності повинні відповідати вимогам законодавства. До того ж програма повинна бути зручна, проста в обігу і легко налаштовуватися на особливості обліку на будь-якому підприємстві. Робота бухгалтерії будь-якої фірми зводиться не тільки і не стільки до зберігання даних про майно і зобов'язання підприємства, але і в головну чергу до формування на підставі цих даних бухгалтерських звітів різного рівня складності. Природно, таку роботу можна виконати, використовуючи тільки різні програмні продукти, призначені для зручного зберігання даних - бази даних або, в простому випадку, електронні таблиці, однак одною з головних вимог до бухгалтерського обліку (відповідно до закону про бухгалтерський облік) є документальне обґрунтування кожної бухгалтерської операції. Всі сучасні бухгалтерські програми засновані на створенні документообігу підприємства. Процес роботи з бухгалтерською програмою показується так. Користувач вводить в програму первинні документи, які обробляються програмою. Результатом цієї обробки є сформовані господарські операції. Кожна господарська операція являє собою набір бухгалтерських проводок. Таким чином, головна мета автоматизації бухгалтерських завдань - забезпечення автоматичного формування господарських операцій, а також забезпечення зручного зберігання та аналізу бухгалтерської інформації.

Найбільш відомі бухгалтерські програми: "1С: Підприємство", "Парус", "Акцент".

Система програм "1С: Підприємство" призначена для вирішення широкого спектру завдань автоматизації обліку та управління, що стоять перед сучасними підприємствами. "1С: Підприємство" являє собою систему прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі. Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і буде надалі розвиватися в міру росту підприємства або розширення завдань автоматизації.

Функції "1С: Підприємства" можна розділити по цілях автоматизації і, відповідно, групам відповідальних користувачів. Ці функції системи орієнтовані на вирішення завдань керівника підприємства і на управлінців, що відповідають за рентабельність бізнесу та його розвиток. Їх призначення - забезпечити керівників актуальною інформацією, необхідною для оцінки ситуації та прийняття рішень. До них відносяться такі механізми, як планування фінансової діяльності та зіставлення планів з фактичними даними, аналіз рентабельності виробничої діяльності, аналіз збуту товарів і продукції, прогнозування продажів і т.д.

Програмні продукти «Парус» (ПП «Парус») призначені для автоматизації діяльності комерційних підприємств та бюджетних установ різного рівня. Всі програмні продукти «Парус» мають широкі функціональні можливості, цілий комплекс різних словників і налаштувань. Це дозволяє налаштувати систему під вимоги складного обліку, і в той же час зробити щоденну роботу користувача простою і зручною. Користувачі системи – це бухгалтера та головні бухгалтера, фахівці фінансово - економічних відділів, менеджери зі збуту, маркетологи, співробітники відділів кадрів. Переваги системи: простота освоєння, широкі функціональні можливості, висока надійність функціонування, типові налаштування на різні типи підприємств, скорочення витрат на автоматизацію шляхом вибору оптимальної комплектації з можливістю її подальшого нарощування, можливість аналізу облікових даних та інформації в базі даних.

Програма «Акцент» - універсальна програма для автоматизації бухгалтерського, оперативного і складського обліку нового покоління. Програма повністю забезпечує потреби як невеликих, так і великих підприємств, володіючи відмінними можливостями для адаптації під різні бізнес процеси. Легко масштабується від настільної системи до системи обліку на великому підприємстві і не залежить від форми власності та виду діяльності підприємства. У програмі використовується план рахунків і шаблони господарських операцій, що містять типові настройки аналітичного, валютного та кількісного обліку для всіх розділів бухгалтерського обліку. До складу рішення включені різноманітні довідники, документи, стандартні звіти, що дозволяють отримувати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах по будь-яких рахунках та об'єктах аналітики.

На закінчення своєї роботи я хотіла би зробити деякі висновки.

Дійсно, в нашому світі зараз інформаційні, комп'ютерні технології дуже поширені. Вони проникають в кожну сферу нашого життя. Важко знайти область людської діяльності, в якій би не знайшли застосування засоби комп'ютерної техніки. Тому сучасний висококваліфікований фахівець повинен мати високий рівень знань в області інформаційних технологій і вільно адаптуватися до складу технічних і програмних засобів, які постійно змінюються. Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в економіці України є однієї з найбільш важливих завдань. Все це обумовлює широке застосування бухгалтерських програм. В даний час існує широкий вибір різних систем автоматизації бухгалтерського обліку. Їх використання збільшує ефективність роботи бухгалтерії і поліпшує контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що в свою чергу збільшує ефективність управління підприємством, і, як наслідок, ефективність його роботи. Тому, я вважаю, що використання бухгалтерських програм в економіці є дуже важливим для підвищення прибутковості підприємства, ефективності роботи персоналу. Призначення бухгалтерської програми - максимально полегшити працю бухгалтера, позбавивши його від одноманітної роботи і звести ймовірність помилок до мінімуму.

Література:

 1. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н.М. Войтюшенко, Л.О. Цибульська, Л.О. Зехова, М.О. Ляхов, М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського, Каф. комп’ютерних технологій – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 – 184 с.

 2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. -343 с.

Курбатов Н.В.

Керівник: к.е.н., доцент Ільєнко Ю.І.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Розвиток і широке вживання інформаційно-комунікаційних технологій є глобальною тенденцією науково-технічного прогресу останніх десятиліть, яке привело до значних змін в багатьох сферах людської діяльності, таких, як освіта, охорона здоров'я, економіка і ін. Використання інформаційно-комунікаційних технологій має вирішальне значення для вирішення завдань як ведення документообігу, управління фінансами, що дозволяє значно оптимізувати робочі процеси підприємства.

Бухгалтерський облік є найбільш складним та трудомістким процесом обліку, тому використання комп’ютерних технологій при обробці інформації просто необхідно. По-перше, автоматизований облік полегшує обробку документів. Вдруге, використання інформаційних систем підвищує ефективність і достовірність обліку, що відіграє дуже важливу роль у сучасному світі. В автоматизованому бухгалтерському обліку можна достатньо легко, швидко та точно отримати необхідну інформацію, сформувати форми бухгалтерської звітності тощо. Крім того підрахунок даних за автоматизованого обліку здійснюється більш швидко та точно, ніж якщо б це робилося робітником вручну.

Метою роботи є аналіз особливостей автоматизації обліку та аудиту на торговельних підприємствах.

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, що використовується для зберігання, обробки і видачі інформації. Сучасне розуміння інформаційної системи припускає використовування персонального комп'ютера як основний технічний засіб переробки інформації.

Інформаційні системи в економіці відрізняються циклічністю обробки, пов'язаною з особливостями ведення обліку. Облікова інформація піддається однаковій обробці за одні і ті ж тимчасові періоди при зміні змісту і числового наповнення; відрізняються складністю розрахунків (середньою кількістю арифметичних, логічних і інших дій, що доводяться на одну форму показника).

Інформаційна система економічного об'єкту є основою системи управління, вона постійно видозмінюється, з'являються нові інформаційні потоки, обумовлені широким упровадженням засобів обчислювальної техніки і розширенням виробничих і фінансових зв'язків підприємства. Функціональне призначення і тип інформаційної системи залежать від того, чиї інтереси і на якому рівні вона обслуговує.

Бухгалтерські інформаційні системи відображають галузеві особливості діяльності підприємств, розрізняються за функціями, принципами побудови, технічним і методологічним супроводом, додатковими послугами та іншими ознаками.

Особливостями бухгалтерських інформаційних систем є:

розробляються для малих, середніх і великих підприємств;

бувають універсальними або спеціалізованими;

використовуються для цілей управління на рівні окремого підприємства або галузевому рівні;

орієнтуються на різний вид власності;

використовують різний тип настройки.

Компонентами бухгалтерських інформаційних систем є інформаційна база об'єкту управління; програмне забезпечення; обчислювальна система; користувачі.

Основу бухгалтерських інформаційних систем складає інформація - сукупність кількісних даних, необхідних для виконання функцій планування, контролю, аналізу і що є основою для ухвалення управлінських рішень.

На різних підприємствах бухгалтерський облік організовується по-різному. На крупних підприємствах реалізуються всі види обліку - первинний, управлінський, фінансовий облік, кожний з яких вирішує свої задачі.

На рівні первинного обліку здійснюється збір, реєстрація, часткова обробка інформації. На рівні управлінського обліку формуються результатні дані, що відображають господарські операції у вартісній оцінці у вигляді файлів бухгалтерських проводок. На рівні фінансового обліку реалізується зведений облік, формується Головна книга, бухгалтерський баланс і інші звітні регістри.

На кожному рівні управління створюються автоматизовані робочі місця фахівців-економістів, бухгалтерів, фінансистів, аналітиків, що взаємодіють між собою.

До задач бухгалтерських інформаційних систем відносяться:

автоматизоване рішення всього комплексу задач бухгалтерського обліку, планування, аналізу фінансово-господарської діяльності, внутрішнього аудиту;

отримання достовірної оперативної інформації про поточний стан справ на підприємстві для ухвалення на її основі необхідних управлінських рішень.

інтеграція оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку на основі єдиної первинної інформації;

автоматизація обробки інформації на всіх стадіях технічного процесу, починаючи із стадії первинного обліку.

Таким чином, автоматизація складних та трудомістких операцій обліку та аудиту вимагає використання сучасних інформаційних технологій, що відрізняються розподіленістю, великою базою даних, орієнтацією на різні види діяльності, багатоетапністю настройки, та дозволяють організувати оперативне забезпечення всіх працівників підприємства повною, цілісною, достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 1. Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”

  Документ
  Ек зростання та реалізація потенційних можливостей будь-якої госп системи значною мірою залежить від того, наскільки раціонально розміщені її продуктивні сили.

Другие похожие документы..