Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1 Количество мигрантов указано в соответствии с новой методологией их статистического учёта (с января 2011г. учитываются мигранты, зарегистрированные ...полностью>>
'Документ'
Модель классической школы строилась на концепции усвоения знаний. В настоящее время такая модель образования не соответствует запросам времени. Общес...полностью>>
'Реферат'
В настоящее время проблема разделения властей затрагивает самые насущные интересы и потребности каждого гражданина нашей страны. Действительно, все м...полностью>>
'Методические указания'
Выполнение контрольного задания рекомендуется начинать с подбора и изучения необходимых материалов и литературы. Для получения наиболее свежей информ...полностью>>

Оголошує конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України продовжує конкурс з відбору на навчання у 2012 році студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном за рахунок державного бюджету.

З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень із використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами освіти і науки:

- біо- і нанотехнології, мікроелектроніка, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, біомеханіка, фізична та біомедична електроніка;

- інформаційні та комунікаційні технології, зокрема супутниковий зв’язок, квантовий комп’ютер, штучний інтелект, системні науки та кібернетика;

- енергетика та енергоефективність, зокрема нові види енергії, ядерна енергетика, електротехніка;

- раціональне природокористування;

- нові речовини і матеріали, зокрема матеріали освоєння космічного простору;

- світлотехніка і джерела світла;

- інформаційно-вимірювальні технології;

- авіаційна та ракетно-космічна техніка;

- хімічна технологія та інженерія;

- будівництво та архітектура;

- транспорт і транспортна інфраструктура;

- міжнародне право.

До участі у конкурсі допускаються студенти державних вищих навчальних закладів денної форми навчання першого року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з півтора або дворічною програмою.

Рекомендовані до участі у конкурсі студенти повинні відповідати таким вимогам:

- мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);

- мати високі досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

- спеціальність (напрям підготовки) студента повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти;

- володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання.

До участі у конкурсі допускаються аспіранти денної форми навчання, які повинні відповідати таким вимогам:

- другого або третього року навчання;

- тематика наукових досліджень, що виконуються за темою дисертації, повинна відповідати пріоритетним напрямам науки;

- мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

- брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

- володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

До участі у конкурсі допускаються науково-педагогічні працівники, які повинні відповідати таким вимогам:

- працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі;

- мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;

- тематика виконуваних наукових досліджень повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

- мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;

- мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

- брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

- володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

Особи, які претендують на проходження навчання або стажування, подають на ім’я керівника вищого навчального закладу для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу наступні документи:

- заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;

- витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

- довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;

- проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

- лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;

- витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;

- виписку з особової справи даної особи;

- копії документів, що подані на ім’я керівника вищого навчального закладу.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

Вищі навчальні заклади проводять попередній відбір студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників для навчання, стажування за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України протягом місяця з дня опублікування цього оголошення.

Документи, що надійшли до конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України після встановленого строку та умов конкурсу, до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Особи, які будуть рекомендовані конкурсною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мають бути готові до проведення додаткових відборів у закордонних вищих навчальних закладах, до яких вони направляються на навчання або стажування.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 411

ПОЛОЖЕННЯ
про навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах за кордоном

1. Це Положення визначає механізм організації навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі — навчання та стажування).

2. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

3. Основними завданнями навчання та стажування є:

1) оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти;

2) проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;

3) набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.

4. На навчання та стажування направляються особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради науково-дослідної чи науково-технічної установи (далі — наукова установа).

5. Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання та стажування (далі — перелік пріоритетних напрямів освіти і науки) та перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном затверджуються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

6. Строк навчання та стажування не повинен перевищувати одного року.

7. Особи направляються на навчання та стажування відповідно до укладених договорів. Примірний договір затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

8. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оголошує щороку конкурс з відбору осіб на навчання та стажування, визначає порядок, умови і строки його проведення з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном.

9. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що утворюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

10. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра;

2) мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

3) напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на необхідному рівні.

11. Аспірант, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

2) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

3) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

12. Науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;

2) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

3) мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;

4) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

5) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

6) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

13. Пропозиції стосовно осіб, що претендують на проходження навчання та стажування, подаються вищими навчальними закладами та науковими установами до конкурсної комісії.

14. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає на ім’я керівника вищого навчального закладу чи наукової установи для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу або вченій (науковій, науково-технічній, технічній) раді наукової установи:

1) заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;

2) витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

3) довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;

4) проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строк навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу або вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

15. Вищий навчальний заклад чи наукова установа подає конкурсній комісії такі документи особи, що претендує на проходження навчання або стажування:

1) лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу чи наукової установи;

2) витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи;

3) виписку з особової справи даної особи;

4) копії документів, зазначених у пункті 14 цього Положення.

16. Оформлення документів для навчання та стажування відповідно до вимог провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном і організація виїзду за кордон осіб, що направлені на навчання та стажування, здійснюються вищими навчальними закладами та науковими установами.

17. Навчання та стажування здійснюються з відривом від основного місця навчання та роботи. Особи, що направлені на навчання та стажування, мають право на гарантії і компенсації, які передбачені законодавством.

18. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Вищі навчальні заклади та наукові установи можуть здійснювати фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

19. Особа, що пройшла навчання або стажування, зобов’язана подати протягом місяця після його завершення у письмовій формі керівникові вищого навчального закладу чи наукової установи звіт про результати навчання або стажування, який розглядається на засіданні кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи і затверджується вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи.

____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 411

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. № 287 і від 2 лютого 2011 р. № 98

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287:

1) назву та постановляючу частину постанови після слова “навчання” доповнити словами “та стажування”;

2) у Положенні про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, затвердженому зазначеною постановою:

назву Положення після слова “навчання” доповнити словами “та стажування”;

у пункті 1 слово “докторантів,” виключити, а після слова “навчання” доповнити словами “або стажування”;

абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:

“Строк навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати одного року.”.

2. Абзац восьмий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 викласти у такій редакції:

“Строк відрядження аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, не повинен перевищувати одного року.”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;
 2. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 3. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 4. Тема Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.
 5. Закон України "Про вищу освіту" (2)

  Закон
  Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування вищої освіти на принципах поєднання освіти з наукою, бізнесом і владою з метою зростання людського капіталу задля високотехнологічного та інноваційного

Другие похожие документы..