Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Центральным, основным направлением работы школьного психолога с учащимися 9-11-х классов является помощь юношам и девушкам в определении их жизненных...полностью>>
'Документ'
Свеча - символ человеческой жизни. Она горит изо всех сил, с каждой минутой безвозвратно тая, а пламя её как человеческая душа. Она трепетна и робка,...полностью>>
'Документ'
Забезпечити в установленому порядку розроблення плану діяльності на 2012 рік і наступні два бюджетні періоди з урахуванням заходів щодо ефективного уп...полностью>>
'Документ'
The Eagle 2011 Kevin Macdonald 3.0 Channing Tatum as muscular, heroic officer in Roman Britain bent on saving the honor of his father’s memory; Jamie ...полностью>>

Національна академія наук україни (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М.Доброва

ЗВІТ

про діяльність Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва у 2009 році

Затверджено на засіданні

Вченої Ради ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

_5_ січня 2010 р. (протокол № 1)

Директор д.е.н., проф. ___________Маліцький Б.А.

Обнов5ить п4оля д7ля а2льбомных страни5ц

Київ — 2010

ЗМІСТ

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень 5

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 6

Відомча тематика 6

Госпдоговірна тематика: 7

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук 9

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 13

II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними) 17

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 18

V. Координація наукової діяльності 21

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо 25

Міжнародні конференції, семінари, з’їзди тощо (45): 27

Вітчизняні конференції, семінари, з’їзди тощо: 31

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності 35

VIII. Видавнича діяльність 36

Навчальні посібники, брошури та методики 41

Перелік журналів, які видаються ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України 41

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 43

X. Зовнішньоекономічна діяльність 48

ХІ. Результати підприємницької діяльності 49

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази 50

XIII. Кадри 51

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 56

XV. Стан інформаційного забезпечення установи 57

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 58

XVIІ. Заключна частина 59

Форма V-1 (Додаток до розділу V. Координація наукової діяльності) 60

Форма VIII-1 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 62

Форма VIII-2 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 62

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 63

Форма IX-2 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 63

Форма ІХ-3 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 64

Форма ХІ-3 (Додаток до розділу ХІ. Результати підприємницької діяльності) 65

Форма XIІІ-3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 66

Форма XIІІ-2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 67

Додаток до розділу ХІII. Кадри. Дані про пенсіонерів, які вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 68

Форма № 1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 69

Форма № 2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 69

Форма № 3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 70

Форма № 4 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 71

Форма 1-к (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 73

Форма XIІІ-1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 75

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, прийнятих на роботу за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2010 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 75

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, вибулих за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2010 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 76

Контрольний список наукових працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2009 pоку (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 77

Форма XІV-3 (Додаток до розділу ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень) 83

Форма ХV-1 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 84

Форма XV-2 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 85

Форма №2 - інформатика (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 86

Звітні форми для інформаційної бази з питань міжнародної діяльності 88

Додаток. Публікації співробітників Центру 92

Статті у вітчизняних виданнях (169) 92

Статті у зарубіжних виданнях (18) 110

Тези у вітчизняних виданнях (16) 113

Тези у зарубіжних виданнях (18) 115

Вступ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доб­­рова НАН України (ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України) є неприбутковою організацією, внесеною до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Має статус науково-дослідного інституту, входить до складу Відділення інформатики НАН України. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України здійснює науково-дослідні, прогнозно-аналі­тичні та учбово-методичні роботи згідно з основними напрямами:

узагальнення історичного досвіду, довгострокових тенденцій, законо­мір­ностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки;

удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-технічного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн;

історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України.

На ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України покладено координацію теоретико-методичних, прикладних досліджень та розробок в галузі наукознавства та історії науки і техніки, які виконуються в установах НАН України.

На 01.01.2010 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 78 осіб, в тому числі 66 науковці. З них: 8 докторів наук та 33 кандидата, без наукового ступеня - 25.

Середній вік докторів наук 60,1 р., кандидатів наук 51,6 р., середній вік наукових працівників в цілому 52,7 р.

В структурі ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України функціонує п’ять наукових відділів та Міжгалузева лабораторія Міністерства освіти і науки України та НАН України.

Наукові відділи:

історії науки і техніки;

методології і соціології науки;

системних досліджень науково-технологічного потенціалу;

проблем інноваційного розвитку економіки;

проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України;

Міжгалузева лабораторія МОН та НАН України проблем формування та реалізації науково-технологічної політики України.

Протягом звітного періоду науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконували 11 науково-дослідних тем та проектів. Зокрема:

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень

 1. «Наукове обґрунтування стратегії реалізації експортно-імпортних відносин України та Білорусі, що забезпечує паритетне зростання частки інноваційної (високотехнологічної) продукції у взаємному товарообігу країн» (Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 19.03.2009р. № 256 та від 14.05.2009р. № 401), метою якого поставлено дослідження специфіки державного регулювання інноваційною сферою та розроблення методологічних підходів до ранжирування по рівню наукоємності галузей та продукції експорту-імпорту України з врахуванням світового досвіду. Аналіз структури зовнішньої торгівлі України та Білорусі щодо наукоємності та високотехнологічної продукції та виявити можливості застосування форсайтних методів для вивчення перспектив експортно-імпортного обміну в цій сфері.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. «Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6), метою якої є розвиток теорії та практики інноваційної діяльності в умовах глобалізації, а також удосконалення методів управління і прогнозування розвитку інноваційних процесів сучасної української економіки. За звітний рік здійснювалась розробка принципів інформаційного моделювання прогнозів інноваційного розвитку як джерела системного якісного соціально-економічного розвитку та економічного зростання.

Відомча тематика

 1. «Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою визначено комплексне відтворення історії НАН України як найвищої наукової інституції України та академічної науки від 1918 до 2008 рр. За звітний період проводились дослідження історії НАН України як центру української науки.

 2. «Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2), метою якої є виявлення основних рис методології знаннєвого суспільства, обґрунтування умов його формування, встановлення економічного змісту його категорій.

 3. «Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою є аналіз сучасного стану науково-технічного потенціалу України: визначення основних характеристик, порівняння із зарубіжними країнами та розробка детальної Концепції розвитку науково-технічного потенціалу.

 4. «Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2), метою є розвиток теорії інноваційної діяльності в умовах глобалізації та вдосконалення методів управління інноваційним розвитком.

 5. «Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5), метою якого є дослідження діяльності НАН України з вирішення ряду актуальних міждисциплінарних проблем.

 6. «Розробка методології та методичного забезпечення створення автоматизованої експертної системи НАН України для прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 06 червня 2008, пр.№3), метою поставлено розвиток і поглиблення методологічних основ досліджень «форсайтного» типу, розробка системи управління базою даних експертів та «конструктора анкет».

Госпдоговірна тематика:

 1. «Науково-технологічна політика Росії і України в контексті формування загальноєвропейського науково-технологічного простору» (затверджено постановою Президії НАН України від 08 квітня 2009, №96). Проект спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду, метою якого є проведення порівняльного аналізу науково-технічних та інноваційних систем України та Росії.

 2. «Європейське інноваційне табло – тенденції та ситуація в Україні у 2008 р.» (договір з Європейською комісією №2008/165-658 від 10.10.2008р.), метою якого був аналіз інноваційної системи України на основі використання комплексних індикаторів, що застосовуються у країнах ЄС та визначення перспектив її подальшого розвитку.

 3. «Організаційно-наукові та етичні настанови інформаційної цивілізації» (затверджено Постановою Президії НАН України від 24.06.2009 р. №189), метою якого є розробка концепції та методології дослідження. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник виникнення технонауки. Феномен технонауки як результат взаємодії науки, технологічної сфери і бізнесу.

 4. «Розробка і пілотне впровадження на базі Петрівської та Шпитьківської сільських рад типової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) органів місцевого самоврядування Києво-Святошинського району Київської області з використанням сучасних програмних і комп'ютерних технологій» (без договору), протягом виконання якої досліджено стан та проблеми інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування на прикладі Києво-Святошинського району Київської області; досліджено вплив сучасних засобів інформатизації на ефективність діяльності органів місцевого самоврядування.

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

З напряму «Удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн» досягнуто наступних основних результатів:

- досліджено вплив неоліберальних ринкових відносин на інноваційний розвиток економіки. Доведено, що в достроковому плані надмірна дерегуляція економіки приводить до трансформації фундаментальних засад економічного і соціального розвитку суспільства, головна суть якої полягає в тому, що в умовах неолібералізму нарощується відрив грошового капіталу від матеріального виробництва і накопичення відбувається, головним чином, за рахунок фінансових оборотів. В свою чергу, широке використання фінансовими ринками сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ринковий кіберлібералізм) сприяє як більшому зростанню ролі фінансового капіталу в економічному накопиченні і витисканню на другорядне місце інноваційного фактору, який має бути головним джерелом економічного зростання. Зазначений підхід до оцінки впливу неоліберальних ринкових відносин використано для аналізу стану економічного розвитку України і визначення основних положень підготовленого Центром проекту Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів, який розглянуто і ухвалено на Парламентських слуханнях (Б.А.Маліцький, В.П.Соловйов, І.Ю.Єгоров, О.С.Попович).

- вдосконалено інструментарій комплексного дослідження стану і обґрунтування перспектив розвитку наукового потенціалу, який використано для отримання об’єктивних оцінок тенденцій розвитку наукового потенціалу педагогічної і фармацевтичної науки України, а також окремих складових науково-технічного потенціалу України в цілому: фінансової, кадрової, інформаційної (І.Ю.Єгоров, Л.П.Кавуненко, Н.Б.Ісакова, І.О.Булкін, О.В.Живага)

- встановлено, що у зв'язку з переходом до постіндустріального, інформаційного, знанєвого суспільства відбуваються глибокі культурні і соціальні трансформації у всіх сферах сучасного соціуму. Роль науки зростає у зв'язку із зростанням наукоємності сучасних технологій, одночасно йде процес трансформації самої науки, перетворення її в технонауку, яка, орієнтуючись більше на людину, створює нові колізії і протиріччя при своїй реалізації (В.І.Онопрієнко, М.В.Онопрієнко).

- виявлено залежність характеру комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності від мотивованості споживачів до сприйняття нововведень, що дозволяє враховувати соціальні, економічні та політичні важелі при формуванні інституціонально-нормативної інфраструктури інноваційного розвитку (Соловйов В.П., Головатюк В.М., Денисюк В.А., Сенченко В.В., Кот О.В., Соковатий О.В., Мойсеєнко Ю.В.)

З напряму «Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки» досягнуто наступних основних результатів:

- продовжено роботу по ідентифікації наукових шкіл в Україні на основі використання оригінальної робочої типової моделі «наукова школа», яку розроблено в ЦДПІН НАН України. Складено історико-наукові нариси понад 30-ти вітчизняних наукових шкіл. Типова модель передбачає використання всебічного підходу до оцінки діяльності певної наукової школи, розгляд поряд з позитивними рисами можливих протиріч та негативних явищ, які об’єктивно супроводжують процес становлення і розвитку наукової школи, зокрема монополізація певними науковими школами окремих напрямків наукових досліджень, некритичне ставлення до наукових результатів, отриманих членами школи, відносна замкненість у співпраці різних наукових шкіл (Ю.О.Храмов).

- зроблено значний внесок у створення цілісної картини духовного розвитку українського народу в XIX столітті шляхом розгляду загально культурологічних процесів, що відбувалися в зазначений період, в органічній єдності з розвитком на теренах України природознавства – фундаментальної науки, яка поклала початок активному розвитку в подальшому багатьох напрямів науки і освіти та зростанню їх впливу на загальнокультурні процеси. Нариси розвитку природознавства в Україні в ХІХ ст. видано в другій книзі 4-го тому багатотомної «Історії української культури», яка вийшла друком у 2009 р. (Ю.О.Храмов).

З напряму «Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України» отри­мано наступні основні результати:

- проаналізовано основні тенденції організації, розбудови та проведення наукових досліджень в НАН України з актуальної міждисциплінарної проблеми збереження навколишнього середовища, раціонального природокористування та забезпечення сталого розвитку України з початку 70-х років минулого сторіччя по теперішній час. Зазначено, що в основу роботи академічних установ з даної проблеми було покладено програмно-цільовий принцип планування наукових досліджень. Зроблено висновок про недостатній рівень координації досліджень в цій галузі науки, що спостерігається з 1991 року, і показано доцільність переходу до практики створення цільової загальноакадемічної програми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з даної проблеми (О.О. Грачев, В.І. Етоков, Т.О. Кухтенко, В.І. Етокова);

- виявлено, що протягом десятиліть академічна наука в СРСР розвивалася шляхом подолання визначального протиріччя між прогресуючою прикладнизацією досліджень і необхідністю виходу на передові позиції фундаментальної науки в світі. Стратегія фундаменталізації прикладних і технічних галузей науки в АН України, яку запропонував Б.Є. Патон, певною мірою визначала перехід у зв’язках між академіями наук до взаємовигідного партнерства і співпраці, що сприяло раціональній кооперації фундаментальних і прикладних досліджень в рамках СРСР і дало могутній поштовх регіональному розвитку академічної науки (В.І.Онопрієнко, Н.О.Блажевич).

- вивчено роль і місце прикладних і технічних наук в Академії наук України, формування та еволюція їх самостійного наукового статусу і особливості їх методології, нові виклики і завдання перед прикладними, технічними, інженерними дисциплінами, що виникають у зв’язку з кардинальними змінами в структурі науки постіндустріального суспільства (М.В.Онопрієнко).

- проаналізовано тенденції інтеграції НАН України в академічний і загальний науковий простір Європи. Показано, що НАН України представлена в Інтернеті досить значним за обсягом інформації (кількістю веб-сторінок) кластером, особливо в англомовному секторі. Кількісний аналіз структури і динаміки розвитку веб-інформаційного простору про НАН України не дає підстав для однозначного висновку щодо посилення тенденцій її інтеграції в академічний науковий простір Європи. Динаміка кількості веб-сайтів про НАН України в Інтернеті за останні 3-4 роки свідчить про уповільнення темпів нарощування їх питомої ваги у загальній кількості документів про академії наук світу (В.П. Рибачук, Н.Г. Віденіна).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..