Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
На смену Высокому Возрождению пришло Позднее Возрождение - с точки зрения развития искусства этот период (приблизительно от 30-40 гг. и до конца 16 в...полностью>>
'Программа'
"Таиланд" : 5 "Внезапная слава" "Джордж Клуни" :30 "Моменты истины" :35 Музыка :40 "Папай. Али-Баба и 40...полностью>>
'Документ'
В современной науке нет недостатка в гипотезах о происхождении человека. Видимо, продуцирование таких гипотез - это бесконечный процесс, так как кажд...полностью>>
'Календарно-тематический план'
2.Антропоцентризм и гуманизм философской мысли Возрождения Эразм Роттердамский, Ф.Петрарка); натурфилософские идеи (Л.да Винчи, Н.Коперник, Дж.Бруно,...полностью>>

Національна академія наук україни (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М.Доброва

ЗВІТ

про діяльність Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва у 2009 році

Затверджено на засіданні

Вченої Ради ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

_5_ січня 2010 р. (протокол № 1)

Директор д.е.н., проф. ___________Маліцький Б.А.

Обнов5ить п4оля д7ля а2льбомных страни5ц

Київ — 2010

ЗМІСТ

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень 5

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 6

Відомча тематика 6

Госпдоговірна тематика: 7

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук 9

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 13

II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними) 17

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 18

V. Координація наукової діяльності 21

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо 25

Міжнародні конференції, семінари, з’їзди тощо (45): 27

Вітчизняні конференції, семінари, з’їзди тощо: 31

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності 35

VIII. Видавнича діяльність 36

Навчальні посібники, брошури та методики 41

Перелік журналів, які видаються ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України 41

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 43

X. Зовнішньоекономічна діяльність 48

ХІ. Результати підприємницької діяльності 49

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази 50

XIII. Кадри 51

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 56

XV. Стан інформаційного забезпечення установи 57

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 58

XVIІ. Заключна частина 59

Форма V-1 (Додаток до розділу V. Координація наукової діяльності) 60

Форма VIII-1 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 62

Форма VIII-2 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 62

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 63

Форма IX-2 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 63

Форма ІХ-3 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 64

Форма ХІ-3 (Додаток до розділу ХІ. Результати підприємницької діяльності) 65

Форма XIІІ-3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 66

Форма XIІІ-2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 67

Додаток до розділу ХІII. Кадри. Дані про пенсіонерів, які вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 68

Форма № 1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 69

Форма № 2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 69

Форма № 3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 70

Форма № 4 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 71

Форма 1-к (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 73

Форма XIІІ-1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 75

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, прийнятих на роботу за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2010 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 75

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, вибулих за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2010 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 76

Контрольний список наукових працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2009 pоку (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 77

Форма XІV-3 (Додаток до розділу ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень) 83

Форма ХV-1 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 84

Форма XV-2 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 85

Форма №2 - інформатика (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 86

Звітні форми для інформаційної бази з питань міжнародної діяльності 88

Додаток. Публікації співробітників Центру 92

Статті у вітчизняних виданнях (169) 92

Статті у зарубіжних виданнях (18) 110

Тези у вітчизняних виданнях (16) 113

Тези у зарубіжних виданнях (18) 115

Вступ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доб­­рова НАН України (ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України) є неприбутковою організацією, внесеною до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Має статус науково-дослідного інституту, входить до складу Відділення інформатики НАН України. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України здійснює науково-дослідні, прогнозно-аналі­тичні та учбово-методичні роботи згідно з основними напрямами:

узагальнення історичного досвіду, довгострокових тенденцій, законо­мір­ностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки;

удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-технічного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн;

історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України.

На ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України покладено координацію теоретико-методичних, прикладних досліджень та розробок в галузі наукознавства та історії науки і техніки, які виконуються в установах НАН України.

На 01.01.2010 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 78 осіб, в тому числі 66 науковці. З них: 8 докторів наук та 33 кандидата, без наукового ступеня - 25.

Середній вік докторів наук 60,1 р., кандидатів наук 51,6 р., середній вік наукових працівників в цілому 52,7 р.

В структурі ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України функціонує п’ять наукових відділів та Міжгалузева лабораторія Міністерства освіти і науки України та НАН України.

Наукові відділи:

історії науки і техніки;

методології і соціології науки;

системних досліджень науково-технологічного потенціалу;

проблем інноваційного розвитку економіки;

проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України;

Міжгалузева лабораторія МОН та НАН України проблем формування та реалізації науково-технологічної політики України.

Протягом звітного періоду науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконували 11 науково-дослідних тем та проектів. Зокрема:

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень

 1. «Наукове обґрунтування стратегії реалізації експортно-імпортних відносин України та Білорусі, що забезпечує паритетне зростання частки інноваційної (високотехнологічної) продукції у взаємному товарообігу країн» (Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 19.03.2009р. № 256 та від 14.05.2009р. № 401), метою якого поставлено дослідження специфіки державного регулювання інноваційною сферою та розроблення методологічних підходів до ранжирування по рівню наукоємності галузей та продукції експорту-імпорту України з врахуванням світового досвіду. Аналіз структури зовнішньої торгівлі України та Білорусі щодо наукоємності та високотехнологічної продукції та виявити можливості застосування форсайтних методів для вивчення перспектив експортно-імпортного обміну в цій сфері.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. «Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6), метою якої є розвиток теорії та практики інноваційної діяльності в умовах глобалізації, а також удосконалення методів управління і прогнозування розвитку інноваційних процесів сучасної української економіки. За звітний рік здійснювалась розробка принципів інформаційного моделювання прогнозів інноваційного розвитку як джерела системного якісного соціально-економічного розвитку та економічного зростання.

Відомча тематика

 1. «Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою визначено комплексне відтворення історії НАН України як найвищої наукової інституції України та академічної науки від 1918 до 2008 рр. За звітний період проводились дослідження історії НАН України як центру української науки.

 2. «Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2), метою якої є виявлення основних рис методології знаннєвого суспільства, обґрунтування умов його формування, встановлення економічного змісту його категорій.

 3. «Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою є аналіз сучасного стану науково-технічного потенціалу України: визначення основних характеристик, порівняння із зарубіжними країнами та розробка детальної Концепції розвитку науково-технічного потенціалу.

 4. «Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2), метою є розвиток теорії інноваційної діяльності в умовах глобалізації та вдосконалення методів управління інноваційним розвитком.

 5. «Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5), метою якого є дослідження діяльності НАН України з вирішення ряду актуальних міждисциплінарних проблем.

 6. «Розробка методології та методичного забезпечення створення автоматизованої експертної системи НАН України для прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (затверджено постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 06 червня 2008, пр.№3), метою поставлено розвиток і поглиблення методологічних основ досліджень «форсайтного» типу, розробка системи управління базою даних експертів та «конструктора анкет».

Госпдоговірна тематика:

 1. «Науково-технологічна політика Росії і України в контексті формування загальноєвропейського науково-технологічного простору» (затверджено постановою Президії НАН України від 08 квітня 2009, №96). Проект спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду, метою якого є проведення порівняльного аналізу науково-технічних та інноваційних систем України та Росії.

 2. «Європейське інноваційне табло – тенденції та ситуація в Україні у 2008 р.» (договір з Європейською комісією №2008/165-658 від 10.10.2008р.), метою якого був аналіз інноваційної системи України на основі використання комплексних індикаторів, що застосовуються у країнах ЄС та визначення перспектив її подальшого розвитку.

 3. «Організаційно-наукові та етичні настанови інформаційної цивілізації» (затверджено Постановою Президії НАН України від 24.06.2009 р. №189), метою якого є розробка концепції та методології дослідження. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник виникнення технонауки. Феномен технонауки як результат взаємодії науки, технологічної сфери і бізнесу.

 4. «Розробка і пілотне впровадження на базі Петрівської та Шпитьківської сільських рад типової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) органів місцевого самоврядування Києво-Святошинського району Київської області з використанням сучасних програмних і комп'ютерних технологій» (без договору), протягом виконання якої досліджено стан та проблеми інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування на прикладі Києво-Святошинського району Київської області; досліджено вплив сучасних засобів інформатизації на ефективність діяльності органів місцевого самоврядування.

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

З напряму «Удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн» досягнуто наступних основних результатів:

- досліджено вплив неоліберальних ринкових відносин на інноваційний розвиток економіки. Доведено, що в достроковому плані надмірна дерегуляція економіки приводить до трансформації фундаментальних засад економічного і соціального розвитку суспільства, головна суть якої полягає в тому, що в умовах неолібералізму нарощується відрив грошового капіталу від матеріального виробництва і накопичення відбувається, головним чином, за рахунок фінансових оборотів. В свою чергу, широке використання фінансовими ринками сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ринковий кіберлібералізм) сприяє як більшому зростанню ролі фінансового капіталу в економічному накопиченні і витисканню на другорядне місце інноваційного фактору, який має бути головним джерелом економічного зростання. Зазначений підхід до оцінки впливу неоліберальних ринкових відносин використано для аналізу стану економічного розвитку України і визначення основних положень підготовленого Центром проекту Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів, який розглянуто і ухвалено на Парламентських слуханнях (Б.А.Маліцький, В.П.Соловйов, І.Ю.Єгоров, О.С.Попович).

- вдосконалено інструментарій комплексного дослідження стану і обґрунтування перспектив розвитку наукового потенціалу, який використано для отримання об’єктивних оцінок тенденцій розвитку наукового потенціалу педагогічної і фармацевтичної науки України, а також окремих складових науково-технічного потенціалу України в цілому: фінансової, кадрової, інформаційної (І.Ю.Єгоров, Л.П.Кавуненко, Н.Б.Ісакова, І.О.Булкін, О.В.Живага)

- встановлено, що у зв'язку з переходом до постіндустріального, інформаційного, знанєвого суспільства відбуваються глибокі культурні і соціальні трансформації у всіх сферах сучасного соціуму. Роль науки зростає у зв'язку із зростанням наукоємності сучасних технологій, одночасно йде процес трансформації самої науки, перетворення її в технонауку, яка, орієнтуючись більше на людину, створює нові колізії і протиріччя при своїй реалізації (В.І.Онопрієнко, М.В.Онопрієнко).

- виявлено залежність характеру комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності від мотивованості споживачів до сприйняття нововведень, що дозволяє враховувати соціальні, економічні та політичні важелі при формуванні інституціонально-нормативної інфраструктури інноваційного розвитку (Соловйов В.П., Головатюк В.М., Денисюк В.А., Сенченко В.В., Кот О.В., Соковатий О.В., Мойсеєнко Ю.В.)

З напряму «Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки» досягнуто наступних основних результатів:

- продовжено роботу по ідентифікації наукових шкіл в Україні на основі використання оригінальної робочої типової моделі «наукова школа», яку розроблено в ЦДПІН НАН України. Складено історико-наукові нариси понад 30-ти вітчизняних наукових шкіл. Типова модель передбачає використання всебічного підходу до оцінки діяльності певної наукової школи, розгляд поряд з позитивними рисами можливих протиріч та негативних явищ, які об’єктивно супроводжують процес становлення і розвитку наукової школи, зокрема монополізація певними науковими школами окремих напрямків наукових досліджень, некритичне ставлення до наукових результатів, отриманих членами школи, відносна замкненість у співпраці різних наукових шкіл (Ю.О.Храмов).

- зроблено значний внесок у створення цілісної картини духовного розвитку українського народу в XIX столітті шляхом розгляду загально культурологічних процесів, що відбувалися в зазначений період, в органічній єдності з розвитком на теренах України природознавства – фундаментальної науки, яка поклала початок активному розвитку в подальшому багатьох напрямів науки і освіти та зростанню їх впливу на загальнокультурні процеси. Нариси розвитку природознавства в Україні в ХІХ ст. видано в другій книзі 4-го тому багатотомної «Історії української культури», яка вийшла друком у 2009 р. (Ю.О.Храмов).

З напряму «Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України» отри­мано наступні основні результати:

- проаналізовано основні тенденції організації, розбудови та проведення наукових досліджень в НАН України з актуальної міждисциплінарної проблеми збереження навколишнього середовища, раціонального природокористування та забезпечення сталого розвитку України з початку 70-х років минулого сторіччя по теперішній час. Зазначено, що в основу роботи академічних установ з даної проблеми було покладено програмно-цільовий принцип планування наукових досліджень. Зроблено висновок про недостатній рівень координації досліджень в цій галузі науки, що спостерігається з 1991 року, і показано доцільність переходу до практики створення цільової загальноакадемічної програми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з даної проблеми (О.О. Грачев, В.І. Етоков, Т.О. Кухтенко, В.І. Етокова);

- виявлено, що протягом десятиліть академічна наука в СРСР розвивалася шляхом подолання визначального протиріччя між прогресуючою прикладнизацією досліджень і необхідністю виходу на передові позиції фундаментальної науки в світі. Стратегія фундаменталізації прикладних і технічних галузей науки в АН України, яку запропонував Б.Є. Патон, певною мірою визначала перехід у зв’язках між академіями наук до взаємовигідного партнерства і співпраці, що сприяло раціональній кооперації фундаментальних і прикладних досліджень в рамках СРСР і дало могутній поштовх регіональному розвитку академічної науки (В.І.Онопрієнко, Н.О.Блажевич).

- вивчено роль і місце прикладних і технічних наук в Академії наук України, формування та еволюція їх самостійного наукового статусу і особливості їх методології, нові виклики і завдання перед прикладними, технічними, інженерними дисциплінами, що виникають у зв’язку з кардинальними змінами в структурі науки постіндустріального суспільства (М.В.Онопрієнко).

- проаналізовано тенденції інтеграції НАН України в академічний і загальний науковий простір Європи. Показано, що НАН України представлена в Інтернеті досить значним за обсягом інформації (кількістю веб-сторінок) кластером, особливо в англомовному секторі. Кількісний аналіз структури і динаміки розвитку веб-інформаційного простору про НАН України не дає підстав для однозначного висновку щодо посилення тенденцій її інтеграції в академічний науковий простір Європи. Динаміка кількості веб-сайтів про НАН України в Інтернеті за останні 3-4 роки свідчить про уповільнення темпів нарощування їх питомої ваги у загальній кількості документів про академії наук світу (В.П. Рибачук, Н.Г. Віденіна).

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування, грн.

разом

в т.ч. завершено у звітному році

разом

в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

-

-

-

-

1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

-

-

-

-

1.4.Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

-

-

-

-

Наукове обґрунтування стратегії реалізації експортно-імпортних відносин України та Білорусі, що забезпечує паритетне зростання частки інноваційної (високотехнологічної) продукції у взаємному товарообігу країн -- Затверджена наказами Міністерства освіти і науки України від 19.03.2009р. № 256 та від 14.05.2009р. № 401.

1

-

40000

-

1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалися за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

-

-

-

-

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень**

-

-

-

-

Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6

1

-

85574

85574

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень***

-

-

-

-

2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з УНТЦ, РФГД, Сибірським відділенням РАН, конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

-

-

-

-

Науково-технологічна політика Росії і України в контексті формування загальноєвропейського науково-технологічного простору – Затверджена постановою Президії НАН України від 08 квітня 2009, №96

1

-

40000

40000

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України****

-

-

-

-

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

459987

459987

Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

1

260320

260320

Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

1

465320

465320

Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

289737

289737

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5

1

1

2123561

2123561

Розробка методології та методичного забезпечення створення автоматизованої експертної системи НАН України для прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України – Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 06 червня 2008, пр.№3

1

1

294798

294798

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

-

-

-

-

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» та V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта АР Крим, 14-18 вересня 2009 г.

1

1

35000

35000

4. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

-

-

-

-

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

5. Госпдоговірна тематика

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Організаційно-наукові та етичні настанови інформаційної цивілізації – Затверджена Постановою Президії НАН України від 24.06.2009 р. №189

1

1

5000

5000

Видання матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» м.Алушта АР Крим, 14-18 вересня 2009 г. – Договір з Міністерством освіти і науки №561-2009 від 20.07.2009

1

1

5000

-

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Загалом

12

7

4 104 297

4 059 297

За бюджетною програмою 6541020 отримано стипендію Президента України для молодих учених – 21600 грн. Фінансування стипендіатів НАН України віком до 35 років – 25920 грн. Стипендія докторантів та аспірантів у звітному році склала – 234206 грн. За договором з Європейською комісією №2008/165-658 від 10.10.2008р. виконувалась науково-дослідна робота «Європейське інноваційне табло – тенденції та ситуація в Україні у 2008 р.» з фінансуванням у розмірі 9,5 тис. євро – 101365 грн.

Отже, загальна сума фінансування за проектами складає – 4 104 297 грн., та з врахуванням вищезазначених сум – 4 487 388 грн.

II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України

п/п

Найменування напрямку

Кількість тем (проектів, завдань, розробок)

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Разом

в т.ч. завершених

в т.ч. впровадже-них

1

Фундаментальні дослідження (КПКВК 6541030)– всього

8

3

3

1645,938

2

Здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок (КПКВК 6541050)–всього,

у тому числі:

2.1

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (науково-дослідні роботи)

2

2

2

2418,359

2.2

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (дослідно-конструкторські роботи)

2.3

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (експериментальні випробування завершених розробок)

3

Виконання державних цільових програм (КПКВК 6541050)– всього,

у тому числі:

3.1

Виконання державних цільових програм (науково-дослідні роботи)

3.2

Виконання державних цільових програм (дослідно-конструкторські роботи)

3.3

Виконання державних цільових програм (експериментальні випробування завершених розробок)

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)

В 2009 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України продовжував виконуватися проект за договором з Європейською комісією: «Європейське інноваційне табло – тенденції та ситуація в Україні у 2008 р.».

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України

Обсяги фінансування

тис.грн.

Частка в загальному обсязі фінансування

%

Кількість впроваджених розробок

Усього

В т.ч. на замовлення

організацій

Усього

У т.ч. контрактів з іноземними замовниками

м.Києва

СНД

Далекого зарубіжжя

1

0

0

1

101,365

101,365

2,3

1

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві

Низку результатів виконання науково-дослідних робіт було впроваджено у народне господарство. Зокрема:

Як результати виконання НДДКР було передано до:

Верховної Ради України:

- проект «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів» (заслухано на Парламентських слуханнях 17 червня 2009 року).

- проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» ( чинної редакції від 22.05.2008 р. в частині підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації».

- проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін і доповнень до Порядоку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого 7 березня 2007 р.».

Кабінету Міністрів України:

- принципи та механізми побудови Єдиної Національної Системи Інформатизації (ЄНСІ) України (спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України).

- пропозиції щодо реалізації Концепції розвитку національної інноваційної системи.

Міністерства освіти і науки:

- пропозиції щодо активізації патентування за кордоном вітчизняних винаходів.

Президії НАН України:

- пропозиції щодо удосконалення системи статистичних показників оцінювання сфери наукової та науково-технічної діяльності в Україні та її адаптації до міжнародних стандартів.

- пропозиції щодо регламентації вимог до оцінювання ступеня готовності до впровадження результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок, а також визначення критеріїв віднесення науково-технічної продукції до високотехнологічної.

- пропозиції щодо можливих шляхів запровадження у період після завершення фінансово-економічної кризи податкового стимулювання наукової та науково-технічної діяльності з метою залучення позабюджетних коштів в цю сферу. Концепція проекту Закону України «Про державну підтримку та стимулювання інноваційних проектів зі створення та освоєння у виробництві високотехнологічної продукції».

- пропозиції щодо заходів для підтримки і забезпечення динамічного розвитку науково-технічного потенціалу держави.

- пропозиції щодо формування Державної програми «Розробка інформаційно-організаційного забезпечення формування і моніторингу виконання державних, регіональних і галузевих стратегій і програм інноваційного розвитку економіки з використанням методології ситуаційних центрів».

- пропозицій щодо організації виконання пунктів заходів Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки

- пропозиції щодо включення до Плану заходів Державної цільової науково-технічної програми «Створення та впровадження технології підтримки прийняття рішень і ситуаційних центрів для державних органів на 2010-2013 роки».

- доповідну записку «Про діяльність НАН України з вирішення проблем збереження навколишнього середовища і сталого розвитку України», в якій, зокрема, обґрунтовано доцільність розробки Академічної цільової програми з проблем збереження навколишнього середовища, раціонального природокористування і сталого розвитку терміном на три або п’ять років. 24 червня 2009 року Президія НАН України розглянула це питання. Відповідною Постановою (від 24.06.2009 № 188) затверджено склад робочої групи з провідних вчених НАН України, якій доручено до 1 жовтня ц. р. підготувати та подати на розгляд Президії проект Концепції Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища.

V. Координація наукової діяльності

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в 2009 році працювали 2 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій:

- Д 26. 189.01 за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (затверджена Постановою Президії ВАК України від 2 липня 2008 року №31-06/6), голова – д.е.н., проф.. Б.А. Маліцький, вчений секретар - к.е.н., с.н.с. Л.С.Лобанова;

- Д 26.189.02 за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (затверджена Постановою Президії ВАК України від 9 квітня 2008 року №32-06/4), голова – д.ф.-м.н., проф. Ю.О.Храмов, вчений секретар – к.і.н. Гармасар.

Координаційна діяльність здійснювалась провідними вченими ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України шляхом їх участі:

- в спеціалізованих радах по захисту дисертацій: в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (Ю.О. Храмов, В.І. Онопрієнко, Б.А. Маліцький, О.Т.Богорош, В.Г. Гармасар, Ю.К. Дупленко, Л.В. Рижко); за спеціальністю – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (Б.А.Маліцький, В.П.Соловйов, Л.С.Лобанова, І.Ю.Єгоров, Г.І.Калитич, В.І.Онопрієнко, О.С.Попович, В.І.Терехов, В.Г.Чирков, В.С.Яцков);

- в спільному засіданні Комісій з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського України (березень 2009 р.) (Б.А.Маліцький і В.І.Онопрієнко);

- як координаторів міжнародного проекту зі створення віртуального науково-інноваційного центру «Інноваційно-технологічної групи» за участю ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Української федерації з інформатики та системного аналізу (УФІСА), холдингу «ІТГ» та низки міжнародних організацій ЄС (В.В. Сенченко);

- як експертів Комісії ООН для Європи з проблем науково-технічного та інноваційного розвитку (вересень 2009 року у м. Женева, Швейцарія) (І.Ю.Єгоров);

- у засіданні спеціальної групи експертів ЮНЕСКО з проблем удосконалення статистики науки та інновацій у Віндхуку , Намібія у вересні 2009 р. (І.Ю.Єгоров);

- в експертній, консультаційній і методичній роботі із залучення українських вчених до участі у Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень (В.П.Соловйов, О.В.Кот);

- в якості тематичного експерта з соціально-економічних та гуманітарних питань у проекті Європейського Союзу «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС» (О.В. Кот);

- як позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти (В.П.Соловйов);

- як члени: Науково-технічної ради Державного агентства України з інвестицій та інновацій (В.П.Соловйов); Наукової ради Державного фонду фундаментальних досліджень (В.І.Онопрієнко); Международного комитета по истории технологии (ICOHTEC), Европейского общества истории науки (ESHS), Академии устойчивого развития и технологий при университете г. Карлсруэ (Германия) (ANET) (А.С.Литвинко);

- в заходах Української Асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів як член наглядової ради Асоціації (В.П.Соловйов);

- в організаційно-методичній роботі в межах Української федерації системного аналізу як члени правління федерації (В.В.Сенченко);

- в роботі контактного пункту з розвитку співробітництва українських та польських вчених та підприємців в інноваційної сфері (О.В.Кот);

- як експерти у підготовці Рішень Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Ради національної безпеки та оборони України (Денисюк В.А.);

- як викладачів в наступних ВУЗах:

- Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (В.П.Соловйов, Попович О.С., А.С.Литвинко – позаштатний консультант дипломних робіт з історії фізики, О.В.Кот); - Національний університет ім. Т.Г. Шевченка (голова ДЕК – І.Ю.Єгоров); - Києво-Могилянська академія (Ю.К.Дупленко, В.М.Гамалія); - Національний авіаційний університет (В.І.Онопрієнко); - Національний університет будівництва та архітектури (Л.В.Рижко); - Київський педагогічний коледж ім. К.Д.Ушинського (О.В.Романець);- Національний економічний університет ім. В.Гетьмана (Т.М.Червінська); - Ялтинський університет менеджменту (В.Г.Чирков – завідувач кафедри фінансів).

- як організаторів та учасників V міжнародного симпозіуму «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта, АР Крим (більшість працівників та вчених ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України);

- як членів організаційних комітетів на: XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» (В.П.Соловйов) та V міжнародному симпозіумі «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта, АР Крим (Б.А.Маліцький, Л.П.Кавуненко); ежегодной Международной молодежной научно-практической конференции "История развития науки, техники и образования (А.С.Литвинко).

- в редакційних колегіях та радах наукових журналів і збірниках наукових праць: міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство» (Б.А.Маліцький – головний редактор, Ю.О.Храмов – заступник головного редактора, В.П.Соловйов – заступник головного редактора, О.О.Пилипчук, О.О.Грачов, Ю.К.Дупленко, І.Ю.Єгоров, Л.П.Кавуненко, В.І.Онопрієнко), міжгалузевого науково-технічного журналу «Проблеми науки» (Б.А.Маліцький, І.Ю.Єгоров, В.П.Соловйов, В.І.Терехов, В.Г.Чирков, Г.І.Калитич), науково-практичного інформаційного журналу «Науково-технічна інформація» (Б.А.Маліцький), міжнародному журналі «Освіта і наука» (Болгарія) (Б.А.Маліцький), журналі «Наука та інновації» (Б.А.Маліцький), збірнику наукових праць «Вісник «Національного авіаційного університету. Філософія, культурологія» (В.І.Онопрієнко – заступник головного редактора); збірнику наукових праць «Totallogy. Постнекласичні дослідження» (В.І.Онопрієнко); міжнародному журналі «Технологічне навчання, інновації і розвиток» (Technological Learning, Innovation and Development) (Л.П.Кавуненко);

- в керівних органах громадських наукових об’єднань (Б.А.Маліцький – член Президії Федерації вчених; член Громадської ради з науки та інновацій при МОН України; член Громадської ради при Державному агентстві з інвестицій та інновацій, Ю.О.Храмов – голова Українського товариства істориків науки, В.І.Онопрієнко – президент Національного комітету істориків науки, В.П.Соловйов – член правління Київського відділення спілки наукових та інженерних об’єднань України, О.С.Попович – член Президії та член Ради спілки наукових та інженерних об’єднань України.

При ЦДПІН НАН України ім. Г.М.Доброва працює республіканський семінар з історії науки.

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є видавцем 2-х наукових журналів, які включено до переліку фахових видань ВАК України: «Наука та наукознавство» (в галузі економічних, історичних та філософських наук); «Проблеми науки» (в галузі економічних наук).

На базі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України працює методологічний семінар та наукові семінари наукових відділів.

Провідні вчені ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України беруть активну участь в рецензуванні статей наукових журналів, проведенні експертизи конкурсних науково-технічних проектів та проектів законодавчих актів за дорученням Президії НАН України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою , що додається.

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо

В 2009 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України був організатором і співорганізатором наступних конференцій та семінарів:

Назва

Співорганіза-тори

Дата проведення

Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Загальна проблематика; Найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації тощо

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» та V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта АР Крим

немає

14-18 вересня 2009 г.

97 учасників, в т.ч. 4 із В’єтнаму, 1 – із Польщі, 1 - із Словаччини, 1 – із Угорщини. 7 – із Росії, 5 – із Біларусі, 2 – із Молдови.

Роль академічної науки в іннова-ційному розвит-ку економіки і суспільства

Третій всеукраїнський фестиваль науки, Україна

Організатори: Національна академія наук України, Міністерство науки і освіти України, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Українська академія аграрних наук, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

14-16 травня 2009 р.

Від ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України:

Засідання семінару "З історії академічної науки", лекція "Инновационная модель развития экономики" , лекція "Проблеми етики науки та вченого", лекція "Технонаука як феномен знаннєвого суспільства" , Семінар "Ефективність науки в сучасному світі" , Студентська конференція "Історія науки, техніки та освіти" 

Дев’ята конференція з наукознавства та історії науки, присвячена 80-річчю від дня народження Геннадія Михайловича Доброва (Добровські читання), Київ, Україна

немає

20 лютого -11 березня 2009 р.

заслухано 50 доповідей, з них 10 на пленарному засіданні

Сформовано збірник статей, які депоновані В ДНТБ України

Міжнародний практичний семінар з питань підготовки та подання конкурентоспроможних проектних пропозицій в рамках конкурсу ERA-WIDE 7-ї Рамкової програми ЄС (FP7) “Як підготувати успішну пропозицію”

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП), проект Європейського Союзу «Офіс пільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС» та ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України.

18 грудня 2009 р.

68 учасників, в т.ч. 2- з Угорщини, 2 – з Польщі, 2 – з Болгарії

Питання підготовки та подання конкурентоспроможних проектних пропозицій

На 2010 рік заплановано проведення наступних міжнародних симпозіумів і конференцій:

Назва

Дата проведення

Місце проведення

Кількість уча-сників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД), що планується

Перелік співорганіза­то­рів

Міжнародний симпозіум з наукознавства на науково-технологічного прогнозування

Международный симпозиум по науковедению и научно-техни-ческому прогно-зированию

International Symposium on Science and Science of Science and S&T foresight

Травень 2010 р.

М.Київ

100 учасників, в т.ч. 15 – із країн СНД

10 - із країн далекого зарубіжжя

НАН, МОН, ЄС

Міжнародна конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки»

Международная конференция «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики»

International Conference”Problems and Perspectives of the innovation development of economics”

Вересень

2010 р.

М.Алушта (Крим)

100 учасників, в т.ч. 15 – із країн СНД

10 - із країн далекого зарубіжжя

НАН, МОН

Протягом 2009 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 69 конференціях і семінарах, в тому числі в 45 міжнародних симпозіумах, конференціях та семінарах.

Міжнародні конференції, семінари, з’їзди тощо (45):

 1. III съезд Конфедерации историков медицины, 20-22 мая 2009 года, г.Москва, Россия (Гамалия В.М.)

 2. ХХІІІ Міжнародний конгрес з історії науки і техніки, 28 липня – 2 серпня, м.Будапешт, Угорщина (Єгоров І.Ю., Литвинко А.С.)

 3. V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти», 14-18 вересня, м.Алушта, АР Крим (Центр - організатор)

 4. Міжнародна конференція молодих учених - Лондонський університет, 18-20 лютого, Лондон, Великобританія (Єгоров І.Ю. – керівник секції)

 5. Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Молодежь – медицине будущего», посвященной 150-летию со дня рождения Н.Ф.Гамалеи, 23-24 апреля, г.Одесса, Украина (Гамалия В.М.)

 6. Міжнародна конференція по проекту РП-6 - Університет Упсала, м. Упсала, Швеція, 23-24 квітня (Єгоров І.Ю.)

 7. V Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодь та економіка», квітень, м. Ярославль, Росія (Лаповський Д.М.).

 8. IV Міжнародна Антарктична конференція „ІІІ Міжнародний полярний рік 2007–2008: результати та перспективи” (IV МАК 2009) 12 – 14 травня, Київ - Виголошено доповіді на теми: „Сравнительная оценка вклада стран в исследования Антарктики и проблемы цитируемости публикаций отечественных исследователей” (Рибачук В.П.); „Библиография научных трудов отечественных исследователей Антарктики” (Рибачук В.П., акад. П.Ф. Гожик, Н.Г. Виденина, В.А. Литвинов).

 9. V Міжнародна науково-практична конференція з історії і сучасного стану екологічної психології «Сучасні проблеми екологічної психології», 14-15 травня, Київ, Україна (Дупленко Ю.К.)

 10. XI Міжнародна конференція «Реконструкція житла», травень, м.Київ, Україна (Лаповський Д.М.).

 11. II Международная научно-практическая конференция «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», май, г.Минск, Республика Беларусь (Денисюк В.А.).

 12. Международная научно-практическая конференция ТРИИН-2009 «Инвенции. Инновации. Инвестиции», май, г.Минск, Республика Беларусь (Попович А.С., Денисюк В.А.).

 13. Міжнародна конференція «Колегіум та академічна спільнота в європейській та американській традиції», травень, м.Варшава, Польща (Кот О.В.).

 14. Міжнародна науково-практична конференція «Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті», 31 травня – 1 червня, м.Київ, Україна (Заєць Р.В.)

 15. Міжнародна конференція «Енергоефективність та поліпшення навколишнього середовища в Україні», 9 вересня, м. Київ, Торгово-промислова палата України (Заєць Р.В.)

 16. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки», 14-18 вересня, м.Алушта, АР Крим (Соловйов В.П., А.П.Шпак, А.С.Попович Булкін І.О., Кавуненко Л.П., Заєць Р.В., Денисюк В.А., Головатюк В.М., Сенченко В.В., Кот О.В., Головащенко Л.Р., Грачев О.О.)

 17. Міжнародна конференція «Історія та розвиток фізичної науки у світі» 22 – 29 серпня, м.Будапешт, Угорщина (Кавуненко Л.П.)

 18. Міжнародна конференція із проблем розвитку інноваційної діяльності в умовах кризи в країнах Європи, Економічна комісія ООН для Європи, м.Женева, Швейцарія, 28-30 вересня (Єгоров І.Ю.)

 19. Міжнародна конференція «Управління наукою в 21 сторіччі: механізми і перспективи», 1-2 жовтня, м.Москва, Росія (Єгоров І.Ю.)

 20. П’ятa міжнародна науково-практична конференція «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів» 6 - 9 жовтня, м. Дніпропетровськ (Заєць Р.В.)

 21. Міжнародна наукова конференція „Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань” / Семінар „Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива” // НБУВ НАН України, 6 жовтня, Київ - виголошено доповідь на тему „Сучасні тенденції та проблеми розвитку вітчизняної наукометрії” (Рибачук В.П.).

 22. Міжнародна науково-практична конференція «Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і практику». Heinrich Boll Stiftung, ГІАЦ «Крона», 15-16 жовтня, м. Харків – виголошено доповідь «Україна в контексті гендерного розвитку провідних країн світу» (Лобанова Л.С.)

 23. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання», жовтень, Донецьк, Україна (Яцков В.С., Терехов В.І.).

 24. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи», жовтень, Чернівці, Україна (Яцков В.С.).

 25. Х Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», октябрь, г.Минск, Республика Беларусь (Денисюк В.А).

 26. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання», жовтень,Україна, Донецьк, (Денисюк В.А.)

 27. VII міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти» (до 90-річчя НАН України), 27 травня 2009, м. Київ, Національний технічний університет України, м.Київ, Україна (Литвинко А.С.)

 28. Міжнародна київська боголюбівська конференція «Сучасні проблеми теоретичної і математичної фізики», 15-18 вересня 2009 р., Київ, Україна, Інститут теоретичної фізики НАН України (Колтачихина О.Ю., Литвинко А.С., Храмов Ю.А.)

 29. ІІ міжнародний бізнес-форум 27 березня 2009 р., м. Київ. К.:КНТЕУ – виголошено доповідь на тему «Ключові питання формування моделі інноваційного розвитку України» (Попович О.С.)

 30. ІХ Міжнародний форум «Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства», 28–29 травня, м. Київ, Україна (Заєць Р.В.)

 31. Собор славянських народов Білорусі, Росії, України. 26 – 27 червня, Київ (Грачев О.О.).

 32. Другий міжнародний форум з нанотехнологій, 6-8 жовтня, Москва, Росія (Єгоров І.Ю.)

 33. Міжнародний слов'янський комітет. 21 листопада, м.Мінськ, Білорусь, 2009 р. (Грачев О.О.).

 34. Міжнародний семінар НАТО «Збереження інтелектуального потенціалу» 6 – 9 лютого, Венеція, Італія (Кавуненко Л.П.)

 35. Міжнародний семінар із проблем розвитку країн пост-радянських країн та Центральної та Східної Європи, 17 лютого, Лондон, Лондонський університет (І.Ю. Єгоров)

 36. Міжнародний семінар по проекту РП-6, Університет Упсала, м.Упсала, Швеція, 13-14 березня 2009 р. (Єгоров І.Ю.)

 37. Міжнародний Комплутенсе Семінар із проблем євро інтеграції, Мадридський університет, 25-26 березня, м.Мадрид, Іспанія (Єгоров І.Ю.)

 38. Круглий стіл на тему «Гендер: відповідальність та підзвітність за виконання взятих забов’язань» в рамках Спільного проекту «Партнерство ЄК та ООН з гендерної рівності задля розвитку та миру», 27 березня, м. Київ. Модератор Круглого столу, презентація глобального звіту ЮНІФЕМ «Прогрес жінок світу 2008/2009. Гендер і відповідальність» (Лобанова Л.С.)

 39. Семінар з питань гендерного бюджетування для уповноважених з гендерних питань працівників секретаріатів ВР України та міністерств. Верховна рада України , ПРООН. 9 квітня, Київ, (Лобанова Л.С.);

 40. Міжнародний семінар НАТО «Роль освіти та науки у забезпеченні сталого розвитку» 5– 12 червня, м.Пловдів, Болгарія (Кавуненко Л.П.)

 41. Міжнародний семінар експертів по підготовці спеціального додатка до Посібника Фраскаті, 13-17 вересня, м.Віндхук, Намібія (Єгоров І.Ю.)

 42. Міжнародний семінар «Мобільність вчених» 23 вересня, м.Київ, Україна (Кавуненко Л.П.)

 43. Міжнародний семінар «Організаційні форми управління інноваційними кластерами», жовтень, м.Київ, Україна (Сенченко В.В.).

 44. Міжнародний науково-практичний семінар «ISIS Innovation. Technology transfer services from the University of Oxford», жовтень, Київ, Україна (Сенченко В.В.).

 45. Міжнародний семінар з програми ЄС «ЄраВотч» („Тенденції розвитку спільного європейського наукового простору”), 17-18 листопада, м.Севілья, Іспанія (Єгоров І.Ю.)

Вітчизняні конференції, семінари, з’їзди тощо:

 1. Робоча сесія щорічних Загальних зборів НАН України. 17 квітня, Київ.

 2. Третій всеукраїнський фестиваль науки. Київ. 14 – 16 травня 2009 р. (Соловйов В.П., Онопрієнко В.І., Рижко Л.В., Попович О.С., Грачев О.О., Артемова В.Я., Литвинко А.С., Онопрієнко М.В., Сенченко В.В.).

 3. ХІІ з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського, 24-30 травня, Ужгород (Гамалія В.М.)

 4. Громадські читання у Верховній Раді України: «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». 12 червня, Київ.

 5. Торжественное собрание НАН Украины, посвященное 25-летию первого эксперимента сварки в открытом космосе.-14 июля 2009 г. (Литвинко А.С.)

 6. Ювілейна сесія загальних зборів НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка Боголюбова, 21 вересня 2009 р. (Литвинко А.С.)

 7. V(XVII) Всеукраїнська науково-практична конференція "Міжнародне науково-технічне співробітництво", НТТУ "КПІ", м.Київ, 12–13 березня (Заєць Р.В.)

 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво» 12 – 13 березня 2009. – Київ: НТУ «КПІ» - виголошено доповідь на тему «Специфічні особливості міжнародного співробітництва українських вчених на різних етапах нашої історії» (Попович О.С.).

 9. Ювілейна наукова конференція «Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення», 20 березня, м. Київ, (Заєць Р.В.)

 10. Науково-теоретична конференція «Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві», березень, Київ, Національний авіаційний університет (В.І.Онопрієнко, О.В.Живага).

 11. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України», травень, м. Севастополь, Україна (Лаповський Д.М.).

 12. Пятая дистанционная научно-практическая конференция с международным участием «Системы поддержки принятия решений. Теория и практика. СППР’2009», 8 июня, г. Киев, Украина – розміщено доповідь «О возможностях информационно-коммуникативных технологий в преодолении трудностей и противоречий развития стратегического управления» (Попович О.С.).

 13. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми та шляхи підвищення конкурентоздатності підприємств», червень, м. Севастополь, Україна, (Лаповський Д.М.).

 14. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Проблеми українського державотворення: історія і сучасність», червень, Житомир (Гармасар В.Г.)

 15. Восьмая всеукраинская научная конференция «Актуальные вопросы истории науки и техники, 17-19 сентября,Очаков, (Костюк Г.Г., Сергієнко С.С., Гамалія В.М. )

 16. Конференція вчених економічного факультету Національного університету ім.Т.Г. Шевченка, 10 грудня, Київ (Єгоров І.Ю.)

 17. П’яті наукові читання, присвячені діяльності О.П. Бородіна, 16 грудня, Київ (Пилипчик О.О.)

 18. 12-та щорічна Національна конференція Українського Фулбрайтівського товариства, 18-19 грудня, Київ (Єгоров І.Ю.)

 19. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів», грудень, Київ, Україна, (Лаповський Д.М.).

 20. ХІV всеукраїнська конференція молодих істориків освіти і науки, Київ, 23 травня 2009 (Литвинко А.С.-член оргкомітета, Сергієнко С.С., Гамалія В.М., Пилипчук О.О., Колтачихина О.Ю.)

 21. Семінар по проекту ЄС «Інновації як спосіб посилення конкурентоспроможності МСП», 4 червня, Київ (дві доповіді, Єгоров І.Ю.)

 22. Семінар з проблем підвищення рівня кваліфікації працівників Міністерства економіки України, 1 грудня, Київ (Єгоров І.Ю)

 23. Дев’ята конференція з наукознавства та історії науки, присвячена 80-річчю від дня народження Геннадія Михайловича Доброва (Добровські читання), 11 березня, Київ, Україна ()

 24. Семінар «Дослідження в Німеччині: партнери для майбутнього», листопад, м.Київ, Україна, НТУ «КПІ» (Сенченко В.В., Онопрієнко М.В.).

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності

Об’єкти інтелектуальної власності, створені в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України протягом 2009 року, належали до сфери дії авторського права і не підлягали правовій охороні як об’єкти промислової власності. Тому вони не патентувались, а їх використання не підлягало ліцензуванню. Відповідно форми VІІ -1, VІІ -2, VІІ -3 та VІІ -4, VІІ -5, VІІ -6 не додаються.

VIII. Видавнича діяльність

Науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є авторами і співавторами наступних видань:

Монографії

 1. Історія науки і техніки / Литвинко А.С. Становлення статистичної фізики в Україні (30–40 рр. ХХ ст.) / Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва /   К:Фенікс, 2009. — 220 с. (12,787 ум.друк.арк.)– Наклад 300 - 978-966-651-676-6.

У монографії в контексті розвитку світової науки висвітлено передісторію та становлення в Україні в 30–40-х рр.. ХХ ст. статистичної фізики як однієї з ключових галузей сучасної теоретичної фізики. На широкому фактичному матеріалі розглянуто місце статистичної фізики в системі наук та її значення для формування нового ймовірнісного стилю наукового мислення, обґрунтовано основні етапи даної галузі. Проаналізовано пріоритетні результати в галузі статистичної фізики, одержані вітчизняними вченими в наукових інститутах та університетах України. Для науковців, студентів та аспірантів у галузі фізики, математики, історії науки.

В монографии в контексте развития мировой науки освещены предыстория и становление в Украине в 30-40-х гг. ХХ в. статистической физики как одной из ключевых областей современной теоретической физики. На обширном фактическом материале рассмотрено место статистической физики в системе наук и ее значение для формирования нового вероятностного стиля научного мышления, обоснованы основные этапы данной области науки. Проанализированы приоритетные результаты в области статистической физики, полученные отечественными учеными в научных институтах и университетах Украины. Для научных работников, студентов и аспирантов в области физики, математики, истории науки.

 1. Історія науки і техніки / Литвинко А.С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва /   К:Академперіодика, 2009. — 304 с. (26,77 ум.друк.арк.) – Наклад 300 – ISBN 978-966-360-118-2

У монографії в контексті світової науки висвітлено вплив праць академіка НАН України М.М. Боголюбова на розвиток статистичної фізики в Україні. Показано ідейний зв'язок досліджень М.М. Боголюбова в галузі нелінійних коливань, статистичної фізики, квантової теорії поля та теорії елементарних частинок. Охарактеризовано особливості статистичної фізики як предметної галузі, її задачі та методологію. На основі численних інтерв'ю, взятих авторкою у колег та учнів М.М. Боголюбова, реконструйовано творчий портрет і процес формування наукової школи вченого. Для науковців, студентів та аспірантів у галузі фізики, математики, історії науки.

В монографии в контексте мировой науки освещается влияние трудов академика НАН Украины Н.Н. Боголюбова на развитие статистической физики в Украине. Показана идейная связь исследований Н.Н. Боголюбова в области нелинейных колебаний, статистической физики, квантовой теории поля и теории элементарных частиц. Охарактеризованы особенности статистической физики как предметной области, ее задачи и методология. На основе многочисленных интервью, взятых автором у коллег и учеников Н.Н. Боголюбова, реконструированы творческий портрет и процесс формирования научной школы ученого. Для научных работников, студентов и аспирантов в области физики, математики, истории науки.

 1. Історія науки і техніки / Рубцова О.Л. Рід Rosa L. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, досягнення та перспективи / Національний ботанічний сад ім.И.И.Гришка НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К.: Фенікс, 2009. – 375 с. (21,8 умовних друкованих аркушів. – Наклад 300 примірників. – ISBN 978-966-651-758-9)

У монографії вперше узагальнено та проаналізовано результати теоретичних та практичних досліджень роду Rosa в Україні, які відображають науковий вклад українських вчених у світову та вітчизняну науку. Автором відтворено цілісну історико-наукову картину становлення, розвитку та сучасні досягнення досліджень троянд в Україні. Монографія містить значну історіографію проблеми та спирається на широку джерельну базу. На широкому фактичному матеріалі обґрунтовано основні напрями та етапи досліджень троянд. Розглянуто діяльність окремих вчених, виділено основні центри досліджень. Окреслено напрями подальших досліджень роду Rosa в Україні.

В монографии обобщены и проанализированы результаты теоретических и практических исследований рода Rosa в Украине, которые отображают научный вклад украинских ученых в мировую и отечественную науку. Автором воссоздана целостная историко-научная картина становления, развития и современные достижения исследований роз в Украине. Монография содержит значительную историографию проблемы и опирается на большое количество источников. На широком фактическом материале обоснованы основные направления и этапы исследования роз. Рассмотрена деятельность отдельных ученых, выделены основные центры исследований. Намечены направления дальнейших исследований рода Rosa в Украине.

 1. Філософія науки / Рижко Лариса. Топологія науки / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К. Альфа-М, 2009. – 512 с. (29,76 ум.друк.арк.)– Тираж 300 - ISBN 978-966-02-5388-9.

Простір науки є певним місцем (топосом) існування наукових положень (знань) та наукових інституцій, які мають свої відповідні «місця», «структури», «функції». Тому вони сприймаються феноменологічно як «тут», «тепер», або Гайдеггерове «Dasein». І навіть якщо йдеться про часове (історичне) буття наукового простору, то він «є», має сенс тільки як певне місце (топос), тобто як простір. Те, що «було», то не є наука, а це є певний текст і аби він був «науковим», то потрібен науковець, якій здійснював би відповідні наукові процедури, тобто він має бути в просторі науки. Без «науковця» науки не існує. Це є провідним в монографії. Наука розглядається як простір (топос) діяльності науковців. Дослідження науки в зазначеному плані презентується поняттям «топологія науки».

Пространство науки является определенным местом (топосом) существования научных знаний и научных институций, которые имеют соответствующие «места», «структуры», «функции». Потому они воспринимаются феноменологически как «здесь», «тепер», или хайдегеровский «Dasein». И даже если речь идет о временном (историческом) бытие научного пространства, то оно «есть», имеет смисл только как определенное место (топос), т.е. как пространство. То, что «было», не есть наукой, это определенный текст и если бы он был «научным», то нужен ученый, который осуществлял бы соответствующие научные процедуры. Без ученого нет науки. Эта мисль является ведущей в монографии. Наука рассматривается как топос деятельности ученых. Исследование науки в таком плане презентуется понятим «топология науки».

 1. Економічні науки / Крехівський О.В., Монако В.О., Черевань І.В., Чирков В.Г. Санація підприємств. / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К.: Фенікс, 2009. – 202 с. (11,857 ум.друк.арк.) Тираж 50 – ISBN 978-966-651-706-0.

Розглянуто питання теорії і практики санації підприємств в умовах ринкової економіки. Запропоновано набір методів вимірювання й оцінювання показників платоспроможності підприємства на різних етапах санації. Особливу увагу звернено на залучення необхідних коштів і на входження підприємства в новий для нього ринок з оновленою продукцією. Коротко описані економічні та юридичні аспекти процедури судової санації й банкрутства підприємства-боржника.

Рассмотрены вопросы теории и практики санации предприятий в условиях рыночной экономики. Предлагается набор методов измерения и оценивания показателей платежеспособности предприятия на разных этапах санации. Особое внимание уделяется привлечению необходимых средств и вхождению предприятия в новый для него рынок с обновленной продукцией. Кратко описаны экономические и юридические процедуры судебной санации и банкротства предприятия-должника.

 1. Економічні науки / Чирков В.Г. Аудит: консалтинговая функція / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К.: Феникс, 2009. – 56 с. (3,255) – Тираж 100. - ISBN978-966-651-736-7.

Содержание брошюры является проблемным и может быть сведено к постановке вопроса о возможности расширения состава функций аудиторских фирм за счет предоставления клиентам консультаций в рамках и на основе экспертизы.

Зміст брошури є проблемним і може бути зведеним до питання про можливість розширення складу функцій аудиторських фірм за рахунок надання клієнтам консультацій у межах і на підставі експертизи.

 1. Економічні науки / Грига В.Ю. Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України. / Грига В.Ю., Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. –Київ, 2008. - с.69. (4,5 ум.друк.аркуш)– Бібліограф.: 94 назв. – Укр. – Деп. В ДНТБ України.

В роботі розглянуто актуальні питання технологічного розвитку України, зокрема використання результатів наукових досліджень, що проводяться в установах Національної академії наук України, у промисловості країни. Здійснено порівняння основних характеристик наукового відділу з точки зору продукування нових технологій.

В работе рассмотрены актуальные вопросы технологического развития Украины, в частности особое внимание уделено использованию результатов научных исследований, проодимых в институтах Национальной академии наук Украины, в промышленности страны. Проведено сравнительный анализ основных характеристик научных отделов с точки зрения разработки новых технологий.

 1. Економічні науки / Шокун Т.В., Гончаренко А.П., Єгоров І.Ю. та інші. Результативність наукової діяльності: стан, тенденції та проблеми оцінювання. – Монографія. / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / - К:УкрНТЕІ, 2009.- 216 с. (12,56 ум.друк. арк) – Тираж ( наклад) 300. – ISBN 978-966-479-012-0.

У монографії викладено результати теоретичних узагальнень і практичні рекомендації стосовно проведення моніторінгу і аналізу результативності науково-технологічної діяльності, досліджуються питання щодо світових тенденцій розвитку науково-технологічної сфери, проблем і особливостей оцінювання науково-технологічної діяльності.

В монографии приведены результаты теоретических обобщений и практические рекомендации по проведению мониторинга и анализа результативности научно-технологической деятельности, исследуются вопросы мировых тенденций развития научно-технологической сферы, проблем и особенностей оценивания научно-технологической деятельности.

 1. Економічні, соціологічні науки. / Малицкий Б.А. Неолиберализм и кризис инновационного развития эконо­мики. Формула кризиса / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / - К.: Феникс, 2009. - 64 с. (3,84 ум.друк.арк) -–Тираж300. – ISBN 978-966-651-735-0.

В работе впервые в отечественной литературе проанализировано влияние неоли­беральных рыночных отношений на инновационное развитие экономики. Показано, что в результатирующем плане это влияние является негативным. Оно обусловлено тем, что неолиберализм обладает природным свойством вытеснять инновационный фактор из числа главных источников экономического роста и возводить в эту роль финансовый капитал, превращая его в относительно самостоятельный способ на­копления прибыли. Но такое накопление капитала, слабо связанное с реальным материальным производством, является во многом фиктивным.

У роботі вперше у вітчизняній літературі проаналізований вплив неоліберальних ринкових відносин на інноваційний розвиток економіки. Показано, що цей вплив у підсумку є негативним. Воно обумовлене тим, що неолібералізм володіє природною властивістю витісняти інноваційний чинник з числа головних джерел економічного зростання і зводити в цю роль фінансовий капітал, перетворюючи його на відносно самостійний спосіб накопичення прибутку. Але таке накопичення капіталу, слабо пов'язане з реальним матеріальним виробництвом, є багато в чому фіктивним.

 1. Економічні науки, інноватика / Соловйов В.П., Кореняко Г.І., Головатюк В.М. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: Монографія. / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / К.: Фенікс, 2008. – 224 с. (13,02 ум.друк.арк.) – Тираж 500. – ISBN 978-966-651-707-7.

Викладено сучасні підходи до формування та реалізації регіональної інноваційної політики, описано практичний досвід створення інноваційних структур та сприяння розвитку інноваційного підприємництва.

Изложены современные подходы к формированию и реализации региональной инновационной политики, описан практический опыт создания инновационных структур и способствованию развития инновационного предпринимательства.

Навчальні посібники, брошури та методики

 1. История науки. Луговской А.Г.,Кухта Л.К. Страницы истории биологии: известные зоологи Укрины / Министерство транспорта и связи Украины – Центр исследований истории науки и техники – Киевский университет экономики и технологии транспорта /– К.: Науковий світ, 2009. – 32 с. (1,94 ум.друк.арк.) – Тираж 150. - ISBN.

В издании освещены биографии и научная деятельность известных ученых. Предназначена для студентов, преподавателей и всех интересующихся историей науки.

У виданні висвітлені біографії та наукова діяльність відомих вчених. Призначена для студентів, викладачів та всіх зацікавлених історією науки.

 1. Філософські науки. / – Філософія. Хрестоматія / Дротянко Л.Г.,Матюхіна О.А., Онопрієнко В.І. та ін. Національний авіаційний університет. - К.: Вид-во НАУ, 2009. - 244 с. (15,25 ум.друк.арк.).  Тираж 500 прим. ISBN 978-966-598-489-4

 1. Економічні науки. Чирков В.Г. Финансовые услуги на фондовом рынке (учебно-методическое пособие) / Министерство образования и науки Украины, Ялтинский университет менеджмента / – К.: Феникс, 2009. – 98 с. (5,812 ум.друк.арк.) – Тираж 50. – ISBN 978-966-651-644-5.

В учебном пособии содержатся основные компоненты методологии и организации процесса обращения ценных бумаг на фондовом рынке.

В навчальному посібнику містяться основні компоненти методології та організації процесу обігу цінних паперів на фондовому ринку.

Перелік статей наводиться в додатках.

Перелік журналів, які видаються ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є базовою установою з видання наукового журналу «Наука та наукознавство». У 2009 році видано 3 номери журналу загальним обсягом 41,3 ум. друк. арк., в яких опубліковано 36 наукових статей українських та зарубіжних авторів, 10 рецензій, 7 хронік про події міжнародного та вітчизняного наукового життя 43 авторів, серед яких 5 із закордону (Росія - 3, Молдова – 1, В’єтнам - 1) та 5 – з різних областей України. Співробітниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в поточному році опубліковано 26 статей, 6 хронік та 6 рецензій, 24 співробітника є авторами цих статей.

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є видавцем щомісячного міжгалузевого науково-технічного журналу «Проблеми науки», у звітному році було видано 12 номерів журналу загальним обсягом 30,87 ум. друк. арк., в яких опубліковано 88 наукових статей та рецензій, з них закордонних 2 (Росія). Співробітниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в поточному році опубліковано 11 статей та 1 рецензія, 11 співробітників є авторами цих статей.

Збірник «Нариси з історії природознавства і техніки» в 2009 році не видавався.

  Видавнича діяльність ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України наведена у формах ; що додаються. Наукові праці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України поза видавництвами не видавалися, відповідно форма VIII-3, не додається.

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

  В 2009 р. ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь в різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з наступних основних напрямів діяльності:

  інтеграція України в міжнародну наукову систему;

  стратегія науково-технічної політики;

  державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;

  малий інноваційний бізнес;

  трансфер технологій;

  аналіз і статистика науки;

  історія науки і техніки.

  Традиційно ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконує міжнародні науково-технічні проекти з партнерами різних країн світу. Так, в 2009 р. ЦДПІН ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконував наступні проекти:

  «Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм». Основними партнерами проекту є : Швеція, Німеччина, Естонія, Австрія, Китай.( В рамках 6 РП ЄС, Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький та д.е.н. І.Ю.Егоров). За результатами виконання проекту підготовлено та видано колективну монографію;

  «Дослідження комплексних індикаторів науково-технічного та інноваційного розвитку України». (Договір із Представництвом ЄС в Україні. Керівник: д.е.н. І.Ю. Єгоров). У 2009 р. проведено аналіз структури та динаміки основних показників науково-технічного та інноваційного розвитку за методикою ЄС;

  «Наукове обгрунтування стратегії реалізації експортно-імпортних відносин України та Білорусі що забезпечує паритетне зростання частки інноваційної продукції у взаємному товарообігу країн» за конкурсом спільних проектів фундаментальних досліджень «ДФФД-БРФФД-2009».(Спільний проект з Білоруським фондом ФД. Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький, д.е.н. В.П.Соловйов). Запропоновано підхід до кваліфікації наукоємності експорту країни, який пов’язує стан вітчизняної інноваційної системи та міжнародних торгівельних операцій через систему перехідних ключей;

  «Дослідження ролі національних наукових еліт у процесах трансформації національних наукових систем в інноваційні системи (порівняльний аналіз України та Угорщини). (Науково-технічний проект разом із Інститутом соціології Угорської академії наук в рамках міжнародного міжакадемічного співробітництва. Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький та д.е.н. І.Ю.Егоров) ;

  «Науково-технологічна політика Росії та України в контексті формування загальноєвропейського науково-технологічного простору». (Проект НАНУ-РГНФ, Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький та д.е.н. І.Ю.Егоров). Розглянуто логіку побудови пріоритетів та особливості побудови інноваційних сситем в обох країнах, провдено робочу нараду, опубліковано чотири роботи із посиланнями на проект;

  «Партнерство ЄК та ООН з гендерної рівності задля розвитку та миру» за фінансовою підтримкою Європейської комісії (к.е.н. Л.С. Лобанова- експерт за проектом)

  В 2009 році в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України продовжував організаційно-методичну роботу тематичний контактний пункт дослідницьких програм Європейського Союзу, а саме:

  науковці Центру здійснювали експертну, консультаційну і методичну діяльність щодо залучення українських вчених до участі у Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень та розробок;

  регулярно оновлювались оперативні інформаційні матеріали за вищеназваними тематичними напрямами, щодо участі українських науковців у нових конкурсах 7-ї РП ЄС. Матеріали розміщені на веб-сайті Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України: ;

  О.В. Кот брала участь в якості тематичного експерта з соціально-економічних та гуманітарних питань у проекті Європейського Союзу «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС».

  За участю науковців Центру проведено Міжнародний практичний семінар з питань підготовки та подання конкурентоспроможних проектних пропозицій в рамках конкурсу ERA-WIDE 7-ї Рамкової програми ЄС (FP7) “Як підготувати успішну пропозицію”, який відбувся 18 грудня 2009 р.

  Організаторами заходу стали Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП), проект Європейського Союзу «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС» та ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України.

  Семінар проведено за участю міжнародних експертів ЄС, які володіють досвідом щодо найкращих практик підготовки успішних пропозицій в рамках FP7, зокрема з Угорщини, Польщі, Болгарії, України тощо.

  25-30 травня 2009 р. здійснювалося стажування старшого наукового співробітника Центру у Варшавському університеті (Польща) в рамках участі у роботі Міжнародної школи гуманітарних наук «Колегіум та академічна спільнота в європейській та американській традиції». Стажування відбувалося за рахунок приймаючої сторони.

  У вересні 2009 р. у Центрі проходив стажування науковець з університету Гульбольта (Берлін, Німеччина), темою дослідження якого було вивчення історії розвитку обчислювальної техніки в СРСР в 1950-1980 рр.

  27 квітня 2009 р. у Центрі перебував американський фахівець з історії фізики, який отримав консультацію щодо розвитку фізики в Україні.

  У вересні 2009 р. у Центрі в рамках меморандуму про науково-технічну співпрацю з Національним інститутом науково-технологічної політики та стратегічних досліджень Міністерства науки і технологій В’єтнаму з робочим візитом перебувала делегація науковців на чолі з директором інституту доктором Май Ха. В ході візіту делегація взяла участь у міжнародній конференції та підписала договір про співпрацю та виконання спільних проектів.

  У листопаді у Центрі відбулася зустріч з керівником групи експертів ЄС щодо участі Центру у виконанні проектів ЄС щодо вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні.

  У вересні проведено міжнародний симпозіум «Нові виклики академічної науки в контексті світової єкономічної кризи» та міжнародну конференцію «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки», в яких взяли участь 89 вчених та організаторів науки з 7 країн (Білорусь, Молдова, Російська Федерація, В’єтнам, Чехія та Україна).

  У 2009 р. було 22 відрядження науковців ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України до 11 країн світу: Білорусь - 5, Росія - 4, Угорщина - 3, Швеція – 2, Іспанія – 2, Болгарія – 1, Великобританія - 1, Італія – 1, Намібія - 1, Польща - 1, Швейцарія – 1.

  Протягом 2009 р. в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України перебувало 6 іноземних фахівців з 3 країн світу: Росія - 1, Германія – 1, В’єтнам – 4.

Науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 45 міжнародних конференціях і семінарах (див. розд. VI Конференції, семінари, з’їзди тощо) із них 20 за кордоном.

У 2009 р. науковцями ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України опубліковано за кордоном 18 наукових статей, 18 тез (див. розд. VIII. Видавнича діяльність).

Два співробітника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є членами Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П.),

Чотири — членами Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б.).

Маліцький Б.А. – член редколегії міжнародного журналу «Освіта і наука» (Болгарія).

Єгоров І.Ю. – експерт Комісії ООН для Європи, експерт ЄС з програми ТЕМПУС-ІІІ та член виконавчого комітету міжнародної організації дослідників з країн Центральної Європи «Будапештський форум».

Кавуненко Л.П. – член редакційної колегії міжнародного наукового журналу „Технологічне навчання, інновації і розвиток” (International Journal “Technological Learning, Innovation and Development”).

Лобанова Л.С. — член Всеукраїнської асоціації гендерних центрів, член Європейської міжнародної дослідницької та освітньої програми IRENE (Нідерланди), член Асамблеї жіночих організацій СНД при UNISEF, голова ВГО «Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації».

За орієнтовним планом виїздів вчених ЦДПІН НАН України за кордон у 2010 р. по безвалютному еквівалентному обміну заплановано 9 поїздок восьми співробітників до Росії, Беларусі, Молдови, Угорщини.

Статистичні дані про міжнародну діяльність ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України наведено у формах , , , що додаються.

X. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в 2009 році не проводилася.

Відповідно форма Х-1 не додається.

ХІ. Результати підприємницької діяльності

У звітному році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України не брав участі у створенні та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Відповідно форми ХІ-1, ХІ-2 не додаються.

У звітному році відбувалася спільна науково-технічна діяльність з асоціацією «Українська Федерація з інформатики та системного аналізу («УФІСА»), відомості про згадану діяльність наведені в додатках у формі .

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази

В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України дослідно-виробничої бази немає, відповідно, форма XІІ не додається.

XIII. Кадри

1. На 01.01.2010 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 78 осіб, в тому числі 66 науковці. З них: 8 докторів наук та 33 кандидата, без наукового ступеня - 25.

Середній вік докторів наук 60,1 р., кандидатів наук 51,6 р., середній вік наукових працівників в цілому 52,7 р.

2. В звітному році до державних академій наук України вчені ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України не обирались.

3. У 2009 р. захистили дисертації:

 • Старший науковий співробітник МЕХ Олег Андрійович (1973 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

 • Старший науковий співробітник ЛИТВИНКО Алла Степанівна (1964 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки;

 • Аспірант СОКОВАТИЙ Олег Володимирович (1980 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

 • Аспірант БАЛИШЕВ Марат Артурович (1978 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки;

 • Аспірант МЕЛЕЩЕНКО Лариса Петрівна (1982 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Річні та перспективні плани підготовки докторів та кандидатів наук згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. №301 додаються (форма ).

4. На 01.01.2010 р. в аспірантурі ЦДПІН НАН України навчаються 17 осіб, в докторантурі — 4. В поточному році до аспірантури прийнято 6 осіб, з них – 3 з відривом від виробництва, 3 – без відриву від виробництва. Закінчили аспірантуру – 3 особи, з них – 3 аспіранти з відривом від виробництва, 3 аспіранти отримали вільне працевлаштування. До докторантури ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України зараховано 1 особу. Докторантуру ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України у поточному році закінчили —2 особи. На роботу в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України після закінчення докторантури прийнято —2 особи.

Іноземці в аспірантурі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України не навчаються.

5. Стипендії Президента України отримують 2 особи, стипендії НАН України — 3 особи.

6. В поточному році наукові працівники стажування в установах країн СНД не проходили. Стажування Кот О.В. за рахунок приймаючої сторони у Варшавському університеті (Польща) в рамках участі у роботі Міжнародної школи гуманітарних наук «Колегіум та академічна спільнота в європейській та американській традиції», що відбувалася в період 25-30 травня 2009 р.

7. Річний та перспективний план поповнення молодими фахівцями згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. №301 додаються (форми ).

В поточному році на роботу в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України молодих спеціалістів у віці до 35 років прийнято не було. У звітному році звільнено 1 молодого спеціаліста (до 35 років).

У звітному році вищий навчальний заклад без відриву від виробництва закінчила 1 особа.

В 2009 р. в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України проходили виробничу практику – 2 особи з НТУ «КПІ».

Показники забезпечення установи молодими (віком до 35 років) науковими працівниками наведені у формі , що додається.

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України проводились заходи, спрямовані на відновлення та активізацію роботи з науковою молоддю згідно з розпорядженням Президії НАН України (форма ). Зокрема:

В ЦДПІН НАН України діє науковий семінар для аспірантів за програмою, складеною провідними вченими, які проводять його за графіком — 2 рази на місяць. Відвідування семінару для аспірантів і молодих вчених обов’язкове і враховується при щорічній атестації. Результатом цієї роботи є друкування статей за темами дисертацій і їх виступи на семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводяться ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України або іншими науковими установами.

Щорічно проводяться академічні читання, присвячені пам’яті видатного вченого, засновника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, член-кор. НАН України Г.М.Доброва із залученням до участі молодих вчених і аспірантів ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, яка є своєрідним звітом науковців і аспірантів з наукової роботи за рік. Доповіді виступаючих на конференції співробітників і аспірантів вибірково друкуються в міжнародному науковому журналі «Наука та наукознавство» та «Проблеми науки».

14–19 вересня 2009 р. у м. Алушта проведені ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» та V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий і національний аспекти» на якому виступили з доповідями та повідомленнями науковці та аспіранти Центру.

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України діє постійна комісія по роботі з науковою молоддю на чолі з заступником директора з наукової роботи к.е.н. Кавуненко Л.П.. Комісія регулярно розглядає дисертаційні дослідження аспірантів та організовує методологічні семінари.

В поточному році на засіданні Вченої ради питання результативності наукової роботи молодих вчених розглядалися щоквартально.

Молоді вчені та аспіранти ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України постійно беруть участь у конкурсах на здобуття персональних стипендій для молодих вчених і премій імені видатних вчених. Зараз в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України працюють і вчаться 2 стипендіата Президента України і 3 стипендіата НАН України.

8. На 01.01.2010 р. за контрактом працює 33 особи, зокрема:

Назва посади

Кількість працівників

З них:

з них:

Працюють

за основним місцем

роботи

Працюють за сумісництвом

докторів наук

кандидатів наук

без вченого ступеню

Зав. відділом

3

2

1

3

Гол.наук.співроб.

1

1

1

Пр.наук.співроб.

5

3

2

2

3

Ст.наук.співроб.

15

14

1

13

2

Наук.співроб

5

5

5

Мол.наук.співроб.

3

3

3

Пров. інженер

1

1

1

ВСЬОГО:

33

6

17

10

27

6

9. За сумісництвом на 01.01.2010 р. в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України працює 24 осіб, зокрема:

Назва посади

Кількість працівників

З них:

З них:

Працюють за контрактом

докторів наук

кандидатів наук

без вченого ступеню

Зав. відділом

Заст. зав. відділом

Гол.наук.співроб.

2

2

1

Пр. наук.співроб.

5

5

3

Ст.наук.співроб.

9

9

2

Наук.співроб.

2

2

Мол.наук.співроб.

Інж. 1 кат.

5

5

Технік 1 кат.

1

1

ВСЬОГО:

24

7

9

8

6

10. В поточному році працівників, які звільнені у зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон не має.

11. Дані про наукових пенсіонерів, які працюють в установі за контрактом та наукових працівників, яким призначено пенсію у 2009 р. згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наведені у відповідному додатку.

12. У звітному році були нагороджені:

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України д.е.н., проф. Маліцький Борис Антонович.

Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» заступник директора з наукової роботи д.е.н., проф. Соловйов В’ячеслав Павлович.

Премією Національної академії наук України, Національної академії наук Білорусії та Національної академії наук Молдови завідувач МГЛ д.е.н., с.н.с. Попович Олександр Сергійович.

Подякою Ради національної безпеки і оборони України директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України д.е.н., проф. Маліцький Борис Антонович.

У додатках до звіту додаються:

1. Звіт за формою (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).

2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма ).

3. Контрольний список наукових працівників установи.

4. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та у звітному періоді.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

З метою забезпечення матеріально-технічної бази досліджень у звітному році було закуплено комп’ютерної та офісної техніки:

- за кошти загального бюджету на суму 6,4 тис. грн.;

- за кошти спеціального фонду державного бюджету 0,0 тис. грн.

Безоплатно через ДУМТЗ НАН України отримано комп’ютерну техніку на суму 6,1 тис.грн. Отже, загальний обсяг придбання комп’ютерної та офісної техніки здійснено на суму 12,5 тис. грн.

Дані про закупівлі у звітному році персональних обчислювальних машин наведені у формі , що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України проводиться робота через мережу Інтернет з міжнародними базами даних, налагоджено обмін інформацією з провідними центрами світу, що дозволяє вченим ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України користуватися в своїх дослідженнях міжнародним досвідом з питань економіки, науки та інновацій. В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України працює локальна мережа Інтранет.

В рамках Тематичного Контактного Пункту Дослідницьких Програм Європейського Союзу підготовлені та розміщені інформаційні матеріали за тематичними напрямами на веб-сайті Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України: www.nas.gov.ua/ciptt/eu .

Дані про стан забезпечення ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України комп’ютерними засобами, програмними продуктами, наявність та використання локальних і глобальних комп’ютерних мереж, телекомунікаційних пакетів містяться у копії «Звіту про наявність обчислювальної техніки», який надсилається до Держкомстандарту України за формою № 2-інформатика.

Дані про наявність та використання електронних та інформаційних ресурсів містяться у формі , що додається.

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, в т.ч. в електронній формі наведений у додатках (форма ).

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в 2009 році участі в роботі центрів колективного користування не брав. Центрів колективного користування науковими приладами в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України немає. Відповідно, форма XVI не додається.

XVIІ. Заключна частина

В звітному періоді недостатньо використано творчі можливості науковців ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в зв’язку з наявністю окремих труднощів і недоліків в роботі колективу. Зокрема, це стосується певної обмеженості доступу до сучасних зарубіжних інформаційних джерел, недостатності фінансового забезпечення для проведення соціологічних досліджень та організації моніторингу науково-технічного розвитку на основі експертних оцінок. Особливо загострилось питання фінансування видавничої діяльності, зокрема, видання додатку до журналу «Наука та наукознавство» матеріали Добровської конференції. Гострою проблемою для ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України залишається нестача робочих приміщень та нестача коштів для забезпечення надбавок за вчене звання та науковий ступінь.

В наступному році передбачається здійснити заходи, які мають сприяти подоланню вказаних труднощів, зокрема активна участь у конкурсах проектів наукових робіт, поліпшенню якості кадрового потенціалу, створенню більш сприятливих умов для підвищення його ефективності.

Для ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України залишається актуальним питання якісного оновлення складу науковців за рахунок підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури, а також посилення співробітництва фахівців ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України з вітчизняними та зарубіжними науковцями.

Форма V-1 (Додаток до розділу . Координація наукової діяльності)

Окремі чисельні показники співпраці з вищими навчальними закладами і установами Міністерства освіти і науки України (МОН України)

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та вищими навчальними закладами:

загальна їх кількість на 01.01.2010

5

укладених у звітному році

1

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)

Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:

філій кафедр

загальна їх кількість на 01.01.2010

1

створених у звітному році

_____________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)

Факультетів

загальна їх кількість на 01.01.2010

створених у звітному році

_____________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)

Лабораторій

загальна їх кількість на 01.01.2010

1

створених у звітному році

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)

інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)

загальна їх кількість на 01.01.2010

1

створених у звітному році

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього

у тому числі:

тем НДР

проектів Державного фонду фундаментальних досліджень

-

проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями (фондами)

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в системі освіти, всього

11

у тому числі:

академіків НАН України

членів-кореспондентів НАН України

очолюють:

кафедри

факультети

Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах

3

Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи

Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі

2

Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій

Кількість опублікованих у звітному році:

підручників для вищої та

1

середньої школи

навчальних посібників для вищої та

середньої школи

Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і установ МОН України, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі

Кількість аспірантів-цільовиків та

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за направленням вищого навчального закладу, установи МОН України

Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних закладів та установ МОН України, прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності

5

Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього

5

у тому числі:

на здобуття докторського ступеня

на здобуття кандидатського ступеня

5

Форма VIII-1 (Додаток до розділу . Видавнича діяльність)

Монографії

Підручники, довідники, науково-популярна література, кількість

Опубліковані брошури, рекомендації, методики

Статті, кількість

Тези, кіль-кість

Кількість

Обсяг (обл.-вид. арк.)

в вітчизняних виданнях

в зарубіжних виданнях

в пре­прин­тах

1

2

3

4

5

6

7

8

10

140,15

2

1

169

18

-

32

Форма VIII-2 (Додаток до розділу . Видавнича діяльність)

Видавництво «Наукова думка»

Видавничий дім «Академперіодика»

Інші видавництва

Поза видавництвами

Зарубіжні
видавництва

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

-

-

1

26,77

9

113,38

-

-

-

-

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу . Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво)

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

Проводилась робота за темами

Виїзди за кордон

Прийнято закордонних вчених та спеціалістів

Прямі зв’язки з закордонними партнерами (кількість)

За прямими міжінститутськими угодами

За безвалютним обміном

Загальна кількість

Почато в 2009 р.

Загальна кількість виїздів

Загальна кількість осіб

Загальна кількість відряджень

Загальна кількість осіб

Загальна кількість

По безвалютному обміну

Угоди

Спільні лабораторії

Спільні групи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

-

-

22

11

6

-

1

-

-

Статистичні дані про міжнародну діяльність у станови навести за формою ІХ-1.

Участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів тощо

Участь у роботі міжнародних організацій, комісій, редакцій тощо

Публікації та лекційна діяльність за кордоном

Міжнародні відзнаки українських учених

Гранти

За кордоном

На території України

Загальна кількість

Монографії

Статті

Лекції

Виступи на конференціях

Публікації тези

Загальна кількість

Отриманих у 2009 р.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

45

25

8

-

9

-

-

18

-

-

-

Форма IX-2 (Додаток до розділу . Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво)

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій

Джерело під­трим­ки (фонд, програма, органі­зація)

(назва укр. та англ. мовами)

Подані заявки (назва проекту, програма, номер)

Відібрані проекти (назва, програма, номер)

Український керівник проекту

Установи-партнери

Термін виконання

1

-

-

-

-

-

-

Форма ІХ-3 (Додаток до розділу . Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво)

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна (або країни, якщо робота виконується з декількома партнерами)

Угорщина

Установа-партнер

Інститут соціології Угорської академії наук

Тема співробітництва

(назва проекту)

Розробка прогнозних сценаріїв майбутнього розвитку науки

Форма співробітництва, в рамках якої виконується робота (угода, контракт, грант тощо)

Міжакадемічне співробітництво

Результати роботи у звітному році (стисло)

Участь в міжнародному семінарі, м. Будапешт, Угорщина. Пал Тамаш (Інститут соціології Угорщини) брав участь у Міжнародному симпозіумі «Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи», Київ, Україна

План співробітництва на наступний рік (стисло)

Підготувати спільний проект

Форма ХІ-3 (Додаток до розділу . Результати підприємницької діяльності)

Відомості

про результати спільної науково-технічної (іншої статутної) діяльності зі сторонніми організаціями

1. Організація, з якою ведеться спільна діяльність

Асоціація «Українська Федерація з інформатики та системного аналізу («УФІСА»). Поштова адреса: 03680, МСП, м.Київ-187, пр. Академіка Глушкова, 40, корп. 1, оф. 809.

Код ЄДРПОУ 16471150,

Р/р 26007012813229 в Укрексімбанку м.Києва, МФО 322313

Віце-президент – академік НАН України, проф. Палагін О.В.

2. Цілі та предмет спільної діяльності

Наукові дослідження в галузі інноваційного розвитку економіки України, розробка науково-методологічних засад та організаційних механізмів комерціалізації науково-технічних результатів, моделювання макроекономічних, соціальних та екологічних процесів, впровадження сучасних інформаційних технологій в народному господарстві.

3. Основні результати, отримані у 2009 році

У звітному році спільно з асоціацією «Українська Федерація з інформатики та системного аналізу («УФІСА»), Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова та холдингом «Інноваційно-Технологічна Група» розроблено концепцію, структуру, програмне та мережеве забезпечення «Віртуального науково-інноваційного центру». Проведено моніторинг декількох підприємств реального сектору економіки України.

Розроблено пропозиції та проведено перемовини щодо науково-технічної співпраці з науковими установами Суспільства Фраунгофера (Германія).

4. Належність прав авторства

Права на спільно виготовлену інтелектуальну продукцію належать авторам наукової розробки.

5. Порядок розподілу доходів та прибутку визначається Статутом асоціації «УФІСА» та Договором Засновників, до складу яких входить ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

6. Майно НАН України для цілей спільної діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України – асоціація «УФІСА» не використовувалося.


Форма XIІІ-3 (Додаток до розділу . Кадри)

Показники забезпечення ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (за станом на 31.12.2009 р.)

Молоді наукові працівники за посадами

Разом
молодих нау­ко­вих працівників, які обіймають наукові посади

В тому числі

Разом молодих працівників які обіймають посади інженерів та інших професіоналів

Серед них

Науково-керівний персонал

Головні наукові співробіт­ники

Провідні наукові співробітники

Старші наукові співробіт­ники

Наукові співробіт­ники

Молодші наукові співробіт­ники

Док­торів наук

Кандида­тів наук

Без ступеня

мають публікації у фахових виданнях

кандидатів наук

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

4

5

10

6

4

5

1

Доповнення до форми XIІІ-3

Докторанти віком до 35 років

Молоді наукові співробітники зазначеної установи НАН України, яких затверджено вченою радою здобувачами наукового ступеня доктора наук

Молоді наукові співробітники зазначеної установи НАН України, матеріали докторської дисертації яких прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада)

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Форма XIІІ-2 (Додаток до розділу . Кадри)

Окремі чисельні показники, які характеризують стан роботи з молодими
науковцями в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України

1.

Кількість молодих учених-стипендіатів Президента України

2

та НАН України, які працюють у науковій установі

3

2.

Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році отримували засновані в науковій установі, премії чи стипендії імені видатних учених-колишніх її співробітників

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(вказати назву премії чи стипендії та її розмір)

3.

Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році стали лауреатами премій, які призначені за досягнуті творчі здобутки (крім вищезазначених)

(вказати назву премії)

4.

Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році отримали інші форми адресної підтримки (які не підпали до вищезазначених)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказати назву форми адресної підтримки)

Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених і спеціалістів та

є .
(є/немає)

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді

є .
(є/немає)

Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих вчених тощо)

Семінари для аспірантів (2 рази на місяць);

Методологічні семінари Центру (1 раз в місяць);

Щорічна конференція «Добровські читання» (березень);

Третій всеукраїнський фестиваль науки, (14-16 травня)

Міжнародний симпозіум «Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи» (24-25 квітня);

XIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (15-19 вересня).

Результати: видання друкованих праць співробітників, докторантів та аспірантів за матеріалами заходів Центру

Додаток до розділу . Кадри. Дані про пенсіонерів, які вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Призначено наукову пенсію в 2009 році

Наукові пенсіонери, які працюють за контрактом на 31.12.09р.

Прізвище, ім’я, по батькові,

рік народження

Посада, науковий ступінь

Прізвище, ім’я, по батькові,

рік народження

Посада, науковий ступінь

Атаманенко Наталія Георгіївна, 1942

пров. інженер

Костюк Галина Георгіївна,1946

м.н.с.

Лобунець Людмила Григорівна, 1946

н.с.

Кухтенко Тетяна Олександрівна, 1942

н.с.

Хомич Юрій Адольфович, 1946

н.с.

Смирнова Тамара Михайлівна, 1948

н.с.

Щербань Тетяна Олександрівна, 1950

с.н.с., к.і.н., с.н.с.,

Левченко Олеся Григорівна, 1944

н.с.

Хорошева Світлана Андріанівна, 1939

с.н.с., к.т.н.,

Лобанова Людмила Сергіївна, 1941

с.н.с., к.е.н.

Заєць Роман Васильович, 1940

с.н.с., к.е.н., с.н.с.

Артемова Валентина Яківна, 1938

с.н.с., к.і.н., доц.

Денисюк Володимир Григорович, 1942

с.н.с., к.т.н., с.н.с.

Дембновецький Олег Федорович, 1933

с.н.с., к.б.н., с.н.с.

Колесов Леонід Васильович, 1920

с.н.с.

Етоков В’ячеслав Іванович, 1937

пр.н.с., к.ф.-м.н., с.н.с.

Храмов Юрій Олексійович, 1933

в.о.зав.від., д.ф.-м.н., проф.

Онопрієнко Валентин Іванович, 1939 р.

в.о. зав.від., д.філос.н., проф.

Етокова Віра Іванівна, 1944

м.н.с.

Рибачук Віктор Павлович, 1941

с.н.с., к.х.н.

Ісакова Ніна Борисівна, 1952

с.н.с., к.е.н., с.н.с.

Кавуненко Лідія Пилипівна, 1951

пр.н.с., к.е.н., с.н.с

Сенченко Василь Васильович, 1946

с.н.с., к.т.н.

Авілова Інна Михайлівна, 1949

с.н.с., к.х.н.

Атаманенко Наталія Георгіївна, 1942

пров. інженер

Лобунець Людмила Григорівна, 1946

н.с.

Хомич Юрій Адольфович, 1946

н.с.

Щербань Тетяна Олександрівна, 1950

с.н.с., к.і.н., с.н.с.,

Директор Центру

д.е.н., проф. Маліцький Б.А.

Форма № 1 (Додаток до розділу . Кадри)

План підготовки наукових кадрів в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

на 2010 рік

№ п/п

Прізвище та ініціали, рік народження

Спеціальність за переліком

Термін захисту дисертації (квартал)

1

2

3

4

І. Доктори наук

Саліхова О.Б. (1974)

08.00.03

IV

Сергієнко С.С.(1968)

07.00.07

IV

Романець О.В. (1972)

07.00.07

IV

Гамалія В.М. (1963)

07.00.07

IV

II. Кандидати наук

Вашуленко О.С. (1983)

08.00.03

І

Живага О.В. (1985)

07.00.07

IV

Полуянова Н.О. (1982)

07.00.07

IV

Нейкова І.С. (1984)

08.00.03

IV

Чехун В.О. (1982)

08.00.03

IV

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма № 2 (Додаток до розділу . Кадри)

План поповнення молодими фахівцями - випускниками вищих навчальних закладів та аспірантури в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

на 2010 рік

п/п

Прізвище та ініціали

Тип підготовки (аспірантура, магістратура тощо) та де проходив

Спеціальність за переліком

Час прийняття на роботу (квартал)

1

2

3

4

5

1

ЖИВАГА О.В. (1985)

аспірантура. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва ПАН України

07.00.07

IV

3

НЕЙКОВА І.С. (1984)

аспірантура. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва ПАН України

08.00.03

IV

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма № 3 (Додаток до розділу . Кадри)

План підготовки наукових кадрів в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України на 2010 — 2014 роки

Роки планування

2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

I. Доктори наук

Всього:

8

2

1

1

2

2

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки

4

1

1

-

1

1

2. Удосконалення соціально-економічного та організа­ційного меха­нізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн

4

1

-

1

1

1

3. Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України

-

-

-

-

-

II. Кандидати наук

Всього:

21

4

6

4

3

4

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки

6

1

1

2

1

1

2. Удосконалення соціально-економічного та організа­ційного меха­нізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн

15

3

5

2

2

3

3. Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України

-

-

-

-

-

-

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма № 4 (Додаток до розділу . Кадри)

План поповнення молодими фахівцями – випускниками вищих навчальних закладів та аспірантури в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

на 2010 — 2014 роки

Роки планування

2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

I. Випускники вищих навчальних закладів

Всього:

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. _________________

2. _________________

3.__________________

II. Випускники аспірантури

Всього:

24

5

5

4

5

5

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки

8

1

1

2

2

2

2. Удосконалення соціально-економічного та організа­ційного меха­нізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн

9

1

1

1

3

3

3. Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України

-

-

-

-

-

-

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма 1-к (Додаток до розділу . Кадри)

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва Національної академії наук України за 2008 рік

01032, Київ-32, бульвар Т.Шевченко, 60

Назва посади

Разом

працівників

спискового

складу, які

вважаються на

основній роботі

За віком

За освітою

З гр.1-

жінок

Прийнято

в звіт-ному

році пра- цівників

Вибулов

звітному

році пра- цівників

З

гр.1 –

кандидатів

наук

З гр.1-

докторів наук

Працюють за

контрактом за основним

місцем роботи

до 35

років

50 років і старші

з них

пенсійного

віку

вища

середня

спеці-альна

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разом

працівників, які займають посади керівників та спеціалістів

77

16

41

35

72

1

47

2

3

33

8

27

в т.ч. керівників

з них:

11

1

9

7

10

-

3

-

-

2

6

3

03

Директор

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

04

Заст.дир. з заг. пит.

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

06

Зас.дир. з наук.р.

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

07

Вчений секретар

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

08

Зав.наук. від.

4

-

4

3

4

-

-

-

-

1

3

3

09

Зав.наук.лабор.

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

12

Кер.АУП та їх заст.

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

14

Головний бух.

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Назва посади

Разом

працівників

спискового

складу, які

вважаються на

основній роботі

За віком

За освітою

З гр.1-

жінок

Прийнято

в звіт-ному

році пра- цівників

Вибуло

в

звітному

році пра- цівників

З

гр.1 –

кандидатів

наук

З гр.1-

докторів наук

Працюють за

контрактом за основним

місцем роботи

до 35

років

50 років і старші

з них

пенсійного

віку

вища

середня

спеці-альна

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

в т.ч. спеціалістів

з них:

66

61

15

13

32

30

28

27

62

58

1

1

44

40

2

2

3

3

31

31

2

2

24

24

19

Голов. наук.спів.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Пров.наук.спів.

4

-

3

2

4

-

2

1

-

3

1

2

21

Старш.наук.спів.

21

-

14

13

21

-

13

1

-

19

1

13

22

Наук. співроб.

17

5

6

5

17

-

11

-

1

7

-

5

23

Мол.наук.спів.

10

5

3

3

10

-

8

-

2

2

-

3

23а

Пров. інженери

6

1

4

4

6

-

5

-

-

-

-

1

25

Інженери

2

2

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

26

Техніки

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Спец.АУП. Всього:

5

2

2

1

4

-

4

-

-

-

-

-

39

Інженери

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

41

Бухгалтери

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

43

Техніки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Інщі спеціалісти

3

1

1

1

3

-

2

-

-

-

-

-

Докторів

8

-

1

5

8

-

1

1

-

-

8

2

Кандидатів

33

7

18

15

33

-

21

3

2

33

-

14

Довідка: Чисельність всіх працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2009 року 78 особи.

Директор Центру

д.е.н., проф. Маліцький Б.А.

Виконала Тимофеєва О.О. тел.486-7142

Форма XIІІ-1 (Додаток до розділу . Кадри)

Д О В І Д К А

про чисельний і віковий склад наукових працівників

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2010 р.

№№

п/п

Найменування показників

Одиниця вимірю,вання

Всього

по комплексу

У тому числі:

інститут

дослідно-виробнича база

(ДЗ, ЕВ, НТЦ)

1

2

3

4

5

6

1.

Загальна чисельність працівників за основним місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2009р.

у т.ч. жінок

чол.

78

47

2.

Чисельність наукових працівників (без сумісників) за контрольним списком на кінець року (у т.ч. жінок)

чол.

% до п.1

66/39

84,0/49,0

3.

Середній вік наукових працівників

середн. вік

сума літ/чол

51,7

3414/66

з н и х

а/. за ступенем:

3.1

доктора наук (без членів НАН України)

середн. вік

сума літ/чол

62,6

438/7

3.2

кандидата наук

середн. вік

сума літ/чол

50,6

1621/32

б/. за посадами:

3.3

науково-керівний склад

середн. вік

сума літ/чол

60,9

487/8

в т.ч. зав.відділами

середн. вік

сума літ/чол

65,0

390/6

3.4

головні наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

3.5

провідні наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

56,7

170/3

3.6

старші наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

58,3

1165/20

3.7

наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

46,8

842/18

3.8

молодші наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

42,6

511/12

3.9

інші наукові співробітники

(головні,провідні і інш.спеціалісти)

середн. вік

сума літ/чол

61,0

305/5

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, прийнятих на роботу за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2010 р. (Додаток до розділу . Кадри)

Прізвище, ім`я,

по-батькові

Відділ, посада на яку прийнятий(а)

Вчене звання, вчений ступінь

Підстава прийняття на роботу

Останнє місце роботи,

посада

ГАМАЛІЯ Віра Миколаївна

Відділ №1 с.н.с.

к.і.н.

Наказ №110 від 31.08.2009 р.

Докторант ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України

ГОЛОВАТЮК Василь Михайлович

Відділ №4 пр.н.с.

к.е.н., с.н.с.

Наказ №109 від 31.08.2009 р.

Докторант ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, вибулих за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2010 р. (Додаток до розділу . Кадри)

Прізвище, ім`я,

по батькові

Відділ,
посада

Вчене звання, вчений ступінь

Підстава звільнення з роботи

Формулювання наказу

про звільнення, причина звільнення

КАБАЦЬКИЙ Євген Олександрович

Відділ №4, м.н.с.

Наказ №227 від 30.12.2008 р.

У зв’язку з закінченням терміну дії контракту

КЛИМЕНКО Людмила Олександрівна

Відділ №1,

н.с.

к.і.н.

Наказ №112

від 09.09.2009 р.

За власним бажанням

РОМАНОВ

Костянтин Костянтинович

Відділ №6,

м.н.с.

Наказ №154

від 08.12.2009 р

За власним бажанням

Контрольний список наукових працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2009 pоку (Додаток до розділу . Кадри)

п/п

Пpiзвище, iм'я,

по батьковi

Рiк, дата наpод­ження

Посада, яку займає (додатково вказати "без оплати", в.о.)

Вчений ступiнь

Вчене звання

Шифp i найменування спецiальностi

по якiй пpацює в цей час

Дата останнього обpання на посаду

або за конкуpсом

Кеpiвництво аспipантами або пошукувачами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МАЛІЦЬКИЙ

Борис

Антонович

02.02.1942

директор

д.е.н.

проф.

08.00.03 – економіка та управлін­ня національним господарством

07.00.07 – iсторiя науки і техніки

Постанова Пpезидiї НАН Укpаїни № 146 від 17.05.06 р.

1 докторант

СОЛОВЙОВ

В'ячеслав Павлович

14.10.1941

заступник диpектоpа з наукової pоботи

д.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 67 від 08.08.01 §1

4 аспipанти

КРАСОВСЬКА

Ольга Володимирівна

13.11.1977

вчений секретар

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 203 вiд 21.12.04

1. ВIДДIЛ IСТОРIЇ НАУКИ і ТЕХНІКИ (№ 1)

ХРАМОВ

Юpiй Олексiйович

14.05.1933

завідувач вiддiлу контракт

д.ф.-м.н.

проф.

07.00.07

Наказ № 99 вiд 02.06.03

1 аспipант

2 докторанти

ГАРМАСАР

Валентина Григорівна

05.09.1969

старший наук.співроб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ 152 від 07.11.05

ГАМАЛІЯ Віра Миколаївна

17.03.1963

старший наук.співроб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ 110 від 31.08.09

ГОРОХОВАТСЬКА

Ольга Ярославна

наук.спiвpоб. сумісник

07.00.07

Наказ 130 від 14.11.02

ДУПЛЕНКО

Юрій Костянтинович

пров.наук.співроб.

сумісник, контракт

д.м.н.

проф.

07.00.07

Наказ № 112 від 27.11.00

1 докторант

ЗВОНКОВА

Галина Леонідівна

01.11.1971

наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 152 від 07.11.05

КОСТЮК

Галина Георгіївна

11.04.1946

мол.наук.співроб.

контракт

07.00.07

Наказ № 201 вiд 06.11.03

МУШКАЛО

Юрій Ігорович

09.04.1967

наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 85 вiд 25.06.08

ПАВЛЕНКО

Юрій Віталійович

пров.наук.співроб.

сумісник, без оплати

д.філос.н.

07.00.07

Наказ № 2 від 04.01.00

ЛИТВИНКО

Алла Степанівна

31.03.1964

ст.наук.спiвpоб.

к.ф.-м.н.

с.н.с.

07.00.07

Наказ № 135 вiд 30.08.06

1 аспipант

ПИЛИПЧУК

Оксана Олегівна

06.04.1978

наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 19 вiд 30.01.07

РОМАНЕЦЬ

Ореста Володимирівна

17.11.1972

с.н.с., контракт

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 142 від 12.09.08

КОЛТАЧИХІНА

Оксана Юріївна

13.06.1981

наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 84 вiд 25.06.08

ХОРОШЕВА

Свiтлана Андpiанiвна

22.12.1939

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.т.н

07.00.07

Наказ № 190 вiд 16.10.03

ГЛЄБОВА

Анастасія Миколаївна

10.03.1956

с.н.с.

.к.і.н.

07.00.07

Наказ № 117 від 31.08.05

ЛУГОВСЬКИЙ

Олександр Григорович

30.06.1951

наук.спiвpоб.

.к.і.н.

07.00.07

Наказ № 85 від 25.06.08

КУХТА

Лариса Костянтинівна

06.01.1947

провідний інженер

07.00.07

Наказ № 114 від 29.11.2000

2. ВIДДIЛ МЕТОДОЛОГIЇ I СОЦIОЛОГIЇ НАУКИ (№ 2)

ОНОПРIЄНКО

Валентин Iванович

02.04.1939

зав. вiддiлу

контракт

д.фiлос.н.

пpоф.

07.00.07;

08.00.03

Наказ № 12 вiд 12.02.02

1 аспірант

БЄССАЛОВА

Тетяна Володимиpiна

11.11.1962

ст.наук. спiвpоб.

к.i.н.

07.00.07

Наказ № 152 вiд 07.11.05

БЛАЖЕВИЧ

Наталія Олександрівна

09.11.1982

мол.наук.співроб.

07.00.07

Наказ № 181 § 1 від 29.10.08

ПИЛИПЕНКО

Олександр Павлович

02.03.1958

наук.спiвpоб.

07.00.07

Наказ № 8 вiд 17.01.00

РИЖКО

Лариса Володимірівна

14.03.1966

пр.наук.співроб.

д.філос.н.

с.н.с.

07.00.07

Наказ № 113 від 16.07.07

ЩЕРБАНЬ

Тетяна Олександpiвна

21.12.1950

ст.наук. спiвpоб.

к.i.н.

с.н.с.

07.00.07

Наказ № 40 вiд 24.06.96

ЄРЕМЕНКО

Людмила Іванівна

17.04.1945

провідний інженер

07.00.07

Наказ № 40 від 24.06.1996

ЧИРКОВ

Володимир Григорович

гол.наук.співроб.

сумісник, контракт

д.е.н.

доцент

08.00.03

Наказ № 162 від 28.12.03

1 аспірант

3. ВIДДIЛ СИСТЕМНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ (№ 3)

ЄГОРОВ

Ігор Юpiєвич

03.06.1958

зав.відділу

д.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 6 вiд 17.01.02

1 аспірант

БУЛКІН

Ігор Олексійович

01.07.1972

ст.наук. співроб.

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 75 від 29.08.01 §2

ГОНЧАРОВА

Тетяна Віталіївна

04.02.1962

наук.співроб.

08.00.03

Наказ №30 від 01.04.02

ГРИГА

Віталій Юрійович

10.09.1980

наук.співроб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 85 вiд 25.06.08

ЗАЄЦЬ

Роман Васильович

05.09.1940

ст.наук. співроб.

контракт

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ №51 від 09.01.04

IСАКОВА

Нiна Боpисiвна

12.09.1952

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н.

08.00.03

Наказ №193 від 31.10.07

1 аспірант

КАВУНЕНКО

Лідія Пилипiвна

11.10.1951

пр.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 44 вiд 19.03.07

3 аспиранти

ЛЕВЧЕНКО

Олеся Гpигоpiвна

01.01.1944

наук. спiвpоб.

контракт

08.00.03

Наказ № 100 від 12.08.04

ЛОБАНОВА

Людмила Сергіївна

12.04.1941

ст.наук.співроб.

контракт

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 148 п.1 вiд 12.10.04

1 аспірант

ЧЕХУН

Всеволод Олегович

06.10.1982

мол.наук.співроб. контракт

08.00.03

Наказ № 181 § 2 від 29.10.08

КОСТРИЦЯ

Олена Петрівна

06.07.1978

провідний інженер

08.00.03

Наказ № 196 від 31.10.07

4. ВIДДIЛ ПРОБЛЕМ IННОВАЦIЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ (№ 4)

СОЛОВЙОВ

В'ячеслав Павлович

завiдувач вiддiлу

д.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 40 від 24.06.96

АРТЕМОВА

Валентина Яківна

17.10.1938

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.і.н.

доцент

08.00.03

Наказ № 188 від 03.10.03

ГОЛОВАТЮК

Василь Михайлович

24.09.1951

пpов.наук.спiвpоб

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 109 від 31.08.09

ДЕНИСЮК

Володимир Антонович

02.01.1942

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.т.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ №188 від 03.10.03

1 аспірант

КАЗЬМІНА

Олена Павлівна

05.12.1981

мол.наук.спiвpоб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 85 вiд 25.06.08

КАЛIТИЧ

Георгій Іллiч

пpов.наук.спiвpоб

сумісник, контракт

д.е.н.

проф.

08.00.03

Наказ № 40 вiд 24.06.96

КИЯК

Богдан Романович

пров.наук.співроб.

сумісник, без оплати

д.е.н.

08.00.03

Наказ № 48 від 29.06.00

КОТ

Ольга Вікторівна

17.07.1974

наук.спiвpоб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 85 вiд 25.06.08

КЛИМЕНКО

Неля Валеріївна

08.07.1960

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ № 179 від 19.10.07

ЛАПОВСЬКИЙ

Дмитро Михайлович

20.07.1976

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ №103 від 09.11.01

СЕНЧЕНКО

Василь Васильович

26.07.1946

ст.наук.співроб.

контракт

к.т.н.

08.00.03

Наказ №58 від 17.04.07

ТЕРЕХОВ

Віктор Іванович

пр.наук.співроб.

сумісник

д.е.н.

проф.

08.00.03

Наказ № 15 від 22.02.99

ШКВОРЕЦЬ

Юрій Филимонович

пр.наук.співроб.

сумісник, контракт

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 83 від 24.06.08

ЯЦКОВ

Василь Семенович

пров.наук.співроб.

сумісник, контракт

д.е.н.

проф.

08.00.03

Наказ № 148 §2 від 12.10.04

5. МІЖГАЛУЗЕВА ЛАБОРАТОРIЯ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОПОВИЧ Олександр Сергійович

21.08.1939

зав.лабораторією

д.е.н

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 44 від 29.06.00

1 аспірант

БОГОРОШ

Олександр

Терентійович

гол.наук.співроб.

сумісник

д.т.н.

проф.

08.00.03

Наказ № 44 §1від 29.06.00

МЕХ

Олег Андрійович

24.10.1973

ст.наук.спiвpоб.

д.е.н.

08.00.03

Наказ № 141 §2 від 31.08.07

ЧЕРВІНСЬКА

Тетяна Михайлівна

29.11.1981

мол.наук.співроб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 184 §2 від 24.10.07

ВЕЛЕНТЕЙЧИК

Тетяна Миколаївна

02.08.1968

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ № 85 вiд 25.06.08

ОНОПРІЄНКО

Михайло Валентинович

11.03.1980

наук. співроб

к.філос.н.

08.00.03

Наказ № 148 від 15.09.06

6. ВIДДIЛ ПРОБЛЕМ ДIЯЛЬНОСТI I СТРАТЕГIЇ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (№ 6)

ГРАЧОВ

Олег Олексійович

27.08.1950

в.о. зав. відділу,

контракт

к.т.н.

08.00.03

Наказ № 144 вiд 15.09.08

АВІЛОВА

Інна Михайлівна

31.10.1949

ст.наук. спiвpоб.

контракт

к.х.н.

08.00.03

Наказ № 195 вiд 26.11.08

БОГДАНОВ

В`ячеслав Леонідович

пров. наук.співроб.

сумісник

к.ф.-м.н.

08.00.03

Наказ № 139 вiд 01.10.04

ВІДЕНІНА

Неллі Григорівна

11.01.1937

ст.наук.співроб.

к.і.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 159 вiд 07.11.05

ГАЛУЗІНСЬКА

Вікторія Семенівна

04.08.1941

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ №30 вiд 01.04.02

ГОЛОВАЩЕНКО

Леоніда Романовна

15.02.1964

наук.співроб.

08.00.03

Наказ № 85 вiд 25.06.08

ДЕМБНОВЕЦЬКИЙ

Олег Федорович

06.09.1933

ст.наук.співроб.,

контракт

к.б.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ №85 §1 вiд 01.07.04

ЕТОКОВ

В’ячеслав Іванович

26.12.1937

пров.наук. спiвpоб.,

контракт

к.ф.-м.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 4 п.1 від 09.01.04

ЗОЛОТАРЬОВ

Руслан Олександpович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф.-м.н.

08.00.03

Наказ № 40 від 24.06.96

КАПИЦА

Юрій Михайлович

ст.наук. спiвpоб.

сумісник, контракт

к.г.-м.н.

08.00.03

Наказ № 162 від 28.12.02

КОВАЛЬЧУК

Лариса Валентинівна

наук. спiвpоб.

сумiсник

08.00.03

Наказ № 214 від 26.11.03

КОЛЕСОВ

Леонід Васильович

28.06.1920

ст.наук. спiвpоб., контракт

08.00.03

Наказ № 4 §2 від 09.01.04

КУХТЕНКО

Тетяна Олександрівна

01.11.1942

наук. спiвpоб.

контракт

Наказ № 4 §3 від 09.01.04

ЛОБУНЕЦЬ

Людмила Григорівна

19.01.1946

наук. співроб.

08.00.03

Наказ № 157 від 21.10.04

МАКАРОВ

Ігор Леонідович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф.н.

08.00.03

Наказ № 20 від 03.06.97

МІЩУК

Олег Михайлович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф-м.н.

08.00.03

Наказ № 81 від 31.07.02

РИБАЧУК

Віктор Павлович

25.06.1941

ст.наук. спiвpоб.

контракт

к.х.н.

08.00.03

Наказ №190 від 26.10.06

РУДИЙ

Роман Богданович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.х.н.

08.00.03

Наказ № 78 від 14.11.96

СМИРНОВА

Тамаpа Михайлiвна

22.05.1948

наук.співроб.

контракт

08.00.03

Наказ № 85 п.2 від 01.07.04

ХІДЕКЕЛІ

Аркадій Володимирович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.і.н.

08.00.03

Наказ № 79 від 03.11.99

ХОМИЧ

Юрій Адольфович

31.10.1946

наук. співроб.

08.00.03

Наказ № 152 від 07.11.05

ХОМЕНКО

Людмила Олександрівна

20.02.1944

наук. співроб.

08.00.03

Наказ № 152 від 07.11.05

ЦИБАНЬ

Валеpiй Олексiйович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.т.н.

08.00.03

Наказ № 40 від 24.06.96

ШЕВЧЕНКО

Микола Миколайович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф.-м.н.

08.00.03

Наказ № 10 від 26.01.00

ЕТОКОВА

Віра Іванівна

06.03.1944

мол..наук.співроб.

контракт

08.00.03

Наказ № 148 від 03.11.05

АТАМАНЕНКО

Наталія Георгіївна

20.01.1942

провідний інженер

08.00.03

Наказ № 85 від 16.06.93

ДОНЕЦЬ Федір Дмитрович

13.09.1938

провідний інженер

08.00.03

Наказ № 119 від 27.06.03

ПРИМАЧЕНКО

Світлана Іванівна

06.02.1963

провідний інженер

08.00.03

Наказ № 3 від 05.01.94

Директора Центру

д.е.н., проф. Б.А.Маліцький

Виконавець:

Начальник ВК та аспірантури О.О.Тимофеєва

тел.486-71-42

Форма XІV-3 (Додаток до розділу . Розвиток матеріально-технічної бази досліджень)

п/п

Джерела придбання ПЕОМ

Кількість (шт.)

Вартість закупівлі

(тис. грн.)

1

Загальний фонд Держбюджету,

2

6,4

2

в т.ч. через ДУМТЗ НАН України

1

6,1

3

Спеціальний фонд Держбюджету

-

-

Разом:

3

12,5

Форма ХV-1 (Додаток до розділу . Стан інформатизації установи)

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник , науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)

Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об’єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об’єктів

Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об’ємні просторові та/або часові параметри), стандарти тощо

Цифрові адреси ресурсів до яких є телекомутаційний доступ

1

2

3

4

5

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

Веб-сторінка

Інформація про ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

-

Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник , науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)

Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об’єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об’єктів

Цифрові адреси ресурсів

1

2

3

4

-

-

-

-

Форма XV-2 (Додаток до розділу . Стан інформатизації установи)

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,

що передплачуються установою

Назва наукового журналу

Видавець

Кількість примірників, що передплачуються

Форма

(паперова чи електронна)

Вартість річної передпла(грн.)

1

2

3

4

5

6

Вітчизняні наукові журнали

1

Економіка України

«Преса України» Київ

1

паперова

373,20

2

Вісник НАН

Видавничий дім «Академперіодика»

1

паперова

193,20

3

Науковий світ

Редакція журналу «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України»

1

паперова

61,20

4

Економіка і прогнозування

«Фенікс» УАННП

1

паперова

61,04

5

Економіст

Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності

1

паперова

257,16

6

Регіональна економіка

Поліграфічний центр «ДПА ДРУК»

1

паперова

147,68

7

Наука та інновації

Видавничий дім «Академперіодика»

1

паперова

159,54

8

Науково-технічна інформація

Видавничо-поліграфічние видання УкрІНТЕІ

1

104,40

9

Економіка та держава

ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

1

паперова

491,16

10

Економіка і регіон

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

1

паперова

Зарубіжні наукові журнали

1

Проблемы прогнозирования

(Россия)

Международная академическая издательская компания «Наука/Интерпериодика»

1

паперова

170,00

2

Наука в России

«Наука» Международная академическая издательская компания «Наука/Интерпериодика»

1

паперова

1302,95

3

Весник РАН

(Россия)

«Наука» Международная академическая издательская компания «Наука/Интерпериодика»

1

паперова

1963,12

4

Науковедение

Институт научной информации по общественным наукам РАН

1

паперова

1532,20

Форма №2 - інформатика (Додаток до розділу . Стан інформатизації установи)

Звітні форми для інформаційної бази з питань міжнародної діяльності

згідно з розпорядженням Президії НАН України від 10.07.97 № 1124

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Російського науково-дослідного інституту економіки, політики і права в науково-технічній сфері

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Євген Семенов, директор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Російського науково-дослідного інституту економіки, політики і права в науково-технічній сфері

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці у контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти».

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.2

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Підготовка спільного проекту, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Наукова рада Національного інституту з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Нгуен Ван Хок, голова

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

В’єтнам, м.Ханой, Наукова рада Національного інституту з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці у контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти».

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Підготовка спільного проекту, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, м.н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Нгуен Хиу Хунг, завідувач відділу

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

В’єтнам, м.Ханой, Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці у контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти».

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Підготовка спільного проекту, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, м.н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Нгуен Мань Куан, заступник директора

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

В’єтнам, м.Ханой, Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці у контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти».

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Підготовка спільного проекту, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Май Ха, директор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

В’єтнам, м.Ханой, Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці у контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти».

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Підготовка спільного проекту, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Університет ім.Гумбольдта

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Фелікс Херрманн, науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Німеччина, м.Берлін, Університет ім.Гумбольдта

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.2

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

«Історія розвитку обчислювальної техніки в СРСР у 1950–1980 рр.»

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.2

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Одержання науково-технічної документації

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

Додаток. Публікації співробітників Центру

Статті у вітчизняних виданнях (169)

 1. Литвинко А.С. VII міжнародна молодіжна науково-практична конференція „Історія розвитку науки, техніки та освіти” // Наука та наукознавство. 2009. №2. С.119-121.

 2. Оноприенко В.И. А.Л.Яншин – С.И.Романовский: Переписка // Смирновский сборник – 2008. – М.: Фонд академика В.И.Смирнова, 2008. – С. 269-295 (не увійшла до попереднього звіту).

 3. Луговський О.Г. Академік В.Г. Пінчук: сторінки життя і творчості // Наука та наукознавство. – 2009. – № 2. – С. 75-85.

 4. Бессалова Т.В. Академічна наука і освіта: досвід співробітництва // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2008. – Вип.37. – С.15-20 (не увійшла до попереднього звіту).

 5. Гармасар В.Г. Альгологічні дослідження у Харківському університеті (60-ті рр. ХІХ ст. – 30-і рр. ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – К., 2009. – С. 40-49

 6. Лобанова Л.С. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції. // Вісник Національної академії наук України, №1, 2009р.

 7. Лобанова Л.С. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції// Бюлетень ВАК України №10, 2009р., с. 2-13 (передрук).

 8. Хоревін В.І. Біологічні журнали НАН України як індикатор розвитку наук про життя в Україні. // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С.142–157.

 9. Лобанова Л.С. Болонский процесс: докторские программы в европейских университетах. //Наука та наукознавство, №4, 2009

 10. Онопрієнко В.І. В.В.Ткаченко. Наука у суспільно-політичному дискурсі розвитку УРСР (20-30-ті роки ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2009. - № 4. – С. 218-222.

 11. Терехов В.І. Вдосконалення механізму впровадження лізингу в господарську діяльність країни // Вчені записки. – К.: КРОК, 2009. – Вип. 18. - С. 112-124.

 12. Исакова Н.Б. Вебизация инновационного пространства и передача технологий. Проблемы науки. – 2009. – 10. – С.2-6

 13. Грига В.Ю. Веб-сайты учреждений НАН Украины как показатель уровня информатизации и международной интеграции НАН Украины // Наука и науковедение 2009, - 1(63), с. 117-123

 14. Щербина С.В. Взаємодія малих і великих підприємств та інноваційний розвиток у перехідних економіках // Проблеми науки. – 2009. - №10. С.16-21

 15. Головатюк В.М., Соловйов В.П. Взаємозв’язки та структурованість показників інноваційного потенціалу. // Проблеми науки – 2009. - №11.

 16. Гамалія В.М. Вивчення бактеріальних хвороб рослин російськими та українськими вченими у 20-30-і роки ХХ ст. // Питання історії науки і техніки. – № 3 (7). – К., 2008. – С. 11-18 (не увійшла до попереднього звіту)

 17. Блажевич Н.О. Використання досвіду організації Сибірського відділення АН СРСР в АН України // Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки/ (Добровські читання, присвячені 90-річчю НАН України 12 березня 2008 р.) / Центр дослідж.наук.-техн.потенціалу та історії науки НАН України. К., 2009. - С.129-139. Деп. в ДНТБ України

 18. Єгоров І.Ю. Використання індикаторів європейського інноваційного табло для оцінки рівня науково-технічного та інноваційного розвитку України // Проблеми та перспективи входження України в Європейський інтеллектуальний простір. – зб. наук.- експерт. матеріалів/ наук. ред. Н.В. Грицяк.- К.:НІСД, 2008.- С.32-35 (не увійшла до попереднього звіту)

 19. Соловйов В.П., Головатюк В.М. Вимірювання інноваційного потенціалу в контексті формування стратегії розвитку підприємств // Механізм регулювання економіки. – №1 (39) . – 2009. – С. 102-111.

 20. Вашуленко О. Вікова структура кадрового потенціалу наукової системи України / // Наука та наукознавство. – 2009. – № 3. – С. 31-45.

 21. Щербань Т.О. Він прагнув до правди і свободи віри // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – - 2009. - Вип. 39.– С. 220-227.

 22. Бессалова Т.В. Внесок Ф.М.Колесси в розвиток українського музикознавства та етнографії // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2008. – Вип.36. – С.38-46 (не увійшла до попереднього звіту).

 23. Оноприенко В.И. Выдающийся геолог России. К 120-летию со дня рождения Б.Л.Личкова // Вестник РАН. – 2009. – Т. 79. - № 2. – С. 167-172.

 24. Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В. Г.М. Добров и вопросы преемственности в науковедении. – Наука и науковедение. - № 1, 2009. – с. 9-23.

 25. Денисюк В.А. Глобальная конкурентоспособность стран: дефиниции и методика анализа факторов. Материалы 14 международной научно-практической конференции по инновационной деятельности ( Алушта , 14-19 сентября 2009 г.).- С. 91-97.

 26. Лобунець Л.Г. Деякі результати кількісної оцінки результатів досліджень установ ВФТПЕ НАН України. – (Направлено до друку).

 27. Оноприенко В.И. Династия ученых: Чирвинские // Смирновский сборник – 2008. – М.: Фонд академика В.И.Смирнова, 2008. – С. 271-304 (не увійшла до попереднього звіту).

 28. Гамалія В.М. Діяльність Відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології ім. Д.К.Заболотного АН УРСР у повоєнний період (40-50-і роки ХХ ст.) // Питання історії науки і техніки. – № 5 (9). – К., 2009. – С. 19-26.

 29. Щербань Т.О. Діяльність вчених мистецтвознавців Українського наукового товариства // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – 2009. – Вип. 39. – С. 227-244.

 30. Гамалія В.М. Діяльність основоположника науки про бактеріози рослин в Україні І.Л.Сербінова (1872-1925) // Наука та наукознавство, 2009. – № 1(63). – С. 179-188.

 31. Гамалія В.М. До 150-річчя від дня народження М.Ф. Гамалії (1859-1949) // Наука та наукознавство, 2009. – № 2(64). – С. 66-75.

 32. Сергієнко С.С. До історії розвитку українського вулика // Вісник дніпропетровського університету. – Вип. 12. – 2009. – С. 112-130

 33. Булкін І.О., Денисюк В.А. До питання оцінювання наукоємності видів економічної діяльності. Ринкова економіка: сучасна теорія та практичне управління. Збірник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Т.12. вып.26, част.1.2009. – С. 54-65.

 34. Булкін І.О., Денисюк В.А. До питання оцінювання наукоємності видів економічної діяльності // Вісник Одеського університету, 2009, №12, С.85-97.

 35. Попович О.С. До питання про визначення стратегії інноваційного розвитку України // Наука та інновації. –2009. – т. 5. – № 3. – С. 57 – 71.

 36. Храмов Ю.О., Маліцький Б.А. Добров – учений та учитель. – Наука та наукознавство. – 2009. - №1. – С.2-8

 37. Гамалія В.М. Дослідження впливу фітогормонів на мікроорганізми вченими Київського університету та Інституту мікробіології АН України. – Вестник Нац. тех. ун-та „ХПИ”. – Сб. научн. трудов. – Тематич. выпуск „История науки и техники”. - №53. – Харків, 2008. – С. 26-33 (не увійшла до попереднього звіту).

 38. Гамалія В.М. Дослідження з мікології та фітопатології у Харківському університеті (ХІХ – поч. ХХ ст.) – Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Зб. наук. праць. – Серія «Історія та географія». Вип. 33. – Харків, 2008. – С. 89-96 (не увійшла до попереднього звіту).

 39. Рибачук В.П., Віденіна Н.Г. Дослідження України в Антарктиці: поточна бібліографія. Публікації 2007–2009 рр. // Укр. антаркт. журн. – 2009. – № 8. – С. 318–335.

 40. Рижко Л.В. Еволюція способів легітимації науки // Мультиверсум. Філософський альманах. – Київ, 2009. – Вип.

 41. Гармасар В.Г. Екологічні дослідження вчених НАН України в першій половині ХХ ст. // Вісник дніпропетровського університету: Серія історія і філософія науки і техніки. – Вип.18. – 2009. – С. 95-102

 42. Онопрієнко М. Етапи й напрями розвитку прикладних і технічних галузей НАН України // Вісник НАН України. – 2009. - № 1. С. 16-22.

 43. Онопрієнко В. Етос в науке в епоху змін // Вісник НАН України. – 2009. - № 6. – С. 58-61.

 44. Онопрієнко В. Ефект взаємодії (Реалії історичного партнерства академічних установ України та Росії) // Вісник НАН України. – 2008. - № 11. – С. 25-34 (не увійшла до попереднього звіту).

 45. Романець О.В. Євгенічні погляди С.А. Томіліна в контексті розвитку соціальної гігієни в України (20-ті рр. ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – 2009. – С. 195-205

 46. Саліхова О.Б. Європейська практика моніторингу високотехнологічної сфери та українські реалії. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 березня 2009 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ “КПІ”, 2009.-268 с

 47. Палагін О.В., Соловйов В.П., Сенченко В.В. Єдина національна система інформатизації України // Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті подолання світової фінансової кризи. – Київ – Симферопіль – Алушта. – 2009. - С. 196-201.

 48. Литвинко А.С. Життєвий та творчий шлях академіка Миколи Миколайовича Боголюбова (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. 2009. №3. С.66-79.

 49. Храмов Ю.О., Загородній А., Самійленко А. Життя, присвячене науці (до 100-річчя М.М.Боголюбова) // Вісник НАН України. – 2009. - №8. – С.35-41

 50. Щербань Т.О. З історії архівних установ України (Полтавська губернська вчена архівна комісія) // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – 2009. – Вип. 40. – С. 235-244.

 51. Щербань Т.О. З історії архівної справи України (Чернігівська губернська вчена архівна комісія) // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – Вип. 41. – С. 244-251.

 52. Колтачихіна О.Ю. Забутий фізик Бернацький Віктор Костянтинович // Наука та наукознавство. – 2009 – №1. – С. 85-91

 53. Храмова-Баранова О.Л. Зародження метрології як науки від Галілея і Ньютона // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К.,- Вип.40. – 2009. – С.230-235

 54. Литвинко А.С. Засідання республіканського семінару „Із історії академічної науки” // Наука та наукознавство. 2009. №2. С.121-122

 55. Гамалія В.М. Застосування антимікробних речовин біогенного походження в боротьбі з бактеріозами рослин // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.38. – К., 2009. – С. 30-45.

 56. Рижко Л.В. Знання та інформація: епістемологічна диспозиція // Наукові і освітянські методології та практики. – К.: ЦГО НАН України, 2009.

 57. Оноприенко В.И. Значимый результат в философии науки и методологии историко-научного исследования // Наука и науковедение. – 2009. - № 2. – С. 126-128.

 58. Оноприенко В.И. История Академии наук Украины в дневниках и письмах В.И.Вернадского // Наука и науковедение. – 2008. - № 4. – С. 19-31 (не увійшла до попереднього звіту).

 59. Дупленко Ю.К. Ібн Сіна – видатний лікар-енциклопедист // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність. Колективна монографія / За загальн. ред. проф. М.В..Попова. – К.: Вид. дім «Асканія». – 2009. – 376 с. (С. 111 – 139)

 60. Мех О.А. Інноваційні аспекти консолідації компаній фармацевтичної галузі: проблеми та перспективи // Проблеми науки. – 2009. – №4. – С.16–21.

 61. Кот О.В. Інноваційні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України // Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті подолання світової фінансової кризи. – Київ – Симферопіль – Алушта. – 2009. – С. 240-244.

 62. Мех О.А. Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством” / О.А. Мех. – К.: 2009. – 36 c.

 63. Онопрієнко В.І. Мех. О.А. Інноваційно-соціальні аспекти розвитку фармацевтичної галузі України // Наука та наукознавство. – 2009. - № 1. – С. 199-201.

 64. Калитич Г.І., Літош Г.М. Інформація в системі державного управління // Вісник УНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009 . - №107-108. – С. 66-68.

 65. Храмова-Баранова О.Л. Історія розвитку сертифікації // Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2009. – Історичні науки. – С. 18-22

 66. Сергієнко С.С. Історія становлення і розвитку Харківської дослідної станції бджільництва // Історія науки і бібліографії. – Вип. 32. – 2009. – С. 89-95

 67. Живага О. Історія українського науково-дослідного інституту педагогіки // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2009. - № 38. - С. 102-111.

 68. Булкин И.А. К вопросу об особенностях использования Классификации видов научно-технической деятельности (КВНТД) для анализа научно-технической деятельности в Украине // Проблеми науки, 2009, №11, С.21-26.

 69. Костюк Г.Г. К истории становлення терпентинной промышленности в Украине. – В кн..: Матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – Київ, 2009. – С. 78-80

 70. Попович А.С., Червинская Т.М. Как выживают две академии (сравнение основных статистических показателей эволюции РАН и НАН Украины). – Наука та наукознавство. – 2009. – № 3. – С. 3 – 10.

 71. Салихова Е.Б. Классификация сферы высоких технологий: альтернатива между секторальным и продуктовым методологическими подходами. Республика Беларусь в системе международных экономических отношений: Сборник материалов Международной научно-практич. конференции //Институт экономики НАН Беларуси.- Минск: Право и экономика. 2009. –С.190-194.

 72. Дупленко Ю.К. Классический университет вчера и сегодня: быть или казаться? // Наука та наукознавство. – 2009. - № 1. – С. 195 – 199

 73. Головатюк В.М., Соловйов В.П. Концепція моделі вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу // Проблеми науки. – 2009. - №9.

 74. Сенченко В.В., Бістрікер Е.З. Концепція побудови та функціонування типової інформаційно-аналітичної системи органів місцевого самоврядування України // Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті подолання світової фінансової кризи. – Київ – Симферопіль – Алушта. – 2009. - С. 411-416.

 75. Храмов Ю.О. Короткий огляд історії природознавства ХІХ ст. (світовий контекст) // Історія української культури: Т.4. В 2-х кн. – К.: Наук. думка, 2008. – Кн.1, С. 17-626

 76. Цибань В.О. Лауреати Золотої медалі імені В.І. Вернадського та премії імені видатних учених України НАН України 2008 року. – К.: Науково-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" НАН України", – 2008. – C. 26.

 77. Мех О.А. Макроекономічні аспекти розвитку фармацевтичної галузі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2009. – №1. – С.40–48.

 78. Дупленко Ю.К. Медицинская экология: этические аспекты // Журн. практичного лікаря. – 2009. – Ч. 1. – С. 44 – 47.

 79. Дупленко Ю.К. Медична наука та освіта // Історія української культури. У п’яти томах. Т.4, кн. 1. Українська культура першої половини ХІХ століття. Колективна монографія / Гол. ред. Г.А.Скрипник. – К.: Наук. думка. – 2009. – 998 с. (С. 688 – 702).

 80. Артемова В.Я., Блажевич Н.А. Международные научные связи АН УССР с научными учреждениями и центрами стран с высоким научно-техническим потенциалом (70-е годы 20 ст.) // Наука та наукознавство. -2009. - №3. – С. 105-115.

 81. Саліхова О.Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектору економіки України // Економіка та прогнозування. - 2009. - №3. -С.75-86.

 82. Храмова-Баранова О.Л. Метрологія і стандартизація на початку ХХ ст., сторінки історії // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К.,- Вип.38. – 2009. – С.243-249

 83. Хорошева С.А. Механіка // Історія української культури: Т.4. В 2-х кн. – К.: Наук. думка, 2008. – Кн.1, С. 635-649

 84. Щербань Т.О. Михайло Якович Калинович // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ, 2008.- Вип.34.-С. 232-240 (не увійшла до попереднього звіту)

 85. Артемова В.Я. Міжнародна науково програма ЮНЕСКО з геологічної кореляції: участь наукових установ і організацій України в її реалізації // Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки. – К.: ЦДПІН ім.. Г.М. Доброва НАН України, 2009. – С. 122-128.

 86. Онопрієнко М.В. Морально-ціннісні імперативи розвитку науки і техніки у філософії Г.Йонаса // Вісник Національного аваіційного університету. Філософія. Культурологія. – 2008. – Вип. 2 (8). – С. 48-51 (не увійшла до попереднього звіту).

 87. Соловйов В.П., Шаповал С.С. Наука как фактор синергетического развития системы образования Украины// Міжнародне науково-технічне співробітництво (Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 березня 2009. – К.: НТТУ «КПІ», 2009. – 268 с.

 88. Сергієнко С.С. Наукові дослідження і результати вчених харківської станції бджільництва. – В кн..: Матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – Київ, 2009. – С. 1-5

 89. Рыбачук В.П., Виденина Н.Г. Наукометрическое измерение научной деятельности Г.М. Доброва // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 24–43.

 90. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Наукометрическое измерение научной деятельности Г.М.Доброва. // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С.24–43.

 91. Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В. Научно-технологическая система Чехии: анализ трансформационных аспектов. – Наука и науковедение. - №4, 2009 .

 92. Соловйов В.П., Шовкалюк В.С., Єгоров С.А Національна мережа трансферу технологій: концепція та методологія// Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса. – Киев-Симферополь-Севастополь. 2009. – С. 25-28.

 93. Соловйов В.П. Національна стратегія інноваційного розвитку в глобалізованому світі: елементи концепції// Наука та інновації. - № 3 (т.5). – 2009. – С. 16-22.

 94. Булкин И.А. Некоторые особенности структурной динамики межсекторальных ресурсных потоков в научной системе Украины // Наука та наукознавство, 2009, №1, С.90-116.

 95. Булкин И.А. Некоторые проблемные области в использовании индикаторов Европейского инновационного табло при проектировании научно-технологической политики // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса (Материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности), Алушта, 2009., С.139-142.

 96. Калитич Г.І. Нові принципи гармонії інноваційного поступу //Матеріали конференції «Інформаційний потенціал».: УКРІНТЕІ, 2009. – С. 107-114.

 97. Попович А.С., Прокошин В.И. О динамике социального капитала науки в Украине и Беларуси // Наука и инновации (Минск) – 2009. № 3. – С. 59 – 62.

 98. Соловйов В.П. Організація управління об’єктами інфраструктури // Матеріали семінару «Організаційні форми управління інноваційними кластерами». – К.: МОН, GTZ. – 2009. (30.10.2009).

 99. Храмова-Баранова О.Л. Основні аспекти визначення стандартів в дизайні та екології культури // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К.,- Вип.39. – 2009. – С. 32-37

 100. Бессалова Т.В. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті розбудови інформаційного суспільства // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2009. – Вип.39. – С.2-11.

 101. Булкін І.О. Особливості використання дисциплінарних класифікацій для аналізу науково-технічної діяльності в Україні // Наука та наукознавство, 2008, №4. Додаток, с.27-32. (Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки) .К., 2009. - Рос.- Деп. в ДНТБ України.

 102. Грига В.Ю. Особливості НІС країн, що розвиваються // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в котнескте преодоления мирового финансового кризиса. Материалы 14-й международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта, 14-19 сентября 2009 г.). – ЦДПІН НАН України, 2009. –с.86-91

 103. Червінська Т.М. Особливості розвитку кадрового потенціалу сільськогосподарської науки // Наука та наукознавство. – 2008. – № 4. Додаток. – С. 84-91. – (Матеріали VІІІ Добровської конференції з наукознавства та історії науки). Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки НАН України. – Київ: 2009. – 9 с. – Бібліогр.: 4 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України.

 104. Грига В.Ю. Особливості формування національних інноваційних систем// Вісник НАН України. – №10. – 2009. –С.22-35

 105. Соловйов В.П. От инновационной стратегии к новым приоритетам социально-экономического развития// Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение (специализированный журнал для строителей, энергетиков, архитекторов и дизайнеров). - №3(4), сентябрь, 2009. – С. 10-13.

 106. Бойко О.М., Грига В.Ю., Красовська О.В. Оцінка вітчизняними підприємцями стану та перспектив розвитку венчурного фінансування ранніх стадій освоєння та створення нових технологій // Проблеми науки. – №5. – 2009. С.2-9.

 107. Храмова-Баранова О.Л. Передісторія сертифікації, її значення і формування законодавчої бази // Наука та наукознавство. – 2009. –№ 1. – С.173-179

 108. Оноприенко В.И. Передний край исследований: метафора и конструктивный смысл // Вісник Національного аваіційного університету. Філософія. Культурологія. – 2008. – Вип. 2 (8). – С. 18-22 (не увійшла до попереднього звіту).

 109. Денисюк В.А. Передовые производственные технологии: актуальность учета и использования в Украине. Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання: Тези доп. і повід. Міжнар. Наук. Практ. Конф. ( донецьк, 19-20 жовтн. 2009 р. ) в 2 т.. Т 1./НАН України. Ін-т. економіки промисл. Редкол.: О.І. Амоша ( відп. Ред) та ін. –Донецьк, 2009. - С. 215-218.

 110. Кот О.В. Передумови інноваційного розвитку аграрної сфери в радіоактивно забруднених регіонах // Матеріали VІІІ Добровської конференції з наукознавства та історії науки / Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки НАН України. – Київ: 2009. – С. 101-109.

 111. Исакова Н.Б. Подходы к формированию информационной базы для анализа состояния сектора малых и средних предприятий // Материалы VIII Добровской конференции по науковедению и истории науки. (Добровские чтения, посвященные 90-летию НАН Украины 12 марта 2008 г.) ЦИПИН НАН Украины. – Киев, 2009. - С. 54-66. – Рус. – Деп. В ГНТБ Украины.

 112. Яцков В.С. Праця і капітал: їхня роль у подоланні економічної кризи в Україні в сучасних умовах глобалізації // Віче. - №13. – 2009. – С. 28-30.

 113. Заец Р.В. Предпосылки и проблемы обновления научно-методического обеспечения национальной экологической политики // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса. Материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта, 14–19 сентября 2009 г.). — Киев – Симферополь – Алушта, 2009. — С. 153–163.

 114. Грачев О.О., Етоков В.І. Про участь НАН України в розробці наукових основ сталого розвитку України. // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С.57–72.

 115. Соловйов В.П. Проблеми нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Матеріали Міжнародного форуму «Сучасна інноваційна політика: стан, проблеми та перспективи розвитку». – К.: МОН, GTZ. – 2009. – C. 80-92. (19-20.11.09).

 116. Соловйов В.П. Проблеми оптимізації міжнародної науково-технічної політики/ Міжнародне науково-технічне співробітництво (Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 березня 2009. – К.: НТТУ «КПІ», 2009. – 268 с.

 117. Попович О.С., Велентейчик Т.М. Проблеми підвищення ефективності державних цільових програм // Наука та наукознавство. – 2009. – № 2. – С. 38 – 47.

 118. Єгоров І.Ю. Проблеми побудови узагальнюючих індексів інноваційного розвитку для України // Статистика України, 2009, №4

 119. Соловйов В.П., Головатюк В.М. Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних економік // Регіональна економіка. – №1(51). – 2009. – С. 89-98.

 120. Соловйов В.П. Проблеми формування інноваційних кластерів // Матеріали круглого столу «Створення та функціонування інноваційних кластерів». – К.: МОН, GTZ. – 2009. – С. 75-79. (01.10.2009).

 121. Егоров И.Ю. Проблемы и последствия использования эквивалента полного рабочего времени при оценке кадрового потенциала сферы НИОКР // Проблеми науки, 2009, №6, С. 16-21

 122. Кухта Л.К., Луговський О.Г. Професор Георгій Йосипович Шпет (22.04.1905 – 1978) // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2009. – С. 124-128

 123. Исакова Н.Б. Развитие исследований предпринимательства в Украине в 1998-2007 годы. // Наука и науковедение. – 2009. – 1. – С. 73-90.

 124. Попович О.С., Червінська Т.М. Реальні пріоритети у фінансуванні української науки // Економіка України. – 2009. – № 12. – С.

 125. Грига В.Ю., Красовсьска О.В. Регіональні особливості венчурного фінансування ранніх стадій створення та освоєння технологій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2009. – Спецвипуск

 126. Бессалова Т.В. Рейтинговое оценивание высших учебных заведений Украины – важнейший элемент в системе обеспечения качества высшего образования // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2009. – Вип.41. – С.12-18.

 127. Дупленко Ю.К. Репресивні дії проти української біомедичної інтелігенції в роки тоталітарного режиму (за матеріалами О.Голяченка, Я.Ганіткевича, С.Білоконя) // Наука та наукознавство. – 2009. – №2. – С. 48 – 53

 128. Денисюк В.А., Онопрієнко В.І. Рецензія на монографію В.К. Щербіна «Комплексный Науковедческий анализ деятельности Белорусского Республиканского Фонда фундаментальных исследования в 1991-2006 гг.». Проблеми науки. №6, 2009. - С. 45-47.

 129. Червінська Л.П., Червінська Т.М. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: 2009. – Т.2. – С. 258 – 263.

 130. Литвинко А.С. Розвиток статистичної фізики в наукових школах учнів Л.Д.Ландау – академіків НАН України О.І.Ахієзера та І.М.Ліфшиця.   Історія української науки на межі тисячоліть. – 2009.   Вип. 40.   С.170 180

 131. Богорош А.Т., Рибак Л.П., Бубулис А. Розробка принципів побудови біомедичного застосування / Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2009. – С.201-208.

 132. Луговський О., Калініна А. Розумні розваги для науковців і їхніх родин (З історії київського будинку вчених НАН України) // Вісник НАН України. – 2009. – № 1. – С. 23-29.

 133. Гамалія В.М. Розширення спектру рослин, чутливих до бактеріозів, за дослідженнями останньої чверті ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – К., 2009. – С. 27-40

 134. Блажевич Н.О. Роль Академії наук України в розробці методології і реалізації програмно-цільового підходу в управлінні наукою і технікою в 1970–80-ті роки // Наука та наукознавство. – 2009. - № 2. – С. 53-65.

 135. Гамалія В.М. Роль Інституту мікробіології АН УРСР в організації та проведенні нарад з проблеми фітонцидів (50-70-і роки ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.36. – К., 2008. – С. 73-90 (не увійшла до попереднього звіту).

 136. Сергієнко С.С. Роль російських і українських вчених у розвитку промислового бджільництва (ХІХ-поч. ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – 2009. – С. 167-171

 137. Терехов В.І. Роль франчайзингу в розвитку інноваційного забезпечення економіки України // Вчені записки. – К.: КРОК, 2009. – Вип. 19.- С. 136-145.

 138. Сергієнко С.С. С.А. Розов – наукова і організаційна діяльність в бджільництві // ХІV всеукраїнська конференція молодих істориків освіти і науки, Київ, 2009. – С. 70-76

 139. Любич А.А., Харазашвили Ю.М., Денисюк В.А. Системный подход к оценке инновационности социально-экономического развития Украины. Материалы 14 международной научно-практической конференции по инновационной деятельности ( Алушта , 14-19 сентября 2009 г.). - С. 28-33.

 140. Лобанова Л.С. Совершенствование национальных систем подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации в контексте Болонского процесса // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса. Материалы ХIV международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта,14-19 сентября 2009г.), с.440-443.

 141. Чехун В.О., Егоров И.Ю. Создание системы Академий наук и проблема ее «уникальности». // Наука та наукознавство, 2008, №4. Додаток, с.27-32. (Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки) - К., 2009. - Рос.- Деп. в ДНТБ України.

 142. Мех О.А. Соціалізація інноваційного процесу як шлях подолання економічних протиріч між фармацевтичною галуззю та суспільством // Проблеми науки. – 2009. – №3. – С.41–47.

 143. Блажевич Н.О. Співробітництво академій наук України і Росії у відбудові народного господарства та зміцненні обороноздатності СРСР (1945-1960-ті роки) // Історія української науки на межі тисячоліть. Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 38. – С. 185–197.

 144. Блажевич Н.О. Співробітництво академій наук України та СРСР в галузі космічного землезнавства // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб.наук.праць / Відп.ред.О.Я.Пилипчук.–К., 2009 – Вип.39. С.11-14

 145. Живага О. Становлення Академії педагогічнихї наук // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2009. - № 39. - С. 64-69.

 146. Оноприенко В.И. Страна детства выдающегося ученого // Наука и науковедение. – 2009. - № 2. – С. 131-133.

 147. Маліцький Б.А. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (Невиголошені виступи) /Авт.упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М.М. Шев-ченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. -С.114-116.

 148. Саліхова О.Б. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (Невиголошені виступи) /Авт.упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. -С.137-142

 149. Рижко Л.В. Суспільство знання: нові можливості та нові проблеми // Totallogy. Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України, 2009. – Вип.

 150. Соловйов В.П. Сутність державно-приватних партнерських відносин у сфері інноваційної діяльності // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали II Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 27 березня 2009). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 113 с.

 151. Грига В.Ю., Красовсьска О.В. Сучасний стан венчурного фінансування в Україні: статистичний розріз та експертна характеристика // Наука та наукознавство. – №3. – 2009.

 152. Крехівський О.В., Саліхова О.Б. Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика розробки: наукова доповідь. - К.: «Фенікс», 2009. – 56с.

 153. Ленчук Е.Б., Егоров И.Ю. Сходство и различия в процессах построения национальных инновационных систем России и Украины // Проблеми науки, 2009, №12

 154. Калитич Г.І. ТАС – моделювання як метод управління гармонізацією інноваційного поступу держави // Проблеми науки, 2009. - №9. – С. 2-8.

 155. Соловйов В.П. Тенденції розвитку концепції ноосфери в контексті посилення впливу інноваційних факторів на зростання економіки// Розвиток продуктивних сил України: від В.І.Вернадського до сьогодення // Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 20 березня 2009 р.: У 3-х частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – Ч.3 . – 352 с. -С. 141-143.

 156. Оноприенко В.И., Оноприенко М.В. Технонаука в знаниевом обществе // Вісник Національного аваіційного університету. Філософія. Культурологія. – 2009. – Вип. 1 (9). – С. 33-36.

 157. Грига В.Ю., Линчевская О.С., Акулай Е.В., Булгак А.Д., Красовская О.В. Трансграничное сотрудничество малых и средних предприятий: особенности евроинтеграции в Украине, Беларуси, Молдове // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. / За ред. В.Й.Лажніка і С.В.Федонюка. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин.нац.ун-ту ім.Лесі Українки, 2008. – 428 с., С. 296-301 (не увійшла до попререднього звіту).

 158. Яцков В.С., Соловйов В.П. Труд і капітал: їх роль та взаємовплив в умовах глобалізації // Наука та наукознавство, 2009. - №2. – С. 16-24.

 159. Онопрієнко М.В. Управління знаннями в науковій організації // Наука та наукознавство. – 2008. - № 3. – С. 67-75.

 160. В.Денисюк, А.Марков Фактори та модель інноваційно орієнтованого економічного розвитку// Економіст. № 4. 2009. –С. 20-25.

 161. Онопрієнко В. Феномен міфологізації свідомості сучасного суспільства // Вісник НАН України. – 2009. - № 2. – С. 59-61.

 162. Онопрієнко М.В. Фестиваль науки 2009 року // Наука та наукознавство. – 2009. - № 2. – С. 122-125.

 163. Храмов Ю.О. Физика // Історія української культури: Т.4. В 2-х кн. – К.: Наук. думка, 2008. – Кн.1, С. 649-663

 164. Исакова Н.Б. Формирование информационных ресурсов для исследований и политики предпринимательства: зарубежный опыт. «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса». // Материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности, Алушта, 14-19 сентября 2009 , С. 310-313.

 165. Любич А.А., Харазашвили Ю.М., Денисюк В.А. Формирование критериев и модели оценки инновационности социально-єкономического развития. Инновации. №9, 2009, - С.106-111., С. 27-32.

 166. Грига В.Ю. Формування інституційного середовища наукової системи Республіки Казахстан // Механізми регулювання економіки. - №3. – 2009.

 167. Живага О. Шляхи реалізації в Україні завдань Болонського процесу // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2009. - № 40. - С. 77-83.

 168. Заец Р.В. Экологическая и научно-техническая политики в свете новой экологической парадигмы и идей экоустойчивого развития // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, Україна, 06–09 жовтня 2009 р. / Редкол.: А.Г. Шапар (голов. ред.) та ін. — Дніпропетровськ, 2009. Частина І. С. 7–11.

 169. Оноприенко В.И. Яркий талант экспериментатора // Вестник РАН. – 2009. – Т. 79. - № 1. – С. 73-77.

Статті у зарубіжних виданнях (18)

 1. Adela Bulgac, Natalia Vinogradova, Vitalii Gryga, Olga Linchevskaya Cooperarea tranfrontaliera a gospodariilor casnice ca factor al dezvoltarii businessului (studiu de caz: Moldova, Ucraina si Belarus) “Cercetarea economica a tinerilor savanti in conditiile edificiarii societatii bazate pe cunoastere” (1; 2008; Chisinau). I-a Editie a Conferintei Stiintifice Internationale a Tinerilor Cercetatori “Cercetarea economica a tinerilor savanti in conditiile edificiarii societatii bazate pe cunoastere” 27 iun., 2008 / .: Alexandrin Caraganciu, Angela Timus, Viktoria Timus (et. al.). – Ch. IEFS, 2008. – 566 p., P. 51-58 (не увійшла до попереднього звіту)

 2. Yegorov I. Post-Soviet Science: Difficulties in the Transformation of the R&D systems in Russia and Ukraine // Research Policy – 2009. - May, vol. 38, issue 4, p. 600-609

 3. Bogorosh A.T. Prognosis and design of shadow economy by descriptions of sensible economic matrices taking the bearing (on the example of Ukraine in the period of change of power 2004-2008 years) , Moldova, Chisinau, 2009. № 1 . – Р.3-12.

 4. E. Aculai , A.Bulgac, V.Griga, O.Krasovska, O.Linchevskaya Researching the gender Aspect in Business Development // Lex et scienta, XVI - №1. – 2009. (В електронній версії: http://lexetscientia.univnt.ro/en/article/RESEARCHING-THE-GENDER-ASPECT-IN-BUSINESS-DEVELOPMENT~236.html )

 5. Yegorov I. Social sciences and humanities in Ukrainian society: the difficlty of integration to the international structures// in Kuhn M., Weidemann D., eds. Internationalization of Social Sciences: Asia- Latin America- Middle East- Africa- Eurasia. – New Branswuik and London: Tranaction Publishers, 2009. p. 307-322

 6. Романец О.В. Вклад Алексея Антоновича Кронтовского в развитие медицинской генетики в Украине (в 30-х гг. ХХ ст.) // Медицинская професура СССР. – Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции. – М., 2009. – С. 226-229

 7. Денисюк В.А. Задачи управления открытыми новшествами и инновациями в Украине // Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы II Междунар. Науч.-практ. Конф. (Минск, 19-20 мая 2009 г. ) : в 2 т. –Минск. БГЭУ, 2009 . – С. 175-176.

 8. Соловйов В.П. Инновации и экономическое развитие – причинно-следственные связи// II Международная научно-практическая конференция «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость».

 9. Денисюк В.А. Инновационность экономической, научной и научно-технической деятельности как фактор экономического роста. Инвенции. Инновации. Инвестиции (ТРИИН- 2009): Материалы междунар. Науч.-практ. Конф. (Минск, 18-20 мая 2009 г.)/ сост. Ж.В. Комарова.-Минск. Беларус. Наука, 2009, - С. 27-32.

 10. Денисюк В.А. Інвестиціі, інновації, інвестиції // Напрямки розвитку економіки Республіки Білорусь. № 6. 2009. –С. 10-11.

 11. Булкин И.А. К вопросу об обосновании секторальной модели научно-технической деятельности// Материалы Х-й Международной конференции „Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития”, Минск, 2009., С.249-253.

 12. Соловьев В.П., Пупе Э. Международная кооперация в научно-технической сфере // Наука и инновации , № 11(81), 2009. – С. 64-67 (Беларусь, Минск).

 13. Денисюк В.А. Методологические вопросы анализа и повышения глобальной конкурентоспособности стран. Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы Х междунар. науч. конф. ( Минск, 15-16 окт. 2009 г.) в 4-т. Т.2/ редкол.: С.С. Полоник и др. .-Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2009, - С. 19- 21.

 14. Соловйов В.П. Моделирование условий безопасного развития человечества// Наука и инновации. - № 2 (72), 2009. – С. 59-63 (Беларусь, Минск)

 15. Воронов С.А., Богорош А.Т., Балановская О.Ю. Новый автоматизированный контроль, диагностика и информационные системы в микро-приборостроении //, Moldova, Chisinau, 2009. № 1.

 16. Соловйов В.П. Предпринимательство как определяющий фактор инновационного развития экономики // Инвенции. Инновации. Инвестиции (ТРИИН 2009). – Материалы международной научно-практической конференции, 19-20 мая 2009. - Минск: «Беларуская навука». – С. 72-74.

 17. Соловйов В.П. Проблемы формирования ринков инновационной продукции // Материалы Международной научно-практической конференции «Шихобаловские чтения: опыт, проблемы и перспективы развития потребительского рынка». – Самара. – 17-19 ноября 2009 г.

 18. Богорош А.Т. Прогноз и моделирование теневой экономики пеленгационными характеристиками чувствительных экономических матриц (на примере Украины в период смены власти 2004-2008 гг.). – Сб.тр. Кишиневского государственного университета, 2009. - №3. – С.21-30.

Тези у вітчизняних виданнях (16)

 1. Пилипчук О.О. Діяльність О.П. Бородіна в Київському відділенні Російського технічного товариства // П’яті наукові читання, присвячені діяльності О.П. Бородіна: Тези доповідей. (16 грудня 2009 р.) / КУЕТТ, Відділення історії та методології освіти, науки і техніки АН ВШУ, Центр історії залізничного транспорту. – К., 2009

 2. Романець О.В. Вклад В.И. Линдемана в становление медицинской генетики в Украине // З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. – Тези науково-практичної конференції. - 2009

 3. Грига В.Ю., Красовська О.В. Регіональні особливості венчурного фінансування ранніх стадій створення та освоєння технологій //Розвиток продуктивних сил України: від В.І.Вернадського до сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції, м.Київ, 20 березня 2009 р.: У 3-х частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2009.-Ч.2- 314с., С.271-273.

 4. Заец Р.В. Научно-техническая и инновационная политика в условиях смены мировоззренческих и исследовательских парадигм // Міжнародне науково-технічне співробітництво. Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції "Міжнародне науково-технічне співробітництво", Київ, 12–13 березня 2009 р.: тези доповідей. — К.: НТТУ "КПІ", 2009. — С. 26.

 5. Заец Р.В. Научно-техническая и инновационная политика в свете новой экологиччесой парадигмы // ІХ Міжнародноий форум «Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства», Київ, 28–29 травня 2009 року. — К., 2009. — С. 41–43.

 6. Лобанова Л. Украина в контексте гендерного развития ведущих стран мира. // Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 15-16 жовтня 2009р.).

 7. Єгоров І.Ю. Рецензія на монографію О. Саліхової „Високі технології: дефініції та оцінки”// Статистика України – 2009.- №1.- С.116-118

 8. Yegorov I. Problems of utilization of researcher’s potential in modern Ukraine // Paper to the XIIth Conference of the Ukrainian Fulbright Society, 18-19 December 2009, Kyiv, Ukraine.- 18 pages. – http://

 9. Попович О.С. Специфічні особливості міжнародного співробітництва українських вчених на різних етапах нашої історії // Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво» 12 – 13 березня 2009. – Київ: НТУ «КПІ», 2009. – С. 64.

 10. Попович О.С. Ключові питання формування моделі інноваційного розвитку України // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Матеріали ІІ міжнародного бізнес-форуму 27 березня 2009 р., м. Київ. К.:КНТЕУ, 2009. – С. 69 – 72.

 11. Попович А.С. О возможностях информационно-коммуникативных технологий в преодолении трудностей и противоречий развития стратегического управления // Пятая дистанционная научно-практическая конференция с международным участием “Системы поддержки принятия решений. Теория и практика. СППР’2009”8 июня 2009 г., Украина, г. Киев. .ua/1.php?id_conf=10 . Доклад: .ua/sbornik.php . – Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К.: ІПММС НАНУ, 2009. – 258 с. – С. 97 – 98.

 12. Попович О.С. Особливості розвитку наукового потенціалу НАН України в 60 -80 роки ХХ століття // Матеріали VІІІ Добровської конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання, присвячені 90-річчю НАН України 12 березня 2008 року) / Центр дослідж.наук.техн. потенціалу та історії науки НАН України. – Київ, 2009. – С. 10 – 26.

 13. Попович А.С. Социально-политическая эволюция содержания терминов «форсайт» и «форсайтные исследования» // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового фінансового кризисна. Материалы XIV международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта, 14 – 19 сентября 2009 г.) Киев – Симферополь – Алушта, 2009.

 14. Богорош А.Т., Воронов С.А. Стратегия инновационного развития Украины: перспективы использования нанотехнологий //Материалы XIV Международной научно-практической конференции по инновационной деятельности «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса», Киев-Симферополь-Алушта, 2009. – С.202-208.

 15. Щербина С.В. Зарубіжний досвід дослідження взаємодії малих та великих підприємств // Сб. «Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества»: тезисы докла-дов. – Чернигов: Украинско-Росийсский ин-т (филиал) МГОУ в г.Чернигове, 2009

 16. Щербина С.В. До питання інноваційного розвитку Чернігівського регіону // Проблемы и пер-спективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового фінансового кри-зисна. Материалы XIV международной научно-практической конференции по инновационной дея-тельности (Алушта, 14 – 19 сентября 2009 г.) Киев – Симферополь – Алушта, 2009.

Тези у зарубіжних виданнях (18)

 1. Sokol V.M., Royzman V.P., Bogorosh A.T. International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering // Life Science and Operations Management, Israel, 2009. – p. 132-136.

 2. Bogorosh A.T., Voronov S.A., Sokol V.M., Karachevtsev V.A., Glamazda A.Yu., Dugan A.M. luminescence Intensity of Monowall Carbonic Nano-tubes at Action of рН Water Environments // Life Science and Operations Management, Israel, 2009. – p.18-21.

 3. Yegorov I., Bulkin I., Griga V. Policy Trends and Appraisal Report for Ukraine -2008. - 93 pages. - http://www.proinno-europe.eu/index.cfm/

 4. Yegorov I. Political сhaos hinders anti-crisis program - Oxford Analytica Daily Brief, January 6, 2009

 5. Bogorosh A.T., Sokol V.M. Prognosis and design of shadow economy by descriptions of sensible economic matrices taking the bearing // Life Science and Operations Management, Israel, 2009. – p.12-17.

 6. Yegorov I. S&T Foreacasting in the Soviet Union and the Post-Soviet Countries. // in Book of Abstarcts. XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context 28 July-2 August, 2009, Budapest, Hungary, - IUHPS/DHSTYLE="– Omigraph: Budapest, 2009, p. 387

 7. Alla Lytvynko. Social phenomenon of continuity of scientific schools of statistical physics in Ukraine // Book of abstracts of XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context.-28 July-2 August 2009, Budapest, Hungary.-P.595

 8. Yegorov I. Ukraine – Russia gas conflict: unrderlying political economy – Paper to the SSES Seminar, February 17, 2009.

 9. Yegorov I. Ukraine/Russia: Deep divisions undermine gas agreement - Oxford Analytica Daily Brief, March 10, 2009

 10. Yegorov I. Ukraine: Candidates offer divergent economic agendas - Oxford Analytica Daily Brief, November 3, 2009

 11. Yegorov I. Ukraine: Pension Fund payouts prove unsustainable - Oxford Analytica Daily Brief, August 10, 2009

 12. Yegorov I. Ukrainian agriculture: problems and perspectives - Oxford Analytica Daily Brief, May 12, 2009

 13. Yegorov I. Ukrainian Erawatch Experience – Paper to the EU-sponsored IPTS Seminar, November 17-18, 2009

 14. Yegorov I. Ukrainian Science Profile – EU Erawatch Country Reports. - 52 pages. – http://www.erawatch.eu

 15. Сокол В.М., Ройзман В.П., Богорош А.Т. Виртуальные научные ассоциации как элемент глобализации науки /В сб. трудов Ш Международной научной конференции, 16-23 сентября 2009, Тель-Авив, Израиль. – С.132-136.

 16. Попович А.С. Ключевые вопросы стратеги инновационного развития как основного направления выведения экономики из кризиса // Инвенции, инновации, инвестиции ТРИИН 2009. Материалы Международной научно-практической конференции (Минск18 – 20 мая 2009 г. ). – Минск, «Беларуская навука», 2009. - С. 69 – 71.

 17. Пилипчук О.О. Роль научно-технических обществ в становлении профессиональных инженеров железнодорожников // Наука и техника: вопросы истории и теории: Тезисы ХХХ международной годичной конференции Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии и техники РАН (22-27 ноября 2009). – Санкт-Петербург, 2009.

 18. Попович А.С. Форсайтные исследования как технология созидательного общения и консолидации инновацинно развивающегося общества // Инвенции, инновации, инвестиции ТРИИН 2009. Материалы Международной научно-практической конференции (Минск18 – 20 мая 2009 г. ). – Минск, «Беларуская навука», 2009. - С. 33 – 39.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..