Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
7.Сколько учащихся пятых классов нуждается в коррекционно-развивающих занятиях? чел. % По какой программе проводятся занятия? (Указать автора, назван...полностью>>
'Документ'
Детская и особенно подростковая агрессия — явление, к сожалению, в наши дни достаточно распространенное. Нередко оно провоцируется взрослыми, их неуме...полностью>>
'Документ'
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районн...полностью>>
'Документ'
«Я питаю твёрдую, абсолютную уверенность, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи находятся в руке Бога, поставившего меня на т...полностью>>

Національна академія наук україни (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

10. В поточному році працівників, які звільнені у зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон не має.

11. Дані про наукових пенсіонерів, які працюють в установі за контрактом та наукових працівників, яким призначено пенсію у 2009 р. згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наведені у відповідному додатку.

12. У звітному році були нагороджені:

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України д.е.н., проф. Маліцький Борис Антонович.

Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» заступник директора з наукової роботи д.е.н., проф. Соловйов В’ячеслав Павлович.

Премією Національної академії наук України, Національної академії наук Білорусії та Національної академії наук Молдови завідувач МГЛ д.е.н., с.н.с. Попович Олександр Сергійович.

Подякою Ради національної безпеки і оборони України директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України д.е.н., проф. Маліцький Борис Антонович.

У додатках до звіту додаються:

1. Звіт за формою (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).

2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма ).

3. Контрольний список наукових працівників установи.

4. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та у звітному періоді.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

З метою забезпечення матеріально-технічної бази досліджень у звітному році було закуплено комп’ютерної та офісної техніки:

- за кошти загального бюджету на суму 6,4 тис. грн.;

- за кошти спеціального фонду державного бюджету 0,0 тис. грн.

Безоплатно через ДУМТЗ НАН України отримано комп’ютерну техніку на суму 6,1 тис.грн. Отже, загальний обсяг придбання комп’ютерної та офісної техніки здійснено на суму 12,5 тис. грн.

Дані про закупівлі у звітному році персональних обчислювальних машин наведені у формі , що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України проводиться робота через мережу Інтернет з міжнародними базами даних, налагоджено обмін інформацією з провідними центрами світу, що дозволяє вченим ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України користуватися в своїх дослідженнях міжнародним досвідом з питань економіки, науки та інновацій. В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України працює локальна мережа Інтранет.

В рамках Тематичного Контактного Пункту Дослідницьких Програм Європейського Союзу підготовлені та розміщені інформаційні матеріали за тематичними напрямами на веб-сайті Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України: www.nas.gov.ua/ciptt/eu .

Дані про стан забезпечення ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України комп’ютерними засобами, програмними продуктами, наявність та використання локальних і глобальних комп’ютерних мереж, телекомунікаційних пакетів містяться у копії «Звіту про наявність обчислювальної техніки», який надсилається до Держкомстандарту України за формою № 2-інформатика.

Дані про наявність та використання електронних та інформаційних ресурсів містяться у формі , що додається.

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, в т.ч. в електронній формі наведений у додатках (форма ).

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в 2009 році участі в роботі центрів колективного користування не брав. Центрів колективного користування науковими приладами в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України немає. Відповідно, форма XVI не додається.

XVIІ. Заключна частина

В звітному періоді недостатньо використано творчі можливості науковців ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в зв’язку з наявністю окремих труднощів і недоліків в роботі колективу. Зокрема, це стосується певної обмеженості доступу до сучасних зарубіжних інформаційних джерел, недостатності фінансового забезпечення для проведення соціологічних досліджень та організації моніторингу науково-технічного розвитку на основі експертних оцінок. Особливо загострилось питання фінансування видавничої діяльності, зокрема, видання додатку до журналу «Наука та наукознавство» матеріали Добровської конференції. Гострою проблемою для ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України залишається нестача робочих приміщень та нестача коштів для забезпечення надбавок за вчене звання та науковий ступінь.

В наступному році передбачається здійснити заходи, які мають сприяти подоланню вказаних труднощів, зокрема активна участь у конкурсах проектів наукових робіт, поліпшенню якості кадрового потенціалу, створенню більш сприятливих умов для підвищення його ефективності.

Для ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України залишається актуальним питання якісного оновлення складу науковців за рахунок підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури, а також посилення співробітництва фахівців ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України з вітчизняними та зарубіжними науковцями.

Форма V-1 (Додаток до розділу . Координація наукової діяльності)

Окремі чисельні показники співпраці з вищими навчальними закладами і установами Міністерства освіти і науки України (МОН України)

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та вищими навчальними закладами:

загальна їх кількість на 01.01.2010

5

укладених у звітному році

1

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)

Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:

філій кафедр

загальна їх кількість на 01.01.2010

1

створених у звітному році

_____________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)

Факультетів

загальна їх кількість на 01.01.2010

створених у звітному році

_____________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)

Лабораторій

загальна їх кількість на 01.01.2010

1

створених у звітному році

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)

інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)

загальна їх кількість на 01.01.2010

1

створених у звітному році

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього

у тому числі:

тем НДР

проектів Державного фонду фундаментальних досліджень

-

проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями (фондами)

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в системі освіти, всього

11

у тому числі:

академіків НАН України

членів-кореспондентів НАН України

очолюють:

кафедри

факультети

Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах

3

Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи

Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі

2

Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій

Кількість опублікованих у звітному році:

підручників для вищої та

1

середньої школи

навчальних посібників для вищої та

середньої школи

Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і установ МОН України, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі

Кількість аспірантів-цільовиків та

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за направленням вищого навчального закладу, установи МОН України

Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних закладів та установ МОН України, прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності

5

Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього

5

у тому числі:

на здобуття докторського ступеня

на здобуття кандидатського ступеня

5

Форма VIII-1 (Додаток до розділу . Видавнича діяльність)

Монографії

Підручники, довідники, науково-популярна література, кількість

Опубліковані брошури, рекомендації, методики

Статті, кількість

Тези, кіль-кість

Кількість

Обсяг (обл.-вид. арк.)

в вітчизняних виданнях

в зарубіжних виданнях

в пре­прин­тах

1

2

3

4

5

6

7

8

10

140,15

2

1

169

18

-

32

Форма VIII-2 (Додаток до розділу . Видавнича діяльність)

Видавництво «Наукова думка»

Видавничий дім «Академперіодика»

Інші видавництва

Поза видавництвами

Зарубіжні
видавництва

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

-

-

1

26,77

9

113,38

-

-

-

-

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу . Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво)

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..