Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1.Головний спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики та взаємодії з громадськими організаціями і засобами масової інформації апарату райдерж...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Дисциплина «История педагогики и образования» является составной частью (дидактической единицей) курса «Педагогика» Госстандарт ОПД.Ф.02, специальнос...полностью>>
'Учебное пособие'
Под сообщением понимается все то, что подлежит передаче. Независимо от содержания сообщение обычно представляется в виде электрического, звукового, с...полностью>>
'Рабочая программа'
Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по специальности 020400 «Психология» формулируют общие требования к м...полностью>>

Національна академія наук україни (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

  В 2009 р. ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь в різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з наступних основних напрямів діяльності:

  інтеграція України в міжнародну наукову систему;

  стратегія науково-технічної політики;

  державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;

  малий інноваційний бізнес;

  трансфер технологій;

  аналіз і статистика науки;

  історія науки і техніки.

  Традиційно ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконує міжнародні науково-технічні проекти з партнерами різних країн світу. Так, в 2009 р. ЦДПІН ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконував наступні проекти:

  «Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм». Основними партнерами проекту є : Швеція, Німеччина, Естонія, Австрія, Китай.( В рамках 6 РП ЄС, Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький та д.е.н. І.Ю.Егоров). За результатами виконання проекту підготовлено та видано колективну монографію;

  «Дослідження комплексних індикаторів науково-технічного та інноваційного розвитку України». (Договір із Представництвом ЄС в Україні. Керівник: д.е.н. І.Ю. Єгоров). У 2009 р. проведено аналіз структури та динаміки основних показників науково-технічного та інноваційного розвитку за методикою ЄС;

  «Наукове обгрунтування стратегії реалізації експортно-імпортних відносин України та Білорусі що забезпечує паритетне зростання частки інноваційної продукції у взаємному товарообігу країн» за конкурсом спільних проектів фундаментальних досліджень «ДФФД-БРФФД-2009».(Спільний проект з Білоруським фондом ФД. Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький, д.е.н. В.П.Соловйов). Запропоновано підхід до кваліфікації наукоємності експорту країни, який пов’язує стан вітчизняної інноваційної системи та міжнародних торгівельних операцій через систему перехідних ключей;

  «Дослідження ролі національних наукових еліт у процесах трансформації національних наукових систем в інноваційні системи (порівняльний аналіз України та Угорщини). (Науково-технічний проект разом із Інститутом соціології Угорської академії наук в рамках міжнародного міжакадемічного співробітництва. Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький та д.е.н. І.Ю.Егоров) ;

  «Науково-технологічна політика Росії та України в контексті формування загальноєвропейського науково-технологічного простору». (Проект НАНУ-РГНФ, Наукові керівники: д.е.н., проф. Б.А.Маліцький та д.е.н. І.Ю.Егоров). Розглянуто логіку побудови пріоритетів та особливості побудови інноваційних сситем в обох країнах, провдено робочу нараду, опубліковано чотири роботи із посиланнями на проект;

  «Партнерство ЄК та ООН з гендерної рівності задля розвитку та миру» за фінансовою підтримкою Європейської комісії (к.е.н. Л.С. Лобанова- експерт за проектом)

  В 2009 році в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України продовжував організаційно-методичну роботу тематичний контактний пункт дослідницьких програм Європейського Союзу, а саме:

  науковці Центру здійснювали експертну, консультаційну і методичну діяльність щодо залучення українських вчених до участі у Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень та розробок;

  регулярно оновлювались оперативні інформаційні матеріали за вищеназваними тематичними напрямами, щодо участі українських науковців у нових конкурсах 7-ї РП ЄС. Матеріали розміщені на веб-сайті Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України: ;

  О.В. Кот брала участь в якості тематичного експерта з соціально-економічних та гуманітарних питань у проекті Європейського Союзу «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС».

  За участю науковців Центру проведено Міжнародний практичний семінар з питань підготовки та подання конкурентоспроможних проектних пропозицій в рамках конкурсу ERA-WIDE 7-ї Рамкової програми ЄС (FP7) “Як підготувати успішну пропозицію”, який відбувся 18 грудня 2009 р.

  Організаторами заходу стали Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП), проект Європейського Союзу «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС» та ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України.

  Семінар проведено за участю міжнародних експертів ЄС, які володіють досвідом щодо найкращих практик підготовки успішних пропозицій в рамках FP7, зокрема з Угорщини, Польщі, Болгарії, України тощо.

  25-30 травня 2009 р. здійснювалося стажування старшого наукового співробітника Центру у Варшавському університеті (Польща) в рамках участі у роботі Міжнародної школи гуманітарних наук «Колегіум та академічна спільнота в європейській та американській традиції». Стажування відбувалося за рахунок приймаючої сторони.

  У вересні 2009 р. у Центрі проходив стажування науковець з університету Гульбольта (Берлін, Німеччина), темою дослідження якого було вивчення історії розвитку обчислювальної техніки в СРСР в 1950-1980 рр.

  27 квітня 2009 р. у Центрі перебував американський фахівець з історії фізики, який отримав консультацію щодо розвитку фізики в Україні.

  У вересні 2009 р. у Центрі в рамках меморандуму про науково-технічну співпрацю з Національним інститутом науково-технологічної політики та стратегічних досліджень Міністерства науки і технологій В’єтнаму з робочим візитом перебувала делегація науковців на чолі з директором інституту доктором Май Ха. В ході візіту делегація взяла участь у міжнародній конференції та підписала договір про співпрацю та виконання спільних проектів.

  У листопаді у Центрі відбулася зустріч з керівником групи експертів ЄС щодо участі Центру у виконанні проектів ЄС щодо вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні.

  У вересні проведено міжнародний симпозіум «Нові виклики академічної науки в контексті світової єкономічної кризи» та міжнародну конференцію «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки», в яких взяли участь 89 вчених та організаторів науки з 7 країн (Білорусь, Молдова, Російська Федерація, В’єтнам, Чехія та Україна).

  У 2009 р. було 22 відрядження науковців ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України до 11 країн світу: Білорусь - 5, Росія - 4, Угорщина - 3, Швеція – 2, Іспанія – 2, Болгарія – 1, Великобританія - 1, Італія – 1, Намібія - 1, Польща - 1, Швейцарія – 1.

  Протягом 2009 р. в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України перебувало 6 іноземних фахівців з 3 країн світу: Росія - 1, Германія – 1, В’єтнам – 4.

Науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 45 міжнародних конференціях і семінарах (див. розд. VI Конференції, семінари, з’їзди тощо) із них 20 за кордоном.

У 2009 р. науковцями ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України опубліковано за кордоном 18 наукових статей, 18 тез (див. розд. VIII. Видавнича діяльність).

Два співробітника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є членами Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П.),

Чотири — членами Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б.).

Маліцький Б.А. – член редколегії міжнародного журналу «Освіта і наука» (Болгарія).

Єгоров І.Ю. – експерт Комісії ООН для Європи, експерт ЄС з програми ТЕМПУС-ІІІ та член виконавчого комітету міжнародної організації дослідників з країн Центральної Європи «Будапештський форум».

Кавуненко Л.П. – член редакційної колегії міжнародного наукового журналу „Технологічне навчання, інновації і розвиток” (International Journal “Technological Learning, Innovation and Development”).

Лобанова Л.С. — член Всеукраїнської асоціації гендерних центрів, член Європейської міжнародної дослідницької та освітньої програми IRENE (Нідерланди), член Асамблеї жіночих організацій СНД при UNISEF, голова ВГО «Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації».

За орієнтовним планом виїздів вчених ЦДПІН НАН України за кордон у 2010 р. по безвалютному еквівалентному обміну заплановано 9 поїздок восьми співробітників до Росії, Беларусі, Молдови, Угорщини.

Статистичні дані про міжнародну діяльність ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України наведено у формах , , , що додаються.

X. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в 2009 році не проводилася.

Відповідно форма Х-1 не додається.

ХІ. Результати підприємницької діяльності

У звітному році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України не брав участі у створенні та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Відповідно форми ХІ-1, ХІ-2 не додаються.

У звітному році відбувалася спільна науково-технічна діяльність з асоціацією «Українська Федерація з інформатики та системного аналізу («УФІСА»), відомості про згадану діяльність наведені в додатках у формі .

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази

В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України дослідно-виробничої бази немає, відповідно, форма XІІ не додається.

XIII. Кадри

1. На 01.01.2010 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 78 осіб, в тому числі 66 науковці. З них: 8 докторів наук та 33 кандидата, без наукового ступеня - 25.

Середній вік докторів наук 60,1 р., кандидатів наук 51,6 р., середній вік наукових працівників в цілому 52,7 р.

2. В звітному році до державних академій наук України вчені ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України не обирались.

3. У 2009 р. захистили дисертації:

 • Старший науковий співробітник МЕХ Олег Андрійович (1973 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

 • Старший науковий співробітник ЛИТВИНКО Алла Степанівна (1964 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки;

 • Аспірант СОКОВАТИЙ Олег Володимирович (1980 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

 • Аспірант БАЛИШЕВ Марат Артурович (1978 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки;

 • Аспірант МЕЛЕЩЕНКО Лариса Петрівна (1982 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Річні та перспективні плани підготовки докторів та кандидатів наук згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. №301 додаються (форма ).

4. На 01.01.2010 р. в аспірантурі ЦДПІН НАН України навчаються 17 осіб, в докторантурі — 4. В поточному році до аспірантури прийнято 6 осіб, з них – 3 з відривом від виробництва, 3 – без відриву від виробництва. Закінчили аспірантуру – 3 особи, з них – 3 аспіранти з відривом від виробництва, 3 аспіранти отримали вільне працевлаштування. До докторантури ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України зараховано 1 особу. Докторантуру ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України у поточному році закінчили —2 особи. На роботу в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України після закінчення докторантури прийнято —2 особи.

Іноземці в аспірантурі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України не навчаються.

5. Стипендії Президента України отримують 2 особи, стипендії НАН України — 3 особи.

6. В поточному році наукові працівники стажування в установах країн СНД не проходили. Стажування Кот О.В. за рахунок приймаючої сторони у Варшавському університеті (Польща) в рамках участі у роботі Міжнародної школи гуманітарних наук «Колегіум та академічна спільнота в європейській та американській традиції», що відбувалася в період 25-30 травня 2009 р.

7. Річний та перспективний план поповнення молодими фахівцями згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. №301 додаються (форми ).

В поточному році на роботу в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України молодих спеціалістів у віці до 35 років прийнято не було. У звітному році звільнено 1 молодого спеціаліста (до 35 років).

У звітному році вищий навчальний заклад без відриву від виробництва закінчила 1 особа.

В 2009 р. в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України проходили виробничу практику – 2 особи з НТУ «КПІ».

Показники забезпечення установи молодими (віком до 35 років) науковими працівниками наведені у формі , що додається.

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України проводились заходи, спрямовані на відновлення та активізацію роботи з науковою молоддю згідно з розпорядженням Президії НАН України (форма ). Зокрема:

В ЦДПІН НАН України діє науковий семінар для аспірантів за програмою, складеною провідними вченими, які проводять його за графіком — 2 рази на місяць. Відвідування семінару для аспірантів і молодих вчених обов’язкове і враховується при щорічній атестації. Результатом цієї роботи є друкування статей за темами дисертацій і їх виступи на семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводяться ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України або іншими науковими установами.

Щорічно проводяться академічні читання, присвячені пам’яті видатного вченого, засновника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, член-кор. НАН України Г.М.Доброва із залученням до участі молодих вчених і аспірантів ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, яка є своєрідним звітом науковців і аспірантів з наукової роботи за рік. Доповіді виступаючих на конференції співробітників і аспірантів вибірково друкуються в міжнародному науковому журналі «Наука та наукознавство» та «Проблеми науки».

14–19 вересня 2009 р. у м. Алушта проведені ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» та V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий і національний аспекти» на якому виступили з доповідями та повідомленнями науковці та аспіранти Центру.

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України діє постійна комісія по роботі з науковою молоддю на чолі з заступником директора з наукової роботи к.е.н. Кавуненко Л.П.. Комісія регулярно розглядає дисертаційні дослідження аспірантів та організовує методологічні семінари.

В поточному році на засіданні Вченої ради питання результативності наукової роботи молодих вчених розглядалися щоквартально.

Молоді вчені та аспіранти ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України постійно беруть участь у конкурсах на здобуття персональних стипендій для молодих вчених і премій імені видатних вчених. Зараз в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України працюють і вчаться 2 стипендіата Президента України і 3 стипендіата НАН України.

8. На 01.01.2010 р. за контрактом працює 33 особи, зокрема:

Назва посади

Кількість працівників

З них:

з них:

Працюють

за основним місцем

роботи

Працюють за сумісництвом

докторів наук

кандидатів наук

без вченого ступеню

Зав. відділом

3

2

1

3

Гол.наук.співроб.

1

1

1

Пр.наук.співроб.

5

3

2

2

3

Ст.наук.співроб.

15

14

1

13

2

Наук.співроб

5

5

5

Мол.наук.співроб.

3

3

3

Пров. інженер

1

1

1

ВСЬОГО:

33

6

17

10

27

6

9. За сумісництвом на 01.01.2010 р. в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України працює 24 осіб, зокрема:

Назва посади

Кількість працівників

З них:

З них:

Працюють за контрактом

докторів наук

кандидатів наук

без вченого ступеню

Зав. відділом

Заст. зав. відділом

Гол.наук.співроб.

2

2

1

Пр. наук.співроб.

5

5

3

Ст.наук.співроб.

9

9

2

Наук.співроб.

2

2

Мол.наук.співроб.

Інж. 1 кат.

5

5

Технік 1 кат.

1

1

ВСЬОГО:

24

7

9

8

6Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..