Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Интервью'
Редактор - Прокопенко Александр Витальевич, шеф-редактор Газеты для соотечественников «Русская правда», главный редактор Интернет-сайта «Русские на У...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захвор...полностью>>
'Документ'
На территории муниципального образования «Город Волгодонск» действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Волгодонска» на 2011-201...полностью>>
'Лекция'
Предмет твоего исследования в этих работах специально не изучается, не обсуждается, там НЕТ ответа на главный вопрос твоего исследования (откуда взяли...полностью>>

Національна академія наук україни (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)

В 2009 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України продовжував виконуватися проект за договором з Європейською комісією: «Європейське інноваційне табло – тенденції та ситуація в Україні у 2008 р.».

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України

Обсяги фінансування

тис.грн.

Частка в загальному обсязі фінансування

%

Кількість впроваджених розробок

Усього

В т.ч. на замовлення

організацій

Усього

У т.ч. контрактів з іноземними замовниками

м.Києва

СНД

Далекого зарубіжжя

1

0

0

1

101,365

101,365

2,3

1

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві

Низку результатів виконання науково-дослідних робіт було впроваджено у народне господарство. Зокрема:

Як результати виконання НДДКР було передано до:

Верховної Ради України:

- проект «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів» (заслухано на Парламентських слуханнях 17 червня 2009 року).

- проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» ( чинної редакції від 22.05.2008 р. в частині підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації».

- проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін і доповнень до Порядоку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого 7 березня 2007 р.».

Кабінету Міністрів України:

- принципи та механізми побудови Єдиної Національної Системи Інформатизації (ЄНСІ) України (спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України).

- пропозиції щодо реалізації Концепції розвитку національної інноваційної системи.

Міністерства освіти і науки:

- пропозиції щодо активізації патентування за кордоном вітчизняних винаходів.

Президії НАН України:

- пропозиції щодо удосконалення системи статистичних показників оцінювання сфери наукової та науково-технічної діяльності в Україні та її адаптації до міжнародних стандартів.

- пропозиції щодо регламентації вимог до оцінювання ступеня готовності до впровадження результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок, а також визначення критеріїв віднесення науково-технічної продукції до високотехнологічної.

- пропозиції щодо можливих шляхів запровадження у період після завершення фінансово-економічної кризи податкового стимулювання наукової та науково-технічної діяльності з метою залучення позабюджетних коштів в цю сферу. Концепція проекту Закону України «Про державну підтримку та стимулювання інноваційних проектів зі створення та освоєння у виробництві високотехнологічної продукції».

- пропозиції щодо заходів для підтримки і забезпечення динамічного розвитку науково-технічного потенціалу держави.

- пропозиції щодо формування Державної програми «Розробка інформаційно-організаційного забезпечення формування і моніторингу виконання державних, регіональних і галузевих стратегій і програм інноваційного розвитку економіки з використанням методології ситуаційних центрів».

- пропозицій щодо організації виконання пунктів заходів Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки

- пропозиції щодо включення до Плану заходів Державної цільової науково-технічної програми «Створення та впровадження технології підтримки прийняття рішень і ситуаційних центрів для державних органів на 2010-2013 роки».

- доповідну записку «Про діяльність НАН України з вирішення проблем збереження навколишнього середовища і сталого розвитку України», в якій, зокрема, обґрунтовано доцільність розробки Академічної цільової програми з проблем збереження навколишнього середовища, раціонального природокористування і сталого розвитку терміном на три або п’ять років. 24 червня 2009 року Президія НАН України розглянула це питання. Відповідною Постановою (від 24.06.2009 № 188) затверджено склад робочої групи з провідних вчених НАН України, якій доручено до 1 жовтня ц. р. підготувати та подати на розгляд Президії проект Концепції Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища.

V. Координація наукової діяльності

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в 2009 році працювали 2 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій:

- Д 26. 189.01 за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (затверджена Постановою Президії ВАК України від 2 липня 2008 року №31-06/6), голова – д.е.н., проф.. Б.А. Маліцький, вчений секретар - к.е.н., с.н.с. Л.С.Лобанова;

- Д 26.189.02 за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (затверджена Постановою Президії ВАК України від 9 квітня 2008 року №32-06/4), голова – д.ф.-м.н., проф. Ю.О.Храмов, вчений секретар – к.і.н. Гармасар.

Координаційна діяльність здійснювалась провідними вченими ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України шляхом їх участі:

- в спеціалізованих радах по захисту дисертацій: в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (Ю.О. Храмов, В.І. Онопрієнко, Б.А. Маліцький, О.Т.Богорош, В.Г. Гармасар, Ю.К. Дупленко, Л.В. Рижко); за спеціальністю – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (Б.А.Маліцький, В.П.Соловйов, Л.С.Лобанова, І.Ю.Єгоров, Г.І.Калитич, В.І.Онопрієнко, О.С.Попович, В.І.Терехов, В.Г.Чирков, В.С.Яцков);

- в спільному засіданні Комісій з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського України (березень 2009 р.) (Б.А.Маліцький і В.І.Онопрієнко);

- як координаторів міжнародного проекту зі створення віртуального науково-інноваційного центру «Інноваційно-технологічної групи» за участю ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Української федерації з інформатики та системного аналізу (УФІСА), холдингу «ІТГ» та низки міжнародних організацій ЄС (В.В. Сенченко);

- як експертів Комісії ООН для Європи з проблем науково-технічного та інноваційного розвитку (вересень 2009 року у м. Женева, Швейцарія) (І.Ю.Єгоров);

- у засіданні спеціальної групи експертів ЮНЕСКО з проблем удосконалення статистики науки та інновацій у Віндхуку , Намібія у вересні 2009 р. (І.Ю.Єгоров);

- в експертній, консультаційній і методичній роботі із залучення українських вчених до участі у Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень (В.П.Соловйов, О.В.Кот);

- в якості тематичного експерта з соціально-економічних та гуманітарних питань у проекті Європейського Союзу «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС» (О.В. Кот);

- як позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти (В.П.Соловйов);

- як члени: Науково-технічної ради Державного агентства України з інвестицій та інновацій (В.П.Соловйов); Наукової ради Державного фонду фундаментальних досліджень (В.І.Онопрієнко); Международного комитета по истории технологии (ICOHTEC), Европейского общества истории науки (ESHS), Академии устойчивого развития и технологий при университете г. Карлсруэ (Германия) (ANET) (А.С.Литвинко);

- в заходах Української Асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів як член наглядової ради Асоціації (В.П.Соловйов);

- в організаційно-методичній роботі в межах Української федерації системного аналізу як члени правління федерації (В.В.Сенченко);

- в роботі контактного пункту з розвитку співробітництва українських та польських вчених та підприємців в інноваційної сфері (О.В.Кот);

- як експерти у підготовці Рішень Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Ради національної безпеки та оборони України (Денисюк В.А.);

- як викладачів в наступних ВУЗах:

- Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (В.П.Соловйов, Попович О.С., А.С.Литвинко – позаштатний консультант дипломних робіт з історії фізики, О.В.Кот); - Національний університет ім. Т.Г. Шевченка (голова ДЕК – І.Ю.Єгоров); - Києво-Могилянська академія (Ю.К.Дупленко, В.М.Гамалія); - Національний авіаційний університет (В.І.Онопрієнко); - Національний університет будівництва та архітектури (Л.В.Рижко); - Київський педагогічний коледж ім. К.Д.Ушинського (О.В.Романець);- Національний економічний університет ім. В.Гетьмана (Т.М.Червінська); - Ялтинський університет менеджменту (В.Г.Чирков – завідувач кафедри фінансів).

- як організаторів та учасників V міжнародного симпозіуму «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта, АР Крим (більшість працівників та вчених ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України);

- як членів організаційних комітетів на: XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» (В.П.Соловйов) та V міжнародному симпозіумі «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта, АР Крим (Б.А.Маліцький, Л.П.Кавуненко); ежегодной Международной молодежной научно-практической конференции "История развития науки, техники и образования (А.С.Литвинко).

- в редакційних колегіях та радах наукових журналів і збірниках наукових праць: міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство» (Б.А.Маліцький – головний редактор, Ю.О.Храмов – заступник головного редактора, В.П.Соловйов – заступник головного редактора, О.О.Пилипчук, О.О.Грачов, Ю.К.Дупленко, І.Ю.Єгоров, Л.П.Кавуненко, В.І.Онопрієнко), міжгалузевого науково-технічного журналу «Проблеми науки» (Б.А.Маліцький, І.Ю.Єгоров, В.П.Соловйов, В.І.Терехов, В.Г.Чирков, Г.І.Калитич), науково-практичного інформаційного журналу «Науково-технічна інформація» (Б.А.Маліцький), міжнародному журналі «Освіта і наука» (Болгарія) (Б.А.Маліцький), журналі «Наука та інновації» (Б.А.Маліцький), збірнику наукових праць «Вісник «Національного авіаційного університету. Філософія, культурологія» (В.І.Онопрієнко – заступник головного редактора); збірнику наукових праць «Totallogy. Постнекласичні дослідження» (В.І.Онопрієнко); міжнародному журналі «Технологічне навчання, інновації і розвиток» (Technological Learning, Innovation and Development) (Л.П.Кавуненко);

- в керівних органах громадських наукових об’єднань (Б.А.Маліцький – член Президії Федерації вчених; член Громадської ради з науки та інновацій при МОН України; член Громадської ради при Державному агентстві з інвестицій та інновацій, Ю.О.Храмов – голова Українського товариства істориків науки, В.І.Онопрієнко – президент Національного комітету істориків науки, В.П.Соловйов – член правління Київського відділення спілки наукових та інженерних об’єднань України, О.С.Попович – член Президії та член Ради спілки наукових та інженерних об’єднань України.

При ЦДПІН НАН України ім. Г.М.Доброва працює республіканський семінар з історії науки.

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є видавцем 2-х наукових журналів, які включено до переліку фахових видань ВАК України: «Наука та наукознавство» (в галузі економічних, історичних та філософських наук); «Проблеми науки» (в галузі економічних наук).

На базі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України працює методологічний семінар та наукові семінари наукових відділів.

Провідні вчені ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України беруть активну участь в рецензуванні статей наукових журналів, проведенні експертизи конкурсних науково-технічних проектів та проектів законодавчих актів за дорученням Президії НАН України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою , що додається.

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо

В 2009 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України був організатором і співорганізатором наступних конференцій та семінарів:

Назва

Співорганіза-тори

Дата проведення

Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Загальна проблематика; Найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації тощо

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» та V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта АР Крим

немає

14-18 вересня 2009 г.

97 учасників, в т.ч. 4 із В’єтнаму, 1 – із Польщі, 1 - із Словаччини, 1 – із Угорщини. 7 – із Росії, 5 – із Біларусі, 2 – із Молдови.

Роль академічної науки в іннова-ційному розвит-ку економіки і суспільства

Третій всеукраїнський фестиваль науки, Україна

Організатори: Національна академія наук України, Міністерство науки і освіти України, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Українська академія аграрних наук, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

14-16 травня 2009 р.

Від ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України:

Засідання семінару "З історії академічної науки", лекція "Инновационная модель развития экономики" , лекція "Проблеми етики науки та вченого", лекція "Технонаука як феномен знаннєвого суспільства" , Семінар "Ефективність науки в сучасному світі" , Студентська конференція "Історія науки, техніки та освіти" 

Дев’ята конференція з наукознавства та історії науки, присвячена 80-річчю від дня народження Геннадія Михайловича Доброва (Добровські читання), Київ, Україна

немає

20 лютого -11 березня 2009 р.

заслухано 50 доповідей, з них 10 на пленарному засіданні

Сформовано збірник статей, які депоновані В ДНТБ України

Міжнародний практичний семінар з питань підготовки та подання конкурентоспроможних проектних пропозицій в рамках конкурсу ERA-WIDE 7-ї Рамкової програми ЄС (FP7) “Як підготувати успішну пропозицію”

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП), проект Європейського Союзу «Офіс пільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до дослідницького простору ЄС» та ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України.

18 грудня 2009 р.

68 учасників, в т.ч. 2- з Угорщини, 2 – з Польщі, 2 – з Болгарії

Питання підготовки та подання конкурентоспроможних проектних пропозицій

На 2010 рік заплановано проведення наступних міжнародних симпозіумів і конференцій:

Назва

Дата проведення

Місце проведення

Кількість уча-сників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД), що планується

Перелік співорганіза­то­рів

Міжнародний симпозіум з наукознавства на науково-технологічного прогнозування

Международный симпозиум по науковедению и научно-техни-ческому прогно-зированию

International Symposium on Science and Science of Science and S&T foresight

Травень 2010 р.

М.Київ

100 учасників, в т.ч. 15 – із країн СНД

10 - із країн далекого зарубіжжя

НАН, МОН, ЄС

Міжнародна конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки»

Международная конференция «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики»

International Conference”Problems and Perspectives of the innovation development of economics”

Вересень

2010 р.

М.Алушта (Крим)

100 учасників, в т.ч. 15 – із країн СНД

10 - із країн далекого зарубіжжя

НАН, МОН

Протягом 2009 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 69 конференціях і семінарах, в тому числі в 45 міжнародних симпозіумах, конференціях та семінарах.

Міжнародні конференції, семінари, з’їзди тощо (45):

 1. III съезд Конфедерации историков медицины, 20-22 мая 2009 года, г.Москва, Россия (Гамалия В.М.)

 2. ХХІІІ Міжнародний конгрес з історії науки і техніки, 28 липня – 2 серпня, м.Будапешт, Угорщина (Єгоров І.Ю., Литвинко А.С.)

 3. V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти», 14-18 вересня, м.Алушта, АР Крим (Центр - організатор)

 4. Міжнародна конференція молодих учених - Лондонський університет, 18-20 лютого, Лондон, Великобританія (Єгоров І.Ю. – керівник секції)

 5. Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Молодежь – медицине будущего», посвященной 150-летию со дня рождения Н.Ф.Гамалеи, 23-24 апреля, г.Одесса, Украина (Гамалия В.М.)

 6. Міжнародна конференція по проекту РП-6 - Університет Упсала, м. Упсала, Швеція, 23-24 квітня (Єгоров І.Ю.)

 7. V Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодь та економіка», квітень, м. Ярославль, Росія (Лаповський Д.М.).

 8. IV Міжнародна Антарктична конференція „ІІІ Міжнародний полярний рік 2007–2008: результати та перспективи” (IV МАК 2009) 12 – 14 травня, Київ - Виголошено доповіді на теми: „Сравнительная оценка вклада стран в исследования Антарктики и проблемы цитируемости публикаций отечественных исследователей” (Рибачук В.П.); „Библиография научных трудов отечественных исследователей Антарктики” (Рибачук В.П., акад. П.Ф. Гожик, Н.Г. Виденина, В.А. Литвинов).

 9. V Міжнародна науково-практична конференція з історії і сучасного стану екологічної психології «Сучасні проблеми екологічної психології», 14-15 травня, Київ, Україна (Дупленко Ю.К.)

 10. XI Міжнародна конференція «Реконструкція житла», травень, м.Київ, Україна (Лаповський Д.М.).

 11. II Международная научно-практическая конференция «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», май, г.Минск, Республика Беларусь (Денисюк В.А.).

 12. Международная научно-практическая конференция ТРИИН-2009 «Инвенции. Инновации. Инвестиции», май, г.Минск, Республика Беларусь (Попович А.С., Денисюк В.А.).

 13. Міжнародна конференція «Колегіум та академічна спільнота в європейській та американській традиції», травень, м.Варшава, Польща (Кот О.В.).

 14. Міжнародна науково-практична конференція «Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті», 31 травня – 1 червня, м.Київ, Україна (Заєць Р.В.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..