Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена на кафедре электротехники и мехатроники Технологического института федерального государственного образовательного учреждения высшего...полностью>>
'Методичні рекомендації'
обласного семінару з проблеми «Робота з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіади з інформатики»для вчителів інформатики, які ведуть пи...полностью>>
'Документ'
В последнее время аппаратно-программный комплекс (АПК) «РУНО», имеющий в качестве основного метода диагностики вариационную термоалгометрию (измеряет...полностью>>
'Реферат'
Одной из основных концепций современного естествознания является учение о Вселенной как едином целом и обо всей охваченной астрономическими наблюдени...полностью>>

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Електричні мережі" (за кредитно модульною системою) Напрям: 0906 "Електротехніка"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки і систем управління

Факультет систем управління

Кафедра електротехніки і світлотехніки

"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

__________Кулик М.С.

“____” ________2005 р.

Індекс РО1-6.090600-32

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Електричні мережі"

(за кредитно модульною системою)

Напрям: 0906 "Електротехніка"

спеціальність: 6.090600 „Електротехнічні

системи електроспоживання”

Семестри – 5,6

Курс 3 Диф. залік – 5,6 семестри

Лекції - 35

Практичні заняття - 17

Лабораторні заняття - 36

Індивідуальна робота - 5

Самостійна робота - 123

Всього годин - 216

Контрольна робота - 1 (5 семестр)

Домашнє завдання - 1(5 семестр)

Курсовий проект - 6 семестр

Київ 2005

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану №РБ-3-603/01 напряму 0906 „Електротехніка”, спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”, навчальної програми дисципліни “Електричні мережі”, індекс Н-3-6.090600-32, затвердженої 22.10.2003р., “Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту) ” та “Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання ”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004р., №112/од.

Робочу навчальну програму склали:

професор Повстень Віктор Олександрович

доцент Захарченко Віктор Панасович

Робоча навчальна програма обговорена на засіданні випускової кафедри електротехніки і світлотехніки, протокол № __ від „__” _______ 2005 р.

Завідувач кафедри

д.т.н., проф. Васильєв В.В.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичноредакційної комісії факультету систем управління, протокол №___ від „__”________2005 р.

Голова НМРР Безкоровайний Ю.М.

"Згоден"

Декан факультету систем управління

__________ Кривоносенко О.П.

„__”_________2005 р.

ЗМ1СТ

Вступ.................................................................................................................................. 4

1. Пояснювальна записка..............................................................................................4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни....................................................................4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни...............................................................4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця ..............4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни.................................4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів......................................5

1.6. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни...................................................6

2. Зміст навчальної дисципліни....................................................................................7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни.................................................................7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять...........................8

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.....................................................................8

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг............................................................... 10

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг............................ ...............................10

2.2.4. Індивідуальна робота................................................................................................11

2.2.5. Самостійна робота студента і контрольні заходи..................................................11

2.2.5.1 Контрольна робота.................................................................................................12

2.2.5.2 Домашнє завдання..................................................................................................12

2.2.5.3 Курсовий проект.....................................................................................................13

3. Навчально-методичш матеріали з дисциплін....................................................13

3.1. Основна та додаткова література...........................................................................13

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН................................................................................................................14

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь .............15

4.1 Основні терміни, поняття, означення..........................................................................15

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ...................16

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід'ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведениям оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (Europen Credit Transfer System).

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Основна мета викладання навчальної дисципліни "Електричні мережі" полягає в ознайомленні студентів з принципами побудови систем електропостачання промислових підприємств та населених пунктів, вимогами до якості електроенергії і методами її забезпечення; властивостями елементів системи електропостачання, їх вибором і правилами експлуатації; аварійними режимами і шляхами їх запобігання; ознайомлення з питаннями захисту людини і навколишнього середовища від небезпечних наслідків роботи електроустаткування та шляхами забезпечення енергозбереження. Дисципліна формує теоретичні і практичні знання фахівця в галузі електропостачання, його вміння виконувати свої професійні обов'язки.

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у набутті студентом здібностей

вести самостійні дослідження фізичних процесів, що супроводжують передавання електричної енергії від джерел живлення до електроприймачів, умінні проводити вимірювання електричних величин, умінні виконувати різноманітні розрахунки процесів передавання електроенергії, визначати параметри елементів системи електропостачання у набутті навичок технічної експлуатації електрообладнання. Найважливішим завданням дисципліни є формування здібності студента аналізувати процеси, які супроводжують передавання електроенергії, вміння знаходити причинні зв'язки і робити вірні висновки у

будь-яких виробничих ситуаціях.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна "Електричні мережі" являється базовою для спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання". На базі знань і вмінь, набутих під час вивчення дисципліни, молодий фахівець повинен уміти аналізувати принципи побудови систем електропостачання, знати вимоги, яким вони повинні відповідати, шляхи їх вдосконалення, методи запобігання небезпечних наслідків аварійних режимів у системах електропостачання, уміти вибирати і експлуатувати її елементи: лінії, потужні трансформатори, конденсатори, розрядники та заземлювальні пристрої, уміти проводити техніко-економічні розрахунки варіантів систем електропостачання заданої надійності, економічності з позицій енергозбереження.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і вмінь навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- принципи побудови електричних мереж і режими їх роботи;

- вимоги до надійності електропостачання; характеристики електроприймачів;

- показники якості електроенергії та їх нормативні значення;

- схеми розподілу електричної енергії; характеристики електроприймачів та сучасні методи розрахунку електронавантажень;

- властивості елементів електричних мереж та забезпечення їх якості;

- методи розрахунку струмів коротких замикань (КЗ) та замикань на землю;

- способи захисту від перенапруг; основи проектування електричних мереж промислових підприємств та аеропортів;

- методи визначення необхідної компенсації реактивної потужності та засоби їх реалізації;

- конструкцію заземлювальних пристроїв, методи їх розрахунків та експлуатації, шляхи енергозбереження.

Вміти:

- читати електричні схеми електропостачання; вибирати структуру мережі, забезпечуючи задані вимоги до надійності електропостачання та економічності;

- визначати необхідні параметри елементів електричних мереж, виходячи з принципу надійності, економічності і якості електроенергії;

- розраховувати параметри аварійних режимів системи електропостачання, запобігати їх виникненню та розвитку;

- забезпечувати електроприймачі електроенергію потрібної якості, постійно підтримувати високий рівень безпеки під час роботи та технічного обслуговування електроустаткування мереж;

- оглядати та визначати його стан; проводити техніко-економічні розрахунки варіантів електропостачання; вибирати методи та розраховувати електричні навантаження групи електроприимачів, втрати напруги та електроенергії в елементах електричних мереж;

- визначати опір заземлювачів, розраховувати напругу торкання та крокову.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Загальні відомості про електромережі” студент повинен :

Знати:

- принципи побудування промислових систем електропостачання, їх елементи і схеми заміщення та параметри;

- вимоги до систем електропостачання та показники їх економічності;

- конструктивні виконання ліній електропередач електроенергії і і їх елементів та режими їх роботи.

Вміти:

- читати електричні схеми електропостачання;

- забезпечувати задані вимоги до надійності електропостачання та економічності;

- будувати графіки навантажень споживачів електроенергії.

   1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „ Розрахунок елементів та показників якості електромереж”.

Знати:

- показники якості електроенергії та сучасні методи розрахунку електронавантажень;

- структуру електричних мереж;

- методи теплових та інших розрахунків елементів електромереж;

- методи підвищення якості напруги в електричних мережах та способи її регулювання.

Вміти:

- вибирати оптимальну структуру електромереж;

- виконувати розрахунки елементів електричних мереж та визначати їх параметри.

1.5.3 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Визначення струмів КЗ та перенапруг в електричних мережах” студент повинен:

Знати :

- теоретичні основи КЗ в електричних мережах;

- методи розрахунку струмів КЗ та замикань на землю;

- способи захисту від перенапруг в електричних мережах;

- конструкцію заземлюючих пристроїв.

Вміти:

- розраховувати параметри аварійних режимів систем електропостачання і запобігати їх виникненню та розвитку;

- забезпечувати електроприймачі електроенергією потрібної якості;

- постійно підтримувати високий рівень безпеки під час роботи та технічного обслуговування електроустаткування електричних мереж.

1.5.4 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 „Проектування електричних мереж і їх елементів” студент повинен:

Знати:

- основні довідкові відомості, що стосуються проектування електричних мереж та їх елементів;

- показники надійності електричних мереж та методи їх розрахунку;

- методи підвищення стійкості роботи енергосистем;

- пристрої автоматичного вводу резерву електроживлення.

Вміти:

- самостійно проектувати системи електропостачання різних споживачів та забезпечувати їх грамотну технічну експлуатацію;

- самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки варіантів електропостачання.

1.5.5 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №5”Курсовий проект”

Знати:

-особливості розподільчих мереж з розподільчою напругою, проектування систем електропостачання підприємств;

-особливості розподільчих мереж різного призначення, вимоги до них і методики проектування систем електропостачання промислових підприємств;

Вміти:

- грамотно проектувати системи електропостачання підприємств з урахуванням різних вимог до них (розміщення об‘єктів, надійності, економічності, регулювання напруги то що);

1.6 Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни

Вища математика

Технічна механіка

Фізика

Теоретичні основи електротехнікиЕлектротехнічні

матеріали


Промислова електроніка


Електричні мережіЕлектричні апарати

Електричні машини

Захист та автоматика в електроенергетичних системах

Системи дистанційного керування в електроенергетиці

Енерго збереження


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ п/п

Назва теми

Обсяг навчальних занять, год.

Усього

Лекції

Практ

Лаб.

СРС

ІР

1

2

3

4

5

6

7

8

5 семестр

Модуль №1
„Загальні відомості про електромережі”

1.1

Вступ. Загальні питання електропостачання.

6

2

2

-

2

-

1.2

Вимоги до систем електропостачання. Показники економічності.

6

2

2

-

2

-

1.3

Конструктивне виконання ліній електїю-пфедачі та їх технічна експлуатація.

6

2

2

-

2

-

1.4

Завантаження та режими роботи електричних мереж.

5

2

1

-

2

-

1.5

Модульна контрольна робота №1

2

-

1

-

1

-

Усього за модулем №1

25

8

8

-

9

-

Модуль №2

Розрахунок елементів та показників якості електромереж”

2.1

Розрахунок перетину проводів електричних мереж.

12,5

4

4

-

4,5

-

2.2

Методи підвищення якості напруги в електричних мережах.

13,5

4

5

-

4,5

-

2.3

Контрольна робота

6

-

-

-

6

-

2.4

Домашнє завдання

8

-

-

-

8

-

2.5

Модульна контрольна робота №2

2

1

-

-

1

-

Усього за модулем №2

42

9

9

-

24

-

Усього за 5 семестр

67

17

17

-

33

-

6 семестр

Модуль №3

Визначення струмів КЗ та перенапруг в електричних мережах”

3.1

Теоретичні основи КЗ в електричних мережах

9

2

-

4

3

-

3.2

Практичні методи розрахунку струмів КЗ в електричних мережах аеропортів.

11

2

-

4

3

2

3.3

Замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю.

9

2

-

4

3

-

3.4

Перенапруга в електроустановках.

9

2

-

4

3

-

3.5

Захист від грозових перенапруг, враження блискав­кою, електричним струмом та електрохімічної корозії

8

2

-

3

3

-

3.6

Модульна контрольна робота №3

5

-

-

1

4

-

Усього за модулем №3

51

10

-

20

19

2

Модуль №4

Проектування електричних мереж і їх елементів”

4.1

Проектування і реконструкція електричних мереж аеропортів.

12

2

-

4

3

3

4.2

Розрахунок надійності електропостачання окремих електроприимачів .

9

2

-

4

3

-

4.3

Пристрої автоматичного вводу резерву електроживлення .

9

2

-

4

3

-

4.4

Стійкість роботи системи електропостачання.

8

2

-

3

3

-

4.5

Модульна контрольна робота №4

6

-

-

1

5

-

Усього за модулем №4

44

8

-

16

17

3

Модуль №5 ”Курсовий проект”

5.1

Проект системи електропостачання підприємства

54

-

-

-

54

-

Усього за модулем №5

54

-

-

-

54

-

Усього за 6 семестр

149

18

-

36

90

5

Усього за навчальною дисципліною

216

35

17

36

123

5

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.

п/п

Назва теми

Обсяг

навч. занять

лекції, год.

СРС, год.

1

2

3

4

5 семестр

Модуль №1„Загальні відомості про електромережі”

1.1

Вступ.Загальні питання електропостачання

2

1

1.2

Вимоги до систем електропостачання. Показники економічності.

2

1

1.3

Конструктивне виконання ліній електропередачі та їх технічна експлуатація

2

1

1.4

Завантаження та режими роботи електричних мереж.

2

1

Усього за модулем №1

8

4

Модуль №2 „Розрахунок елементів та показників якості електромереж”

2.1

2.1.1

2.1.2

Розрахунок пере­тину проводів елект­ричних мереж

Структура елекгричних мереж аеро­портів та промислових підприємств.

Принципи роз­рахунку перетину проводів.

2

2

1

1

2.2

2.2.1

2.2.2

Методи підви­щення якості напруги в електричних мере­жах.

Зустрічне регулю­вання напруги в електричних мережах

Оцінка методів регулювання та покра­щення якості напруги.

2

2

1

1,5

2.3

Модульна контрольна робота №2

1

1

Усього за модулем №2

9

5,5

Усього за 5 семестр

17

9,5

6 семестр

Модуль№3

Визначення струмів КЗ та перенапруг в електричних мережах”

3.1

3.1.1

3.1.2

Теоретичні основи КЗ в електричних мережах.

Причини та наслідки КЗ.

Методи розрахунку струму КЗ в електричних мережах

1

1

0,5

0,5

3.2

Практичні методи зозрахунку струмів КЗ в електричних мере­жах аеропортів.

2

1

3.3

Замикання на землю в мережах з ізольова­ною нейтраллю.

2

1

3.4

Перенапруга в електроустановках

2

1

3.5

Захист від грозових перенапруг враження блискавкою електричним струмом та електрохімічної корозії.

2

1

Усього за модулем №3

10

5

Модуль №4 „Проектування електричних мереж і їх елементів”

4.1

Проектування і реконструкція електричних мереж аеропортів.

2

1

4.2

Розрахунок на­дійності електро­постачання окремих електроприймачів.

2

1

4.3

Пристрої автома­тичного вводу резерву електроживлення.

2

1

4.4

Стійкість роботи системи електропостачання.

2

1

Усього за модулем №4

8

4

Усього за 6 семестр

18

9

Усього за навчальною дисципліною

35

18.5


2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг

Назва теми

Обсяг

навч. занять, год

Практичні

СРС

1

2

3

4

5 семестр

Модуль №1„Загальні відомості про електромережі”

1.1

Структура та навантаження електричних мереж

2

1

1.2

Методи розрахунку навантажень

електричних мереж.

2

1

1.3

Розрахунок пере­тину проводів елект­ричних мереж, вихо­дячи з принципів надій­ності та економічності.

2

1

1.4

Регулювання напру­ги в електричних мережах

1

1

1.5

Модульна контрольна робота

1

1

Усього за модулем №1

8

5

Модуль №2

Розрахунок елементів та показників якості електромереж”

2.1

Дослідження електромагнітних процесів під час КЗ на клемах синхрон­ного генератора.

2

1

2.2

Дослідження струмів замикання на землю в електричних мережах.

2

1

2.3

Дослідження впливу несиметрич­них навантажень та аварійних режимів в чотири-провідних мережах на якість напруги електроприймачів.

2

1

2.4

Дослідження заземлюючих прист­роїв на моделях.

2

1

2.5

Дослідження хвильових явищ в лініях електропоста­чання великої довжини.

1

0.5

Усього за модулем №2

9

4.5

Усього за 5семестр

17

9.5

Усього за навчальною дисципліною

17

9.5

2.2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг.

Назва теми

Обсяг навч. занять, год

Лабораторні

СРС

1

2

3

4

6 семестр

Модуль№3 „Визначення струмів КЗ та перенапруг в електричних мережах”

3.1

Розрахунок струмів симетричних КЗ в електричних мережах..

4

2

3.2

Розрахунок струмів несиметричних КЗ в електричних мережах аеропортів.

4

2

3.3

Особливості роз­рахунку струмів КЗ в кабельних мережах. Термічна дія струмів КЗ.

4

2

3.4

Втрати напруги в електричних мережах.

4

2

3.5

Надійність елек­тропостачання. Режи­ми роботи мереж з ізольованою нейтраллю.

3

2

3.6

Модульна контрольна робота №3

1

4

Усього за модулем №3

20

14

Модуль №4

Проектування електричних мереж і їх елементів”

4.1

Вивчення та дослідження про­водів і кабелів

4

2

4.2

Дослідження впливу коливань симетричних наван­тажень трифазних електричних мереж на перетин проводів та втрату напруги.

4

2

4.3

Дослідження припустимих струмів проводів і кабелів.

4

2

4.4

Дослідження ефективності існую­чих способів регу­лювання напруги в електричних мережах.

3

2

4.5

Модульна контрольна робота №4

1

5

Усього за модулем №4

16

13

Усього за 6 семестр

36

27

Усього за навчальною дисципліною

36

27

2.2.4 Індивідуальна роботаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0906 "Електротехніка"

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочих навчальних планів № НБ – 3 – 603/01 та № НБ – 3 – 605/01 напряму 0906 “Електротехніка” спеціальностей 8.
 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0906 Електротехніка

  Документ
  Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи охорони праці” складена на основі навчальної програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих закладів освіти від 31 липня 1997 р.
 3. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Волоконно-оптичні лінії" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0906 "Електротехніка"

  Документ
  Робоча навчальна програма з дисципліни „Волоконно-оптичні лінії” складена на основі робочого навчального плану N РСМ-3-605/01 напряму 0906 „Електротехніка” спеціальності 8.
 4. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.

Другие похожие документы..