Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
 Статья 1. Понятие аудиторской деятельности1.Аудиторская деятельность, аудит - предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
В.Г. Бессарабов – заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (введение, гл. 1; ...полностью>>
'Документ'
Заслушав и обсудив информацию управления труда и социальной защиты населения о состоянии коллективно - договорного регулирования социально- трудовых ...полностью>>
'Анализ'
28.05.2010 - события и тенденции на рынке информационных технологийМобильное телевидение от МТС стартовало в Москве, Санкт-Петербурге и еще шести субъ...полностью>>

Робоча навчальна програма з дисципліни „Міжнародна економічна діяльність України" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

“УХВАЛЮЮ”

Декан факультету

доц. Ковтун О. А.

_______________

“22” червня 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни „Міжнародна економічна діяльність України”

для підготовки фахівців ОКР „Магістр”

із спеціальності 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Кафедра світового сільського

господарства та ЗЕД

курс – 5

семестр – 9

Розподіл по годинах

Проведена робота

години

Лекції

16

Самостійна робота під керівництвом викладача

48

Всього годин

85

КИЇВ - 2010

Робоча навчальна програма складена к.е.н., доцентом кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Дібровою Ларисою Василівною

Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності.

Протокол № 11 від 16 червня 2010 року.

В.о. завідувача кафедри

к.е.н., доцент Діброва Л.В.

Ухвалено Вченою радою факультету аграрного менеджменту Протокол № 10 від 22 червня 2010 року.

Голова Вченої Ради

факультету аграрного менеджменту,

доцент: Ковтун О.А.

Навчальна дисципліна „Міжнародна економічна діяльність України” є професійно-орієнтованою дисципліною для підготовки студентів ОКР „Магістр” факультету аграрного менеджменту зі спеціальності 8.050206 - “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” денної форми навчання.

Метою курсу є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей міжнародної економічної діяльності України, а також навичок їх практичного застосування.

Головними завданнями курсу є:

 • розуміння студентами сутності та особливостей міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі;

 • вивчення теоретичних основ міжнародної економічної діяльності;

 • ознайомлення студентів з основними формами міжнародного торговельного та інвестиційного співробітництва;

 • розуміння студентами особливостей та завдань регулювання міжнародної економічної діяльності;

 • ознайомлення студентів з особливостями та характером сучасних інтеграційних процесів, участі в них України.

Предметом дисципліни є механізм міжнародної економічної діяльності України в комплексі його складових форм, а також інструментів регулювання в контексті сучасних інтеграційних процесів і тенденцій глобалізації та регіоналізації.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Тема 1.Міжнародна економічна діяльність:

сутність, особливості та суб’єкти

1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності. Поняття міжнародної економічної діяльності. Предмет та завдань курсу „Міжнародна економічна діяльність України”. Аналіз сучасного стану міжнародних господарських зв’язків України. Основні напрямки державної політики щодо забезпечення сприятливих нормативних та організаційних передумов міжнародної економічної діяльності України.

2. Відкрита економіка. Поняття відкритої економіки. Основні показники, що характеризують відкритість економіки. Показники та оцінка розвитку міжнародної економічної діяльності України в системі відкритої економіки. Економічна відкритість. Темпи економічного розвитку України та порівняльний аналіз його з темпами розвитку окремих країн світу. Порівняльні переваги України в умовах глобальної конкуренції. Поняття „ефективна економіка” та його відмінність від поняття відкритої економіки.

3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності. Поняття платіжного балансу. Структура платіжного балансу. „Дефіцитність” або „профіцитність” платіжного балансу. Засоби впливу на умови формування платіжного балансу: девальвація та ревальвація. Умови формування платіжного балансу в Україні. Рахунок зовнішніх балансів України: аналіз статистичних та прогнозних даних. Структура платіжного балансу та аналіз стану платіжного балансу України.

4. Світове господарство. Поняття світового господарства. Оцінка природи світового господарства. Аналіз поточного стану та тенденцій розвитку світового господарств. Визначення місця та ролі України в розвитку світового господарства. Визначення міжнародного (світового) ринку.

Тема 2. . Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні

1. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності. Основні форми міжнародної економічної діяльності. Характеристика напрямів міжнародної економічної діяльності в комплексі історичних умов їх становлення, функціональних характеристик, сучасних особливостей та тенденцій розвитку. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності в Україні згідно Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

2. Міжнародна торгівля товарами та послугами. Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка. Україна в товарообмінних операціях. Міжнародний контракт. Інкотермс - інструмент міжнародної торгівлі. Поняття міжнародної торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх класифікація. Міжнародний ринок послуг. Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг. Інформаційні та електронні послуги як динамізуючий чинник міжнародної економічної діяльності. Страхові послуги в міжнародній економічній діяльності.

3. Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу. Інвестиційні інтереси - рушійна сила руху капіталів. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів. Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки.

4. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України.

5. Міжнародна міграція робочої сили. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів. Класифікація складових, факторів і видів міжнародної міграції. Аналіз наслідків міграції на ринку праці.

6. Діяльність міжнародних економічних організацій. Україна - член ООН (як держава-засновник), Ради Північноатлантичного співробітництва, РБСЄ, ЄБРР, МВФ, спостерігачем у ГАТТ/СОТ. Контакти України в дипломатичних представництвах іноземних держав і ООН. Представництво Комісії ЄС в Україні.

7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва.

8. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку. Сировинні ресурси в національному та світовому господарстві. Природні ресурси в системі міжнародних ринків. Види ресурсів. Україна у світовій торгівлі сировиною. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці. Паливний баланс у системі відкритої економіки України. Особливості національного енергоспоживання в контексті глобальних тенденцій. Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного розвитку. Екологічні пріоритети розвитку сучасної відкритої економіки України. Утилізація відходів - ознака сучасної відкритої економіки. Продовольчий потенціал: українські реалії у світлі міжнародних проблем.

Тема 3. Економічна безпека за умов відкритої економіки

1. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі. Визначення поняття „економічна безпека”. Пряма залежність між макроекономічними показниками та рівнем економічної безпеки держави. Зворотна залежність між рівнем економічної безпеки та макроекономічними показниками.

2. Складові економічної безпеки. Ключові складові економічної безпеки. Критерії економічної безпеки.

3. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики. Міжнародна економічна безпека України, як складова її економічної безпеки. Визначення геоекономічних орієнтирів формування відкритої економіки України. Складові функціональної зовнішньоекономічної моделі України. Внутрішня організаційно-політична логіка національної функціональної відкритої економічної системи. Зовнішні світогосподарські та регіональні передумови щодо перспективного характеру системи міжнародно-коопераційних зв’язків відкритої економіки України. Конкретно-практичні напрями, а також альтернативні та потенційні варіанти геоекономічної моделі України.

4. Актуальні проблеми економічної безпеки України. Розробка довгострокової стратегії України. Етапність процесу інтеграції України в світогосподарські структури. Взаємовідносини України з ЄС, країнами СНД, Північноамериканськими країнами в контексті економічної безпеки України Аналіз процесу вступу України до СОТ та умови перебування її в системі ГАТТ/СОТ в контексті економічної безпеки. Взаємовідносин України та міжнародних фінансово-кредитних установ. Енергетична безпека держави Фактори, що загрожують державним інтересам в енергетичній сфері. Продовольча безпека України. Зовнішній борг України. Мікроекономічні фактори загрози інтересам відкритої економіки України.

Тема 4. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність

1 Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України. Історичні передумови сучасної міжнародної спеціалізації України, її теперішнього і майбутнього місця в системі міжнародної торгівлі та факторного руху. Історичний розвиток механізму міжнародної кооперації за участі народів, які мешкали та мешкають на території сучасної України. Хронологічні періоди в історії вітчизняного механізму міжнародних економічних зв’язків.

2. Докиївський період торгівлі. Зовнішні економічні зв’язки племен Трипільської культури. Роль чорноморської торгівлі для жителів території сучасної України. Зовнішні економічні зв’язки Мілетської республіки. Міжнародні торговельні центри та культурні осередки: Ольвія, Феодосія, Пантікапей, Херсонес та ін. Торговельна кооперація племен та їх експортної спеціалізація.

3. Торгова модель Київської Русі. Зв’язки Київської Русі з європейськими країнами. Торговельні шляхи з Польщею, Литвою, Прибалтикою, німецькими землями, Францією, Італією, Візантією, Австрією, Чехією, Моравією. Міжнародна спеціалізація Русі. Історико-економічне значення міжнародного торговельного сполучення „з варягів у греки” для Русі. Економічні контакти з Візантією. Західний напрям міжнародної торгівлі Русі-України: Польща, Чехія, Німеччина, Угорщина, Балкани і Балтія. Посередницька роль Київської держави в системі міжнародної торгівлі цього періоду. Масштаби та предмети міжнародного обміну київсько-руського періоду українського розвитку.

4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду. Спеціалізація торгівлі руських земель за татарської навали. Зовнішня торгівля українських земель під владою Польщі. Обсяги торговельного обороту та структура експорту. Роль козаччини в міжнародних економічних зв’язках з участю українських земель. Особливість національної торгівлі в Україні в часи чумацьких караванів. Зовнішня торгівля українських земель в складі Російської імперії. Значення для зовнішньої торгівлі України чорноморських будівництво та розвиток портових міст - Херсона, Миколаєва, Одеси. Порівняльний статистичний аналіз чорноморської торгівлі по експорту та імпорту товарів в часи перебування України в складі Російської імперії. Умови спеціалізації українських галицьких земель, які перебували у складі Австро-Угорщини.

5. Радянський період розвитку національної спеціалізації та міжнародної торгівлі. Особливості умов розвитку міжнародної економічної діяльності в Україні протягом радянського періоду її розвитку.

6. Початок нової історії міжнародної економічної діяльності України. Сучасна система міжнародного економічного співробітництва України. Еволюція розвитку зовнішньоекономічних зв’яз­ків України в період 1991—2005 рр. як етапу активного формування оновленої моделі міжнародних економічних відносин із зовнішнім світом. Товарна та географічна структура зовнішньої торгівлі України. Проблема участі України в системі міжнародної торгівлі.

МОДУЛЬ 2. УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Тема 5. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі

1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу. Інтернаціоналізація господарського життя. Сучасні моделі міжнародної економічної діяльності країн та міжнародних угрупувань. Поняття: економічна діяльність, інтернаціоналізація, глобалізація, регіоналізація, світове господарство, міжнародний ринок, економічна інтеграція. Сучасна структурно-ієрархічна глобальна система та тенденції її розвитку.

2. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка. Визначення поняття „інтернаціоналізація”. Транснаціоналізація ринкової діяльності та її риси. Основні прояви інтернаціоналізації з погляду окремих країн. Прояви інтернаціоналізації у глобальному масштабі. Позитивні та негативні наслідки процесів інтернаціоналізації для країн світу. Влив інтернаціоналізації на економіку України протягом років незалежності. Особливості процесів інтернаціоналізації з участю України. Формування експортного потенціалу України.

3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси. Визначення геоекономічних цілей. Конструкційні елементи національної геоекономічної моделі. Формування економічної складової геостратегічної моделі незалежної України. Сучасне місце України в міжнародному поділі праці, її роль у розв’язанні глобальних проблем.

4. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті. Поняття „геоекономічна політика”. Визначення геоекономічних пріоритетів для України. Зміст різновекторності механізму кооперації України із зовнішнім світом. Перспективна геоекономічна модель України.

5. Економічна інтеграція. Розвиток світових інтеграційних процесів у другій половині ХХст. Визначення поняття економічна інтеграція. Цілі та передумови економічної інтеграції.

6. Глобалізація та регіоналізація - форми соціально-економічної інтернаціоналізації. Інституційне забезпечення інтеграційних процесів. Глобалізація як економічна категорія. Передумови глобалізації. Інструменти а форми глобалізації. Лібералізація. Поняття та тенденції економічної регіоналізації. Етапи регіоналізації. Сучасний етап розвитку інтеграційних механізмів. Процеси регіоналізації на різних континентах. Стратегії регіоналізації для України та їх альтернативи. Дуалістичність і суперечливість сучасних інтеграційних процесів та спільні риси.

7. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України. Оцінка тенденцій регіоналізації. Умови формування ефективної системи міжнародної економічної діяльності України. Регіональні пріоритети співробітництва України з іншими країнами. Участь України в регіональних міжнародних економічних процесах.

8. Прикордонне співробітництво в Україні. Визначення поняття прикордонного співробітництва. Передумови та фактори суб’єктивного порядку для розвитку прикордонного співробітництва. Причини, які гальмують розвиток прикордонного співробітництва з участю України. Односторонні, а також міжнародно узгоджені заходи щодо динамізації процесу прикордонного співробітництва з участю України.

Тема 6. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі

1. Завдання та умови європейської інтеграції України. Історико-економічні передумови європейської інтеграції. Європейська інтеграція як фактор прискорення економічного розвитку країн ЄС. Етапи розширення ЄС. Можливості українського співробітництва з ЄС.

2. Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами Європи. Товарна та географічна структура зовнішньої торгівлі України з європейськими країнами. Інвестиційне співробітництво України з європейськими країнами. Коопераційні зв’язки України з європейськими країнами. Торгово-економічне співробітництво України з країнами-членами ЄС. Найбільші торгові партнери України серед країн-членів ЄС. Пріоритетні інтереси, які пов’язані з перспективами багатобічного розширення коопераційних, інтеграційних контактів України з країнами ЄС.

 1. Правові засади співробітництва України з ЄС. Базовий правовий документ, який регулює процес європейської інтеграції України - Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. Структура та зміст Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. Угоди, які регламентують різні аспекти двостороннього співробітництва у відносинах між Україною і ЄС.

 2. Україна в системі єврорегіонів. „Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між регіональними общинами або властями” - її суть та зміст. Визначення поняття „єврорегіони”. Практичні та тактико-стратегічні цілі участі в системі євро регіонів. Участь України в „Карпатському єврорегіоні” та „Єврорегіоні Буг”. Аналіз діяльності „Карпатського єврорегіону” та „Єврорегіону Буг”.

Тема 7. Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД

1. Інтеграційно-дезінтеграційні контроверсії СНД: на шляху від «розлучення» до співіснування. Передумови створення СНД. Торговельно-економічні відносини у рамках СНД. Основні риси та перспективні акценти співробітництва в рамках СНД.

2. Режими співробітництва з країнами СНД. Зовнішньоторговельні режими України з іншими державами СНД. Угоди про вільну торгівлю з країнами - республіками колишнього СРСР. Аналіз виключень з двохсторонніх угод про вільну торгівлю. Двосторонні експортно-імпортні відносини України з Росією. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією й Україною, Договір про економічне співробітництво на 1997—2007 рр. Програма економічного співробітництва України і Російської Федерації на 1998—2007 рр. Торгівля України з Білоруссю. Основні сектори українського експорту до Білорусі. Імпорт України з Білорусі. Торгом-економічні відносини з Молдовою. Азербайджан як один з найважливіших торговельних партнерів України. Торгово-економічні відносини України з Грузією та Вірменією. Торгівля України з Казахстаном. Співробітництво України з Туркменістаном. Аналіз зовнішньої торгівлі України з Узбекистаном та Киргизстаном.

3. Зона вільної торгівлі в рамках СНД. Завдання розвитку інтеграційних процесів країн СНД. Перспективи створення зони вільної торгівлі СНД. Основні організаційно-правові аспекти створення та функціонування зони вільної торгівлі в рамках країн СНД.

4. Проблема участі України в Митному союзі державСНД: оцінка доцільності. Об’єктивні критерії, доцільності та недоцільність участі української держави в СНД. Оцінка ідеології Митного союзу країн СНД. Аналіз позитивних та негативних недоліків приєднання України до митного союзу країн СНД.

Тема 8. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності

1. Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту. Участь України у субрегіональних інтеграційних проектах. Передумови участі України в Організації Чорноморського економічного співробітництва. Історико-економічні аспекти створення ЧЕС. Роль України в процесі формування ідеології співробітництва та структури ЧЕС. Оцінка статутних та базових політичних документів проекту ЧЕС. Основні організаційні структури ЧЕС, які здійснюють загальну координацію та регулювання процесу співробітництва. Напрями взаємодії України в рамках ЧЕС.

2. Напрями співробітництва в рамках ЧЕС у контексті геополітичних альтернатив. Сфери багатостороннього співробітництва та практичні завдання в рамках ЧЕС. Специфіка експортної орієнтації України до країн-членів ЧЕС. Умови розвитку торгівлі України в рамках ЧЕС.

3. ЧЕС у вимірах глобальних стратегій. Стратегічне значення та особливе місце співробітництва ЧЕС в системі міжнародних економічних відносин.

4. Особливості та завдання участі України в ЧЕС. Національні зовнішньоекономічні інтереси України участі у ЧЕС. Забезпечення нових ринків збуту, використання потенціалу ЧЕС для збереження наявного та подальшого розвитку спеціалізованого виробництва на українській території. Диверсифікація каналів надходження товарів і зокрема енергоносіїв та інших стратегічно важливих сировинних і матеріальних ресурсів. Використання потенціалу виробничої кооперації. Реалізація географічно-факторних переваг України, її транзитного статусу, а також стратегічної транспортної ролі партнерів по ЧЕС. Використання економічної взаємодії з країнами ЧЕС та відповідної інфраструктури як містка до ринків країн Близького Сходу та Перської затоки, інших регіонів. Використання можливостей прикордонного та прибережного співробітництва.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕД

ПОГОДЖЕНО”

Декан факультету аграрного менеджменту,

к.е.н., доцент Ковтун О.А.

_____________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс дисципліни " організація та регулювання зед" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

  Документ
  Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності факультету аграрного менеджменту ННІ бізнесу НУБіП України (протокол №11 від 16.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ менеджмент зовнішньоекономічної діяльності " для підготовки фахівців окр „Магістр" денної форми навчання зі спеціальності 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

  Документ
  Робоча програма підготовлена к.е.н., старшим викладачем кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Ібатулліним Маратом Ільдусовичем.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методика викладання у вищій школі" для підготовки фахівців окр „Магістр" за напрямом 0502 менеджмент спеціальність 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі" складено на основі змісту дисципліни за ГСВО МОН д.е.н., проф. Чорним Г.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Курс „Стратегічний менеджмент” є інтегрованою і завершальною дисципліною, яка належить до порівняно нових. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, які опановують спеціальність, що безпосередньо
 5. Навчально-методичний комплекс дисципліни "світове сільське господарство та продовольчі ресурси" для студентів магістратури денної та заочної форм навчання

  Документ
  Робоча навчальна програма складена: д.е.н., проф. Галушко В.П., к.е.н., доц. Артиш В.І. кафедри світового сільського господарства та зед, на основі робочої програми обговореної та схваленої на засіданні кафедри світового сільського

Другие похожие документы..