Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В основе управления материальными потоками лежит обработка информации, циркулирующей в логистических системах. В связи с этим одним из ключевых понят...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «История политических и правовых учений» разработан в соответствии с требованиями Государственного образов...полностью>>
'Основная образовательная программа'
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» и профилям подготов...полностью>>
'Документ'
12. Кто из российских ученых выдвинул и отстаивал идею выделения страноведения (регионоведения) в качестве особой синтетической области знания? Что В...полностью>>

Жиленко В. П., доц, канд екон наук; Божаткін С. М., викладач кафедри підприємництва та основ менеджменту; Марущак С. М

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 629.12.658

Жиленко В.П., доц, канд. екон. наук; Божаткін С.М., викладач кафедри підприємництва та основ менеджменту; Марущак С.М., викладач кафедри економіки та організації виробництва

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА

Класичне визначення робочого місця: зона трудової діяльності одного або декількох працівників забезпечених комплексом засобів для своєчасного виконання виробничого завдання [3].

Стартова теза проведеного дослідження відмінна від чинного визначення.

Робоче місце - простір, включаючи інформаційний, регламентований в часі для підтримки балансу між ресурсами і еквівалентною відповідальністю працівника.

Саме за такою нормою освітньою установкою ВЗО може задовольнити ринкові запити на фахівців з менеджменту.

Ключові поняття обох визначень робочого місця – «виробнича мета», «виробниче завдання», «комплекс засобів», «календарна дата» - визначають базові складові будь-якого робочого місця. Робочі місця працівника фізичної праці, конторського службовця, керівника структурного підрозділу, директора обов’язково мають виробничу мету, засоби її досягнення і термін виконання. Саме за цими ознаками, як правило, здійснюється вдосконалення робочих місць, уніфікація вимог та автоматизація.

Виробнича мета узагальнено - це надання результатам праці, саме на визначеному робочому місці, товарних властивостей. Для усвідомлення виробничої мети слід визначити вимоги конкретного споживача. В загальному розумінні виробнича мета вважається досягнутою, якщо у виробничій системі не виникло конфлікту.

Традиційно панує думка про результат праці на конкретному робочому місці керівника як про управлінську функцію. Це стереотип, створений для уникнення відповідальності.

Виробниче завдання утворюється шляхом конкретизації виробничої мети. Виникає питання персоніфікації та взаємоузгодження виробничих завдань в часі, яке вирішується системою планування, диспетчеризації, розкладів, графіків тощо.

Комплекс засобів - складається з комфортних умов, технології, алгоритмів здійснення технологічних операцій, стандартизованих форм документів, пристосування для посилення органів відчуттів (слух, зір, голос) інструментів.

Примітивне робоче завдання вимагає простих засобів праці, складніше завдання може бути реалізоване простими засобами праці, але тривалість виробничого процесу зростає. Пам’ятаючи, що усі виробничі завдання регламентовані в часі, працівникові залишається варіант вдосконалення особистих алгоритмів праці і засобів праці. Тобто, впровадженням проектів автоматизації робочого місця.

На рис. 1 представлена структура робочого місця менеджера.

Перебільшене очікування зростання ефективності від вдосконалення засобів трудової діяльності утворили міф про здатність автоматизації управлінських процесів збільшити продуктивність праці менеджерів без прискіпливого і наполегливого впорядкування організаційних моделей виробництва.

Практика бізнесу переконує, що беззаперечно мусить сприйматися установка - автоматизувати можливо тільки високоорганізований процес. На цій підставі будь-який проект робочого місця менеджера починається з усвідомлення місії і стратегії фірми.


Рис. 1. Структура робочого місця менеджера

Словник іншомовних слів серед інших дає таке тлумачення поняття місія: місія [ лат. mission, mittere - посилати] – відповідальне завдання, роль, доручення. Привертає особливу увагу, що не просто завдання, а «відповідальне завдання» [3]. Тобто місія менеджера фірми будь-якого посадового рівня - визначення доступних ресурсів регламенту їх використання і межі відповідальності.

Специфіка підготовки менеджерів у ВЗО полягає у відставанні виробничої бази для бізнесової практики.

Практично місія студента ВЗО визначається мірою відповідальності за вкладений капітал - вартість оплати навчання за контрактом або вартість навчання за розрахунками бюджетного фінансування.

Міра відповідальності порівнюється із поточною вартістю реального споживчого кошику.

Стратегія - організаційні дії та керуючі підходи, які використовуються для вирішення організаційних задач і досягнення цілей організації [3].

Стратегія господарюючого суб’єкта – це поширення прав власності. Якщо поширення і реалізацію прав власності прийняти за основу, то активним елементом стратегії будь-якого підприємства має бути зростання прав власності на індивідуальному робочому місці також.

Якщо робоче місце це активний елемент стратегії, то мотивація студента щодо його ефективності еквівалентно особистій стратегії.

Мета – характеристика поведінки складних систем, ідеальний образ майбутнього стану об’єкту. Цей образ заданий в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Практична мета студента - сформувати з усіх навчальних дисциплін максимальний набір інтелектуальних продуктів з товарними властивостями для реалізації на керівній посаді. Тобто, випускник «приходить на посаду» працезабезпечений, він має на продаж інтелектуальні продукти. На цій підставі навчальний процес припустимо порівняти із виробничим процесом.

Цілеспрямована діяльність – вибіркове проектно-орієнтоване подолання навчальних дисциплін. В межах часу самостійної роботи студент цілеспрямовано шукає проблемні управлінські ситуації і залучає їх до аудиторного розв’язання. Таким чином активізується зворотній зв’язок із знаком «-».

Предмет трудової діяльності - спеціалізована база даних: формування набору паспортів типових управлінських процедур, управлінських модулів. Саме впорядкування управлінських модулів і збільшення їх кількості перетворюється в управлінський досвід, який має комерційну цінність.

Засоби трудової діяльності – впорядковані спеціальні знання, комунікаційні канали, комфортне середовище, документація, інтелект, носії інформації

Інформація – на побутовому рівні поняття «інформація» використовується як будь-які відомості взагалі. Точніше - це відомості і знання спостерігача про об’єкт спостереження. До ВЗО студенти залучаються із особистим інформаційним полем. І задача викладачів впорядкувати, спеціалізувати інформаційне поле студента відповідно до вимог ОКХ.

Як практичний результат застосування нетрадиційного визначення поняття робочого місця менеджера є Проекти ефективних робочих місць, які виконують студенти за підсумками індивідуальної роботи з дисциплін «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Управління персоналом», «АРМ менеджера». Свідчення ефективності утворених проектів є показник рентабельності робочого місця.

Література

1. Галузевий стандарт вищої освіти Освітньо-кваліфікаційна зарактеристика. Нарямок «Менеджмент»

2. Модернізація вищої освіти і Болонський процес. МОН НМЦВО. К., 2004,

3. Тлумачний словник української мови. А.Івченко. Харків, «ФОЛІО», 2006

.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни рада по вивченню продуктивних сил України На правах рукопису Носуліч Тетяна Миколаївна

  Документ
  Актуальність теми. На сучасному етапі становлення України ефективне формування продуктивних сил є важливим питанням її розвитку. Людина як основний формуючий елемент виводиться на перший план, особливо з огляду на соціалізацію державної
 2. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (1)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 січня 2011 р.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІ суми Вид-во Сумду 2008

  Документ
  У збірнику представлені матеріали (тези і доповіді) VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», присвяченої 60-річчю університету.
 5. Національний університет біоресурсів І природокористування України

  Документ
  Приватизаційні процеси та корпоратизація агропромислових підприємств в Україні, зокрема в молокопереробній промисловості, зумовили створення та розвиток акціонерної форми капіталу.

Другие похожие документы..