Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления...полностью>>
'Документ'
Дана дисципліна «Актуальні питання політичної історії Росії (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.» є спеціальним курсом. Викладається на ІV курсі у ...полностью>>
'Документ'
Розвиток політичної думки в той період визначався рядом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру: першою світовою війною і Жовтневою рево...полностью>>
'Документ'
Об обучающих возможностях использования игрового метода известно давно. Многие ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным языкам, справедлив...полностью>>

Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2009. 34 с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Т И П О В А П Р О Г Р А М А

вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

13.00.02 – «Теорія і методика навчання:

іноземні мови»

Київ – 2008

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Т И П О В А П Р О Г Р А М А

вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

13.00.02 – «Теорія і методика навчання:

іноземні мови»

Затверджена на засіданні

вченої ради університету

Протокол №5 від 2008 р.

Київ 2008

Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.: КНЛУ, 2009. – 34 с.

Програма призначається для осіб з вищою освітою, які спеціалізуються в галузі методики навчання іноземних мов і готуються до складання вступного іспиту до аспірантури.

Програма складається з пояснювальної записки, в якій подаються загальні положення про проведення вступного іспиту, і п’ти розділів: «Вимоги до вступників до аспірантури на вступному іспиті», «Порядок проведення іспиту, структура, зміст вступного іспиту і критерії оцінювання знань та вмінь вступників до аспірантури», «Програма підготовки до вступного іспиту», «Вимоги до реферату для складання вступного іспиту», «Основна література до вступного іспиту».

Рецензент О.Б.Тарнопольський – доктор педагогічних наук, професор, Дніпропетровський університет економіки і права

Л.М.Черноватий доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Пояснювальна записка

Вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – Теорія і методика навчання: іноземні мови – має на меті визначення глибини методичної підготовки вступника до аспірантури (далі: ВА), його наукового і культурного світогляду, рівня підготовки до самостійної науково-дослідницької діяльності. Складання вступного іспиту з методики є обов’язковим для вступу до аспірантури.

Для успішного складання іспиту ВА необхідно продемонструвати розуміння ключових проблем історії та сучасного стану викладання іноземних мов в Україні та за рубежем, а також уміння виділяти проблематику в обраній галузі дослідження. Методичні питання мають обґрунтовуватися даними лінгвістики, психології, психолінгвістики, педагогіки.

Особа, що складає вступний іспит, повинна знати програми з іноземних мов для різних типів середніх/вищих навчальних закладів, чинні підручники чи навчально-методичні комплекси з іноземних мов. Крім того, вимагається добре знання публікацій періодики. ВА має продемонструвати як володіння практикою викладання іноземних мов у певному типі навчального закладу, так і вміння викласти ключову проблему свого дослідження.

Типова програма містить питання з проблем загальної і спеціальної методики навчання іноземних мов.

Вступний іспит зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія і методика навчання: іноземні мови» покликаний перевірити у ВА:

 • рівень сформованості методичної компетенції;

 • рівень сформованості загальної іншомовної комунікативної компетенції;

 • рівень сформованості професійно орієнтованої комунікативної компетенції;

 • рівень сформованості дослідницької компетенції;

 • рівень сформованості загальної компетенції.

Для проведення вступного іспиту і захисту наукового реферату створюється державна комісія у складі голови і членів комісії (екзаменаторів з методики викладання іноземних мов).

Комісія створюється щорічно наказом ректора і діє протягом календарного року.

До складання вступного іспиту допускаються ВА, які виконали у повному обсязі програму підготовки з методики викладання іноземних мов освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст/магістр.

Вступний іспит проводиться українською та іноземною мовами.

Допуск до вступного іспиту до аспірантури здійснюється за наказом ректора або проректора університету. У разі неприбуття ВА на іспит з поважних причин він може бути допущений ректором університету протягом поточної сесії.

У разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту протягом поточної сесії не дозволяється. Рішення комісії може бути оскаржене ВА у терміни, встановлені приймальною комісією.

Вступний іспит з методики приймається організовано один раз на рік у вигляді сесії. Строки сесії встановлюються ректором університету. Іноземні громадяни складають вступний іспит на загальних підставах.

1. Вимоги до вступників до аспірантури на вступному іспиті

На вступному іспиті здобувачі повинні продемонструвати глибокі знання теоретичних основ методики викладання іноземних мов, показати володіння методичними вміннями, науковий підхід до розв’язання практичних проблем виховання та освіти учнів і студентів.

Головною вимогою вступного іспиту до рівня теоретичної підготовки ВА є ґрунтовне знання ними провідних концептуальних теорій навчання і виховання, усвідомлення ролі і значення психолого-педагогічних наук в їх майбутній професійній і науковій діяльності. Відповідь ВА на іспиті повинна підтвердити повноту їхніх знань категорійно-понятійного апарату з методики викладання іноземних мов, нових підходів до трактування окремих понять, розуміння їхньої сутності, а також знання фактів, термінології, структур, принципів, законів, закономірностей, методів і засобів навчання.

ВА повинен також продемонструвати здатність аналізувати й будувати реальний навчально-виховний процес з методичної точки зору, показати знання педагогічних і психологічних явищ та процесів, діапазон володіння вміннями й навичками операційного рівня, методичну грамотність, зокрема сформованість гностичних, конструктивно-планувальних, проектувальних, комунікативно-навчальних і дослідницьких умінь.

2. Порядок проведення, структура, зміст вступного іспиту і критерії оцінювання знань та вмінь вступників до аспірантури

2.1. Порядок проведення вступного іспиту

Вступний іспит зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія і методика навчання: іноземні мови» для ВА проводиться відповідно до програми, затвердженої вченою радою КНЛУ.

 • Вступний іспит проводиться за екзаменаційними білетами.

 • Вступний іспит складається із двох частин: перша – відповідь на обов’язкові й додаткові питання; друга – захист заздалегідь (за місяць до іспиту) поданого і прорецензованого реферату.

 • ВА бере екзаменаційний білет у присутності голови екзаменаційної комісії та членів (екзаменаторів) з методики викладання іноземних мов. Про взятий ВА номер білета робиться запис у протоколі.

 • Для підготовки відповіді здобувач використовує екзаменаційні бланки, які зберігаються після екзамену протягом року.

 • Разом з білетом ВА одержує свій реферат і рецензію на нього. Здобувач знайомиться з рецензією і готується до захисту своїх наукових поглядів, викладених у рефераті.

 • На екзамені ВА дається 1 година на підготовку відповіді та ознайомлення з рецензією на реферат.

 • Оцінювання відповідей і реферату здійснюється згідно з критеріями, визначеними у програмі вступного іспиту.

 • Оцінка за іспит виставляється після його закінчення на основі оцінок, отриманих ВА за відповіді на питання білета і захист реферату відповідно до критеріїв, які визначені програмою іспиту.

 • Оцінки оголошуються головою екзаменаційної комісії в присутності усіх членів (екзаменаторів) комісії і ВА, які складали іспит.

 • Рівень знань ВА оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

2.2. Структура і зміст вступного іспиту

Вступний іспит складається із двох частин.

2.2.1. Перша частина іспиту: усні відповіді на питання білету і виконання практичного завдання.

Екзаменаційний білет містить три питання у відповідності до програми. Екзаменатори можуть ставити додаткові запитання лише згідно програми.

Об’єкт контролю – рівень засвоєння теоретичних знань та володіння професійно-методичними вміннями, сформованими у ВА в результаті вивчення обов’язкової програми з методики викладання іноземних мов і культур.

Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами, яка передбачає відповідь ВА на питання екзаменаційного білета і виконання практичного завдання.

Приклади теоретичних питань

 • Засоби навчання іноземної мови. Вимоги до навчально-методичного комплексу.

 • Навчання техніки читання. Методи навчання техніки читання.

 • Тестовий контроль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Типи і види тестових завдань.

Критерії оцінювання:

Відповіді на перше і друге питання оцінюються за критеріями:

 • відповідність змісту;

 • повнота і ґрунтовність викладу;

 • доказовість викладу;

 • термінологічна коректність;

 • науковість.

Приклади практичних завдань

 • Наведіть приклад умовно-комунікативної вправи для формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні.

 • Наведіть приклад комунікативної вправи для формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні.

 • Наведіть приклад тестового завдання альтернативного вибору для контролю рівня сформованості вмінь читання.

Критерії оцінювання:

 • точність (відповідність інструкції);

 • правильність;

 • оригінальність.

2.2.3. Друга частина іспиту: усний захист вступником до аспірантури підготовленого наукового реферату з опорою на одержану ним рецензію

Тему реферату ВА обирає самостійно у відповідності до проблеми його дослідження. Підготовлений реферат подається на рецензування за місяць до проведення вступного іспиту.

Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами, яка передбачає короткий виклад ВА його поглядів на обрану проблему дослідження і відповіді на зауваження рецензента реферату.

Детальніше дивись підрозділ 5 «Вимоги до реферату для складання вступного іспиту».

2.3. Критерії оцінювання відповідей вступників до аспірантури

Екзаменаційні питання розроблені на основі чинної програми вступного іспиту з дисципліни «Методика викладання іноземних мов» і мають на меті комплексну перевірку теоретичної і практичної підготовленості ВА до реалізації дослідження з методики викладання іноземних мов.

Кожне теоретичне питання оцінюється за такими критеріями.

Оцінка «відмінно» виставляється:

 • за умови досконального орієнтування ВА у змісті висвітлюваних ним понять, процесів і закономірностей, безпомилкового знання фактологічного матеріалу, а також аргументованої відповіді на всі додаткові запитання;

 • за правильне розв’язання практичних завдань, вміння застосувати теоретичні знання, власний педагогічний досвід і навчальні матеріали при вирішенні конкретних питань.

Передбачається, що ВА, який претендує на оцінку «відмінно», здатний вести глибоку і всебічно аргументовану дискусію з будь-якого проблемного питання, винесеного на вступний іспит.

Оцінка «добре» виставляється:

 • за умови вільного орієнтування ВА у змісті й обсязі висвітлюваних ним понять, процесів і закономірностей, знання основних фактів і документів, здатності відповісти на додаткові запитання;

 • за в цілому уміле розв’язання практичних завдань з допущенням несуттєвих помилок, вміння застосовувати теоретичні знання, власний педагогічний досвід і навчальні матеріали при вирішенні конкретних завдань.

ВА, який претендує на оцінку «добре», досить підготовлений для того, щоб підтримати дискусію з принципових питань, винесених на вступний іспит.

Оцінка «задовільно» виставляється:

 • за умови загального орієнтування ВА у змісті й обсязі висвітлюваних ним понять, процесів і закономірностей, неспроможності дати відповідь на всі додаткові питання;

 • за розв’язання практичних завдань із суттєвими помилками та неповне розкриття суті проблеми; за досить поверхове застосування теоретичних знань, власного педагогічного досвіду і навчальних матеріалів при вирішенні конкретних завдань.

Передбачається, що ВА, який одержує оцінку «задовільно», поверхово класифікує та узагальнює набуті знання з проблематики вступного іспиту.

Оцінка «незадовільно» виставляється:

 • за умови, що здобувач не орієнтується у змісті й обсязі висвітлюваних ним понять, процесів і закономірностей, не знає основного фактологічного матеріалу або ж у своїй відповіді неправильно тлумачить базисні поняття, наводить перекручені формулювання чи хибний фактологічний матеріал;

 • за неправильне розв’язання практичних завдань; невміння застосовувати теоретичні знання, власний педагогічний досвід і навчальні матеріали при вирішенні конкретних завдань.

Критерії оцінювання реферату дивись у розділі 5 «Вимоги до реферату для складання вступного іспиту»

2.4. Критерії комплексного оцінювання відповідей вступників до аспірантури

на вступному іспиті

Складниками підсумкового оцінювання є:

 • оцінка за відповіді на теоретичні питання;

 • оцінка за виконання практичного завдання;

 • оцінка за реферат.

Підсумкова оцінка за три складники вступного іспиту

Оцінка «відмінно» ставиться:

 • за умови одержання ВА двох оцінок «5» за відповіді на теоретичні питання і виконання практичного завдання та оцінки «5» або «4» за реферат.

Оцінка «добре» виставляється:

 • за умови одержання ВА оцінок «4» і «5», або двох оцінок «4» за відповіді на теоретичні питання і виконання практичного завдання та оцінки «4» за реферат.

Оцінка «задовільно» виставляється:

 • за умови одержання ВА оцінки «3» хоча б за один із компонентів іспиту.

Оцінка «незадовільно» виставляється:

 • за умови одержання ВА оцінки «2» хоча б за один із компонентів іспиту.

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голос голови комісії є вирішальним.

2.5. Зразки екзаменаційних білетів

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Затверджую

Проректор з наукової роботи

_______________ /підпис/

«__» _______________ 200_ р.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання: іноземні мови»

Навчальний предмет: Методика викладання іноземних мов і культур

Екзаменаційний білет № __

 1. Експеримент у методиці навчання іноземних мов. Структура, фази, гіпотеза методичного експерименту.

 2. Методика формування іншомовної лексичної компетенції.

 3. Наведіть приклад умовно-мовленнєвої вправи для формування граматичної компетенції.

 4. Обговорення і захист реферату.

Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземних мов

Протокол № __ від ______200_р.

Зав. кафедрою _________________ /підпис/

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Затверджую

Проректор з наукової роботи

_______________ /підпис/

«__» _______________ 200_ р.

Спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання: іноземні мови»

Навчальний предмет: Методика викладання іноземних мов і культур

Екзаменаційний білет № __

 1. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов: вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів/викладачів, наукове спостереження.

 2. Навчання граматичного матеріалу. Ознайомлення з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.

 3. Наведіть приклад тестового завдання перехресного вибору з використанням серії малюнків для контролю рівня сформованості лексичних навичок аудіювання.

 4. Обговорення і захист реферату.

Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземних мов

Протокол № __ від ______200_ р.

Зав. кафедрою _________________ /підпис/

3. Програма підготовки до вступного іспиту

Модуль 1

Теоретичні основи методики навчання іноземних мов

Методика як наука про навчання іноземних мов /ІМ/:

 • об’єкт методики навчання ІМ та її місце в системі наук; основні методичні поняття, їх характеристика;

 • методи дослідження (ретроспективний критичний аналіз теорії і практики навчання ІМ у вітчизняній та зарубіжній школі, сучасного стану навчання ІМ; наукове спостереження, анкетування, тестування, бесіда, дослідне і пробне навчання; експеримент як основний метод дослідження);

 • роль курсу методики навчання ІМ у системі професійної підготовки майбутнього вчителя/викладача ІМ у вищому навчальному закладі;

 • зв’язок методики з педагогікою, психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою, психофізіологією, характер цих зв’язків.

Цілі навчання іноземних мов у середніх/вищих навчальних закладах:

 • формування вторинної мовної особистості, навчання ІМ як оволодіння культурою в чотирьох аспектах: навчальному, пізнавальному, виховному, розвиваючому;

 • комплексна реалізація цілей навчання ІМ у середніх/вищих навчальних закладах у процесі навчання ІМ;

 • поняття загальної компетенції;

 • поняття іншомовної комунікативної компетенції; її структура.

Зміст навчання іноземних мов у середніх/вищих навчальних закладах:

 • компоненти змісту навчання ІМ;

 • проблема відбору мовного і мовленнєвого матеріалу для комунікативно достатнього рівня володіння ІМ учнями/студентами;

 • проблема відбору комунікативних намірів і типових ситуацій спілкування для навчання усного мовлення;

 • проблема відбору текстів для навчання читання та аудіювання.

Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом:

 • окремі та спеціальні методичні принципи;

 • загальнометодичні принципи;

 • система принципів як стратегія навчання;

 • методи навчання з позиції вчителя та з позиції учня/студента;

 • методичний прийом.

Засоби навчання іноземних мов у середніх/вищих навчальних закладах:

 • поняття про засоби навчання;

 • типи засобів навчання;

 • характеристика технічних і нетехнічних засобів навчання.

Характеристика програм з іноземної мови для середніх/вищих навчальних закладів:

 • структура програми;

 • вимоги програми за ступенями навчання;

 • зміст навчального матеріалу, його розподіл по розділах.

Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної мови:

 • підручник – основний засіб навчання ІМ;

 • проблема створення навчально-методичних комплексів (НМК) з іноземних мов;

 • необхідність створення альтернативних НМК для навчання ІМ у середньому/вищому навчальному закладі;

 • врахування рідної мови учнів/студентів і національних традицій народу при створенні підручників з ІМ;

 • характер творчої діяльності вчителя/викладача при використанні НМК.

Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних ступенях навчання іноземних мов:

 • види технічних засобів зорової і слухової наочності, мета їх використання на різних ступенях навчання іноземних мов;

 • методика застосування різних технічних засобів.

Система вправ для навчання іноземної мови:

 • вправа як засіб оволодіння мовленнєвими навичками і вміннями;

 • класифікація вправ, різні підходи до класифікації, критерії класифікації;

 • типи і види вправ, їх організація у комплекси, групи, серії;

 • поняття про систему вправ та її компоненти;

 • послідовність виконання вправ згідно з етапами формування мовленнєвих навичок і вмінь;

 • особливості комунікативних вправ.

Гностичні вміння:

 • розкривати й аналізувати основні характеристики методики як науки (предмет методики, його специфіку, понятійно-категорійний апарат, основні методи дослідження);

 • опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з метою глибокого осмислення методики як науки та основних напрямів її розвитку;

 • аналізувати структуру і зміст програми з іноземної мови для середніх/вищих навчальних закладів різних типів;

 • аналізувати структуру і компоненти навчально-методичних комплексів і методичних концепцій, які покладені в їх основу;

 • орієнтуватися в кінцевих і проміжних вимогах програми щодо динаміки формування в учнів/студентів іншомовної комунікативної компетенції;

 • співвідносити кінцеві цілі навчання і вимоги програми з конкретними умовами навчання в різних типах навчальних закладів;

 • аналізувати вправи, які пропонуються в підручнику/навчально-методичному комплексі, визначати їх цілі та режими виконання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 2. Академії мистецтв (1)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.

Другие похожие документы..