Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У 2007 р. колектив бібліотеки працював над виконанням важливої місії забезпечення інформаційних потреб реальних і віртуальних користувачів у сфері ос...полностью>>
'Документ'
формирование личности) Учитель Воспитатель Социальный педагог Преподаватель Ведущий теле- и радио программ Консультант Препода-ватель экономики Масте...полностью>>
'Урок'
Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968). Певец Мещёры. "Мещерская сторона". Мысль писателя о необходимости гармонии человека и природы...полностью>>
'Закон'
Работа выполнена на кафедре предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Государственного образовательного учреждения высшего про...полностью>>

Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

- 6 -

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Фінансово-економічний факультет

Інформаційний пакет

European credit transfer system (EСTS)

Напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

спеціальність „Економіка підприємства”

спеціалізація „Економіко-правове регулювання
діяльності підприємства”

Полтава 2006

Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2006, - 106 с.

Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з формальних питань щодо прийому студентів, в т.ч. іноземних; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; викладацького складу; тривалості навчання; форм та методів навчання; оцінювання в системі ESTS та кредитно-модульній системі організації навчального процесу; мови навчання.

Розробники: декан фінансово-економічного факультету, к.е.н., доцент Шинкаренко Р.В., заступник декана фінансово-економічного факультету, к.ю.н., доцент Божко В.М., завідувач кафедри економіки підприємства, к.е.н., доцент Чевганова В.Я.

Затверджено науково-методичною радою Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 14 вересня 2006 р., протокол №1

Відповідальний за випуск: заступник декана фінансово-економічного факультету, к.ю.н., доцент Божко В.М.

Зміст інформаційного пакету

Вступ – що таке ESTS

І. Навчальний заклад

А. Назва й адреса

Б. Академічний календар

В. Координатор ESTS від навчального закладу

Г. Загальний опис закладу

Д. Процедура допуску до навчання

ІІ. Загальна практична інформація

А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів на навчання

Б. Як потрапити до навчального закладу

В. Вартість проживання

Г. Забезпечення житлом

Д. Здоров’я і страхування:

Медичне обслуговування

Студенти з особливими проблемами

Страхування

Е. Умови навчання:

 1. Бібліотека

 2. Умови для навчання

Є. Інша практична інформація

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

ІІІ. Фінансово-економічний факультет

А. Загальний опис факультету

Б. Ступенева структура:

Кваліфікація (освітня та професійна)

Діаграма структури програми навчання

В. Індивідуальні розділи програми навчання:

 1. Ідентифікація

 2. Опис

 3. Рівень

 4. Розділи програми (обов’язкові чи факультативні)

 5. Викладацький склад

 6. Тривалість навчання

 7. Форми та методи навчання

 8. Оцінювання

 9. Мова навчання

ІV. Словник термінології

Вступ

Європейська кредитно-трансферна система (EСTS) – це система, яка створена, для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними так і іноземними навчальними закладами.

Європейська система накопичення кредитів покликає забезпечити прозорість і зв’язки між різними системами освіти, охоплює всі форми і види навчання, дає можливість отримувати різні ступені ( бакалавр – магістр), дозволяє надати студентам кращу можливість вибору як кваліфікації, так і вищого навчального закладу тощо.

В системі EСTS – КМСОНП всі навчальні програми виражені в академічних кредитах.

Кредити EСTS відображають загальне навантаження студента при вивченні певного курсу або якоїсь його частини (блоку). Вони також визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає даний курс (або блок курсу) у ВНЗ, що визначає кредити.

Кредити:

 • є системою еквівалентності (обсягу) існуючого навчання;

 • даються лише за успішності досягнення у навчанні;

 • даються одним вищим навчальним закладом і можуть бути визнані іншим ВНЗ;

 • в основі мають число 60, що є еквівалентом одного року навчання за денною формою.

Система EСTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил застосування всіх її складових:

 • кредитів EСTS;

 • шкали оцінювання;

 • угоди про навчання;

 • інформаційних пакетів;

 • академічної довідки оцінювання знань студента (додатка до диплому).

У рамках Болонського процесу перший цикл навчання (3 або 4 роки навчання) дорівнює 180-240 кредитам. Другий цикл – (1 або 2 роки постбакалаврського навчання) дорівнює 60-120 кредитам.

В Україні EСTS реалізується під назвою кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та системи рейтингового оцінювання знань студентів (змістових освітніх одиниць – залікових кредитів).

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою EСTS, національною системою і 100-бальною шкалою ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ESTS

з національною системою оцінювання в Україні та ПолтНТУ

Оцінка за шкалою EСTS

Процент студентів, які за- звичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

Оцінки

за національною системою

за системою

ПолтНТУ

1

2

3

4

5

А

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

1

2

3

4

5

В

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

(добре)

82-89

С

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)

69-74

Е

10

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

FX

-

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як перескладати

2

(незадовільно)

35-59

F

-

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34

Угода про навчання між студентом і ВНЗ

Форма угоди наведена у додатку 1.

Таким чином українська КМСОНП відповідає вимогам Болонської декларації.

Полтавський національний технічний університет розпочав впроваджувати елементи EСTS – КМСОНП з 20 жовтня 2004 року (наказ МОН України від 20.10.2004 р. № 812).

І. Навчальний заклад

А. Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Першотравневий проспект, 24

м.Полтава

Україна

36011

тел./факс (053-22)2-28-50 (приймальня)

е-mail:rector@pntu.poltava.ua

Б. Академічний календар

Кален місяць

Осінній семестр

вересень жовтень листопад грудень січень

Весняний се местр

лютий березень квітень травень червень липень серпень

Номер

тижня

Осінній

семестр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Весняний семестр

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Б А К А Л А В Р А Т

1-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

2-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

3-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

4-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

п

ДА

ДА

М А Г І С Т Р А Т У Р А

Осінній семестр

к

к

к

Весняний семестр

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

КЕ

підготовка магістерської роботиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (9)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. І – Навчальний заклад

  Документ
  Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук,
 4. Міністерство освіти І науки України (117)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..