Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Эффективность реформирования местного самоуправления: объективные и субъективные факторы, критерии эффективности местного самоуправления, муниципальн...полностью>>
'Урок'
I. Домашнее задание. Изучить § 58. Ответить на вопросы перед параграфом, выполнить задание № 2 на стр. 301 под символом «!». Выполнить задания в рабоч...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 30 января 2009 года в часов на заседании Диссертационного совета Д 203.022.02 при Академии экономической безопасности МВ...полностью>>
'Реферат'
Кредитование в банках – это соблюдение определенных практикой правил, которые включают следующие основные этапы: это рассмотрение кредитной заявки и ...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

Цивільно-правова відповідальність

за ядерну шкоду

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

КИЇВ – 2009

Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Лектор: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Рецензенти:

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

Затверджено

на засіданні кафедри

трудового, земельного і екологічного права

протоколом № 14

від 30 червня 2009 року

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету

д.ю.н., доц. Гриценко І.С._____________

ВСТУП.

Спецкурс "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" розрахований для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" спеціалізації "Земельне і екологічне право" з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, правозахисній діяльності, науково-педагогічній та інших видах діяльності майбутніх юристів-професіоналів.

Спецкурс "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" викладається у 1 семестрі 5 року навчаня; загальний обсяг викладання – 36 години, з них лекцій – 18 год., самостійної роботи – 18 год. Форма підсумкового контролю – залік (2 год.).

Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка юристів-спеціалістів спеціалізації "Земельне і екологічне право" передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії в Україні. При вивченні даного спецкурсу ставиться завдання дослідити юридичну природу правового інституту цивільної відповідальності за ядерну шкоду, спираючись на концептуальні основи загальної теорії права, ядерного права, екологічного права, цивільного права та деліктології, застосовуючи при цьому конкретно-історичний, логічний та інші загально-наукові методи пізнання соціальних явищ.

Предмет навчальної дисципліни. Предмет навчальної дисципліни становить комплексний, міжгалузевий інститут цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду, який наповнюють норми ядерного, цивільного, екологічного права України.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, основних міжнародних актів: Паризької конвенції про відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії від 29 липня 1960 р., Брюссельської конвенції про відповідальність операторів ядерних суден від 25 травня 1962 р., Брюссельської додаткової конвенції від 31 січня 1963р., Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 25 травня 1963р., Брюссельської конвенції про цивільну відповідальність у сфері морських перевезень ядерних матеріалів від 17 грудня 1971р., Спільного протоколу про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції від 21 вересня 1988 р., Протоколу про внесення поправок до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (1997р.), Конвенції про додаткове фінансування відшкодування ядерної шкоди (1997р.) і Протоколу про внесення поправок до Паризької конвенції про відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії(2004); систему та зміст законодавства України у сфері використання ядерної енергії, зокрема, положення Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 року, "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 року, "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" від 15 січня 2009 року та інших, підзаконних актів – постанов Кабінету Міністрів України, наказів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо забезпечення та реалізації конституційного права громадян України на радіаційно безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище, відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, відшкодування ядерної шкоди тощо.

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання комплексного, міжгалузевого інституту цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду, самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів, правильно визначати межі відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, характеризувати договір страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, визначати правовий механізм відшкодування ядерної шкоди.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Спецкурс "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст права" за спеціальністю "Земельне і екологічне право" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для успішного вивчення даного спецкурсу студентам необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з загальної теорії права та окремих галузей права, зокрема конституційного, екологічного, ядерного, цивільного, міжнародного та інших.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за спецкурсом "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (залік). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за змістовний модуль, складає 60 балів. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за змістовний модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на заліку (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна100 балів.

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр

Змістовий

модуль

Залік

Підсумкова оцінка

(залік)

Максимальна кількість балів

60 балів

40 балів

100 (60 + 40) балів

 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль здійснюється лектором у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, реферати, тести, доповіді, повідомлення, колоквіуми.

При поточному контролі під час лекційних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, експрес-контроль у формі тестів, письмові контрольні роботи, в тому числі модульні підсумкові, результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі:

Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

експрес-опитування

до 5 балів

самостійна робота

до 5 балів

тестування

до 5 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе, доповідь на гурток, підготовка тез на конференцію )

до 5 балів

модульна контрольна робота

до 40 балів

 1. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль проводиться на пратичному занятті після вивчення відповідних тем. Підсумкова кількість балів визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковим модулем та поточними оцінками. Залік зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:

Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду"

ЗМ

Оцінка отримана на заліку

Підсумкова оцінка

Поточні оцінки у балах

10

Оцінка за модульну контрольну роботу у балах

40

40

50+40=90

Всього у балах

10+40=50

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема

Лекції

Самостійна робота

Тема 1. Походження концепції цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду

4

4

Тема 2. Поняття, підстави та принципи цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду

4

4

Тема 3. Проблеми удосконалення (модернізації) режиму цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду

2

2

Тема 4. Міжнародна схема додаткового фінансування відшкодування ядерної шкоди

2

2

Модульна контрольна робота

1

Тема 5. Правове регулювання відшкодування ядерної шкоди за законодавством України.

3

4

Тема 6. Ядерне страхування як засіб фінансового забезпечення відшкодування ядерної шкоди

2

2

Всього

18

18

Тема 1. Походження концепції цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду(4 год.)

Лекція 1. Походження концепції цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду

Соціально-економічні, політичні, міжародні, правові передумови формування і розвитку особливих систем відповідальності за ядерну шкоду. Теоретико-правові засади спеціального режиму відшкодування ядерної шкоди. Роль МАГАТЕ та інших міжнародних організацій у створенні системи цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду. Система Париж-Брюссель.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1.Розглянути передумови формування і розвитку особливих систем цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

2.Визначити роль міжнародних організацій у створенні системи відповідальності за ядерну шкоду.

3.Назвати характерні особливості спеціального режиму відшкодування ядерної шкоди.

4.Розкрити основні положення законодавства зарубіжних країн щодо цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

5.Охарактеризувати Паризьку конвенцію про відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії (1960 р.) та встановити її недоліки.

6. Розглянути Віденську конвенцію про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (1963р.) та встановити її недоліки.

Рекомендована література:

Основні джерела: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 30, 32, 34, 39, 40, 42-48, 59, 63, 65, 70, 71, 86, 95.

Додаткові джерела: 1, 2, 3, 7, 23, 31, 33, 64, 73, 74, 75, 77, 81, 84, 98, 99, 101, 106, 107, 113-115.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,18, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 44, 59.

Тема 2. Поняття, підстави та принципи цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду (4 год.)

Лекція 1. Поняття, підстави та принципи цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду

Підстави, в силу яких необхідне запровадження спеціального режиму цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Ядерний ризик. Теорія відповідальності за ризик і концепція справедливості. Ядерний інцидент. Поняття ядерної шкоди. Причинний зв'язок між ядерним інцидентом і ядерною шкодою. Суб'єкти цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду. Поняття та принципи цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1.Встановити підстави, в силу яких необхідне запровадження спеціального режиму цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

2.Визначити особливості та склад ядерного делікту як підставу цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду.

3.Навести визначення та харатерні особливості поняття "ядерний інцидент" та "ядерна шкода".

4.Розглянути юридичну природу ядерного ризику.

5.Розкрити основні теорії встановлення причинного зв’язку між ядерним інцидентом і ядерною шкодою.

6.Охарактеризувати принципи цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду.

Рекомендована література:

Основні джерела: 13, 14, 17, 18, 20, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 76, 82, 90, 95.

Додаткові джерела: 5, 6, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 64, 67, 78, 79, 80, 88, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 113.

Нормативно-правові акти: 1, 4, 7, 8, 20, 21, 28, 35, 37, 38, 45, 48, 49, 50, 54.

Тема 3. Проблеми удосконалення (модернізації) режиму цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду (2 год.)

Лекція 1. Проблеми реформування міжнародно-правового режиму відповідальності за ядерну шкоду в сучасних умовах

Передумови реформування міжнародно-правового режиму відповідальності за ядерну шкоду в сучасних умовах. Спільний протокол (1991р.) з приводу застосування Паризької і Віденської конвенцій. Аварійне реагування та його значення в зв'язку з цивільною відповідальністю за ядерну шкоду. Ревізія Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (1963 р.). Ревізія Паризької конвенції про відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії (1960) і Брюссельської додаткової конвенції (1963).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розглянути проблеми удосконалення міжнародно-правового режиму відповідальності за ядерну шкоду в сучасних умовах.

2. Здійснити порівняльну характеристику Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (1963 р.) та Паризької конвенції про відповідальність перед третьою стороною у сфері ядерної енергії (1960) і Брюссельської додаткової конвенції (1963).

3. Визначити проблеми функціонування Спільного протоколу (1991р.) з приводу застосування Паризької і Віденської конвенцій.

4. Розглянути правові засади аварійного реагування та його значення в зв'язку з цивільною відповідальністю за ядерну шкоду.

Рекомендована література:

Основні джерела: 9, 17, 19, 32, 34, 58, 59, 60, 63, 65, 113.

Додаткові джерела: 103, 107, 113, 114, 115.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 28, 29, 31.

Тема 4. Міжнародна схема додаткового фінансування відшкодування ядерної шкоди (2 год.)

Лекція 1. Міжнародна схема додаткового фінансування відшкодування ядерної шкоди

Проблеми забезпечення достатньої компенсації ядерної шкоди. Аналіз Конвенції про додаткове фінансування відшкодування ядерної шкоди (1997 р.). Джерела фінансування відшкодування ядерної шкоди. Стан міжнародних переговорів з проблем удосконалення цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду на сучасному стані. Поняття та підстави відповідальності за транскордонну ядерну шкоду. Відповідальність за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу.

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1.Охарактеризувати проблеми фінансування відшкодування ядерної шкоди.

2.Виділити етап формування фондів відшкодування ядерної шкоди відповідно до Конвенції про додаткове фінансування відшкодування ядерної шкоди (1997 р.)

3.Проаналізувати порядок розподілу величини внесків держави-учасниці Конвенції про додаткове фінансування відшкодування ядерної шкоди.

4.Визначити дискусійні питання міжнародних переговорів з проблем удосконалення цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду на сучасному етапі.

Рекомендована література:

Основні джерела: 17, 19, 32, 34, 58, 59, 60, 63, 65,113.

Додаткові джерела: 103,107, 113, 114, 115.

Нормативно-правові акти: 7, 8, 9, 10, 12, 26, 27, 30.

Тема 5. Правове регулювання відшкодування ядерної шкоди за законодавством України (3 год.)

Лекція 1. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду за законодавством України

Законодавство України про відшкодування ядерної шкоди та її фінансове забезпечення. Відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду перед третіми особами. Невіддільність ядерної шкоди від неядерної. Підстави виникнення відповідальності оператора за ядерну шкоду згідно з Законами України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та „Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення". Фінансова гарантія оператора. Обмеження відповідальності оператора за ядерну шкоду. Звільнення оператора від відповідальності. Строк позову щодо справ про відшкодування ядерної шкоди. Право регресу оператора. Страхування та інше фінансове забезпечення при відшкодуванні ядерної шкоди: проблеми становлення. Відповідальність держави за ядерну шкоду. Участь держави у відшкодуванні ядерної шкоди третім особам.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Охарактеризувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють питання відшкодування ядерної шкоди в Україні.

2. Визначити підстави виникнення та звільнення від відповідальності оператора за ядерну шкоду за національним законодавством.

3. Розглянути випадки регресу оператора ядерної установки.

4. Здійснити порівняльний аналіз відповідальності за шкоду, спричинену Чорнобильською катастрофою та відповідальністю за ядерну шкоду.

5. Охарактеризувати участь держави у відшкодуванні ядерної шкоди.

6. Визначити фінансове забезпечення відшкодування ядерної шкоди.

Рекомендована література:

Основні джерела: 17, 18, 19, 56, 63, 95.

Додаткові джерела: 23, 30, 33, 34, 40, 69, 80, 81, 84, 85, 91.

Нормативно-правові акти: 20, 21, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 58.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Практикум для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

  Практикум
  Верховна Рада АРК (далі – ВР АРК) звернулась до Конституційного Суду України щодо перевірки відповідності Конституції України положень ст. 143 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) щодо примусового припинення права власності на
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008

  Документ
  Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години, з них лекцій – 20 год.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009 (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Трудове право України” викладається студентам ІV курсу юридичного факультету у 1 та 2 семестрах. Загальний обсяг викладання – 288 години на рік: у 1 семестрі загальний обсяг викладання – 144 години, з них лекцій – 46 год.
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового

  Документ
  Навчальна дисципліна “Проблеми трудового права” викладається студентам V курсу (спеціалісти) юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 144 години: з них лекцій – 54 год.

Другие похожие документы..