Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Серед методів аналізу конкурентних позицій підприємства або його окре­мих господарських підрозділів у різних галузях найчастіше використовують моделі...полностью>>
'Документ'
В настоящее время в крае насчитывается более 150 крупных организаций по производству пищевых продуктов и напитков. Из них: 20 молочных заводов, 16 хл...полностью>>
'Пояснительная записка'
'Документ'
основные концепции и направления; общая характеристика патристики. Аврелий Августин; религиозно-философская доктрина Фомы Аквинского; философия эпохи...полностью>>

Методичні рекомендації для слухачів до вивчення модуля «Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем»

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації для слухачів до вивчення модуля

«Основи системного підходу

до розгляду складних соціально-економічних систем»

Автор курсу: Черепанов В’ячеслав Олександрович – канд. філос. наук., доцент, завідувач кафедри державної служби ФППК ХарРІ НАДУ.

Методист: Конотопцев Олег Сергійович – викладач кафедри державного будівництва ФППК ХарРІ НАДУ.

ПЕРЕДМОВА

Вирішення сучасних проблем розбудови держави відбувається в умовах радикальних перетворень, які охопили всі сфери суспільних відносин в Україні. Теоретико-методологічною основою розробки та впровадження структурних змін мають бути наукові методи, зокрема системний підхід. Перевага його застосування полягає в тому, що він дозволяє розглядати державне управління в діяльнісній єдності його складових, які нерозривно пов’язані із зовнішнім середовищем.

Модуль «Основи системного підходу до розгляду складних соціальних систем» пропонується слухачам курсів підвищення кваліфікації в якості базового. Позиції системного підходу розробляються в рамках більш ніж 50 сучасних теоретичних дисциплін - від фізики до суспільствознавства в цілому. Системність все більше стає основною базою сучасних інтелектуальних процесів і технологій. Доведено, що все, що існує в світі, системно і саме тому воно існує. Більш того, всі системні об'єкти, явища та процеси, що існують, самі вплетені як елементи в складну ієрархію системних відносин, де поряд з порядком таким саме системоутворюючим фактором є й хаос. Нелінійність, неоднозначність, розрив причинно-наслідкових зв'язків (казуальності) і багато інших факторів, що раніше заперечувалися в рамках філософського-світоглядного осмислення як фактори упорядкованості, комплексності, в рамках сучасного системного підходу мають інше сутнісне навантаження. Дозволяють більш реалістично бачити складну багатомірність світобудови.

Системне мислення все більше приходить на зміну часто схоластичним філософським конструкціям, дозволяючи стати цілісною методологічною базою, в тому числі в діяльності менеджера.

Запропонований модуль присвячений розкриттю багатомірного поняття «системності», його основним ознакам і принципам. Він дозволяє чітко сформулювати навчальний понятійний апарат в межах системного підходу, познайомитися з основними принципами та способами дослідження систем (системний аналіз), їхнього створення, розвитку, керування ними. В його рамках розглядається типологія, класифікація систем, виділяються ознаки і системні характеристики соціальних систем (організацій).

Все це сприятиме виробленню вмінь використання системних знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державного службовця.

Структурне розташування тем модуля визначається специфікою нарощування системних пізнань в орієнтації на практику аналітичної діяльності менеджера. У зв'язку з цим його змістовна частина забезпечена інформаційно-теоретичною насиченістю і можливостями реалізації теоретичних знань шляхом відпрацьовування навичок аналітичної діяльності в рамках вирішення запропонованих проблемних ситуацій. Кожна тема модуля оснащена засобами самоконтролю щодо визначення якості засвоєння.

Слід зазначити, що даний модуль має високий рівень новизни (не вивчається у ВУЗах), що само по собі є досить високим мотиваційним зарядом для тих, хто свідомо вирішив підвищувати свою кваліфікацію. Крім того, самостійна творча спрямованість в оволодінні технологією системного аналізу здатна поетапно розширювати обрії мислення, що також мотивує прагнення до вивчення даного модуля.

Більш того, перші практичні кроки в застосуванні знань модуля в сфері самостійної обробки необхідних для професійного виконання функцій, підштовхне того, кого навчають, до пошуку і використання додаткової інформації.

Таким чином, цілі та задачі даного модуля обумовлюють необхідність безперервного професійного навчання. А основи системного мислення для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування необхідні для розуміння функцій держави як апарата з виробництва послуг для населення і звільнення мислення державних службовців від бюрократичних інтелектуальних кліше.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МОДУЛЯ

Вивчення модуля «Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем» розраховано на два тижні – 12-14 годин, залежно від Ваших індивідуальних особливостей та спроможностей (передбачуваного ступеню активності діяльності, рівня Вашої базової підготовки, в тому числі – комп’ютерної). Якщо Ви приділятимете навчанню приблизно годину на день (в середньому, тобто в будні – менше, у вихідні – більше), то цього часу цілком вистачить на опанування всього обсягу матеріалу та досягнення всіх поставлених цілей навчання.

В модулі «Основи системного підходу до розгляду складних соціальних систем» надані основні поняття системного підходу як методу дослідження природних та соціальних явищ різної складності, розкриті та проаналізовані основні принципи системного підходу щодо функціонування складних соціальних систем і перш за все соціальних організацій. Розглянута сутність системного аналізу та зміст його основних етапів. Надані характерні ознаки систем та особливості системної методології в менеджменті, як діяльності, пов’язаної з управлінням такими системами. Досліджені можливості практичного застосування результатів системного підходу в управлінні.

Мета модулю:

 • розкрити сутність системного підходу як методології;

 • сформувати у слухача понятійний апарат системного підходу;

 • показати основні принципи і засоби дослідження систем;

 • сформувати у слухача вміння систематизувати знання та використовувати системне бачення для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державного службовця.

Архітектоніка модулю містить в собі дві частини, які умовно розмежовують зміст модуля на теоретичне описування системності та прикладне застосування системної методології в менеджменті, що дозволяє забезпечити стратегію поєднання теоретичних і практичних знань.

Частина перша. Теоретико-методологічні аспекти системного підходу

Тема 1. Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності.

Вивчення матеріалу теми передбачає знайомство з історією становлення поняття «системності» у рамках різних напрямків знань, а також багатоаспектність різних підходів до використання системного методу аналізу.

Тема 2. Основні принципи системного підходу.

У темі вивчається ізоморфізм, типологія і класифікація простих і складних систем, принципи їхнього існування, розвитку і загибелі. Особлива увага приділяється становленню гомеостатичності і розвитку соціальних систем.

Тема 3. Системний аналіз та його основні етапи

У даній темі виявляються можливості принципів системності в аналітичній роботі, формулюється орієнтована методика проведення системного аналізу при виконанні управлінських функцій.

Частина друга. Застосування основ системного підходу

Тема 4. Системна методологія в менеджменті

У темі розглядається типологія і формати управлінської діяльності в різних соціальних організаціях, в тому числі системні способи і механізми активізації виробничих процесів по досягненню цілей організацій.

Тема 5. Практичне застосування системного підходу в державному управлінні.

Вивчення даної теми дає можливість інтегрувати отримані в модулі знання для орієнтації в практичному застосуванні при здійсненні управлінських функцій. Що, зокрема, дозволяє, виходячи з поставлених управлінських цілей, опанувати різними системними підходами в державному керуванні.

Що Ви отримаєте:

 • аналітичні навички з оцінювання сутності поняття системності, здатність усвідомлювати та розрізняти поняття «системний підхід» і «системний аналіз», до характеристики сутності системного підходу через низку його аспектів і принципів, визначення основних етапів системного аналізу, їх обґрунтування й розуміння змісту і значення кожного з них;

 • здатність відтворювати процеси і явища як цілісну систему, аналізувати системні закономірності, використовувати системний підхід як засіб досягнення мети діяльності, передбачати систему доцільно для розв’язання конкретних управлінських проблем (ситуацій), будувати та досліджувати її модель, враховувати і передбачати можливі взаємозв’язки елементів системи (підсистем), виконувати спрощення, інтерпретувати одержані результати, робити висновки;

 • здатність на практиці використовувати системний підхід в менеджменті на основі аналізу сутності та особливостей соціотехнічних систем, організаційної структури й поділу управлінської праці, застосувати відповідні принципи (аспекти) системного підходу для визначення (планування) можливих стратегій розв’язання конкретних управлінських проблем.

СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ

Передусім спробуйте зрозуміти, що навчальні матеріали цього модуля не є вичерпною та формально вивіреною інформацією, яку Ви повинні були б вивчити. Головна стратегічна мета модуля – спонукати Вас до самостійних роздумів щодо питань, які підніматимуться в ньому. Тому головним Вашим досягненням буде не запам’ятовування матеріалу, а творчий пошук, викликаний ознайомленням з цим матеріалом.

Отже, спочатку необхідно ретельно ознайомитися з теоретичними матеріалами Модуля. При цьому зверніть увагу на ті сторінки Курсу, де дається загальний опис кожного Заняття та Теми. Там вказані основні завдання та очікувані результати від Вашої роботи з кожним з цих підрозділів.

Корисними для Вас будуть літературні джерела, вказані до різних підрозділів Модуля. Якщо розміщених в Курсі теоретичних матеріалів для Вас буде недостатньо, то відповіді на ваші запитання Ви можете відшукати у вказаних книгах.

Після ознайомлення з теоретичними матеріалами кожного Заняття Вам необхідно буде виконати одне із запропонованих практичних завдань (на Ваш вибір). Форма виконання завдання – написання есе (твору), яке Ви повинні будете надіслати тьютору (викладачеві) будь-яким зручним для Вас способом. Виконання обох практичних завдань дасть Вам право пройти підсумкове тестування за результатами вивчення всього модуля.

В процесі навчання Вам буде корисним спілкуватися з іншими слухачами з приводу питань, що виникатимуть у Вас при ознайомленні з теоретичними матеріалами. Сміливо робіть це! Адже спільне вирішення проблем та спільний пошук відповідей на поставлені запитання дозволить вам значно полегшити своє навчання. Також сміливо можете звертатися до тьютора Вашого Курсу з будь-яких питань. Відповідати на них – це його робота.

Ознайомлення з теоретичними матеріалами та виконання практичних завдань не є єдиною формою роботи при навчанні. В тексті містяться запитання, відповіді на які дозволять Вам краще зрозуміти теоретичний матеріал, з яким Ви знайомитеся. Оприлюднення Ваших роздумів щодо цих питань та участь в обговоренні відповідей інших слухачів Курсу також сприятимуть Вашому кращому розумінню теоретичних матеріалів.

Для Вашого контактування з тьютором, а також з іншими слухачами можна використовувати широкий спектр засобів зв’язу (від передбачених електронним навчальним середовищем «Веб-клас ХПІ» до звичайних телефонних розмов). Але ми радили б Вам акцентувати увагу на тому виді зв’язку, який запропонує Вам тьютор.

Крім того, відповідно до колективних потреб всієї Вашої групи, тьютор може проводити й інші заходи в межах навчального процесу (переважно – заходи колективні). Це можу бути колективне обговорення якогось питання в тематичному форумі або чат. Участь в цих заходах теж сприятиме Вашому навчанню.

Ваша навчальна діяльність буде постійно оцінюватися. Всі зазначені вище дії отримують таку кількість балів:

 1. Відповідь на запитання, розміщене в тексті Модуля – 1 бал.

 2. Формулювання запитання за змістом теоретичних матеріалів Модуля – 1 бал.

 3. Відповідь на запитання, сформульоване іншим слухачем за змістом теоретичних матеріалів Модуля – 2 бали.

 4. Виконання практичного завдання – 2 бали.

Кількість балів, які Ви зможете отримати – необмежена. Тьютор Курсу буде вести рейтинг всієї Вашої групи та регулярно оновлюватиме його. Завдяки цьому Ви знатимете про своє становище відносно інших слухачів цього Курсу та бачитимете всю діяльність групи (зможете визначити, яким формам діяльності віддають перевагу інші).

Така робота з Модулем дозволить Вам досягти всіх поставлених цілей навчання та продовжити опанування інших модулів Програми.

Частина 1 – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

СИСТЕМНОСТІ ПРИРОДНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ

Зміст: аналітичний огляд історії становлення поняття «системності», принципами, типологією та класифікацією існування, розвитку та руйнування систем різної складності, що в цілому служить основою осмислення системного аналізу

Цілі: допомогти слухачам оволодіти категорійним апаратом системного мислення, навчити визначати етапи розвитку систем та системоутворюючі фактори, розвинути вміння орієнтуватися в складностях формування систем, типологізувати та класифікувати системи різної складності

ЗМІСТ

Тема 1. Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності.

Розділ 5.1. Історичні аспекти теоретичного осмислення системності.

Розділ 5.2. Основні визначення системи.

Розділ 5.3. Методологія системності.

Розділ 5.4. Філософське розуміння буття

Тема 2. Основні ознаки системної організації та принципи системного підходу.

Розділ 5.5. Сутнісні властивості складних системи.

Розділ 5.6. Елементи системи.

Розділ 5.7. Основні ознаки класифікації систем.

Розділ 5.8. Основні параметри складних динамічних систем.

Розділ 5.9 Суспільство як соціальна суперсистема.

Розділ 5.10. Особливості систем управління.

Розділ 5.11. Поняття системного підходу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Дайте відповідь на одне із поставлених нижче запитань (будь-яке ОДНЕ запитання на Ваш вибір) – напишіть невеличкий твір (есе) з обраної теми обсягом 1-2 сторінки та надішліть результати тьютору прикріпленим файлом звичайною електронною поштою чи будь-яким іншим зручним для Вас способом.

 1. З чого, на Ваш погляд, складається система (які є її складові)?

 2. Як Ви вважаєте, що включає в себе методологія системного дослідження?

 3. Проаналізуйте свій колектив як певне системне утворення.

Частина 2 – ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Зміст: розглядаються можливості застосування методів системного підходу та аналізу в управлінні соціальних організацій різних видів, в тому числі в межах державного управління.

Цілі: виробити навички практичного використання системного підходу та аналізу в різних галузях та аспектах управлінської діяльності (у тому числі – в державному управлінні).

ЗМІСТ

Тема 3. Системний аналіз та його основні етапи

Розділ 6.1. Визначення системного аналізу.

Розділ 6.2. Системний інструментарій.

Розділ 6.3. Технологія системного аналізу.

Розділ 6.4. Основні етапи вирішення проблем за технологією системного аналізу.

Розділ 6.5. Класифікація методів та прийомів системного аналізу.

Розділ 6.6. Етичний аспект системної аналітики.

Тема 4. Системна методологія в менеджменті

Розділ 6.7. Характерні ознаки соціально-економічних систем

Розділ 6.8. Визначення поняття «організація» та основних її чинників.

Розділ 6.9. Внутрішнє та зовнішнє середовища організацій

Розділ 6.10. Найважливіші характеристики організації.

Розділ 6.11. Менеджмент як діяльність, що пов’язана з управлінням соціально-економічними організаціями.

Тема 5. Практичне застосування результатів системного підходу в державному управлінні

Розділ 6.12. Використання елементів системного підходу при здійсненні управлінських функцій

Розділ 6.13. Можливості використання системного підходу та технології системного аналізу для вирішення проблем державного управління.

Розділ 6.14. Зв’язок з оточуючим середовищем

Розділ 6.15. Основні змінні

Розділ 6.16. Поняття, система і види державних органів в Україні

Розділ 6.17. Системи державних органів

Розділ 6.18. Демократична держава як система

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Виконання наступних завдань допоможе Вам закріпити отриманні знання та отримати навички із використання системного підходу. Ми пропонуємо Вам з цією метою декілька варіантів завдань. Ви можете вибрати будь-яке з них (на Ваш власний вибір) і написати невеликий твір з його аналізу і обмірковування (обсягом 4-6 сторінок), обговорити його з колегами або тьютором у Форумі та надіслати результати тьютору прикріпленим файлом звичайною електронною поштою чи будь-яким іншим зручним для Вас способом.

 1. Системне дослідження відібраного Вами органу державного управління або органу місцевого самоврядування.

 2. Дослідження відібраного Вами процесу державного будівництва за допомогою системного підходу.

 3. Обґрунтування Вашого бачення переліку ситуацій державного управління, де можна застосувати системний аналіз.

 4. Характеристика кожного з етапів розв’язання однієї з проблем державного управління за допомогою використання системного аналізу і понять системної методології.Скачать документ

Похожие документы:

 1. О. М. Ковбаско Системний підхід та системний аналіз як складові методології дослідження складних природних та соціальних явищ

  Документ
  К 56 Системний підхід та системний аналіз як складові методології дослідження складних природних та соціальних явищ: навч.-метод. розробка теми. – К. : ІПК ДСЗУ, 2019.
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 4. Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Документ
  . Система територіальної організації державного управління. 3. Місцеве самоврядування в системі територіальної організації влади.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..