Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
В последние десятилетия, по мнению Д.К.Лопаревой, наблюдается расширение сферы культурологического подхода к исследованиям самых различных направлени...полностью>>
'Документ'
Основной целью дисциплины является формирование у магистрантов знаний об управлении различными электромеханическими устройствами, системами и комплек...полностью>>
'Закон'
Об утверждении Положения о персональных данных муниципального служащего Администрации Пашозерского сельского поселения и порядке ведения его личного д...полностью>>
'Документ'
Ответ на этот вопрос может быть только один – да. Любая современная деятельность практически в любой области, начиная от производства и заканчивая про...полностью>>

Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в україні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ

ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Матеріали круглого столу

26 березня 2010 р.

Ялта

Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 26 березня 2010 р. Відп. ред. к.ф.н. В.І. Тарасов. – Сімферополь: ВіТроПринг, 2010. – 92 с.

Редакційна колегія:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

 3. Сініца Д. А. – доцент Кримського інституту бізнесу, кандидат філологічних наук.

Тематичні напрямки

 • Сучасний стан захисту прав людини в Україні в контексті світового досвіду

 • Становлення інститутів громадянського суспільства в Україні.

 • Реалізація права на освіту в Україні. Болонський процес. Зовнішнє тестування. Підготовка наукових кадрів.

 • Інформаційна політика та стан інформаційної безпеки в Україні.

 • Якість життя населення України: аналіз, оцінки, прогнози.

 • Стан охорони здоров’я та формування здорового способу життя.

 • Роль громадських організацій у формуванні гуманітарної політики в Україні.

Для студентів, аспірантів, науковців, державних службовців та всіх, хто цікавиться питаннями утвердженя демократично моделі гуманітарної політики в Україні.

© Автори статей, 2010

© ВіТроПринг, 2010

ЗМІСТ

Азаренков Віктор Миколайович, Кобозєв Микола Михайлович, Сидоренко Ольга Романівна, Тітович Андрій Олександрович, Павленко Інна Олександрівна

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ – ОСНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ СУМЩИНИ

6

Богун Любовь Анатольевна

ОБУЧЕНИЕ ЭТИКЕ И КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10

Богун Любовь Анатольевна

ПОДГОТОКА НАУЧНЫХ КАДРОВ В БИЗНЕС-ШКОЛАХ

11

Богун Любовь Анатольевна

УГРОЗЫ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

12

Васіліна Олена Миколаївна

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

14

Волосковець Наталія Юріївна

ЕТИКА БІЗНЕСУ НА РЯДУ З СОЦІАЛЬНОЮ СПРАВЕДЛИВІСТЮ В СУЧАСНОМУ УРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

18

Гончар Юлія Юріївна

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

20

Горемикіна Юлія Володимирівна

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

23

Дорошенко Ігор Вікторович

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД КРИЗИ

27

Завада Дарія Сергіївна

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА КЛАСИФІКАЦІЯ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЯК ОСНОВА ІСНУВАННЯ ПІРАТСТВА

29

Заліпухіна Альона Володимирівна

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС - МІСТОК ДО ЄВРОПИ

32

Калюжний Валерій Віленович

статистичне доведення Впливу глобалізації на вибір стратегії розвитку світової економіки

35

Кобозєв Микола Михайлович, Азаренков Віктор Миколайович, Кондратенко Юрій Миколайович, Оксьом Павло Михайлович

РОЛЬ ВІЛЬНИХ ПРОФСПІЛОК У ЗАХИСТІ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ТА НАУКИ НА СУМЩИНІ

39

Лесникова Інна Володимирівна

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА - НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

43

Нічик Лілія Олександрівна

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

48

Парфанович Іванна Іванівна

ГЕНДЕРНИЙ ВЕКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІВЧАТ

51

Павлова Олексадра Ігорівна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА

55

Повстин Оксана Вікторівна

Вплив Якості життя українських сімей на соціальну напруженість у СуспільствІ

59

Самойленко Галина Іванівна

Створення навчальної бази для студентів вищих навчальних закладів за тематичним напрямком: ефективність використання трудових ресурсів в умовах ринкової економіки

63

Соловйова Ніна Ігорівна

РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОЇ СФЕРИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГНОЗНО-ПЛАНОВИХ РІШЕНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

68

Тіванова Інна Володимирівна

ПРАВО УКРАЇНЦІВ НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

70

Тіщенко Олена Миколаївна

ІСТОРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

74

Чайка Роман Анатолійович

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА СВІДКА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

80

Чечель Олег Миколайович

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

83

Яцишин Юрій Святославович

особливості розселення у великому місті: вплив на формування здорового способу життя

86

Азаренков Віктор Миколайович,

Кобозєв Микола Михайлович,

Сидоренко Ольга Романівна,

Тітович Андрій Олександрович,

Павленко Інна Олександрівна

Сумський державний педагогічний

університет ім.А.С.Макаренка, м.Суми,

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ –

ОСНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ СУМЩИНИ

Актуальність: Здоров'я людини поняття комплексне і залежить від багатьох чинників: екології, соціального стану, харчування, фізичної активності, духовного і культурного розвитку особистості, життєвої мети, медицини.

Екологічні умови на Сумщині характеризуються негативно. Фізична активність більшості громадян низька, особливо в містах. Багато людей палять, у тому числі дівчата. Харчування одноманітне і містить багато денатурованих продуктів з хімічними добавками. Психічний стан більшості людей негативний у зв’язку з соціально –політичними обставинами. Все це негативно впливає на здоров'я.

Добре відомо, що чим більше людина відходить від природних умов існування, захоплюється «цивілізацією», менше рухається, забруднює оточуюче середовище викидами газів, відходами виробництва та побутовим сміттям, тим більше хворіє людей, зростає смертність всіх вікових груп населення, зменшується народжуваність і збільшується чисельність хворонароджених. І це явище особливо характерне для України взагалі і Сумщини зокрема. Тому, актуальною є проблема фізичної реабілітації та адаптивного фізичного виховання молоді країни на ґрунті широкого інформаційного забезпечення від дитячого садка на всіх етапах життєдіяльності людини.

Мета роботи: проаналізувати стан здоров'я молоді за статистичними даними органів охорони здоров'я ВООЗ та області; розробити методику занять фізкультурою і спортом для студентів вищих навчальних закладів; вивчити вплив інформації на мотивацію ЗСЖ молоді.

Методи дослідження: аналіз статистичних даних та літературних джерел, опитування, спостереження, анкетування.

Результати досліджень та їх обговорення. Існує проста форма визначення соціального стану нації - який стан ЇЇ здоров'я такий і образ у світі. А він зараз такий, що на Україну дивляться в Європі як на зникаючу націю.

Статистика захворювань на Сумщині така: хвороби органів дихання – 38,4% (231,8 тис.осіб), травми і отруєння – 8,7% (53 тис.осіб), порушення систем кровообігу – 7,8% (44,3 тис.осіб), сечостатевої системи – 7,1% (42,5 тис.осіб), хвороб шкіри – 6,0% (36,4 тис.осіб), новоутворень – 1,9% (11,2 тис.осіб), розладів психіки, що за даними медиків призводить до смерті від нещасних випадків та самогубств - 0,7% (4,5 тис.осіб) та інші [1,3].

Частина наших людей різними видами отрути свідомо скорочують своє (і чуже) життя – від повільного самогубства. Соціологи пов'язують це явище із соціально-економічними причинами. Не виключається і низький інтелектуальний, духовний рівень, емоційна розпущеність і безвідповідальність. То звідси коротка життєва низка: хвороба - муки - передчасна смерть... В області вмирає 27 % людей працездатного віку.

Це вказує на те, що умови проживання і способи життя більшості людей скоріше не зазнали змін на краще, а погіршились.

Аналізуючи літературні джерела минулих століть і навіть початку XX сторіччя ми бачимо, що український народ характеризувався як найбільш фізично розвинена і здорова нація, про що доповідали в Берліні німецькі офіцери-медики під час Другої Світової війни. Українці, як козацька нація, завжди були високо духовно розвинені, працьовиті, доброзичливі. Абсолютна більшість українців в селах і містах не вживала алкоголю, не пили, відвідували церкву, часто і охоче співали пісні, були тісно пов'язані з природою, як під час праці, так і відпочинку. Не випадково на Україні налічується понад 500 тис. народних пісень. Отже, духовна та фізична культура Українців була базою їх фізичного здоров'я, а системна різноманітна праця на свіжому повітрі гартувала їх тіло. У молоді виховувались шляхетні та лицарські якості, готовність допомогти тим, хто цього потребує, захист слабших.

Після трьохсотлітньої окупації України Росією у 1918 році почався період руїни. В Україні відбулася заборона рідної мови, традицій, відвідування церкви, масове руйнування храмів, голодомори 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. XX століття, висилка українців до Сибіру, на Колиму, окупація польськими, радянськими німецькими військами, під час Другої Світової війни забрали життя понад 14 млн. українців. Після цих жахливих втрат українська нація не була зламана і тоді 22 червня 1944 року, був підписаний наказ № 007/42, радянськими співкерівниками Берією Л. та Жуковим Г. про висилку всіх українців до Сибіру [2; 5]. Масове сирітство дітей, матеріальна скрута підштовхнула підлітків до паління, вживання алкоголю, правопорушень. Відсутність духовного виховання сприяла зростанню безкультурності, росту хвороб, наркоманії, підліткової злочинності. І, як наслідок, тепер понад 73 % допризовників непридатні до служби в армії і потребують тривалого лікування. Серед студентів Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка, за нашими спостереженнями, більше 35 % умовно здорових мають недостатній фізичний розвиток: так, серед хлопців 1-4 курсів тільки 47 % можуть виконати тест на силу: згинання та розгинання рук в упорі лежачи всього 15-35 раз, підтягтись на перекладині - 10-15 раз, тільки 5 % можуть пробігти 100 метрів за 13 секунд, 5 % можуть видихати у воду під час плавання - що є критерієм вміння плавати. Останні 95 % студентів натреновані на техніку плавання і пірнання. І хоча, за даними опитування, 95 % студентів педагогічного університету вірять у вищий розум - тобто в Бога, але церкву відвідують лише 60 % з них.

Що стосується дівчат, то понад 70 % палять, серед хлопців - 68 %. А це майбутні батьки, наставники та вихователі дітей, учнів, молоді. Опитування студентів, які бажали б займатися спортом, про що свідчать спостереження та анкетування, вказують, що не достатність спортивної бази, обладнання і, особливо, відсутність душу не дають їм такої можливості.

Важливу роль у формуванні здорового способу життя студентської молоді має різноманітна інформація про організм людини, вплив фізичних рухів на фізіологічні процеси в організмі, розвиток фізичних якостей, підвищення імунітету. Про це заявили 34 % студентів педагогічного університету, які активно займаються спортом, ще 66 % охоче відвідують заняття в вузі і 99 % є вболівальниками своїх спортивних команд. Опитування дівчат, які палять показали: 60 % палять через відсутність кавалера, ЗО % - через компанію, 10 % - звикли зі шкільного віку.

Серед хлопців-паліїв майже 90% - звикли палити «за компанію», 10% - шкільна звичка, через нудьгу. Алкоголь вживають 87 % рідко і без особливого бажання, «за традицією», 5% вважають, що алкоголь «в міру» - це нормально.

Висновки:

1. Наші спостереження свідчать про те, що причини набуття шкідливих звичок серед молоді різні, але для багатьох вони однакові - це низький рівень свідомості щодо фізичної культури та виховання, всебічної інформованості як засобу формування мотивації здорового способу життя.

2. Недостатній розвиток християнської духовності.

3. Відсутність у більшості навичок здорового способу життя.

4. Несформована життєва мета, а та, що, начебто, є - вона більше спрямована на матеріальний достаток, ніж на духовний та фізичний розвиток.

Враховуючи вище викладене, ми розробили:

 • Методику здорового способу життя, яка охоплює рекомендації з харчування, вживання рідини, пасивного та активного відпочинку, використання вправ спрямованих на оптимізацію функціонування ендокринної системи, добовий руховий режим.

 • Методику самоконтролю за станом здоров'я.

 • Рекомендації щодо підвищення теоретичних знань з духовної та фізичної культури, соціальної активності.

Системна спільна робота кожного окремо та суспільства в цілому на шляху духовного та фізичного розвитку молоді дасть свої позитивні результати, українська козацька нація знову посяде належне їй місце в світовій цивілізації і у вирішенні глобальних проблем сучасності по захисту українських національних інтересів.

Список використаних джерел:

1. Волков В.В. у співав. Національна природоохоронна агенція. – К.: «МП Леся», 2009 р.- 32 с.

2. Лук’яненко Л. Засліплені догмами // Персонал, - №47, 6-11 грудня 2007 р.

Богун Любовь Анатольевна

Одесский институт предпринимательства и права, г. Одесса

ОБУЧЕНИЕ ЭТИКЕ И КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Как указывают зарубежные исследователи [3], важнейшей задачей в западных школах менеджмента является воспитание социально ответственных и этически чутких студентов. Однако результаты этической деятельности в организациях недооцениваются, поскольку вероятность быть уволенным связана не с получением неэтичной прибыли, а с неудачами в максимизации прибыли и с неумением составлять ежеквартальные проекты. Студенты адаптируются к поведению, ориентированному на получение прибыли и материальных ценностей. Из курсов этики студенты изучают главным образом как избежать забот, они не формируют добродетельные виды поведения. Таким образом, стимулируется мотивация действий, утверждаемых выигранными наградами или избеганием наказания как на уровне индивидуума, так и на уровне организации.

Проблемой образования является воспитание чувства этики и социальной ответственности, которые не бесплатны. Указанное поведение должно вести к ряду выгод, включая большую производительность, более высокие доходы, лучшее физическое и эмоциональнон здоровье. Среди конкретных мер, направленных на большее внимание изучению этики, можно отметить приглашение преподавателей с факультетов по менеджменту и маркетингу, а не с факультетов по экономике, учету и финансам [2]. Также необходимо критически относиться к действиям, которые ведут к исключению из профессиональных групп, а также к неформальным групповым нормам и контрольным системам [4]. При этом нельзя использовать организационный контекст как оправдание разрешения моральных дилемм в пользу собственного хорошего самочувствия. Культура организации может рассматриваться как более этичная, если она ценит больше инновации, чем экзекуцию. Однако принятие этичных решений требует мудрости, которая основана на скрытых, невысказанных знаниях. Такие знания могут передаваться черех опыт и глубокое социальное взаимодействие. Добиться мудрости особенно трудно во времена изменений, когда изменеиями невозможно управлять [1]. Тогда люди придумывают свои собственные правила в решениях о том, что реально, чтобы создать смысл в двусмысленности и хаосе.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Giacalone, R. A. and Thompson, K. R. Business ethics and social responsibility education: shifting the worldview // Academy of Management Learning and Education. – 2006. – Vol. 5 (3) – P. 266-277.

 2. Evans, J. M., Trevino, L. K. and Weaver, G. R. Who’s in the ethics driver’s seat? Factors influencing ethics in the MBA curriculum // Academy of Management Learning and Education. – 2006. – Vol. 5 (3) – P. 278-293.

 3. Moberg, D. J. Best intentions, worst results: grounding ethics students in the realities of organizational context // Academy of Management Learning and Education. – 2006. – Vol. 5 (3) – P. 307-316.

 4. Cameron, K. Good or not bad: standards and ethics in managing change // Academy of Management Learning and Education. – 2006. – Vol. 5 (3) – P. 317-323.

Богун Любовь Анатольевна

Одесский институт предпринимательства и права, г. Одесса

ПОДГОТОКА НАУЧНЫХ КАДРОВ В БИЗНЕС-ШКОЛАХ

В западных школах бизнеса усиленное внимание академическим исследованиям начало уделяться с ачала пятидесятых годов прошлого столетия [1]. Хотя в последнее время наблюдается тенденция доминирования практики, научно-исследовательская репутация преподавателей бизнес-школ по-прежнему важна. При более близком рассмотрении конкретных, специфических ситуаций конкурентное преимущество фундаментальных знаний уменьшается. Практическое знание полезно только в течение ограниченного промежутка времени и в ограниченных условиях. Однако конкурентное преимущество академических, общих знаний увеличивается пр рассмотрении новых ситуаций, при столкновении с неожиданным. При этом научные работы в менеджменте должны быть основаны на эмпирических данных, а не только на теоретических моделях и ревью [2]. Многодисциплинарные работы с акцентом на решение проблемы помогут заменить команды исследователей, включая ученых, специализирующихся в менеджменте, инженерии, когниции.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Academy address with Academy President’s Executive overview by Anne Sigismund Huff. Citigroup’s John Reed and Stanford’s James March on management research and practice // Academy of Management Executive. – 2000. – Vol. 14 (1) – P. 52-64.

 2. Ilgen, D. R. Citations to management articles: cautions for the science about advice for the scientist // Academy of Management Journal. – 2007. – Vol. 50 (3) – P. 507-509.

Богун Любовь Анатольевна

Одесский институт предпринимательства и права, г. Одесса

УГРОЗЫ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Физическое благополучие связано с субъективным ощущением здоровья тела [2]. Хотя работа в организациях позволяет финансировать услуги здравоохранения, работа также является и потенциальным источником болезни или стресса. Поэтому вопросы здоровья работников приобретают особо важное значение.

Зарубежные исследования аргументируют, что при работе над взаимозависимыми проектами в организациях индивидуумы могут встретиться с угрозой, ассоциируемой с потерями, и выигрышем, ассоциированым с приобретениями [4]. Поскольку выполнение взаимозависимых проектов связано не только с материальными потерями, но и с повреждением индивидуальной идентичности, статуса, власти и т. д., необходимо учитывать риски взаимной кооперации. Так как в результате цель может быть и не достигнута, развитие доверия приобретает особо важное значение. Обман в рабочих отношениях увеличивает время и затраты по любому решению. Угроза или ожидание поведения обмана может порождать такие негативные эмоции, как стресс, страх, тревога, которые в свою очередь оказывают аффективное влияние на доверие. Необходимо отметить, что угроза может восприниматься и от угрожающего лица, как имиджа, который индивидуум представляет в социальном взаимодействии с другими [3]. Лицо может выражать психологическую безопасность, в противоположность угрозе, отражая, например, персональную ценность как результат какого-либо достижения. Однако выражение отрицательных эмоций опасно, так как, например, исследования показывают, что выражение гнева вызывает в ответ взаимный гнев [1].

В случае разрушения идентичности или само-уважения, вызванного вербальной коммуникацией или перепиской, у людей возникает возможность принять или отвергнуть навязанный им имидж [4]. Однако последующие обмен информацией и разрешение проблем могут быть и не эффективными, поскольку индивидууму нанесен вред. Неуважение и бессмысленные действия могут повредить имидж или само-уважение индивидуума в любой момент во время работы над совместным проектом. Исследователи нашли, что высокая чувствительность к угрозе собственного имиджа связана с меньшим шансом создания стоимости, выгодной для обоих участников в ситуации переговоров.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Geddes, D. and Callister, R. R. Crossing the line(s): a dual threshold model of anger in organizations // Academy of Management Review. – 2007. – Vol. 32 (3) – P. 721-746.

 2. Grant, A. M., Christianson, M. K. and Price, R. H. Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs // Academy of Management Perspectives. – 2007. – Vol. 21 (3) – P. 51-63.

 3. Molinsky, A. Cross-cultural code-switching: the psychological challenges of adapting behavior in foreign cultural interactions // Academy of Management Review. – 2007. – Vol. 32 (2) – P. 622-640.

 4. Williams, M. Building genuine trust through interpersonal emotion management: a treat regulation model of trust and collaboration across boundaries // Academy of Management Review. – 2007. – Vol. 32 (2) – P. 595-621.

Васіліна Олена Миколаївна

Луганський державний університет внутрішніх

справ імені Е.О. ДідоренкаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (2)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-14 лютого 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринг, 2010.
 2. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (1)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 січня 2011 р.
 3. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 4. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (2)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. ІІ. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 5. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій індустрія гостинності у країнах європи

  Документ
  Індустрія гостинності у країнах Європи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.

Другие похожие документы..