Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мотивационная характеристика: Переломы костей лицевого скелета у детей – одна из сложнейших проблем челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. По данн...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институ...полностью>>
'Документ'
По первому вопросу слушали: Петрову Н.В., учителя начальных классов, которая познакомила родителей с основной информацией, касающейся перехода на нов...полностью>>
'Урок'
Цель: формирование представлений школьников о многогранности и сложности бытия, о существовании в жизни добра и зла, нравственной ответственности чел...полностью>>

Правові основи діяльності волонтерства в Україні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правові основи діяльності волонтерства в Україні

Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського суспільства. За останні декілька років в Україні значно збільшилася чисельність осіб, які здійснюють волонтерську діяльність і прагнуть залучитися до участі у ній, що безперечно свідчить про зростаючу роль та потужність волонтерського руху в державі.

Сьогодні в Україні відбувається все більше заходів, у тому числі загальнодержавного значення, успішна реалізація яких значною мірою залежить від залучення необхідної кількості та належної підготовки волонтерів.

Збільшення чисельності волонтерського руху потребувала нагального врегулювання законодавчої бази що визначає організаційні та правові засади здійснення волонтерської діяльності, розвитку волонтерського руху, правового статусу волонтерів, джерел фінансування, тощо.

Відсутність спеціального Закону, спрямованого на регулювання волонтерської діяльності, стримувало формування чіткої та послідовної політики держави щодо розвитку та підтримки волонтерського руху в Україні, піднесення соціальної значущості волонтера, усунення перешкод щодо використання волонтерської допомоги під час організації та проведення масових культурних та спортивних заходів загальнодержавного значення.

Цілком очевидно, що такий стан речей не дає змоги використати увесь потенціал волонтерської діяльності.

Тому, 19 квітня 2011 року Верховною радою України прийнято в цілому проект Закону про волонтерську діяльність, який був підписаний Президентом 11 травня 2011 року.

Згідно статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» (далі - Закон) волонтерська діяльність – це добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організаціями.

Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, безкорисливості, неприбутковості.

Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що має одноразовий характер або здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю.

Відповідно до частини 3 статті 1 Закону волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:

- надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;

- здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;

- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям;

- надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

- проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;

- сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;

- надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

Волонтерські організації, їх права та обов'язки

Волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами Закону.

Волонтерська організація забезпечує залучення волонтерів для надання ними волонтерської допомоги шляхом укладання з ними договорів про провадження волонтерської діяльності.

Волонтерська організація має право:

- провадити волонтерську та іншу неприбуткову діяльність;

- залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності;

- отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

- використовувати у своєму найменуванні та волонтерській діяльності слова "волонтерська організація";

- самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

- набувати інші права, передбачені законом.

Волонтерська організація зобов'язана:

- забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров'я умови надання волонтерської допомоги;

- здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності);

- відшкодовувати прямі збитки, завдані волонтерською організацією в разі одностороннього розірвання нею договору про надання волонтерської допомоги, якщо інше не передбачено договором;

- відшкодовувати моральну та майнову шкоду, що спричинена внаслідок здійснення нею волонтерської діяльності, відповідно до закону;

- відшкодовувати волонтерам витрати, пов'язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;

- страхувати волонтерів відповідно до Закону України "Про страхування";

- дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

- забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення нею волонтерської діяльності.

Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності на підставі письмової заяви від імені цієї юридичної особи.

У заяві зазначаються: назва юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації, її місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти. До заяви також додаються витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія статуту (положення) юридичної особи.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених статтею 6 Закону, забороняється.

Надання статусу волонтерської організації здійснюється на безоплатній основі.

Волонтери

Волонтер - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі. Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з волонтерською організацією.

Волонтерськими організаціями можуть видаватися посвідчення волонтера.

Волонтер має право на:

- належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

- забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;

- обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про страхування";

- зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

- відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, передбачених статтею 11 Закону;

- інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Волонтер зобов'язаний:

- сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності;

- у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;

- у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера;

- дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

- відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено договором;

- відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Отримувачі волонтерської допомоги

Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні особи, які отримують таку допомогу на підставі договору про надання волонтерської допомоги, укладеного з волонтерською організацією.

Отримувачі волонтерської допомоги мають право на:

- звернення за волонтерською допомогою;

- поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та волонтерських організацій;

- вибір волонтерів та волонтерських організацій, форми надання волонтерської допомоги;

- отримання інформації про свої права, обов'язки та умови надання волонтерської допомоги;

- дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;

- захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону.

Отримувачі волонтерської допомоги зобов'язані:

- надавати волонтерам та волонтерським організаціям повну та достовірну інформацію, пов'язану з наданням волонтерської допомоги;

- не створювати додаткових ризиків для життя та здоров'я волонтерів під час надання волонтерської допомоги;

- відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою в отриманні волонтерської допомоги, якщо інше не передбачено договором.

Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги

Відповідно до статті 11 Закону волонтерам для провадження волонтерської діяльності за рахунок коштів волонтерських організацій відшкодовуються витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Волонтеру відшкодовуються підтверджені документами:

- витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;

- витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;

- витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;

- витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;

- витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги.

Начальник Володимирецького

районного управління юстиції

Ю.П. КоцякСкачать документ

Похожие документы:

 1. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.
 2. Громадський рух «нова україна» в автономній республіці крим центр розвитку освіти, науки та інновацій кримський інститут бізнесу громадський рух та становлення громадянського суспільства в україні матеріали ІII всеукраїнської науково-практичної конференції

  Документ
  Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 8 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ЦРОНІ.
 3. Центр розвитку освіти, науки та інновацій консалтингово-конфліктологічний центр громадський рух та становлення громадянського суспільства в україні матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції

  Документ
  Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ЦРОНІ.
 4. Програма соціологічного дослідження «Становище студентської молоді України»

  Документ
  Вступ. Потреба розробки цієї програми викликана особливим значенням, яке сьогодні набуло становище саме студентства, як головного резерву й потенціалу нагромадження людського капіталу країни.
 5. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах

Другие похожие документы..