Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Без маркетинга сегодня немыслима эффективная деятельность предприятий и организаций. Маркетинг можно рассматривать как комплексную систему, позволяющ...полностью>>
'Конкурс'
В целях реализации единой репутационной политики, развития корпоративной культуры, воспитания уважения к трудовым традициям ОАО «Холдинг МРСК» и его ...полностью>>
'Лекции'
В передовых капиталисти­ческих странах Запада к 60-м годам за­вершается создание зрелого индустриаль­ного общества. Его характерными чертами являются...полностью>>
'Документ'
В село Дсех Лорийской области (Армения) осень пришла в этот раз вместе с «Туманяновским днем». Через 40 лет после празднования 100-летия известного ар...полностью>>

Галузева угода  на 2010-2012 роки між Державним комітетом України із земельних ресурсів І Всеукраїнською профспілкою «Рідна земля»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГАЛУЗЕВА УГОДА

 на 2010-2012 роки

між Державним комітетом України

із земельних ресурсів

і Всеукраїнською профспілкою «Рідна земля»

1. СТОРОНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬ УГОДУ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

1.1. Галузева угода укладена між:

Державним комітетом України із земельних ресурсів (далі - ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА) - з однієї сторони;

профспілками, що об'єднались для ведення колективних переговорів, а саме: Всеукраїнською профспілкою «Рідна земля», (далі - ПРОФСПІЛКИ) - з другої сторони. Далі - СТОРОНИ.

1.2. Повноваження СТОРІН:

        ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення галузевої угоди (далі - УГОДИ) та реалізації її норм на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, в т.ч. компаніях, холдингах та концернах сфери землеустрою та землеоціночної діяльності (далі - ПІДПРИЄМСТВА), які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали УГОДУ;

        ПРОФСПІЛКИ виступають від імені найманих працівників ПІДПРИЄМСТВ і мають відповідні повноваження на ведення переговорів, укладання УГОДИ та реалізацію її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. УГОДА укладається з метою посилення соціального захисту працівників ПІДПРИЄМСТВ, які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали УГОДУ, і включає їх зобов'язання, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи ПІДПРИЄМСТВ, реалізацію на цій основі професійних, соціально-трудових і економічних гарантій найманих та інших працівників.

2.2. УГОДА встановлює умови організації, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії, як мінімальні для працівників ПІДПРИЄМСТВ, гарантії діяльності профспілкових організацій і не обмежує ПІДПРИЄМСТВА, відповідно до своїх повноважень, за рахунок власних коштів встановлювати у колективних договорах додаткові, порівняно з УГОДОЮ та законодавством, гарантії, трудові та соціально-побутові пільги.

2.3. З питань, що враховують особливості та специфіку окремих підгалузей, СТОРОНИ можуть додавати окремі додатки до УГОДИ.

2.4. Термін дії УГОДИ:

2.4.1. УГОДА укладається на 2010 - 2012 роки, набуває чинності з 1 січня 2010 року і діє до укладення нової УГОДИ.

2.4.2. Жодна із СТОРІН, які уклали цю УГОДУ, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.4.3. СТОРОНИ вступають в переговори з питань укладення нової УГОДИ не пізніше, ніж за два місяці до закінчення календарного року.

2.4.4. ДЕРЖКОМЗЕМ у триденний термін з дня підписання УГОДИ СТОРОНАМИ надає її на повідомну реєстрацію до Мінпраці України.

ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА і ПРОФСПІЛКИ у двотижневий термін з дня реєстрації УГОДИ надсилають її, відповідно, керівникам ПІДПРИЄМСТВ і профспілковим комітетам.

2.4.5. Керівники ПІДПРИЄМСТВ і профспілкові комітети (профспілкові представники) протягом двох тижнів з дня отримання УГОДИ (незалежно від якої СТОРОНИ отримано) і в такий же термін з дня підписання колективного договору своїми наказами або іншими розпорядчими документами доводять їх зміст до відома всіх працівників ПІДПРИЄМСТВ.

2.4.6. ПІДПРИЄМСТВА укладають колективні договори, або вносять зміни та доповнення до них до ___________відповідного року, не допускаючи погіршення умов, норм і положень порівняно з законодавством та Галузевою угодою.

2.4.7. СТОРОНИ сприяють ПІДПРИЄМСТВАМ у проведенні колективних переговорів, своєчасному укладенні колективних договорів або внесенні до них змін і доповнень. З цією метою представники СТОРІН можуть брати участь у переговорах та укладенні колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

У випадках неукладання колективних договорів або невнесення до них змін і доповнень на окремих ПІДПРИЄМСТВАХ у встановлені УГОДОЮ терміни СТОРОНИ відповідно до своїх повноважень вживають необхідні заходи, зокрема:

        надсилають на ПІДПРИЄМСТВА письмові попередження;

        направляють своїх представників;

        притягають до відповідальності осіб, винних у цьому.

2.5. Порядок доповнення чи зміни змісту УГОДИ.

2.5.1. До закінчення терміну дії УГОДА може бути анульована або змінена тільки за взаємною домовленістю СТОРІН.

2.5.2. У разі необхідності доповнення чи зміни УГОДИ зацікавлена СТОРОНА вносить у встановленому законодавством порядку відповідне подання про поновлення переговорів.

2.5.3. Пропозиції однієї із СТОРІН щодо внесення доповнень чи змін до умов УГОДИ, а також дострокового призупинення дії УГОДИ є обов'язковими для розгляду другою стороною.

Ці пропозиції розглядаються спільно СТОРОНАМИ і рішення щодо них приймаються ними у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

2.6. Сфера дії положень УГОДИ:

Державний комітет України із земельних ресурсів відповідно до Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 19 березня 2008 р. N 224 «Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів», забезпечує реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища та ін.

2.6.1. УГОДА поширюється на всіх працівників, прийнятих на умовах найму на ПІДПРИЄМСТВА (незалежно від форми трудового договору) та інших працівників, а також на працівників профспілкових органів, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях, що входять у ПРОФСПІЛКИ.

2.6.2. Положення, норми і умови УГОДИ діють, як мінімальні гарантії, безпосередньо і є обов'язковими для застосування в колективних договорах на всіх ПІДПРИЄМСТВАХ, незалежно від форми власності, які відносяться до сфери землеустрою та землеоціночної діяльності.

2.6.3. Договори та угоди (у тому числі при зміні власника), укладені колективно або індивідуально (у тому числі при найманні на роботу), вважаються недійсними, якщо вони погіршують становище працівників у порівнянні з законодавством та цією УГОДОЮ.

2.6.4. Укладені колективні договори та зміни до них після реєстрації в місцевих органах виконавчої влади в місячний термін підлягають повідомній реєстрації в Держкомземі (в департаментах, управліннях по підпорядкуванню) і в центральних виборних органах ПРОФСПІЛОК.

Колективні договори заснованих в ході реструктуризації нових ПІДПРИЄМСТВ підлягають також повідомній реєстрації в управліннях господарських структур (компанії, концерни, холдинги тощо), яким вони підпорядковані, та відповідних профспілкових комітетах.

2.6.5. При вирішенні питань, що стосуються соціально-трудових гарантій найманих працівників, збори акціонерів та органи управління господарських товариств керуються умовами, положеннями та нормами УГОДИ.

2.7. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА забезпечують перегляд або відміну своїх нормативно-правових актів, що суперечать Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та іншихзаконів та нормативних актів.

2.8. СТОРОНИ вживатимуть заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення - прагнутимуть до розв'язання ситуації без зупинки виробництва.

Представники СТОРІН братимуть участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на ПІДПРИЄМСТВАХ за ініціативою учасників трудового конфлікту.

3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ

3.1. СТОРОНИ визнають взаємну направленість своєї діяльності на створення умов для забезпечення стабільного та ефективного процесу виробництва на ПІДПРИЄМСТВАХ. З цією метою сприятимуть прийняттю відповідних законів України щодо стимулювання розвитку в Україні та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності, підприємств сфери землеустрою та землеоціночної діяльності.

3.2. ДЕРЖКОМЗЕМ зобов'язується:

3.2.1. Спільно з представниками роботодавців сфери землеустрою та землеоціночної діяльності., ВП “Рідна земля» в рамках соціального діалогу забезпечити подання пропозицій до програм соціального розвитку України, Держбюджету на відповідний рік щодо фінансування сфери на рівні не менше 3% від загальних обсягів видатків Державного бюджету України на відповідний рік. Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінасові (в межах коштів, що передбачені в Держбюджеті) умови для визначених пріоритетних напрямків розвитку сфери землеустрою, землеоціночної діяльності, державних і галузевих цільових комплексних науково-технічних програм (короткострокових) та довгострокових програм відповідно до завдань стратегічного планування.

3.2.2. Спільно з представниками роботодавців сфери землеустрою та землеоціночної діяльності, ВП “Рідна земля» в рамках соціального діалогу розробляє та подає до відповідних органів державної влади пропозиції:

        забезпечення паритетних умов розвитку сфери нарівні з іншими стратегічними галузями економіки;

        забезпечення правових, економічних механізмів збалансування конституційних прав громадян, міжгалузевих, державних, приватних інтересів та інтересів територіальних громад при реалізації державної політики в сфері земельних відносин;

        надання реєстраційних, інформаційних послуг всім суб’єктам господарювання та надання інших повноважних послуг відповідно до норм сертифікації, стандартизації та метрології сфери;

        правове забезпечення та здійснення державного контролю за вказаними вище послугами;

        забезпечення національної економічної, інформаційної безпеки держави в рамках повноважень сфери;

        оперативне впровадження інноваційних ГІС-технлогій та інших, розробка та дотримання стандартів міжнародної інформаційної відкритості та інтеграції у сфері земельних відносин;

        розробка плану стратегічного розвитку галузі відповідно до норм стандартизації вказаного формату.

3.2.3. Сприяти інноваційному розвитку ПІДПРИЄМСТВ сфери та розвитку добросовісної конкуренції ринку земель:

  правове забезпечення: прийняття Законів України «Про державний земельний кадавстр», «Про ринок земель» та інших законв та нормативних актів;

  інноваційне правове, програмно-технічне, інформаційне забезпечення системи ДЗК;

  удосконалення роботи ліцензованих суб’єктів землевпорядної, землеоціночної діяльності в частині якості та уніфікованості стандартів надання послуг;

  розробка стратегічних досліджень перспектив розвитку сфери та її участі в територіально-адміністративному реформуванні та інше.

3.2.4. Вживати заходів щодо підвищення конкурентоспроможності сфери, що позитивно впливатиме на прискорення економічного зростання ПІДПРИЄМСТВ, сприятиме побудові ефективної економіки при вступі України до СОТ. Послідовне фінансування сфери землеустрою, землевпорядкування та землеоціночої діяльності, охорони, раціонального використання земель, державного контролю за дотриманням земельного законодавства.

3.2.5. Забезпечення науково-методичних заходів щодо моделювання розвитку галузі на етапі ведення переговорів щодо вступу України до СОТ та співпраця з ПРОФСПІЛКОЮ з питань обговорення конструктивний дій та прийняття спільних рішень щодо нових викликів часу та можливих соціальних наслідків нових умов господарювання та приєднання до СОТ. Кожні півроку звітування про про здійснення заходів щодо запобігання негативним соціально-економічним наслідкам.

3.2.6. Не допускати виникнення боргів ДЕРЖКОМЗЕМУ перед ПІДПРИЄМСТВАМИ за виконані роботи по договорах, сприяти погашенню боргів інших замовників в рамках своїх повноважень.

3.2.7. Забезпечувати контроль за виконанням погоджених галузевою комісією планів реструктуризації ПІДПРИЄМСТВ.

3.2.8. Сприяти звільненню ПІДПРИЄМСТВ, що забезпечують виконання державного замовлення, від штрафів та нарахувань за несвоєчасну сплату податків всіх рівнів у зв'язку із затримкою оплати виконаного державного замовлення.

3.2.9. Проводити роботу щодо удосконалення та відновленню мережі навчальних закладів сфери для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до структурних змін та перспектив розвитку економіки, сприяти в отриманні ПІДПРИЄМСТВАМИ ліцензій на проведення професійно-технічної підготовки працівників сфери.

Здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сфери не рідше ніж один раз на п'ять років.

3.3. СТОРОНИ домовились:

3.3.1. Сприяти ПІДПРИЄМСТВАМ в отриманні бюджетних коштів за виконані роботи відповідно до укладених договорів.

3.3.2. Не допускати необґрунтованого роздержавлення власності. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА інформують профспілковий комітет про хід та результати приватизації, початок продажу більше 20% акцій, що знаходяться у державній власності, а також про уповноважену особу, яка виконує функції управління державною часткою акцій акціонерного товариства.

При продажу 10% акцій товариства ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА інформують профспілкові комітети на їх запит стосовно цих дій.

3.3.3. При формуванні органів управління та контролю господарських товариств, інших підприємств передбачати включення до їх складу представників профспілкових комітетів з правом дорадчого голосу.

3.3.4. Забезпечувати, в межах своїх повноважень, контроль за додержанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

На запит ПРОФСПІЛОК інформувати їх про умови договорів купівлі-продажу та про виконання суб'єктами господарювання своїх зобов'язань, які стосуються соціально-економічних аспектів діяльності ПІДПРИЄМСТВА.

3.3.5. Брати участь у заходах СТОРІН на їх запрошення.

3.3.6. При проведенні досудової санації ознайомлювати виборні органи ПРОФСПІЛОК на їх запит з планом санації з метою контролю збереження робочих місць, профілю виробництва та обсягу робіт (послуг).

3.3.7. Передбачати в галузевих програмах соціально-економічного розвитку та планах реструктуризації ПІДПРИЄМСТВ окремий розділ з вирішення соціальних питань, зокрема: проблем зайнятості, збереження та створення робочих місць, працевлаштування працівників, що вивільняються, а також вирішення житлово-побутових (включаючи організацію системи квартирного обліку та забезпечення пільговими кредитами на житло відповідно до норм чинного законодаавства та умов колективних договорів), просвітницько-культурних, спортивних, оздоровчих потреб працівників сфери.

.3.3.8. Рішення про розподіл чистого прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більш як 50% акцій (часток, паїв) належить державі, та інших підприємств, організацій приймати за участю ПРОФСПІЛОК.

3.4. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

3.4.1. Вживати заходів щодо збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), стабілізації фінансового стану ПІДПРИЄМСТВ та недопущення їх збитковості.

3.4.2. Передбачати в колективних договорах надання інформації профспілковим комітетам на їх запит щодо витрат на оплату праці в укладених договорах (контрактах) на виконання ПІДПРИЄМСТВАМИ робіт (послуг), а також обґрунтування замовлень стороннім підприємствам, які можна виконати власними силами ПІДПРИЄМСТВА (крім міжнародних договорів (контрактів).

3.4.3. Організовувати та проводити навчання працівників ПІДПРИЄМСТВ з питань трудового законодавства, охорони праці, діяльності акціонерних товариств та прав акціонерів.

3.5. ПРОФСПІЛКИ зобов'язуються:

3.5.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на ПІДПРИЄМСТВАХ.

3.5.2. Утримуватися від організації акцій протесту, страйків за умов виконання ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАСНИКА, керівниками ПІДПРИЄМСТВ зобов'язань і норм УГОДИ, колективного договору.

4. ЗАЙНЯТІСТЬ

4.1. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА:

4.1.1. Здійснюють свої функції відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

4.1.2. Здійснюють аналіз зайнятості в сфері на основі статистичних та інших звітів ПІДПРИЄМСТВ, підсумки якого розглядаються разом з центральними виборними органами ПРОФСПІЛОК одночасно з підсумками виконання УГОДИ.

4.1.3. Не допускають на ПІДПРИЄМСТВАХ звільнень працюючих за ініціативою роботодавця більше 4 відсотків чисельності працівників протягом календарного року.

Якщо на ПІДПРИЄМСТВІ виникає обґрунтована необхідність скоротити більше 4 відсотків працівників, рішення про це приймається роботодавцем спільно з профспілковим комітетом після погодження з ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАСНИКА і центральним виборним органом відповідної ПРОФСПІЛКИ.

4.1.4. Проводять роботу щодо подальшого удосконалення галузевої мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зміцнення їх матеріально-технічної бази відповідно до структурних змін та перспектив розвитку сфери.

4.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

4.2.1. Узгоджувати з профспілковими комітетами рішення про зміни в організації виробництва і праці, у тому числі реорганізації або перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВА, скорочення чисельності працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з їх економічним обґрунтуванням, а також з наміченими заходами щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

Тримісячний період роботодавець і профком використовують для проведення переговорів, обміну інформацією та іншої роботи, що направлена на зменшення рівня скорочення працівників, виконання заходів щодо забезпечення зайнятості.

4.2.2. Вживати заходів щодо забезпечення повної продуктивної зайнятості. З цією метою на ПІДПРИЄМСТВАХ з неповною зайнятістю збільшити чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості протягом року не менш ніж на 7 відсотків

4.2.3. Не застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених законами України.

4.2.4. Не допускати звільнення працівників без забезпечення їм погашення боргів із виплати заробітної плати.

4.2.5. Здійснювати обов'язкове працевлаштування випускників професійних училищ, технікумів, коледжів та вузів, що навчалися за заявками і направленнями ПІДПРИЄМСТВА.

4.2.6. Рішення про умови використання на ПІДПРИЄМСТВАХ іноземної робочої сили приймати тільки за узгодженням з профспілковим комітетом.

Рішення щодо використання на ПІДПРИЄМСТВАХ працівників інших підприємств України приймати після забезпечення повної продуктивної зайнятості працівників відповідних професій на ПІДПРИЄМСТВІ та погодження умов їх праці і оплати з профспілковим комітетом.

4.2.7. Здійснювати заходи щодо залучення молоді на ПІДПРИЄМСТВА, її навчання та підвищення кваліфікації.

4.2.8. При звільненні працівників одночасно з проведенням розрахунків по заробітній платі видавати на їх запит безкоштовно довідки, необхідні для призначення пенсій.

4.3. СТОРОНИ домовилися:

4.3.1. У випадках прихованого безробіття (роботи на умовах неповного робочого часу і т.п.) зберігати за працівниками ПІДПРИЄМСТВ права, пільги та гарантії, передбачені колективними договорами.

4.3.2. Передбачати у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ заходи щодо попередження безробіття, сприяння створенню нових (додаткових) робочих місць.

4.3.3. При проведенні реорганізації, реструктуризації, або у разі порушення питань про ліквідацію ПІДПРИЄМСТВА, роботодавець не пізніше як за три місяці інформує профспілковий комітет за його запитом про ці дії.

Виборні профспілкові органи вносять пропозиції відповідним органам та керівникам ПІДПРИЄМСТВ про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які є обов'язковими для розгляду.

4.3.4. Не допускати звільнень працівників за скороченням чисельності на ПІДПРИЄМСТВАХ, що приватизуються, та протягом 6 місяців після завершення приватизації, за винятком умов, передбачених чинним законодавством України (ст. 26 Закону України "Про приватизацію державного майна") .

4.3.5. Працівникам, попередженим у встановленому порядку про звільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, протягом останнього місяця перед звільненням надавати на їх прохання для пошуку нового місця роботи вільний час на умовах, встановлених колективним договором, але не менш ніж 8 годин на тиждень з оплатою згідно тарифної ставки (посадового окладу).

4.3.6. Визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства у цій сфері.

4.4. ПРОФСПІЛКИ зобов'язуються:

4.4.1. Здійснювати контроль за виконанням на ПІДПРИЄМСТВАХ законодавчих і нормативних актів з питань праці та зайнятості.

При необхідності відстоювати права трудящих у державних органах і судах.

4.4.2. Надавати членам ПРОФСПІЛОК безкоштовну правову допомогу, консультації з чинного законодавства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Галузева угода  на 2010-2012 роки між Державним комітетом України із земельних ресурсів та Всеукраїнською профспілкою «Рідна земля»

  Документ
  ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення галузевої угоди (далі - УГОДИ) та реалізації її норм на підприємствах,
 2. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (1)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 3. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (2)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 4. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (3)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 5. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (4)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М. Лібанова та ін.

Другие похожие документы..