Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Актуальність теми. У наш час, коли відбувається великомасштабна зміна соціального буття, переоцінка цінностей, норм діяльності і поведінки людей у зв...полностью>>
'Доклад'
05. 009. 4. Срок прохождения аттестации (дата и № приказа об итогах) 18.01. 011г., приказ № 4-л от 18.01. 00 . 5. Свидетельство о государственной аккр...полностью>>
'Сказка'
Рассказы: «Деревня», «Иоанн Рыдалец», «Господин из Сан-Франциско», «Косцы», «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 2 декабря 2010 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д. 212.081.01 по историческим наукам в Казанском (Приволжском) ...полностью>>

Академія державної податкової служби україни трофімова Лариса Віталіївна

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Трофімова Лариса Віталіївна

УДК 342.97 : 35.075.5

Організаційно-правове забезпечення діяльності

юридичних підрозділів

органів державної податкової служби України

12.00.07 – теорія управління;

адміністративне право і процес;

фінансове право.

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2003

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі адміністративного права та адміністративної і кримінально - процесуальної діяльності Академії державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор

Шкарупа Віктор Костянтинович,

Академія державної податкової служби України,

начальник кафедри адміністративного права та

адміністративної і адміністративно-процесуальної

діяльності

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Пєтков Валерій Петрович,

Національний університет внутрішніх справ,

начальник Кіровоградської філії;

кандидат юридичних наук, доцент

Коломоєць Тетяна Олександрівна,

Запорізький державний університет,

заступник декана юридичного факультету.

Провідна установа: Національна академія внутрішніх справ України (м.Київ),

кафедра адміністративного права

Захист відбудеться "2" липня 2003р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 в Академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова,53.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова,53.

Автореферат розісланий “30” травня 2003р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Забарний Г.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В сучасних умовах в Україні проходить становлення правової держави. Зміст єдності і розмежування трьох гілок державної влади – законодавчої, виконавчої, судової полягає в необхідності належного правозастосування в усіх галузях законодавства та в його окремих формах, якими слід розглядати юридичне обслуговування суб’єктів усіх форм власності і населення у суспільстві в цілому і податкових відносинах зокрема. Забезпечення розбудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави залежить в першу чергу від належного виконання своїх функцій державними органами. Соціально-економічні перетворення постійно вимагають пошуку та запровадження нових методів і механізмів, спрямованих на поліпшення економічної ситуації країни.

Головне місце займають правові форми і методи управління економікою, правове забезпечення законності діяльності і дисципліни в усіх сферах господарювання і на різних рівнях органів виконавчої влади. Реалізувати вказані завдання, ефективно захищати законні права та економічні інтереси і безпеку держави, підприємств, установ та організацій покликані юридичні служби.

Українська держава зацікавлена у функціонуванні професійної і сучасної юридичної служби. Уряд України постановою від 27.08.1995р. затвердив Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, в якому зазначив про необхідність вдосконалення правової роботи у сфері громадського виробництва, створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності юридичної служби щодо забезпечення законності в роботі міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади щодо попередження порушень прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій і громадян. Юридичне обслуговування діяльності органів державної податкової служби України (далі – ОДПС) – це засіб, за допомогою якого збираються необхідні документи (докази) для підтвердження юридичних фактів та аргументів, на підставі яких провадиться застосування норм права. Завдяки цьому досягається забезпечення конституційних норм щодо охорони прав і захисту інтересів як платників податків так і держави, а саме реально використовуються норми податкового права у процесі виконання бюджету.

Потреба удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності юридичних служб постійно зростатиме, про що свідчить Указ Президента України від 11.12.2001р. №1207/2001 “Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів”, постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001р.№1693 “Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”. Роль юридичних підрозділів ОДПС як частини апарату, що організовує правову роботу та виконує специфічні функції в юридичній практиці, полягає в забезпеченні умов для зміцнення законності в сфері оподаткування і посилення трудової та службової дисципліни, попередження правопорушень з боку як податківців так і платників податків шляхом підвищення рівня правової культури в суспільстві.

Положенням податкової доктрини щодо діяльності ОДПС присвячували свої роботи вчені і практики: М.Я.Азаров, Л.К.Воронова, П.Т.Гега, І.І.Лонюк, В.Т.Капріца, М.М.Касьяненко, М.П.Кучерявенко, Т.Є.Кушнарьова, П.В.Мельник, П.С.Пацурківський, В.І.Полюхович, В.М.Попович, Л.А.Савченко, Г.М.Самілик, Т.В.Сараскіна, Г.О.Усатий та ін., але їх дослідження не відображають ролі юридичних підрозділів в системі ОДПС, не визначають їх організаційно-правове забезпечення.

При підготовці дисертації були використані наукові праці вчених фахівців з адміністративно-правової науки: В.Б.Авер’янова, О.М.Бандурки, Д.М.Бахраха, А.С.Васильєва, Р.Ф.Васильєва, В.Г.Гончаренка, Долгополова А.М., Г.Г.Забарного, Р.А.Калюжного, В.М.Кампо, Л.В.Коваля, Т.О.Коломоєць, В.О.Коновалової, Ю.Ф.Кравченка, С.В.Кувакіна, Г.І.Лелікова, Н.Р.Нижник, О.В.Петришина, В.П.Пєткова, А.О.Селіванова, В.М.Селіванова, В.О.Шамрая, В.К.Шкарупи, В.В.Цвєткова та ін..

Неможливо провести дослідження без використання загальнотеоретичних праць зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема, С.С. Алексєєва, С.Н.Братуся, А.Б.Венгерова, С.І. Вильнянського, Ю.І.Гревцова, С.Д.Гусарєва, І.Я.Дюрягина, В.П.Казимирчука, В.Т.Калмикова, В.Н.Карташова, В.Н.Кудрявцева, В.І. Леушина, А.В.Малько, М.Н.Марченко, М.І.Матузова, П.Є.Недбайло, В.С.Нерсесянца, В.П.Реутова, О.Ф.Скакун, М.Я.Соколова, О.Д.Тихомирова та ін..

В опублікованих роботах фахівців у галузі адміністративного і фінансового права містяться оригінальні гіпотези, цікаві ідеї та пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності, юридичної практики та правової роботи ОДПС, що були враховані автором даного дослідження.

У той же час недостатньо досліджені ефективність діяльності юридичних підрозділів і їх взаємодія з галузевими управліннями в структурі ОДПС.

Сьогодні гостро відчувається потреба в розробці і удосконаленні понятійного апарату, що стосується юридичної практики, виявленні закономірностей виникнення, становлення і функціонування юридичних підрозділів ОДПС, аналізі, систематизації і узагальненні юридичної практики ОДПС як об’єктивного явища реальної дійсності.

Наведені аргументи повною мірою обґрунтовують актуальність і важливість проведення комплексного наукового дослідження організаційно-правових засад діяльності юридичних підрозділів ОДПС.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Роботу виконано в рамках планів Академії державної податкової служби України, як частину науково-дослідної роботи “Удосконалення адміністрування податку на додану вартість у сфері зовнішньоекономічної діяльності ”(номер державної реєстрації № 0102U005745), тема дисертації затверджена її вченою радою. Робота виконана в контексті заходів з реалізації Концепції адміністративної реформи, затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998р. № 810/98 та Стратегії реформування системи державної служби в Україні, затвердженої Указом Президента України від 14.04.2000р. №599/2000. Цей напрямок дослідження знайшов підтвердження і в Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженій Указом Президента України від 25.12.2000р. №1376/2000.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України і досягнень адміністративно-правової науки, узагальнення юридичної практики та правової роботи ОДПС з’ясувати історичний розвиток юридичних підрозділів, визначити поняття юридичної практики ОДПС, удосконалити структуру юридичної служби в системі податкових органів для проведення ефективної модернізації в межах адміністративної реформи і зміцнення законності в діяльності органів державної влади.

Для досягнення мети були визначені такі завдання:

 • дослідити етапи розвитку юридичних підрозділів ОДПС;

 • розкрити зміст діяльності працівників юридичних підрозділів ОДПС;

 • проаналізувати вітчизняні й зарубіжні правові акти та існуючі в науковій літературі погляди вчених щодо поняття “юридична практика” та “правова робота”;

 • визначити поняття “юридична практика ОДПС” і її принципи;

 • здійснити аналіз впливу юридичної практики ОДПС на зміни податкового законодавства;

 • визначити місце юридичних підрозділів в системі ОДПС;

 • здійснити аналіз організаційної побудови юридичних підрозділів ОДПС, зовнішньої та внутрішньої взаємодії її елементів;

 • охарактеризувати функції правового забезпечення діяльності ОДПС;

 • визначити причини плинності кадрів серед юристів ОДПС та запропонувати заходи вирішення проблеми;

 • запропонувати рекомендації щодо удосконалення правового регулювання діяльності юридичних підрозділів ОДПС та пропозиції до змін у законодавство.

Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, що складаються у сфері діяльності юридичних підрозділів ОДПС.

Предметом дослідження є організаційні засади діяльності юридичних підрозділів ОДПС та чинне законодавство України, інші нормативно-правові акти, відомчі акти ОДПС з питань організації діяльності юридичних підрозділів, юридична практика ОДПС.

Методи дослідження. У роботі використано окремі загальнонаукові методи: за допомогою логіко-семантичного вдосконалено понятійний аппарат (підрозділи 1.1,1.2); на основі статистичного узагальнення вивчалась думка, проводилось опитування (підрозділи 1.2, 2.4), за допомогою системно-функціонального – визначено шляхи удосконалення нормативної бази діяльності і організаційної побудови юридичних підрозділів ОДПС (підрозділи 2.1,2.2,3.2).

Серед конкретнонаукових методів – головні: порівняльно-правовий та історико-правовий, що надали змогу дослідити формування юридичних підрозділів в системі ОДПС (підрозділ 2.1). Статистичні дані використано при виробленні, за результатами аналізу супроводження справ у судах за участю податкових органів, пропозицій щодо удосконалення діяльності юридичних підрозділів у взаємодії з галузевими управліннями ОДПС (підрозділи 2.3,3.2,3.3).

Нормативну базу роботи склали Конституція і закони України, міжнародно-правові документи, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України та відомчі нормативні акти ДПА України, що регламентують питання діяльності юридичних підрозділів ОДПС як складової частини органу виконавчої влади. Емпіричну базу дослідження становлять публікації в періодичних виданнях, довідкова література, статистичні та аналітичні матеріали про діяльність юридичних служб , а також звітні дані ДПА України та ДПА у Дніпропетровській області.

У процесі дослідження теми були вивчені юридична практика органів ДПС і судова практика за участю органів ДПС, результати розгляду скарг (апеляцій) і звернень платників податків, проведено вибіркове опитування працівників юридичних підрозділів та студентів юридичних факультетів.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дана дисертація є першим у вітчизняній науці адміністративного права спеціальним комплексним монографічним дослідженням, присвяченим діяльності юридичних підрозділів ОДПС, в якому здійснено поглиблений аналіз діяльності юристів у структурі ОДПС та їх організаційно-правового забезпечення, систематизовано функції щодо правового забезпечення діяльності ОДПС, внесено окремі пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства і розробки нових нормативно-правових актів.

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків. Основні з них такі:

- удосконалено поняття і проведено розмежування термінів “юридична практика” та “правова робота”;

  • уперше визначено етапи розвитку юридичних підрозділів ОДПС, шляхи підвищення ефективності їх участі в системі ОДПС;

  • дістало подальшого розвитку визначення місця юридичних підрозділів в системі державних податкових органів;

  • обгрунтовано взаємозв’язок реформування діяльності юридичних підрозділів в ОДПС із здійсненням в Україні адміністративно-правової реформи;

  • уперше визначено поняття юридичної практики ОДПС як складового елементу функціонування правової системи і частини процесу правового регулювання, що одночасно є віддзеркаленням позитивних і негативних сторін у стосунках платників податків і податковим органом, що враховує набутий і напрацьовує новий досвід в результаті нормотворчої і правозастосовчої діяльності та вносить об’єктивно-реальні зміни в суспільстві, формуючи правову культуру населення;

  • обгрунтовано, що за характером виконуваної роботи і відповідною кваліфікацією працівники підрозділів правового забезпечення – державні службовці є юристами і саме тому такі підрозділи доцільно назвати юридичними, врахувавши їх історичний розвиток і досвід юридичного департаменту Російської Федерації, а також те, що правове забезпечення здійснюють не лише юристи, але і керівники та інші посадові особи ОДПС;

  • узагальнено причини плинності кадрів серед працівників юридичних підрозділів і запропоновано заходи щодо їх усунення;

  • уперше проаналізовано структуру юридичних підрозділів ОДПС і внесено пропозиції щодо її вдосконалення, окремі з яких знайшли практичне впровадження;

  • обгрунтовано необхідність закріплення процедур адміністративного оскарження рішень (дій, бездіяльності) ОДПС в кодифікованому документі, а вирішення значних конфліктних справ і спорів передбачити в межах адміністративного судочинства - податковими судами;

  • доведено необхідність введення нової кваліфікації: юрист-економіст, юрист-фінансист при підготовці фахівців права в Академії ДПС України для юридичної служби ОДПС з метою зменшення дублювання функцій і конфліктних ситуацій та судових спорів, враховуючи складність спеціального податкового законодавства;

  • обгрунтовано необхідність внесення змін до чинного правового регулювання відносно неприпустимості надання податкових роз’яснень і застосування податкового компромісу податковими органами як у науково-теоретичному так і в практичному плані;

Практичне значення отриманих результатів полягає в обгрунтуванні теоретичних положень і нових висновків у сфері діяльності юридичних підрозділів ОДПС.

Отримані результати дисертаційного дослідження можуть бути використані :

 • у науково - дослідницькій сфері – положення, які містяться у дисертації поглиблюють основні засади теорії управління і можуть бути підгрунтям для подальшої розробки окремих питань при здійсненні поетапної модернізації діяльності ОДПС;

 • у правотворчості – при вдосконаленні чинного адміністративного і фінансового законодавства України;

 • у правозастосовчій сфері – запропоновані заходи спрямовані на удосконалення системи взаємодії структурних підрозділів ОДПС;

 • у навчальному процесі – при написанні підручників, навчальних посібників, довідкової та методичної літератури, викладанні відповідних навчальних дисциплін з курсів “Адміністративна діяльність ОДПС”, “Податкове право”, “Фінансове право”, “Правове забезпечення діяльності ОДПС”;

 • у правовиховній сфері – висновки і пропозиції, що містяться в дисертації можуть слугувати матеріалами роботи з підвищення рівня правової культури населення і фахового рівня працівників державної податкової служби.

Основні положення дослідження використані автором при підготовці навчальної і робочої програми, лекцій з курсу “Правове забезпечення діяльності ОДПС” для студентів Академії державної податкової служби України (акт впровадження №4 від 28.11.2002р.). Положення дисертації використовувалися в навчальному процесі під час викладання дисциплін “Фінансове право” та “Податкове право” в Національному гірничому університеті (акт впровадження №4 від 2.12.2002р.).

Результати дослідження у вигляді структурних змін юридичних служб впроваджені в практичній діяльності ДПА у Дніпропетровській області та ОДПС України (акт впровадження від 9.12.2002р., акт впровадження від 20.01.2003р.).

За результатами наукового дослідження підготовлено методичні рекомендації щодо проведення документальних перевірок з питань дотримання суб’єктами підприємницької діяльності порядку оподаткування податком на додану вартість зовнішньоекономічних операцій (№ 0102U005745, протокол №13 від 22.10.2002р.).

Висновки та пропозиції щодо вдосконалення діяльності юридичних підрозділів ОДПС направлені до ДПА України та впроваджені у практику діяльності як ДПА у Дніпропетровській області так і в цілому служби правового забезпечення ОДПС України.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Всі сформульовані в дисертаційному дослідженні положення та висновки обґрунтовані і розроблені на базі особистих теоретичних і практичних досліджень автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювались на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності Академії державної податкової служби України. Окремі положення дисертації доповідались автором на науково-практичних конференціях “Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України на рівні регіонів та шляхи її кадрового і професійного забезпечення”(Дніпропетровськ,5–6.12.2000р.), “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення”( Ірпінь,1–2.12.2000р.), “Юридична освіта і правоохоронна діяльність: перспективи нового тисячоліття” (Дніпропетровськ,30–31.05.2001р.), “Митна політика України на сучасному етапі”(Дніпропетровськ,8–9.11.2001р.), “Бюджетно-податкова політика в Україні” (Ірпінь,19–20.12.2001р.), “Становлення і розвиток правової системи України” (Київ,21.03.2002р.), “Розвиток податкових відносин та модернізація податкової служби України ”(Ірпінь,19–20.12.2002р.), “Проблеми кодифікації законодавства України” (Київ,14.05.2003р.), II, III, IV міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Ірпінь, 4–5.05.2001р., 16-17.05.2002р., 15–17.05.2003р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична інформація про правопорушення і методи її аналізу” (Хмельницький,22–23.05.2002р.).

Публікації. Основні теоретичні висновки, пропозиції, практичні рекомендації відображені в п’яти наукових публікаціях та у чотирьох тезах надрукованих за матеріалами науково-практичних конференцій. Ідеї і розробки, що належать В.К.Шкарупі, у співавторстві з яким є наукова праця, у дисертації не використовувалися.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, переліку умовних позначень, трьох розділів, які вміщують десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження складає 179 сторінок комп’ютерного тексту. Список використаних джерел включає 198 найменувань. Додатки (в т.ч. діаграми і таблиці) займають 30 сторінок.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

  Документ
  гінекології і перинатології Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Сойку Вячеславу Васильовичу доцента кафедри психіатрії, наркології, психотерапії, загальної та медичної психології Ткачовій Наталі Юріївні
 2. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року, №904 було проведено Всеукраїнський конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..