Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Для наруш развития характерна обратная сит. Несовпадение хронологического возраста и возрастного норматива развития в целом, либо в отдельных сферах р...полностью>>
'Кодекс'
«Про внесення змін до рішення міської ради від 12.01.2012р. № 514 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Лозової відповідно ...полностью>>
'Анализ'
1.Мотивная структура изучаемой пьесы сложна, неоднозначна: мотивы дома, дна, пути, бездомья, греха, искушения и христианский нашли отражение в пьесе. ...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Основной целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний о качественном обеспечении деятельности кадровой службы организации с...полностью>>

Академія державної податкової служби україни трофімова Лариса Віталіївна

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її зв’язок з науковими програмами і планами, об’єкт і предмет, мета і завдання, методи дослідження, наукова новизна роботи і практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача в їх одержанні, наводяться дані про апробацію результатів дослідження та публікації.

Розділ перший “Загальна характеристика юридичної практики ОДПС” складається з трьох підрозділів і cтосується загальнотеоретичних питань юридичної практики ОДПС.

У підрозділі 1.1 “Поняття юридичної практики та її значення в правовій роботі ОДПС” дається поняття правової роботи та юридичної пратики ОДПС, характеризується роль і місце юридичної практики в правовій роботі ОДПС.

Юридична практика досліджується як складне багатоманітне явище, як один з найважливіших елементів функції правозастосування в державному управлінні. У процесі аналізу здобутків учених з державного управління, економістів, юристів, а також у результаті з’ясування особливостей юридичної практики в системі виконавчих органів в Україні зроблено висновок, що юридична практика – це цілепокладена діяльність, яка пов’язана з правовими нормами і спрямована на реалізацію і застосування законодавства в сукупності з набуттям навичок і знань у правознавстві та юриспруденції, враховуючи результати перевірки на достовірність певних настанов, положень або висновків у суспільному житті, що впливає на перетворення об’єктивної дійсності і розвиток пізнання.

Автор розглядає термін “правова робота” в ОДПС у вузькому і широкому значенні: береться до уваги роботу юридичних підрозділів (правового забезпечення, правового забезпечення та апеліцій департаменту модернізації, юридичного забезпечення департаменту акцизного збору); вказується на різноманітність форм і методів роботи по застосуванню норм права керівниками і іншими посадовими та службовими особами податкових органів. З метою удосконалення роботи по виконанню бюджету, реформування податкової системи, враховуючи напрацьований досвід юридичної практики, податківцями вносяться пропозиції щодо змін у законодавство і було ініційовано розробку проекту Податкового кодексу України.

Автор вважає за доцільне назву підрозділів “правового забезпечення” змінити на “юридичний департамент (відділ), юридичне управління” тому, що вона більш повно відповідає завданням і функціям, які виконують юристи. На підтвердження приводяться результати анкетування працівників юридичної служби ОДПС та досвід роботи правників у США і Росії.

Щодо розмежування понять юридична практика і правова робота автор наводить такі аргументи: юридичною практикою слід вважати цілепокладену діяльність, яка пов’язана з правовими нормами і спрямована на реалізацію і застосування законодавства в сукупності з набуттям навичок і досвіду в суспільно-правовому житті та юриспруденції, враховуючи результати перевірки на достовірність певних настанов, положень або висновків, що впливає на перетворення об’єктивної дійсності і розвиток пізнання, тоді як правова робота – це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення умов дотримання законності, що здійснюється правовими формами і методами усіма органами управління, організаціями, посадовими особами і громадянами в усіх сферах суспільного життя. Тобто, юридична практика є складовим і важливим елементом правової роботи, які взаємопов’язані між собою.

У підрозділі 1.2 “Юридична практика ОДПС як складова частина правової системи України” розглядається інститут правової системи і її елемент юридична практика. Дисертант зазначає, що юридична практика тісно взаємозв’язана з іншими елементами, постійно змінюється сама і впливає на інших, а тим самим на суспільство в цілому. Як складова частина правової системи держави і правової роботи органів виконавчої влади юридична практика ОДПС є діяльністю з нормотворення і застосування правових приписів, взятих в єдності з процесом накопичення соціально-правового досвіду, що направлені на зміни в суспільному житті і на формування податкової культури населення.

Аналізуючи думки вчених щодо елементів правової системи дисертант дійшла висновку, що як важливий складовий елемент юридична практика ОДПС не тільки займає самостійне місце в структурі правової системи держави, але й має важливе значення для становлення правової держави Україна і відіграє ключову роль у механізмі правового регулювання процесів, що відбуваються в суспільстві. Саме в результаті правотворчої (нормотворчої) та правореалізаційної (включаючи правозастосовчу, правоохоронну) діяльності податківців проявляються як позитивні, так і негативні сторони взаємовідносин з платниками податків і іншими членами суспільства.

Автор приділяє увагу аналізу завдань юридичної служби ОДПС. Дисертант пропонує у проекті загальної частини Податкового кодексу закріпити такі принципи: законність, гуманізм, демократизм, професіоналізм, нормативність, процесуальність, стабільність, системність, обов’язковість, справедливість, ідеологічність, рівність (сторони судових процесів, суб’єкти відповідальності за порушення законодавства).

У підрозділі 1.3 “Вплив юридичної практики на вдосконалення податкового законодавства” дисертант зазначає, що державна податкова служба повинна виступати гарантом фінансової стабільності держави, її економічного зростання та соціального прогресу, адже податкова система, головною метою якої є забезпечення надходження коштів до бюджету, може мати значний позитивний вплив на діяльність і поведінку платників податків. Саме ставлення до сплати податків і розуміння такої необхідності є свідченням правосвідомості як з боку фізичних та юридичних осіб, так і з боку самих податківців. Автор підкреслює, що правова освіта і правове виховання кожної людини (податківців і платників податків) органічно взаємопов’язані і мають велике значення у формуванні свідомості законослухняного громадянина.

В дисертації аналізуються погляди вчених-юристів на недосконалість нормативно-правової бази з питань оподаткування, на підставі чого зроблено висновок, що вдосконалити правову базу можливо при виявленні загальних закономірностей формування правового рішення і визначення основних правоутворюючих категорій “потреба” та “інтерес”. Одним із напрямів підвищення ефективності права є узгодженість різних потреб та інтересів, а це можливо при врахуванні аналізу юридичної практики. Автор, погоджується з думкою Пацурківського П.С., що всі фінансово-правові норми – імперативні і що, диспозитивних фінансово-правових норм немає в принципі, і не може бути, обгрунтовує неприпустимість застосування податкового компромісу при конфлікті інтересів і видання ОДПС податкових роз’яснень, які передбачені Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000р. №2181-III. Враховуючи конституційні засади організації діяльності та межі повноважень державних органів і їх посадових осіб дисертант вказує на недоцільність первинного розгляду скарг платників податків на рішення ОДПС і можливості його скасування контролюючим органом нижчого рівня(де платник знаходиться на обліку), який проводив перевірку, оформляв акт, виносив рішення. На підставі чого внесено пропозицію – передати такі повноваження до компетенції спеціалізованих (податкових) судів адміністративної юстиції, створення яких передбачено судовою реформою. Автор зазначає, що саме таким чином юридична практика ОДПС активно впливатиме на зміни (аналіз і внесення пропозицій) законодавства і на позитивний імідж податкової служби.

Важливе значення автор відводить узагальненню судової практики за участю податкових органів, з’ясуванню спірних та проблемних питань правозастосування, оподаткування, аналізу конкретних юридичних фактів як важливому елементу юрисдикційної діяльності ОДПС, використовуючи який можливо удосконалювати діюче законодавство, і сприяти реформуванню податкової системи, виправляти такі недоліки як наділення ОДПС невластивими їй функціями. На підставі чого робить висновок, що необхідно конституційно закріпити надання статусу суб’єкта зоконодавчої ініціативи Верховному Суду України. Дисертант зазначає, що доцільно шляхом внесення доповнень до п.11 ст.10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” закріпити право на звернення до суду з позовами про визнання установчих документів суб’єктів підприємництва недійсними і угод, що протирічать закону, які прямо чи опосередковано впливають на оподаткування.

Розділ другий “Правові засади діяльності юридичних підрозділів ОДПС” складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 2.1“Місце юридичних підрозділів в системі ОДПС та їх структура” відображено генезис формування юридичних підрозділів через призму розвитку ОДПС, з початку проголошення України незалежною, демократичною державою.

Кожен історичний етап розвитку ОДПС відрізнявся особливостями організації та змісту роботи юридичних підрозділів. Узагальнення результатів робіт вчених свідчить про необхідність вирішення досліджуваної проблеми і в сучасних умовах, коли в державі відбуваються реформаційні процеси, особливого змісту набуває юридичне обслуговування діяльності ОДПС з метою ефективної реалізації і застосування норм права, забезпечення законності в реалізації податкової політики. Тому функціонування і розвиток юридичних служб має важливе значення як в галузях господарства так і в органах державної влади.

Автор робить висновок, що головним в роботі юридичних підрозділів ОДПС є забезпечення умов дотримання законності і дисципліни та організація правової роботи, яка включає всі аспекти юридичної практики, скерованої на правомірне застосування, неухильне дотримання та попередження невиконання вимог діючого законодавства. Аналізуючи значення впливу юридичної практики на об’єктивні зміни в суспільстві автор вважає, що місце юридичних підрозділів в системі ОДПС є не тільки важливим, а й необхідним.

Враховуючи досвід діяльності Міністерства податків і зборів Росії, дисертант вносить пропозицію про створення юридичного департаменту(на базі правого забезпечення) в структурі ДПА України до якого б увійшли управління апеляцій, відділ юридичного забезпечення департаменту акцизного збору і відділ правового забезпечення та апеляцій департаменту модернізації. Є ще один аргумент, який визначає місце юридичних підрозділів в системі ОДПС. Для російських колег юристів характерним є розгляд скарг на акти податкових органів нижчого рівня і спорів між платниками податків і податковими органами. Нині в ОДПС України є колегіальні комісії з розгляду спірних питань під час проведення перевірок суб’єктів підприємництва.

Розкриваючи структуру юридичних підрозділів в системі ОДПС автор констатує, що виконання більшості функцій і процедур галузевими департаментами і управліннями неможливе без чіткого знання і правильного застосування норм Конституції України, кодексів, законів та інших нормативно-правових актів, судової практики. Тому введення в структуру таких управлінь юридичних груп (посад юридичних працівників) за рахунок внутрішнього перерозподілу чисельності з підпорядкуванням директору юридичного департаменту (на рівні облДПА-управління, на рівні ДПІ- відділу) сприяло б забезпеченню точного та однакового розуміння і застосування норм права.

У підрозділі 2.2 “Функції юридичних підрозділів ОДПС” вказується, що основними елементами правового статусу працівників юридичних підрозділів ОДПС є їх права і обов’язки. Проаналізувавши наукові роботи вчених, які досліджували поняття “функція”, автор робить висновок, що функція правового забезпечення в діяльності ОДПС не є допоміжною, а відноситься до основних функцій. Фактично термін “правове забезпечення” тлумачиться як комплекс заходів по забезпеченню державної дисципліни та законності у діяльності податкових органів, найбільш повного здійснення своїх прав і виконання обов’язків, широкого використання правових засобів для вдосконалення діяльності, захисту законних прав та інтересів держави і підприємств, організацій та громадян, які є платниками податків. Аналізуючи процедури окремих функцій, дисертант робить висновок про безпідставне їх дублювання.

Щодо функціональної структури державних подат­кових органів, то основою їх діяльності є саме досягнення цілей, виконання завдань, використання методів та повноважень. Загалом, органи державної податкової служби виконують значну кількість функцій і тих, які покладені на юридичну службу: законотворчу, методичну; організації роботи державних податкових адміністрацій (інспекцій); вдосконалення структури, форм та методів діяльності податкових органів; контрольну діяльність (складається з внутрівідомчого конт­ролю та контролю за дотриманням законності та запобіганню порушень податкового законодавства); координації діяльності з фінансовими, правоохорон­ними органами, статистики, державною митною та конт­рольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами. Автор робить висновок, що діяльність юридичних підрозділів повинна набути оновленого значення, а їх функції необхідно конструктивно розширити так як за змістом і цілями діяльності вони повинні захищати інтереси держави і забезпечувати дотримання законності діяльності держаної податкової служби.

У підрозділі 2.3 “Взаємодія юридичних підрозділів з галузевими управліннями ОДПС і іншими державними органами ” аналізуються правові основи внутрішньої і зовнішньої взаємодії юридичних підрозділів з галузевими управліннями і іншими державними органами. Управління ОДПС як різновид державного управління призначене забезпечувати взаємодію систем, підсистем, підрозділів, служб як єдиного цілого з метою виконання поставлених завдань. Основними чинниками, що сприятимуть вирішенню поставлених завдань, є не тільки зовнішня взаємодія з іншими державними органами (виконання судових рішень виконавчою службою, участь представників органів прокуратури в розгляді судових справ), але і внутрішня узгодженість дій між структурними підрозділами і службами ОДПС.

Автор визначає напрямки організації взаємодії, проводить аналіз повноважень юридичних підрозділів щодо здійснення заходів у названих умовах, робить висновок , що основними формами взаємодії структурних підрозділів ОДПС при здійсненні контролю за визначенням податкових зобов’язань, погашенням податкового боргу та інших завдань повинні бути: наради представників галузевих підрозділів щодо проблем правозастосування податкового законодавства; посилення оглядової роботи з питань судової практики та аналізу як позитивних так і неякісних матеріалів перевірок; методичні рекомендації щодо проведення перевірок з урахуванням досвіду працюючих (враховуючи плинність кадрів); обмін досвідом роботи як по вертикалі так і по горизонталі в ОДПС (враховуючи характерні особливості регіонів).

Досягнення мети щодо ефективної модернізації податкової служби неможливе без продуманої реорганізації в структурі ОДПС, удосконалення взаємодії правоохоронних органів, інших державних і недержавних органів, контрольних, ревізійних та митних служб, міністерств та відомств, установ банківської системи для забезпечення служіння інтересам держави і членів суспільства, перш за все для наповнення бюджетів усіх рівнів в державі.

У підрозділі 2.4 “Особливості діяльності працівників юридичних підрозділів ОДПС” підкреслюється, що діяльність працівників юридичних підрозділів є специфічною, вони повинні аналізувати економічні процеси, знати і вміти застосовувати адміністративне, фінансове, господарське, цивільне, кримінальне, процесуальне законодавство, досконало володіти комп’ютером, мати високий рівень культури, орієнтуватися у психології. Беручи активну участь в правозастосовчій діяльності органів державної податкової служби, законотворчій та нормотворчій роботі по уніфікації та кодифікації, в першу чергу, податкового законодавства, працівники юридичних підрозділів надають пропозиції по ліквідації невідповідності в законодавстві з метою детінізації економіки, посилення боротьби з ухиленням від сплати податків та відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

Юридичні підрозділи ОДПС постійно мобілізують свої зусилля на виконання завдань, які стоять перед ОДПС.

На основі проведеного аналізу праць науковців, практичної роботи і власного досвіду (автор працює начальником управління правового забезпечення облДПА), результатів опитування і анкетування дисертант робить висновок, що робота юристів в ОДПС постійно емоційно напружена і тому йому варто бути готовим до того, що при виконанні обов'язків прийдеться витримувати психологічний дискомфорт. Автор переконаний, що якість роботи юристів прямо залежить від умов, в яких вони працюють. Для стимулювання діяльності працівників податкової служби необхідно забезпечити: всебічне поліпшення організації праці (банки інформації та інформаційні технології); покращення умов і оплати праці (встановлення критеріїв щодо застосування системи заохочень); створення відповідної організації та обслуговування робочих місць; оснащення сучасною обчислюваною технікою і засобами зв'язку та транспортом; введення в структуру ОДПС психологічної служби (враховуючи досвід МВС України) і забезпечення умов для охорони здоров’я.

Враховуючи результати анкетування і вибіркового опитування, з метою якнайкращого виконання обов'язків та економії і продуктивного використання робочого процесу практикуючими юристами в ОДПС з урахуванням потреби застосування значного масиву фінансового законодавства та використання правових знань, автор пропонує при підготовці юристів в Академії ДПС України ввести кваліфікації: юрист-економіст, юрист-фінансист.

Розділ третій “Організація діяльності працівників юридичних підрозділів ОДПС” складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 3.1 “Організаційні форми та методи діяльності юридичних підрозділів ОДПС” автор враховує, що категорія “організація” визначає її спрямованість на організацію системи управління та організацію процесу управління так як в системі управління основним призначенням суб’єкта є досягнення стану впорядкованості об’єкта управління, який у процесі управління досягається за рахунок застосування організаційних форм. Під формами діяльності юридичних підрозділів ОДПС автор розуміє: підготовку правових висновків, заключень, договорів, аналіз актів перевірок, оцінку і візування організаційно-розпорядчих документів, адміністративно-контрольну, адміністративно-наглядову, юрисдикційну, профілактично-виховну, навчально-аналітичну діяльність, яка направлена як на прийняття правомірних індивідуальних актів так і на здійснення організаційних дій щодо фінансового контролю за суб’єктами податкових відносин.

Дисертант пропонує форми діяльності юридичних підрозділів ОДПС класифікувати: за змістом - нормотворчу і правозастосовчу; за наслідками – правові і неправові; за характером впливу – прямі (безпосередні) і опосередковані; за цілеспрямованістю – зовнішні і внутрішні; за рівнем управління– загальні, місцеві, функціональні; за способом вираження – письмові, усні; за періодом дії - довгострокові, короткострокові; за показниками – кількісні, якісні; за використанням – постійні, тимчасові, разові; за масштабом волевиявлення – персональні і колегіальні та вважає, що до неправових форм діяльності юридичних підрозділів ОДПС належать:

 • вираження організаційних дій (вивчення, аналіз і узагальнення практики і позитивного досвіду роботи; навчання, надання практичної допомоги, інструктаж; наради, семінари, конференції, проведення “круглих столів”; і ін.)

 • вираження матеріально-технічних дій (підготовка звітів, оглядів і довідок; систематизація законодавства і діловодство; оплата судових витрат, поштові відправлення процесуальних документів та ін.;).

Методи становлять найбільш активний елемент в адміністративній діяльності як юридичних підрозділів так і ОДПС в цілому. Дисертант робить висновок, що основними методами діяльності юридичних підрозділів ОДПС є також переконання і примус, при цьому слід підкреслити пріоритетність переконання. Таке співвідношення методів випливає із конституційних засад нашої держави щодо захисту інтересів людини і громадянина.

Враховуючи незначну кількість фахівців юридичних підрозділів відносно загальної чисельності (наприклад, в ОДПС Дніпропетровської області при загальній чисельності працюючих в 2002р. – 4706 чол. таких лише 115чол. – тобто 2.5%) актуальним є проведення семінарів, навчань як форми правової допомоги, де розглядаються попередньо зібрані і опрацьовані питання з урахуванням судової практики і досвіду кращих спеціалістів як платників податків так і податківців про проблеми застосування правових норм. За результатами роботи таких семінарів і обговорень виробляються пропозиції щодо змін у законодавчі акти та акти управління, готуються огляди найважливіших питань та публікуються відповідні матеріали як в пресі так і на офіційних сайтах ОДПС, що на погляд автора, сприятиме підвищенню податкової культури в суспільстві.

Інформаційне забезпечення діяльності юридичних підрозділів ОДПС з метою ефективного використання та обміну інформацією юридичного характеру для прийняття управлінських рішень має відбуватися шляхом впровадження автоматизованих робочих місць, можливості формування інформаційного масиву данних власної юридичної практики з постійним аналізом по вертикалі (судові справи, звітність юридичних підрозділів, супроводження судових розглядів, аналіз судової практики, проблемні питання застосування законодавства, кадровий склад юристів та ін.); максимальної автоматизації роботи з документами (типологізація, стандартизація) з метою оперативного документообігу; оновлення інформаційно-пошукових баз і юридичних бібліотек.

У підрозділі 3.2 “Діяльність юридичних підрозділів щодо супроводження справ у судах” автор враховуючи власний досвід роботи та аналізуючи діяльність юридичних підрозділів щодо супроводження справ у судах, господарських судах констатує, що останнім часом спостерігається збільшення кількості справ, що розглядаються судовими інстанціями за участю податкових органів. Так наприклад в ОДПС у Дніпропетровській області, якщо у 2001 році судами було порушено близько 6 тисяч справ, то у 2002 – близько 11,5 тисяч справ: на одного юриста (їх – 115) в рік в середньому припадає – 22 справи різних категорій, а щодо скасування державної реєстрації СПД, то по 96 справ на юристів районних ДПІ.

Аналізуючи чинне процесуальне законодавство (цивільне, господарське) дисертант поділяє справи, що розглядаються у судах на ті, де ОДПС є позивачами і відповідачами. Виходячи з цього справи за участю органів ДПС можна за предметом спору поділити на такі категорії справ: визнання угод недійсними; відшкодування ПДВ та відсотків по ПДВ; визнання недійсними рішень-повідомлень податкових органів; банкрутство; звернення стягнення на майно боржника; скасування держреєстрації СПД; трудові спори; спори, не пов’язані зі сплатою податків та спори про відповідальність за ухилення від оподаткування.

В роботі, пов’язаній із визнанням угод недійсними, найактуальнішим питанням є те, що відповідно до п.11 ст.10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 №509-ХІІ податкові органи мають право звертатись з позовами про визнання угод недійсними та стягнення в дохід держави коштів, отриманих за такими угодами, тобто на підставі ст.49 ЦК України (в той час, коли більшість угод визнаються недійсними на підставі ст.48 або ст.153 ЦК України). Причому такі угоди, як правило, подаються на підставі ст.49, а в судовому провадженні перекваліфіковуються. Такий стан справ свідчить про необхідність внесення змін до діючого законодавства і розширення права на звернення ОДПС до судів в частині визнання установчих документів недійсними та угод, які не відповідають нормам законів, що прямо чи опосередковано пов’язані з питаннями оподаткування.

На сьогоднішній день гостро постає проблема супроводження судових справ у судових інстанціях вищого рівня – апеляційній (м.Дніпропетровськ), касаційній (м.Київ). Структура юридичної служби обласного рівня передбачає відділ, до функцій якого входить забезпечення роботи з апеляційними судами. Фактично такий відділ супроводжує судові справи як в апеляційній так і в касаційній інстанції. Таке супроводження є певною мірою зручним для супроводження судових справ ДПІ області, але за умови участі в процесі з першої інстанції. Ситуація, яка склалася останнім часом (відрядження, декілька засідань в один час), вимагає створення у складі юридичного підрозділу ДПА України координаційного відділу з питань супроводження судових справ в касаційній інстанції, який дозволить більш ефективно супроводжувати судові справи і враховувати судову практику, а на основі її аналізу оперативно інформувати юристів підпорядкованих ОДПС.

У підрозділі 3.3 “Напрямки вдосконалення діяльності юридичних підрозділів ОДПС у контексті адміністративної реформи” автор відмічає, що державна податкова служба як орган виконавчої влади послідовно йде курсом гармонізації відносин з платниками податків, відстоюючи і захищаючи права і свободи людини і громадянина та державні інтереси.

Безперечно, назріла потреба побудови цивілізованої податкової системи і модернізації державної податкової служби як одного з органів виконавчої влади у сфері фінансового контролю і закономірно постає питання організаційно-структурної зміни її підрозділів враховуючи місце і роль в цьому процесі саме юридичних підрозділів ОДПС.

Автор вважає, що підрозділи апеляцій в нинішньому стані, які функціонують у складі ОДПС – недоцільні, так як такий стан справ, коли адміністрація бере на себе роль судді по справі, в якій вона сама безпосередньо виступає зацікавленою стороною, суперечить основному правовому принципу – рівності всіх перед законом. А тому слід зазначити, що специфіка розгляду таких справ в адміністративному порядку вимагає наявності перш за все юридичної кваліфікації та особливого суддівського досвіду у цій сфері, оскільки норми податкового законодавства недостатньо адаптовані до розгляду ОДПС таких справ (відсутні в адміністративних процедурах), - тому закономірно та доречно було б закріпити право розгляду такої категорії справ за професійними суддями адміністративного суду, створення якого передбачено судовою реформою з відповідним внесенням змін до законів та кодексів. Ухвалення в лютому 2002р. Закону України “Про судоустрій України” утверджує позиції в розбудові правової держави і спонукає на регламентацію процесуальних особливостей діяльності всіх ланок судової влади. Слід зауважити, що будь-які неузгодженості та прогалини в законодавстві відкривають можливості для зловживань платниками податків та перевищення повноважень посадовими особами, що є неприпустимим - необ’єктивності і упередженості, появі сімніву в правомірності прийнятих рішень (у разі незадоволення скарги – платник податку звертається до суду).

Доцільно врахувати неузгодженість і неточність діючого законодавства при роботі над проектом Податкового кодексу, та вжити заходи для налагодження клімату партнерства між платниками податків і ОДПС, яким сприятиме:

- розробка автоматизованої програми перевірки розрахунків і звітності, що дозволить виправляти типові технічні помилки і формувати файли в електронному вигляді;

- розробка спрощеної та уніфікованої форми звітності;

- законодавче закріплення відповідальності за незабезпечення захисту інформації або несанкціоноване її використання ;

- систематизація правових норм щодо надання і обробки звітності в електронному вигляді та механізму податкового адміністрування.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та подано новий підхід для підвищення ефективності організаційно-правового забезпечення діяльності юридичних підрозділів ОДПС. Проведено аналіз чинного законодавства та практики його реалізації, вітчизняної та зарубіжної літератури, статистичного матеріалу, що дозволило сформулювати ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на подальший розвиток і удосконалення засобів забезпечення діяльності юридичних підрозділів ОДПС. Основні з них такі:

1. Сформульоване власне бачення визначення понять „юридична практика” (ознаки та розкрито зміст його елементів) та „правова робота”.

2. Визначені принципи юридичної практики ОДПС та запропоновано закріпити їх у проекті Податкового кодексу (законність, гуманізм, демократизм, професіоналізм, нормативність, процесуальність, стабільність, системність, обов’язковість, справедливість, ідеологічність, рівність).

3. Пропонується досягти безпеки працівників ОДПС в цілому і юристів зокрема, комплексом заходів по створенню умов праці і відпочинку (наближених до європейських стандартів), ввести на кожному рівні управління ОДПС служби виховної, соціальної роботи та психологічного забезпечення.

4. З метою ефективного використання та обміну інформацією для прийняття управлінських рішень пропонується впровадження автоматизованих робочих місць для роботи з документами (типологізація, стандартизація), оновлення інформаційно-пошукових баз і юридичних бібліотек.

5. Для забезпечення якісного виконання повноважень ОДПС пропонується запровадити розгалужену систему діяльності юристів шляхом введення до кожного галузевого управління юридичної групи, а у складі юридичного підрозділу ДПА України створити відділ по забезпеченню супроводження судових справ в касаційній інстанції.

6. Вважається за доцільне на базі підрозділів „правового забезпечення” створити юридичний департамент (управління, відділ). Юридичні підрозділи усіх рівнів ОДПС підпорядкувати безпосередньо керівникові органу ОДПС.

7. Пропонується:

 • конституційно закріпити надання права законодавчої ініціативи Верховному Суду України з метою ефективного використання напрацювань юридичної практики;

 • внести зміни до п.1 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995р. №690 шляхом виключення умови отримання ліцензії на здійснення юридичної практики;

 • передбачити в кодифікованому документі Загальних адміністративних пороцедур або Податковому кодексі порядок адміністративного оскарження - розгляд скарг, апеляцій на рішення і дії працівників ОДПС;

 • доповнити п.11 ст.10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” про право ОДПС на звернення до суду з позовами про визнання установчих документів недійсними і угод, що протирічать закону і прямо чи опосередковано впливають на оподаткування;

 • доповнити ст.9 Закону України “Про систему оподаткування” щодо обов’язку платників податків під час проведення перевірок надавати як документи так і пояснення, що стосуються питань оподаткування.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ

1. Трофімова Л. Недосконалість нормативно-правової бази та правовий нігілізм як фактори ускладнень у відносинах між платниками податків та податковими органами // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2000. – № 4(10). – С.116–123.

2. Трофімова Л. Гармонізація відносин платників податків і органів податкової служби // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2001. – № 1(11). – С.110–118.

3. Шкарупа В.К.,Трофімова Л.В. Пошук ефективних шляхів наповнення державного бюджету // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2001. – № 3(13). – С.166–174.

4. Трофімова Л. Адміністративна реформа і юридична практика державної податкової служби // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. – К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – 2002. – С.165–170.

5. Трофімова Л.В. Особливості діяльності податківців, які виконують функції правового забезпечення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск19. – К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – 2003. – С.390–395.

6. Трофімова Л.В. До питання про нормативно-правове забезпечення податкової політики. Проблеми кодифікації податкового законодавства // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення”(1-2 грудня 2000р.) Ч.2. –Ірпінь,2001. – С.250–252.

7. Трофімова Л.В. Роль та місце юридичних служб державних податкових органів у бюджетному процесі // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” Академії ДПС України (20-22 грудня 2001р.). – Ірпінь,2001. – С.659–661.

8. Трофімова Л.В. Правове забезпечення обробки та використання інформації в правоохоронній діяльності // Тези доповідей III науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” Академії ДПС України (16-17 травня 2002р.). - Ірпінь,2002.- С.146–150.

9. Трофімова Л.В. Проблеми нормативно-правового забезпечення процесу адміністративного оскарження рішень державних податкових органів // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Проблеми кодифікації законодавства України” Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – Київ,2003. – С.169–175.

АНОТАЦІЇ

Трофімова Л.В. Організаційно-правове забезпечення діяльності юридичних підрозділів органів державної податкової служби України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003.

У роботі комплексно досліджується організаційно-правове забезпечення діяльності юридичних підрозділів органів державної податкової служби України, проведено загальнотеоретичний аналіз понять „юридична практика” і „правова робота”, з’ясовано значення юридичної практики в правовій роботі. Запропоновано визначення поняття юридичної практики органів державної служби України (ОДПС).

Досліджено структурно-функціональні проблеми діяльності юридичних підрозділів і визначено їх місце і роль в системі податкових органів.

Вказано на особливості роботи працівників юридичних підрозділів з урахуванням публічно-правової орієнтації, причини плинності кадрів, а також чинники підвищення ефективності діяльності юридичних підрозділів. Внесено пропозиції щодо удосконалення юридичного обслуговування ОДПС, чинного законодавства з метою упорядкування діяльності юридичних підрозділів як суб’єкта адміністративної діяльності.

Ключові слова : взаємодія, досвід, застосування права, кодифікація законодавства, податкові органи, структура, функції і принципи, управлінська діяльність, юридична практика, юридична служба.

Трофимова Л.В. Организационно-правовое обеспечение деятельности юридических подразделений органов государственной налоговой службы Украины. – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия государственной налоговой службы Украины.– Ірпень,2003.

Дисертация посвящена организационно-правовому обеспечению деятельности юридических подразделений органов государственной налоговой службы Украины.

Оределяется значение юридической практики органов государственной налоговой службы для правотворческой и правоприменительной деятельности. Получило дальнейшее развитие определение понятия юридическая практика органов государственной налоговой службы Украины (ОГНС). Юридическая практика исследуется как сложное явление, как один из главных элементов функции правоприменения в государственном управлении. В процессе анализа взглядов ученых, юристов, экономистов, а также в результате изучения особенностей юридической практики в системе исполнительных органов сделан вывод о том, что юридическая практика – это целенаправленная деятельность, которая связана з правовыми нормами и реализацией (применением) законодательства в совокупности с полученными опытом и знаниями в правоведении и юриспруденции, учитывая результаты проверки на достоверность положений и выводов в общественной жизни, что влияет на преобразование объективной действительности и развитие познания.

На основании анализа отечественных и зарубежных источников права, нормативно-правовых актов и научной литературы исследованы структурно-функциональные проблемы деятельности работников юридических подразделений и определены их место и роль при осуществлении деятельности ОГНС. Изучены структура и правовая основа деятельности юридических служб системы ОГНС при осуществлении контроля по соблюдению финансового и налогового законодательства. Проанализированы особенности роботы юристов публично-правовой ориентации, в том числе и при сопровождении дел в судах.

Сформулированы выводы, направленные на усовершенствование деятельности органов государственной налоговой службы в целом и юридических служб, в частности, на взаимодействие с другими органами исполнительной власти. Автор считает целесообразным название подразделений “правового обеспечения” изменить на “юридический департамент (отдел), юридическое управление” в связи с тем, что такое название наиболее полно отвечает выполняемым задачам и функциям, основываясь на опыте работы в России и США, результатах анкетирования. Даны рекомендации относительно нормативно-правового обеспечения административного обжалования плательщиками налоговых решений о применении штрафных санкций налоговыми органами в Украине.

Ключевые слова: взаимодействие, опыт, применение права, кодификация законодательства, налоговые органы, структура, функции и принципы, управленческая деятельность, юридическая практика, юридическая служба.

Trofimova L. V. Organizational and legal support of juridical subunits activity of state tax bodies of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences by speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and its process; financial law. – The Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2003.

The work includes the complex investigation of the organizational and and legal support of juridical subunits activity of state tax bodies of Ukraine, generally theoretical analysis of conceptions “juridical practice” and “legal activity”, clearing up the importance of juridical practice in the legal work. The author is submitting the definition of the conception juridical practice of STS of Ukraine(BSTSU).

The research studies the structural and functional problems of juridical subunits activity and determins their place and role in the system of STS bodies.

It points out the peculiarities of work of the state tax service employers taking into account the public and law orientation, the reasons of employee turnover and the factors of the raising the effeciency of juridical subunits. The author made some suggestions about improvement of juridical service of State Tax Service bodies, current tax legislation for the purpose of regulating the juridical subunits activity of organs of the administrative activity.

Key words: cooperation, experience, application of law, legislation codification, tax bodies, structure, functions and principles, management, juridical practice, legal service.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

  Документ
  гінекології і перинатології Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Сойку Вячеславу Васильовичу доцента кафедри психіатрії, наркології, психотерапії, загальної та медичної психології Ткачовій Наталі Юріївні
 2. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року, №904 було проведено Всеукраїнський конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..