Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В названиях сортов хлеба нет единого принципа. Часть сортов хлеба именуется по виду и сорту муки (хлеб пшеничный из муки высшего, первого или второго...полностью>>
'Учебник'
Предлагаемый учебник ориентирован на программу раздела «Фонетика» общего курса «Современный русский язык»1, который читается на отделении «Русский яз...полностью>>
'Документ'
«Сей святой старец предсказал Димитрию кровопролитие ужасное, но победу окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков...полностью>>
'Методические рекомендации'
За последнее десятилетие в три раза выросло число детей, бежавших от родителей, из учебно-воспитательных учреждений, пропавших без вести, многие из н...полностью>>

Прогноз чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності на 2011 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГНОЗ

чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності

на 2011 рік

Здійснення економічних перетворень у країні зумовлює необхідність удосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення, що пов’язано, зокрема, з прогнозуванням розвитку ситуації на ринку праці.

Загальними засадами прогнозування чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності є:

- організація системи статистичної звітності, що має на меті одержання регулярної, надійної та достатньо змістовної інформації про стан попиту та пропозиції робочої сили, зокрема диференційовано за видами економічної діяльності;

 • наявність високоорганізованої техніки обробки та аналізу масиву інформації, що відповідає сучасним вимогам;

 • стабільність соціально-економічної та політичної ситуації;

 • знання причин і наслідків сучасних економічних явищ.

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку країни наявна нормативно-методична база для державного регулювання ринку праці є недостатньою. Зміни в економіці та інших сферах життєдіяльності багато в чому мають непередбачуваний мінливий характер і їх важко спрогнозувати наперед.

З огляду на це, виникає необхідність у розробленні нових методичних підходів (на підставі узагальнення й оцінки існуючих) та інструментарію прогнозу зайнятості населення на найближчий період.

Об’єктами аналізу і прогнозування є економічно активне населення віком 15-70 років. Розрахунки очікуваної кон’юнктури ринку праці здійснюються за допомогою різних методів і прийомів дослідження: нормативного, логічного, індексного, порівняння, анкетування тощо. При відсутності необхідної інформації застосовується метод експертних оцінок фахівців, науковців, практиків щодо можливих масштабів розвитку тих чи інших тенденцій. У процесі здійснення прогнозних розрахунків враховується (через попит і пропозицію робочої сили) комплекс соціальних, економічних, демографічних, політичних, екологічних, організаційних та інших факторів.

Основною інформаційною базою при розробленні прогнозу є дані статистичної звітності про економічний і соціальний розвиток країни та демографічний прогноз чисельності населення. Відсутність у діючій статистичній звітності необхідних даних потребує визначення потенційної трудової, професійної, територіальної мобільності громадян, стану розвитку підприємств, установ та організацій тощо.

Важливим етапом, що передує прогнозуванню чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності, є аналіз економічної ситуації в країні у цілому та за видами економічної діяльності.

Так, у 2009 році розвиток національної економіки відбувався під впливом різноманітних факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

Поглиблення світової фінансової кризи та згортання виробництв у ряді країн світу, падіння попиту та цін на світових товарних ринках, скорочення обсягів фінансування майже з усіх джерел (обмеження кредитування, установлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення відсоткових ставок на кредити внаслідок погіршення ліквідності банківських установ) негативно позначилось на економічному становищі України. Незважаючи на антикризові заходи, падіння, зафіксоване основними економічними показниками, виявилось дуже значним.

Загалом у 2009 році порівняно з 2008 роком суттєво зменшились обсяги промислового виробництва, будівництва, перевезень вантажів, оптової і роздрібної торгівлі, інвестицій в основний капітал. Несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура зумовила зменшення обсягів експорту товарів. Як результат, за підсумками 2009 року падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 15,1 відсотка.

У цілому за підсумками 2009 року падіння валової доданої вартості (ВДВ) у промисловості становило 21,3 відсотка. Найбільшого спаду зазнали галузі, орієнтовані на виробництво проміжної продукції та продукції інвестиційного призначення: машинобудування (на 44,9 відсотка), іншої неметалевої мінеральної продукції (на 38,5 відсотка), металургійної промисловості (на 26,7 відсотка).

За підсумками 2009 року ВДВ у сільському господарстві зменшилась на 0,3 відсотка порівняно з 2008 роком (проти зростання у 2008 році на 16,6 відсотка порівняно з 2007 роком). Обсяг виробництва тваринницької продукції зріс на 3,8 відсотка, а виробництво рослинницької продукції зменшилось на 5,2 відсотка.

На обсяг виробництва у тваринницькій галузі справляв позитивний вплив значний врожай зернових та зернобобових культур у 2008 та 2009 роках ( 53,3 та 46 млн. т відповідно). У рослинництві, незважаючи на кризові явища в економіці, спостерігалося зростання обсягів виробництва основних сільськогосподарських культур у порівняні із середнім річним значенням за 2000-2008 роки.

У 2009 році ВДВ у будівництві зменшилась на 45,9 відсотка порівняно з 2008 роком. Значне скорочення обсягів будівельних робіт було спричинене такими факторами, як погіршення умов фінансування підприємств галузі (скорочення обсягів кредитування та підвищення відсоткових ставок) через кризу ліквідності на світових та українському фінансовому ринках, зменшення платоспроможного попиту як з боку корпоративного сектора (через зменшення обсягів прибутків підприємств та низьку доступність кредитів), так і з боку населення (через зменшення реальних доходів населення та обсягів іпотечного кредитування) тощо.

Падіння обсягів виробництва у промисловості та сільському господарстві (відповідно до міжгалузевих зв’язків) призвело до скорочення попиту на транспортні послуги та зумовило динаміку оптового товарообороту. ВДВ у торгівлі зменшилась на 15,7 відсотка, а на транспорті та зв’язку ─ на 9,1 відсотка.

Динаміку показника валової доданої вартості за видами економічної діяльності у 2007-2009 роках наведено в таблиці 1.

Ситуація, яка склалась у реальному секторі економіки, відобразилась на динаміці індикаторів соціальної сфери, які зазнали корекції відповідно до зменшення обсягів виробництва.

Так, в умовах низької економічної активності (чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю, зменшилась з 20,972 млн. осіб у 2008 році до 20,192 млн. осіб у 2009 році) зріс рівень безробіття, який у середньому за 2009 рік становив 8,8 відсотка (у середньому за 2008 рік – 6,4 відсотка).

Після кризово-рецесійних процесів 2008-2009 років, 2010 рік можна охарактеризувати як рік поступового одужання національної економіки. Поліпшення економічної ситуації у світі, стабілізація ситуації у фінансовій сфері, відновлення вітчизняного промислового виробництва та поширення процесів імпортозаміщення забезпечать збереження позитивної динаміки економічного зростання. Так, за підсумками 2010 року очікується зростання ВВП на рівні 3,7 відсотка, а обсягів промислового виробництва – на рівні 5,3 відсотка (зокрема, обсягів виробництва у металургії – на 7 відсотків, машинобудування – на 10 відсотків, харчової промисловості – на 2,5 відсотка).

Позитивний розвиток виробництва у 2010 році сприятиме поліпшенню ситуації на ринку праці, що дозволить збільшити чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю, до 20,4 млн. осіб та знизити рівень безробіття до 8,1 відсотка економічно активного населення віком 15-70 років. Однак при зростанні чисельності зайнятого населення в цілому по країні (на 1 відсоток порівняно з 2009 роком) та в більшості видів економічної діяльності залишатимуться окремі види діяльності, в яких чисельність зайнятого населення зменшуватиметься. Так, очікується зменшення чисельності зайнятого населення у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 0,2 відсотка) та у сфері державного управління (на 1,9 відсотка).

У цілому 2010 рік характеризуватиметься закладенням позитивних тенденцій та стабілізацією розвитку більшості секторів вітчизняної економіки із зменшенням диспропорцій, що у подальшому створить підґрунтя для формування позитивної динаміки економічного зростання.

Розвиток вітчизняної економіки у 2011 році буде обумовлений, у першу чергу, реалізацією ряду структурних реформ у всіх сферах економіки.

У 2011 році акцент у діяльності Уряду буде зосереджено на створенні сприятливого інвестиційного середовища, продовженні процесів реструктуризації та оновлення вітчизняного виробництва, здійсненні комплексу заходів, пов’язаних з енергозбереженням, лібералізацією та інтеграцією вітчизняних енергетичних ринків, оптимізацією структури енергетичного балансу держави, зокрема із заміщенням традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, а також з відновленням довіри до банківської системи як бази для активізації процесів кредитування.

Основними чинниками зростання економіки з боку виробництва стануть насамперед продовження відновлення тенденцій нарощування обсягів основних фондів, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці на основі впровадження у виробництво новітніх технологій. Отже, економічний розвиток буде зумовлюватись не тільки подальшим відновленням світової економіки, а й дією чинників структурного, технологічного оновлення виробництва.

Це створить умови для зростання ВВП на рівні 4,5 відсотка. Загалом приріст ВВП буде забезпечений збільшенням ВДВ за всіма видами економічної діяльності, але лідерами зростання будуть саме галузі інвестиційного циклу – будівництво, машинобудування, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції.

У зв’язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачається концентрація інвестиційних ресурсів, у тому числі бюджетних, на виконанні робіт з будівництва та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури, зведення об’єктів готельного господарства, спортивних споруд, торговельно-офісних приміщень. Завдяки вищеперерахованим факторам відбуватиметься прискорення темпів приросту ВДВ у будівництві до 7,1 відсотка.

Розвиток машинобудування буде пов’язаний як із реалізацією програм модернізації виробництва, так і з реалізацією енергетичної стратегії країни на період до 2030 року в частині постачання енергомашинобудівної продукції. Водночас поліпшення зовнішньоекономічної кон’юнктури, підвищення попиту як на світових, так і на внутрішньому ринках на металопродукцію і відновлення попиту з боку машинобудування та будівництва сприятимуть зростанню обсягів виробництва в металургії та обробленні металу. Також значну роль для металургії відіграватиме зовнішній попит, розширення якого можливе за рахунок диверсифікації ринків збуту продукції, що створить умови для закріплення позицій металургійних підприємств на зовнішніх ринках, посилить інтеграцію та збільшить кількість продукції з вищою часткою доданої вартості.

Темпи зростання обсягів виробництва в харчовій промисловості підтримуватимуться підвищенням реальних наявних доходів населення, процесами імпортозаміщення, а також позитивними тенденціями розвитку сільського господарства. Усе це призведе до прискорення реального зростання ВДВ у промисловості до 5,1 відсотка.

Динаміка промислового виробництва відповідно до міжгалузевих зв’язків безпосередньо впливатиме на зростання ВДВ у торгівлі (6,3 відсотка), на транспорті та зв’язку (5,1 відсотка). Позитивний вплив на розвиток транспорту та зв’язку матиме оновлення та модернізація основних виробничих фондів усіх видів транспорту, розбудова мережі автодоріг, будівництво та реконструкція інших об’єктів транспортної інфраструктури в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також зростання реальних наявних доходів населення та подальше розширення попиту на послуги зв’язку. Розвитку торгівлі сприятиме зростання роздрібного товарообороту у відповідь на підвищення купівельної спроможності населення, подальше зростання рівня залучення іноземного капіталу у сферу торгівлі, продовження легалізації тіньового сектору.

ВДВ у сільському господарстві зросте на 6 відсотків. На функціонування та результати роботи вітчизняного аграрного сектору в 2011 році, крім дії внутрішніх факторів, зокрема аграрної політики Уряду, також впливатиме високий стабільний зовнішній попит на сільськогосподарську продукцію. Приріст виробництва буде забезпечено за рахунок підвищення виробництва продукції як тваринницької, так і рослинницької галузі.

В умовах зростання економіки, активізації підприємницької діяльності та збільшення реальних доходів населення розширюватиметься попит на продукцію, яка задовольняє більш високий рівень потреб, а саме: послуги освіти, страхування, створення програмного забезпечення, оброблення даних, дослідження та розробки, послуги охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а також індивідуальні послуги. Збільшення обсягу реалізації вищезазначених послуг призведе до прискорення зростання ВДВ в інших видах економічної діяльності (у цілому) до 3,4 відсотка.

Таким чином, розвиток усіх сфер економічної діяльності матиме певний позитивний вплив на розвиток подій, які відбуватимуться на ринку праці в 2011 році. Кон’юнктура ринку праці складатиметься з урахуванням Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. №831), якими визначено пріоритетні завдання у сфері зайнятості населення, зокрема такі, як: стимулювання створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, підтримка самостійної зайнятості, сприяння розвитку підприємницької ініціативи громадян; підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили; зміцнення позиції молоді на ринку праці; повернення безробітних, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, до активної трудової діяльності та забезпечення їх соціального захисту; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація трудових відносин, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників.

Крім того, очікується, що поступовому вирівнюванню якісних диспропорцій у сфері зайнятості населення сприятиме прийняття Загальнодержавної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року.

Враховуючи зазначене, в 2011 році прогнозується зростання чисельності зайнятого населення віком 15-70 років на 0,7 відсотка порівняно з 2010 роком (до 20,5 млн. осіб). Збільшення чисельності зайнятого населення в цілому по економіці відбуватиметься за рахунок зростання зайнятих в усіх видах економічної діяльності:

- у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – на 1,4 відсотка;

- у промисловості – на 0,1 відсотка;

- у будівництві – на 0,5 відсотка;

- у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 0,7 відсотка;

- на транспорті та зв’язку – на 1,4 відсотка;

- у сфері фінансової діяльності – на 0,3 відсотка;

- у сфері здійснення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – на 1,2 відсотка;

- у сфері державного управління – на 0,2 відсотка;

- в освіті – на 1,1 відсотка;

- у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 0,4 відсотка;

- у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг - на 0,3 відсотка.

Однак, на жаль, помірне відновлення економіки не дозволить суттєво поліпшити ситуацію на ринку праці, і чисельність зайнятого населення віком 15-70 років за підсумками 2011 року не перевищить рівень 2008 року, коли чисельність зайнятого населення була найбільшою за роки економічного зростання.

Прогнозні розрахунки чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності наведено в таблиці 2.

При прогнозуванні чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності враховувались основні (пріоритетні) завдання економічного розвитку на перспективу, зокрема:

 • енергозабезпечення та енергетична безпека

рівень розвитку енергетики має вирішальний вплив на стан економіки, вирішення проблем соціальної сфери, зокрема підвищення рівня життя населення, задоволення потреби економіки та населення в енергоресурсах та електричній енергії, енергетичну безпеку країни;

 • промисловість

вагомий внесок промислового комплексу в економіку країни визначає його провідну роль у реалізації найважливіших стратегічних інтересів держави. Проведення ефективної промислової політики дозволить забезпечити у 2010 - 2011 роках зростання реальних обсягів промислового виробництва, сприятиме зменшенню рівня енерго- та матеріалоємності промислової продукції, а також навантаження на оточуюче природне середовище;

 • розвиток мінерально-сировинної бази

у сфері розвитку мінерально-сировинної бази пріоритетними завданнями є зменшення залежності від імпорту дефіцитної для національної економіки мінеральної сировини, зміцнення експортного потенціалу країни, підтримка розвитку геологічних досліджень з метою забезпечення економіки країни гостродефіцитними видами власної мінеральної сировини;

 • агропромисловий комплекс і розвиток села

значимість розвитку аграрного сектора економіки зумовлюється його вагомим внеском у забезпечення добробуту населення країни. Сільське господарство виконує важливу функцію із забезпечення продовольчої безпеки та продовольчої незалежності країни. Це зумовлює необхідність визначення організаційно-правових і фінансово-економічних засад розвитку сільських територій та поліпшення умов проживання сільського населення, формування конкурентоспроможного аграрно-промислового комплексу;

 • транспорт

перехід країни до нового етапу соціально-економічного розвитку, курс на європейську інтеграцію вимагає подальшого розвитку транспорту, що має важливе значення як для економіки в цілому, так і для ефективного функціонування її виробничої та соціальної сфер і пов’язане з більш повним задоволенням потреб населення та економіки країни у транспортних послугах;

 • будівництво

розвиток будівельної галузі пов’язаний з реалізацію інвестиційної політики держави і має важливе значення для розвитку окремих галузей економіки; це зумовлює створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності у будівництві, підвищення конкурентоспроможності та нарощування потужностей вітчизняних будівельних підприємств відповідно до потреб ринку будівельних робіт;

 • житлово-комунальне господарство

основним завданням у житлово-комунальному господарстві є забезпечення населення, підприємств, установ та організацій якісними житлово-комунальними послугами, що пов’язано із розв’язанням проблем галузі (збитковість та значне енергоспоживання підприємств, зношеність та незадовільний технічний стан основних фондів, недосконалість управління житловим фондом тощо) та створенням конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

У процесі розроблення прогнозу чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності були використані коефіцієнти перерахунку, диференційовані по кожній сфері (галузі, сектору) економіки, та експертні оцінки щодо розвитку кожного з видів економічної діяльності.

Таблиця 1

Динаміка показника валової доданої вартості за видами економічної діяльності у 2007-2009 роках

(млн. грн.)

Вид економічної

діяльності

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Індекс фізичного обсягу

2008р. у % до 2007р.

2009р. у %

до 2008р.

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

47417

65148

65517

116,6

99,7

Промисловість

198368

247872

211992

96,6

78,7

Будівництво

30456

29185

22110

70,9

54,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

95220

131261

123115

102,4

84,3

Діяльність транспорту та зв'язку

70063

87078

103527

109,6

90,9

Освіта

32905

43520

47750

99,5

98,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

22542

29209

31584

99,0

98,5

Інші види економічної діяльності

159921

227441

242257

107,4

91,4

Джерело: Держкомстат України.

Таблиця 2

Розподіл чисельності зайнятого населення країни за видами

економічної діяльності у 2005 - 2011 роках

(тис.осіб)

Види економічної діяльності

Звіт, за роками

Очікуване

Прогноз

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Усього

20680,0

20730,4

20904,7

20972,3

20191,5

20400,0

20550,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

 4005,5

3652,6

3484,5

3322,1

3152,2

3253,5

3300,0

Промисловість

4072,4

4036,9

3973,0

3871,4

3546,9

3696,1

3700,0

Будівництво

941,5

987,1

1030,2

1043,4

966,2

995,4

1000,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

 4175,2

4403,9

4564,4

4744,4

4729,1

4666,4

4700,0

Діяльність транспорту та зв'язку

1400,5

1428,3

1451,9

1465,8

1387,9

1414,3

1434,0

Фінансова діяльність

247,9

283,9

344,4

394,9

351,4

364,9

366,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

966,6

1041,9

1134,7

1150,4

1148,9

1136,3

1150,0

Державне управління

1028,9

1033,7

1036,4

1067,5

1078,6

1058,2

1060,0

Освіта

1668,2

1690,5

1693,7

1702,4

1698,4

1682,3

1700,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1356,6

1356,7

1359,0

1369,9

1348,1

1344,9

1350,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг

816,7

814,9

832,5

840,1

783,8

787,8

790,0

Джерело: Держкомстат України, власні розрахунки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Спецвипуск присвячено 45-річчю ду нді ств київ 2011 Луганськ 2011 ббк 65. 5-183

  Документ
  Формування ринкової економіки: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення :  зб. наук. праць. – Київ, Луганськ : КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2011.
 2. Проект (20)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року
 3. Зміст (26)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року
 4. Теоретичні та методологічні основи реструктуризації регіонального промислового комплексу в умовах трансформації та глобалізації економіки

  Документ
  Актуальність теми. Ефективна діяльність промислового комплексу регіону забезпечується комплексною реструктуризацією, яка є визначальним чинником інтеграції національної економіки у світову економічну систему.
 5. Програма соціально-економічного розвитку міста чернігова на 2011 рік

  Документ
  Програма соціально-економічного розвитку міста Чернігова на 2011 рік (далі – Програма) розроблена з метою втілення на рівні міста єдиної державної політики розвитку України, визначення головних цілей та пріоритетів розвитку міста.

Другие похожие документы..