Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Разумов Александр Николаевич – академик РАМН, генеральный директор Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцр...полностью>>
'Лекция'
Лекция 1 – Управление в обращении с отходами в Российской Федерации и зарубежом: законодательство; экономические механизмы – к.б.н., ст. преп. Галицка...полностью>>
'Доклад'
1.1. Общие сведения. Полное название высших городских органов исполнительной и представительной власти. Название нормативных актов, в соответствии с ...полностью>>
'Литература'
Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и пр...полностью>>

Програма вступного іспиту до магістратури спеціальності 0103 "Міжнародна економіка"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ

спеціальності 0103 "Міжнародна економіка"

(для освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр")

ЗАТВЕРДЖЕНА:

на засіданні Вченої Ради

економічного факультету

протокол № __

від “_____________ 2_____ р.

Голова Ради

______________Г.О. Черніченко

ОБГОВОРЕНА ТА УХВАЛЕНА

на засіданні кафедри

Міжнародна економіка”

протокол № ____

від __________ 2______ р.

Зав. кафедрою

______________Ю.В. Макогон

Донецьк – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 3

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

ПРОГРАМА 6

МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА.........................6

1.1. “Міжнародна економіка”.........................................................6

1.2. “економіка зарубіжних країн”..............................................6

1.3. “міжнародна економічна діяльність України”...........6

1.4. “зовнішньоекономічна діяльність підприємств”.....6

1.5. “Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“........................................................................................................6

МОДУЛЬ 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН..7

2.1. «РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ І ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ»......................................................................................................................7

2.2. “транснаціональні КОРПОРАЦІЇ”............................................7

2.3. “митна справа”..............................................................................7

2.4. “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”................................................................7

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА .8

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ.10

ПРИКЛАД ВІДПОВІДІ НА ТИПОВИЙ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ....12

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 13

ВСТУП

Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми і спеціальності, а також проходження конкурсу.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Вступний іспит побудовано за міжпредметним принципом. У програмі, розробленої на підставі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра спеціальності «Міжнародна економіка» за напрямом 0501 – «Економіка і підприємництво», як у відносно цілісному утворенні відбиваються окремі сторони спеціальності «Міжнародна економіка» та інтегруються знання з кількох дисциплін. Підґрунтям для визначення змісту програми є передбачені кваліфікаційною характеристикою бакалавра відносно самостійні напрямки його практичної діяльності.

У програмі поєднується матеріал теоретичного та прикладного характеру з тестовими завданнями, покликаними виявити вміння використовувати категоріальний апарат, методи даної спеціальності, а також здійснювати відповідні розрахунки та моделі. Тобто в змісті програми відбито основні функції, що виконує бакалавр: аналітичну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Донецького національного університету.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має між предметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр за спеціальністю «Міжнародна економіка». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності для таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями економіста з міжнародної економіки.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з міжнародної економіки, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» (2002 р.). Разом з цим програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін загально-економічної та професійної підготовки, передусім таких як:

 • Міжнародна економіка;

 • Економіка зарубіжних країн;

 • Міжнародна економічна діяльність України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств;

 • Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони;

 • Міжнародні фінанси;

 • Транснаціональні корпорації,

 • Митна справа;

 • Міжнародне економічне право;

 • Міжнародні організації.

Перелік теоретичних питань, що наводиться у цій програми, вимагає від абітурієнта вміння достатньо вірного та повного викладення матеріалу: про соціально-економічний зміст функціонування світового ринку та тенденції його розвитку у сучасних умовах, про планування та управління трудовими ресурсами на всіх рівнях світової економічної системи, про принципи та функції підприємства, з умовах ЗЕД, про методологічні та науково-практичні заходи щодо функціонування світової системи, про концептуальні підходи щодо розвитку світового економічного потенціалу, оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства, обґрунтування управлінських рішень у зовнішньоекономічній сфері сучасного суспільства.

Задачі білетів відрізняють багатоплановістю. За їх допомогою моделюються можливі умови роботи майбутнього економіста на підприємстві та в умовах, коли необхідно знайти вірну лінію поведінки, оптимальне рішення проблеми, визначити оцінку реального положення ситуації, що склалася. Під час вирішення розрахункових завдань претендент повинен показати вміння узагальнювати отримані теоретичні та практичні знання на основі аналітичних розрахунків, знання нормативно-законодавчих актів, аргументовано приймати управлінські рішення в області міжнародних відносин на макро- та мікро- рівнях, а також у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію.

Іспит із спеціальності проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається з 2 типів завдань: 17 теоретичних тестів та 3 тестів розрахункового характеру. Екзаменаційний білет визначається у початку іспиту в процесі жеребкування. Усього один пакет завдань для проведення державних іспитів містить 30 варіантів. Кожний варіант передбачає перевірку теоретичних знань та практичних навиків розрахунку та аналізу показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Тривалість письмового іспиту – 3 години (120 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного аркушу листу відповідей. При складанні іспиту абітурієнту забороняється користуватися підручниками, довідниками. Дозволяється використання технічних засобів обчислення – калькуляторів.

ПРОГРАМА

МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА

СИСТЕМА

1.1. “Міжнародна економіка”

Сутність та форми міжнародного розподілу праці. Неокласичні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародні аукціони. Міжнародні торги. Міжнародна біржева торгівля. Неотехнологічні теорії міжнародної торгівлі.

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Міжнародний рух капіталів як форма міжнародних економічних відносин. Причини, сутність, мета і чинники. Світовий ринок позичкових капіталів: функціональна та інституціональна структура.

Міжнародний кредит та його основні види. Міжнародна трудова міграція: суть, причини та види. Суть, причини і форми міжнародної економічної інтеграції. Характеристика основних форм міжнародного бізнесу. Глобальні проблеми в контексті світового господарства.

1.2. “економіка зарубіжних країн”

Місце США в світовому господарстві і зовнішньоекономічна стратегія США. Японія в системі міжнародного поділу праці. Місце країн Західної Європи в світовому господарстві. Надати характеристику економіці Китаю.

1.3. “міжнародна економічна діяльність України”

Зовнішньоекономічна діяльність України в сучасних умовах (на прикладі Донецької області). Розкрити роль торговельно-промислових палат та інших організацій у сприянні щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Рівні управління зовнішньоекономічною діяльністю. Види зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Перспективні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв`язків України.

1.4. “зовнішньоекономічна діяльність підприємств”

Дослідження ринку у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Базисні умови постачання по системі «Incoterms». Ціни зовнішньоторговельних контрактів. Види комерційних пропозицій в області зовнішньоекономічної діяльності. Типові контракти в міжнародній торгівлі. Типові помилки, що зустрічаються у зовнішньоторговельних контрактах.

1.5. “Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“

Членство України у міжнародних організаціях. Сутність сучасних міжнародних організацій. Їх типізація. Охарактеризувати діяльність спеціалізованих фінансових установ ООН. Міжнародні організації в області регулювання світової торгівлі.

Міжнародні неурядові економічні організації. Поняття, види і стадії укладання міжнародних договорів.

МОДУЛЬ 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ

ВІДНОСИН

2.1. «РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ І ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ»

Види вільних економічних зон. Світовий досвід утворення і функціонування вільних економічних зон. Досвід країн Європи щодо створення та функціонування вільних економічних зон. Розвиток інноваційних та науково-технологічних зон. Транскордонне співробітництво та формування Єврорегіонів. Участь у цих процесах України. Досвід КНР у створенні та функціонуванні вільних економічних зон. Розвиток співробітництва країн в межах Організації чорноморського економічного співробітництва.

2.2. “транснаціональні КОРПОРАЦІЇ”

Етапи інтернаціоналізації діяльності фірми. Сутність ТНК, їх види, особливості та критерії приналежності. Сутність процесу інтернаціоналізації та його переваги щодо діяльності ТНК. Структура транснаціональних фінансово-промислових груп і функції їх основних блоків. Види і форми внутрішнього фінансування ТНК. Види і форми залучення зовнішніх джерел інвестування діяльності ТНК.

2.3. “митна справа”

Основні положення та принципи митного регулювання в Україні. Види митних режимів, які застосовуються в Україні. Види мита, які застосовуються в Україні. Визначення “країни походження товару”. Ставки мита в Україні та умови їх застосування. Порядок і методи визначення митної вартості товару.

2.4. “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”

Еволюція світової валютної системи. Валютні операції та їх характеристика. Характеристика валютної політики розвинутих країн та країн, що розвиваються. Валютний ринок: структура, функції та учасники. Види режимів валютних курсів та їх характеристики. Роль значення та класифікація міжнародного фондового ринку. Професіонали та учасники ринку. Міжнародні розрахунки та їх різновиди. Валютний курс: поняття, фактори та функції.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Спеціальність: 8.050103 «Міжнародна економіка»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»), всіх форм навчання

Екзаменаційний білет № 1

1. Надайте відповідь на тестові запитання:

1.1. Початок формування світового господарства, як правило, датується:

а) кінець XIX - початок XX;

б) початок XVIII;

в) XV-XVI;

г) середина XX (після другої світової війни).

1.2. Відкритість національної економіки виражається:

а) обсяг іноземних інвестицій в національну економіку;

б) числом зайнятих в експортному виробництві;

в) зовнішньоторговельною квотою;

г) всіма вищепереліченими показниками.

1.3. Що таке міжнародна регіональна економічна інтеграція:

а) політичне об’єднання держав;

б) процес створення міжнаціональних органів державного управління в рамках одного регіону;

в) процес наближення, взаємопроникнення, зрощення національних економік у спільних територіальних кордонах держав одного регіону, що об’єднуються;

г) процес формування союзу підприємців одного регіону.

1.4. Митний союз – це:

а) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає повне скасування митних тарифів за взаємної торгівлі зі збереженням національних митних тарифів щодо третіх країн;

б) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів та введення загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн;

в) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає передачу національними урядами більшої частини своїх функцій у відносинах з третіми країнами наддержавним органам;

г) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає неповне скасування митних тарифів за взаємної торгівлі.

1.5. Зовнішньоекономічна діяльність України здійснюється відповідно до принципів:

а) верховенство закону, юридична рівність, об’єктивність, суверенітет народів;

б) створення сприятливих умов для промислового співробітництва, лібералізація транспортних послуг, верховенство закону, захист прав суб’єктів ЗЕД;

в) свобода ЗЕД, юридична рівність і недискримінація, верховенство закону, суверенітет, захист прав суб’єктів ЗЕД, неприпустимість демпінгу;

г) свобода ЗЕД, юридична рівність, захист інтересів суб’єктів ЗЕД, неприпустимість демпінгу.

1.6. Причиною відмовлення підприємствам у державній реєстрації як суб'єкта ЗЕЗ може бути через:

а) нестабільної роботи підприємства;

б) невідповідність установчих документів чинному законодавству;

в) недолік кваліфікованого керівництва фірми, що приймають участь у ЗЕЗ;

г) всі вище перелічені фактори.

1.7. Які з нижче перерахованих функцій виконує Верховна Рада України:

а) приймає, змінює та скасовує закони, що стосуються ЗЕД;

б) укладає міжнародні договори України;

в) встановлює спеціальні режими ЗЕД на території України;

г) всі відповіді вірні.

1.8. Типові контракти частіше за все використовуються при укладанні угод:

а) на стандартні види машин і устаткування, споживчі товари;

б)на промислову сировину, постачання якої здійснюється на довгострокових засадах;

в) на біржах на масові сировинні та продовольчі товари;

г) всі відповіді вірні.

1.9. Які з країн ЄС-15 не входять до Спільного валютного союзу?

а) Велика Британія, Швейцарія, Греція;

б) Швеція, Данія, Велика Британія;

в) Данія, Польща, Австрія;

г) Греція, Італія, Данія.

1.10. Цей вид ВЕЗ ґрунтується не тільки на застосуванні пільгового торговельного і митного режиму, але і на пільговому фінансуванні і податковому режимі:

а) експортні промислові зони;

б) банківські і страхові зони;

в) транзитні зони;

г) вільні торговельні зони.

1.11. Яке з нижче приведених відповідає правильному поняттю "регіон":

а) регіон - це територіально-господарське сполучення, що відрізняється високим ступенем територіальної концентрації промисловості, інфраструктури і щільності населення;

б) регіон виникає на базі декількох міст і створює значну зону урбанізації;

в) регіон - це територіальне утворення, що має чітко обкреслені адміністративні границі, у межах яких відтворюються соціальні й економічні процеси забезпечення життя населення, обумовлені місцем регіону в системі територіального і суспільного поділу праці;

г) регіон - це значна територія, де розташована група взаємозалежних підприємств і організацій.

1.12. Функціонування єврорегионів як форми трансграничного співробітництва характеризується наступними особливостями:

а) створення єврорегіона не приводить до виникнення нового адміністративно-територіального утворення зі статусом юридичної особи;

б) правове регулювання на території кожного з членів єврорегіона здійснюється відповідно до діючого законодавства країни, до складу якої він входить;

в) організаційна структура єврорегіона здійснює координуючу функцію і не має власних повноважень, а також не може заміняти органи влади, що діють на території кожного з його членів;

г) усе перераховане вірно.

1.13. Які юридично значимі дії необхідно здійснити для того, щоб міжнародний договір став частиною національного законодавства України?

а) направити його текст на експертизу в Міністерство закордонних справ України;

б) направити його текст на підпис Прем'єр-міністрові України;

в) здійснити його ратифікацію;

г) опублікувати текст договору в офіційному виданні Верховної Ради України.

1.14. Релевантні витрати - це:

а) витрати, які змінюються у результаті рішення, яке приймається;

б) витрати, на які рішення, що приймаються, впливу не мають;

в) сума зовнішніх та внутрішніх витрат;

г) не має вірної відповіді.

1.15. Економічні витрати – це:

а) витрати, які обов’язково виникають при здійсненні будь-яких дій і яких можна уникнути, якщо не здійснювати будь-яких дій;

б) витрати, на які рішення, що приймаються, впливу не мають;

в) сума зовнішніх та внутрішніх витрат;

г) не має вірної відповіді.

1.16. Етап розвитку світової економіки, який почався в 70-е роки ХХ століття характеризується:

а) кризовими явищами, які підсилили тенденції до автаркії;

б) початком переходу промислово-розвинених країн до інтенсивного типа економічного зростання|зросту| на основі сучасних наукоємких|наукоємних| і ресурсозберігаючих виробництв;

в) розпадом колоніальної системи і виникнення найбільших транснаціональних корпорацій, які стали важливим|поважним| елементом світової економіки;

г) захопленням|захватом| найбільшими компаніями основних світових джерел сировини і ринків збуту.

1.17. Політика автаркії полягає у:

а) посиленні експортної орієнтації національної економіки;

б) встановленні економічних санкцій відносно країни з боку інших країн;

в) добровільній самоізоляції економіки країни від світової економіки;

г) відкритості економіки.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 03060101

  Документ
  Мета вступного іспиту зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної
 2. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для всіх напрямів підготовки

  Документ
  Інтеграція України у Європейський простір вищої освіти висуває необхідність встановлення національних параметрів викладання/вивчення іноземної мови, зазначених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти щодо практичних потреб
 3. Програма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови професійного спрямування

  Документ
  До складу вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту в магістратурі.
 4. Програма підготовки до вступного іспиту до магістратури з іноземної мови

  Документ
  Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається
 5. Програма підготовки до вступного іспиту в магістратуру зі спеціальності 03050901 "Облік І аудит"

  Документ
  Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових відносин стали основою для широкого використання інформації бухгалтерського обліку з метою підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Другие похожие документы..