Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'План-конспект'
Из этой сказки мы приведем только некоторые отрывки. Сказка очень занимательна, но нас интересуют возникающие в ней математические задачи. От того, к...полностью>>
'Регламент'
Административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений на базе Муниципального учреж...полностью>>
'Урок'
В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. и государственной программе «Развитие воспитания в Российской Федерации до 2010...полностью>>
'Документ'
Мысленное прогнозирование очередных шагов логики решения. Эвристический Постановка проблемы. Составление заданий на выполнение отдельных этапов решен...полностью>>

Тексти лекцій містять вимоги й рекомендації до виконання, оформлення, структури текстів лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка". Укладач

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ І ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Сєвєродонецьке відділення

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПОДН_________Плахута Г.А.

«______»________________ 20__р.

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни "Міжнародна економіка"

за напрямами підготовки:

6.030504 - "Економіка підприємства" , 6.030509 - "Облік і аудит"

«ухвалено»

методичною радою

Сєвєродонецького Відділення

Інституту післядипломної

освіти і дистанційного навчання

Протокол №__ від ________

Голова ради _________Н.М. Полякова

Сєвєродонецьк

2011 р.

Тексти лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" за напрямами підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства", 6.030509 - "Облік і аудит" /Снопенко Г.Г., Сєвєродонецьк: ІПДО СНУ ім. В. Даля (м.Сєвєродонецьк), 2011. - 328 с.

Тексти лекцій містять вимоги й рекомендації до виконання, оформлення, структури текстів лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка".

Укладач

. Снопенко Г.Г.

Відп. за друк

Рецензент

Затверджено методичною комісією ІЛДО СНУ імені В. Даля (м.Сєвєродонецьк

Протокол № ___ від ____. ___.2011 р.

ЗМІСТ

Стор

Вступ ……………………………………………………………………………………….

5

1

Тема 1. Міжнародна економічна система ……………………………………………..

1.1. Предмет курсу “міжнародна економіка”……………………………………………..

  1. Міжнародна економічна система: сутність та структура…………………………...

  2. Міжнародні економічні відносини: основні форми, рівні і принципи…………….

  3. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства…………………...

7

7

7

8

12

2

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність …………………………………………..

  1. Форми міжнародної економічної діяльності………………………………………...

  2. Основні суб’єкти МЕВ.Інститути управління МЕВ. Середовище розвитку МЕВ..

  3. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя.…………………………………………

  4. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори……………………………

17

17

19

23

26

3

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг ……………………………………………...

3.1. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах………………………………………………………………………………….

  1. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі. ………………………………………………………………………………..

  2. Еволюція теорій міжнародної торгівлі………………………………………………

  3. Види сучасної міжнародної торгівлі…………………………………………………

  4. Методи міжнародної торгівлі.………………………………………………………..

  5. Ціноутворення в міжнародній торгівлі………………………………………………

  6. Регулювання міжнародної торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ)………….

32

32

33

38

42

43

53

64

4

Тема 4. Світовий фінансовий ринок……………………………………………………

4.1. Світовий фінансовий ринок: сутність, функції, види. ……………………………..

4.2. Міжнародний ринок цінних папері: види зобов’язань, типи
облігацій……………………………………………………………………………….

4.3. Похідні фінансові інструменти (деривативи)……………………………………….

4.4. Міжнародні валютно-фінансові організації………………………………………...

72

72

73

74

75

5

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво………………………………

  1. Причини і суть міжнародного руху капіталу……………………………………….

  2. Форми іноземних інвестицій. Вільні економічні зони……………………………..

  3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародного виробництва……………………………………………………………………………

  4. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні……………………………...

84

84

87

96

99

6

Тема 6. Міжнародний кредит …………………………………………………………...

6.1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах……..

6.2. Форми та види міжнародного кредиту……………………………………………….

6.3. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання………………………..

110

110

111

118

7

Тема 7. Світовий ринок праці …………………………………………………………..

7.1. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці……………………….

7.2. Формування і розвиток світових ринків праці………………………………………

124

124

127

8

Тема 8. Міжнародна трудова міграція …………………………………………………

8.1. Масштаби, форми, напрямки сучасних міграційних процесів……………………..

8.2. Регулювання міжнародної міграції робочої сили……………………………………

8.3. Участь України в міждержавному обміні робочою силою…………………………

132

132

134

136

9

ТЕМА 9. Світова валютна система…………………………………………………….

9.1.Структура сучасної валютної системи. Національна, міжнародна (регіональна) та світова валютна система…………………………………………………………………...

9.2.Основні елементи національної і світової валютної системи………………………

9.3.Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти………………………………..

9.4.Валютний паритет і валютний курс. Режим курсу валют…………………………...

9.5.Міжнародна валютна ліквідність. Резервні валюти………………………………….

9.6.Еволюція світової валютної системи. Криза світової валютної системи………….

9.7.Валютний ринок і його структура. Котирування валют……………………………..

9.8.Основні валютні операції………………………………………………………………

9.9. Валютний ринок України……………………………………………………………..

143

143

145

145

148

151

152

165

171

179

10

TЕМА 10. Міжнародні розрахунки …………………………………………………….

  1. Поняття, умови, типи, види міжнародних розрахунків……………………………

  2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.……………

  3. Платіжні умови зовнішньоекономічних угод……………………………………...

10.4. Ризики, що виникають при міжнародних платежах……………………………….

190

190

192

195

199

11

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага………………………..

11.1. Економічний зміст платіжного балансу, його структура і методологія складання…………………………………………………………………………….

11.2. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка. ………………………….

11.3. Сутність світової макроекономічної рівноваги. ………………………………………….

11.4. Основні пропорції світової економіки. ……………………………………………………

11.5. Механізм регулювання світової макроекономічної рівноваги ……………………………

202

202

207

208211

212

12

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція ………………………………………

12.1.Поняття, основні риси та форми міжнародної економічної інтеграції……………

12.2. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції у різних частинах світу. ………………………………………………………………………

12.3. Потенціал та проблеми створення вільних економічних зон……………………..

217

217

229

259

13

Тема 13. Глобалізація та економічний розвиток …………………………………...

13.1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства…………………………………………………………………………

13.2. Фінансова глобалізація……………………………………………………………...

  1. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення………………...

  2. Міжнародне регулювання глобальних проблем…………………………………..

267

267

273

278

282

14

Тема 14. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему ………………

14.1. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему: передумови, особливості і шляхи інтеграції……………………………………………………

14.2. Внутрішньоекономічні і зовнішньоекономічні фактори інтеграції. ……………..

14.3. Інтеграційні пріоритети України: …………………………………………………..

14.3.1. Україна і ЄС………………………………………………………………………...

14.3.2. Чорноморське економічне співробітництво - один з пріоритетів інтеграції України……………………………………………………………………………...

14.3.3.Співробітництво України з країнами-учасницями СНД…………………………

14.3.4. Взаємовідносини України з єврорегіонами «Карпати» та «Буг»……………….

14.3.5. Участь і позиція України в Центральноєвропейській Ініціативі………………..

295

295

296

301

301

304

306

309

314

Додатки ……………………………………………………………………………………

318

Вступ

Міжнародна економіка є економічною дисципліною, яка обґрунтовує теоретичні і прикладні аспекти формування і функціонування економічної системи окремої країни. Ґрунтується на засадах загальної теорії економіки та ринку, враховує природничі і соціальні відмінності економічно­го розвитку окремих країн.

Сутність міжнародної економіки — господарська система певних країн, які мають свою Конституцію, володіють власним основним капіталом, живою працею, певними сировинними ресурсами, системою управління, фінансами, здійснюють внутрішній, міжрегіональний і міжнародний товарообмін. Ураховують сукупність ресурсних еко­номічних інституційних та соціальних чинників, що визначають відмінні риси міжнародної економки та її специфіку функціонування.

Метою використання текстів лекцій є закріплення теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Міжнародна економіка».

Мета підготовки текстів лекцій полягає: по-перше, у вивченні закономірностей та особливостей функціонування світової і національної економіки кожної держави порівняно з економіками інших країн. Формування у студентів знань щодо сутності, чинників світової економіки (економічного потенціалу країн), аналізу стану і визначення головних напрямів розвитку міжнародної економіки в умовах ринкових відносин; по-друге у формуванні у майбутніх фахівців системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.

Досягнення мети забезпечується вивченням теорії та базисних інститутів міжнародної економіки, завдань ефективного використання живої праці, основного капіталу, науково-виробничого потенціалу, оборотного капіталу країн, розвитку демократії, ринкових відносин та входження у світове господарство.

На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення дисципліни студентами:

 • розуміти сутність світової економіки, міжнародної економіки та МЕВ, їх еволюцію, чинники і рівні розвитку;

 • засвоїти категоріальний апарат, що застосовується для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку;

 • знати форми МЕВ, особливості розвитку глобалізаційних й інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

 • уміти творчо аналізувати стан і тенденції розвитку світової системи, міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й перспективи їх розвитку.

Результатом вивчення дисципліни є: формування цілісного уявлення про процеси, які характеризують міжнародний рівень взаємодії національних економік; оволодіння новіт­німи підходами щодо оцінки еволюційного характеру розвитку світової системи та МЕВ; оволодіння культурою сучасного економічного мислення; формування у студентів умінь і навичок щодо використання набутих знань для теоретичного і самостійного аналізу світогосподарських процесів; уміння визначати показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності міжнародних тор­говельних, інвестиційних, валютно-фінансових відносин на різних рівнях господарювання; засвоєння методичних підходів до оцінки поточного стану та прогнозування тенденцій роз­витку основних форм МЕВ; уміння використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану міжнародного середовища для обґрунтування стратегій ЗЕД на рівні окремих країн, регіонів, підприємств; володіння методиками проведення порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних підприємств при виході на різні сегменти міжнародних товарних, фінансових, валютних ринків.

Призначення текстів лекцій - допомогти студентам у підготовці та вивченні дисципліни «Міжнародна економіка».

ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

План

  1. Предмет курсу “міжнародна економіка”.

  2. Міжнародна економічна система: сутність та структура.

1.3. Міжнародні економічні відносини: основні форми міжнародних економічних відносин, рівні МЕВ, принципи МЕВ.

  1. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства.

  1. Предмет курсу “міжнародна економіка”

Предметом курсу “міжнародна економіка” є багаторівневий комплекс економічних відносин між країнами, їх угрупованнями. Міжнародна економіка також вивчає відносини між окремими економічними суб’єктами, що знаходяться в різних країнах: окремими людьми, домогосподарствами, підприємствами, державними і громадянськими установами.

Особлива увага приділяється вивченню економічного механізму функціонування міжнародної економіки, тобто міжнародних правовим нормам, економічним угодам, діяльності міжнародних економічних організацій.

Об’єктом вивчення міжнародної економіки є не одиничні, випадкові явища, процеси в міжнародній сфері, а ті, що постійно відновлюються, повторюються. Тобто виявляються закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у міжнародному обміні товарами, русі факторів виробництва, формуванні міжнародної економічної політики.

При вивченні міжнародної економіки користуються досягненнями різних напрямків економічної думки: марксистської, класичної, неокласичної, неокейнсіанської, монетаристської. Вчені дотримуються різних поглядів щодо чинників, які визначають місце країни в системі міжнародного поділу праці, ролі державної політики в регулюванні зовнішньоекономічної сфери тощо.

Теоретичною основою вивчення міжнародної економіки є політична економія, мікро- і макроекономіка. Об’єднання цих дисциплін з теоріями міжнародного бізнесу, міжнародного маркетингу і менеджменту, міжнародних фінансів дало можливість створити теорію міжнародної економіки.

Основними поняттями теорії міжнародної економіки є: світовий ринок, світове господарство, відкритість національної економіки, лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародний поділ праці, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили.

  1. Міжнародна економічна система: сутність та структура.

Міжнародна економічна система (МЕС) являє собою сукупність елементів світової економіки з властивими кожному із них характеристиками; у процесі дії елементів світової економіки виникають інтегративні якості, характеристики, закономірності функціонування цієї системи.

Основними елементами МЕС є окремі країни, групи країн. Можна поділити МЕС на такі групи, як високорозвинуті країни (країни великої вісімки, Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку), середньорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою.

На сучасному етапі функції ядра глобальної економіки переходять до низки найрозвинутіших країн, які відрізняються розвинутим соціально-ринковим господарствам; найбільшою вичерпаністю джерел і факторів індустріального розвитку; провідною роллю у світовій економіці, що дає змогу активно залучати до господарського обігу власні і чужі ресурси.

Крім того МЕС складається із підсистеми різних міжнародних ринків і підсистеми національних і міжнародних інститутів, які регулюють МЕС; підсистеми міжнародних економічних відносин.

Важливою категорією міжнародної економіки є світове господарство (СГ) — сукупність національних економік, які знаходяться в тісній взаємодії та взаємозалежності.

В своєму розвитку СГ пройшла довгий шлях. Можна виділити 4 основних етапи цього розвитку:

 1. Великі географічні відкриття ХУ—ХУІ століть — промислова революція (кінець 18 — початок 19 ст.).

 2. Промислова революція — кінець ХІХ — початок ХХ ст.

 3. Кінець ХІХ — початок ХХ ст. — 60-ті роки ХХ ст.

 4. 60-ті роки ХХ ст. — теперішній час.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з дисципліни «контроль І ревізія» для спеціальності 050106 "Облік І аудит" "ухвалено"

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит ” / Укладачі: к.е.н., доц. Розмислов О. М, Качанова Т.
 2. Рекомендації до виконання рефератів для студентів, які навчаються за галуззю знань

  Реферат
  Дані методичні рекомендації призначені для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси», 6.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація» для студентів базових напрямів 0201 “Документознавство та інформаційна діяльність”, 1601 “Інформаційна безпека”, 0913 “Метрологія та вимірювальна
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»

  Конспект
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення між-народного поділу праці, формування сучасних організацій(транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинеових об'єднань тощо) вимагають
 5. Конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 050201 «Менеджмент організацій»

  Конспект
  Поняття про методологію та метод наукового дослідження. Типологія методів наукового дослідження. Системний підхід у наукових дослідженнях. Вибір методів дослідження.

Другие похожие документы..