Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Полесский муниципальный район», представленный начальником финансово-экономического отдела адми...полностью>>
'Документ'
1 РАЗРАБОТАН Государственным проектно-конструкторским и научно-исследовательским институтом СантехНИИпроект (ГПКНИИ СантехНИИпроект), Научно-исследова...полностью>>
'Расписание'
Основные нейромышечные заболевания, дебютирующие в детском возрасте. Наследственно – дегенеративные и демиелинизирующие заболевания, дебютирующие в де...полностью>>
'Документ'
Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської о...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів ІІ курсу геологічного факультетуі напряму 040103 Геологія, спеціалізації: "геологія" та "геохімія І мінералогія"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра загальної та історичної геології

Укладач: кандидат геологічних наук Іванік О.М.

Геоморфологія з основами четвертинної геології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів ІІ курсу геологічного факультетуі напряму 6.040103 – Геологія,

спеціалізації: “геологія” та “геохімія і мінералогія”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”__________2007 р.

Зав. кафедри

__________В.В. Шевчук

Декан геологічного факультету _________Вижва С.А.

КИЇВ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Геоморфологія з основами четвертинної геології».

Укладач: кандидат геологічних наук Іванік Олена Михайлівна

Лектор: кандидат геологічних наук Іванік Олена Михайлівна

Викладач: кандидат геологічних наук Кравченко Дмитро Володимирович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.

_________________________Павлов Г.Г.

Підпис голови НМК факультету/ інституту

ВСТУП

Дисципліна “Геоморфологія з основами четвертинної геології” є базовою нормативною дисципліною, що викладається на ІІ курсі 3-го семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 34 год., лабораторних – 17год., самостійна робота - 57 год.

До завдань курсу належить ознайомлення студентів із основними ознаками генетичних типів рельєфу і континентальних відкладів з метою розрізняння їх в природній обстановці при проведенні геологорозвідувальних і пошукових польових робіт.

Предметом вивчення геоморфології є зовнішній вигляд рельєфу (морфологія), його походження (генезис), вік (час утворення) та динаміка (показники швидкості давнього чи сучасного перетворення). Курс забазпечує знання щодо загальних питань геоморфології, основних чинників формування рельєфу, ендо- і екзогенних та антропогенних геоморфологічних процесів і їхній вплив на формування нерівностей земної поверхні. Наводяться генетичні типи екзогенних процесів формування рельєфу та континентальних відкладів. Надається характеристика геоморфологічних ландшафтів в зв’язку з неотектонічними і кліматичними умовами. Викладено наукові концепції та проблеми геоморфології та четвертинної геології, розглянуто напрями застосування знань про рельєф земної кори. Надається уявлення про геоморфологічні карти та методи досліджень при їх складанні.

Форма підсумкового контролю – залік у 3-ому семестрі.

Курс „Геоморфологія з основами четвертинної геології” для студентів геологічного факультету спеціальності 6.070700 – геологія та геохімія має на меті ознайомлення студентів з різними напрямками геоморфології та четвертинної геології та їх зв‘язку з іншими природничими та фізико-хімічними науками, висвітлення та засвоєння питань геоморфологічної будови Землі та методів її вивчення, ознайомлення з головними поняттями про генетичні типи відкладів, принципами та методами стратиграфічного розчленування відкладів четвертинного віку.

До завдань курсу належить розгляд усіх рельєфотворних процесів зовнішньої та внутрішньої динаміки, а також сучасних свідчень про геоморфологічну будови Землі, морфолітогенетичні процеси та речовинно-генетичні характеристики відкладів четвертинної системи.

Предметом вивчення є геоморфологічна будова Землі, рельєфотворні екзогенні та ендогенні процеси, а також відклади четвертинної системи. Курс забезпечує знання щодо загальних питань формування та будови рельєфу Землі як динамічної системи та характеристик антропогенних відкладів. Аналізуються методи геоморфологічних досліджень, наводяться визначення загальноприйнятих у теорії і методології термінів, демонструються можливості їх адаптації до конкретних досліджень. Визначаються головні напрямки розвитку методів четвертинної геології. Надається характеристика основних етапів формування рельєфу як складової частини літодинамічного процесу. Впродовж курсу розглядаються найважливіші генетичні типи континентальних відкладів та поєднані процеси формування форм рельєфу та складаючих їх відкладів на засадах морфолітогенетичного аналізу, а у заключній частині наводяться свідчення про геоморфологічне районування України та поширення четвертинних відкладів у її межах, принципи складання геоморфологічних карт та карт четвертинних відкладів. Також наводяться дані щодо головних принципів та схем розчленування четвертинних відкладів. Обговорюється актуальна сучасна проблема формування техногенних форм рельєфу та відкладів досягнення у вивченні рельєфу Землі, невирішені проблеми.

Впродовж курсу студент повинен набути наступних знань та вмінь:

 • володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу „Геоморфологія та четвертинна геологія”, що передбачений навчальною програмою дисципліни;

 • оволодіти окремими методами дослідження рельєфу та четвертинних відкладів;

 • орієнтуватися в геоморфологічних картах та картах четвертинних відкладів;

 • визначати генетичні типи континентальних відкладів;

 • будувати розрізи по картах четвертинних відкладів;

 • володіти навичками по використанню спеціального програмного забезпечення для аналізу рельєфу.

Курс „Геоморфологія та четвертинна геологія” займає одне з базових місць у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр з геології”, оскільки є дисципліною, що надає та поглиблює знання з термінологічних основ геологічної науки, визначає головні напрямки дослідження процесів екзогенної геодинаміки, аналізує важливі взаємозв‘язки між окремими компонентами геологічного середовища, яке всебічно досліджується та вивчається протягом усього наступного періоду навчання.

Для студентів спеціальностей геологія та геохімія на спеціальний розгляд виносяться наступні теми, що поглиблюють та систематизують знання щодо геоморфологічних особливостей будови Землі та динамічних процесів у її межах: „Вияв деформацій гірських порід у рельєфі”, „Структурно-тектонічний контроль формування корисних копалин”, „Генетичні типи континентальних відкладів та їх характеристика”, „Неотектоніка та формування рельєфу”.

Таким чином, курс „Геоморфологія та четвертинна геологія” аналізує коло головних проблем сучасної геоморфології та четвертинної геології, які необхідно засвоїти на другому курсі навчання та фактично створює базу для успішного просування вперед у набутті геологічних знань.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Геоморфологія та четвертинна геологія” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань, контрольних робіт, виконаних студентами під час лабораторних занять. Студент може отримати максимально 5 балів за письмові самостійні роботи, 20 балів за контрольні завдання під час виконання лабораторних робіт, 5 балів за завдання для самостійної роботі та 20 балів – за письмові контрольні роботи.

За результатами роботи впродовж семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка є сумою балів, отриманих студентами за змістові модулі.

Для отримання оцінки ”зараховано” необхідно набрати не менше 60 балів. Для студентів які не набрали 60 балів, або ж хочуть покращити сумарну оцінку, кількість балів, що виносяться на залік – 15 балів.

Контроль знань з дисципліни "ГЕОМОРФОЛОГІЯ з основами ЧЕТВЕРТИННої ГЕОЛОГІї ”

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

1 семестр

Модульна контрольна робота 1 – 50 балів

Письмові контрольні роботи- 20 балів

Письмові самостійні – 5 балів

Лабораторна робота – 20 балів

Самостійна робота - 5 балів

Модульна контрольна робота 2 – 50 балів

Письмові контрольні роботи- 20 балів

Письмові самостійні – 5 балів

Лабораторна робота – 20 балів

Самостійна робота - 5 балів

Підсумковий - у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього періоду навчання, для студентів які не набрали 60 балів, або ж хочуть покращити сумарну оцінку, кількість балів, що виносяться на залік – 15.

Змістовий модуль 1: Методи геоморфологічних досліджень та вивчення четвертинних відкладів. Вираз деформацій гірських порід у рельєфі.

Максимальна кількість балів – 50 балів

Термін - 3-а декада березня

Змістовий модуль 2: Екзогенні рельєфотворні процеси та генетичні типи континентальних відкладів. Принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів

Максимальна кількість балів – 50 балів

Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Разом
(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

50

50

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – не зараховано

60-100 - зараховано

Термін - 2-а декада травня .

Підсумковий контроль (залік).

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується із урахуванням оцінок за змістові модулі. Для отримання оцінки ”зараховано” необхідно набрати не менше 60 балів. Для студентів які не набрали 60 балів, або ж хочуть покращити сумарну оцінку, кількість балів, що виносяться на залік – 15 балів

Студент повинен:

 • володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу „Геоморфологія та четвертинна геологія”, що передбачений навчальною програмою дисципліни;

 • оволодіти окремими методами дослідження рельєфу та четвертинних відкладів;

 • орієнтуватися в геоморфологічних картах та картах четвертинних відкладів;

 • визначати генетичні типи континентальних відкладів;

 • будувати розрізи по картах четвертинних відкладів;

 • володіти навичками по використанню спеціального програмного забезпечення для аналізу рельєфу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

лекції

Назва лекції

Кількість годин

Лекції

Лабор.

Самост. Роб.

Змістовий модуль 1

Методи геоморфологічних досліджень та вивчення четвертинних відкладів. Вираз деформацій гірських порід у рельєфі”.

Тема 1

Геоморфологія як наука та методи геоморфологічних досліджень.

1

Геоморфологія як наука. Об‘єкт та предмет досліджень. Теоретичне та практичне значення геоморфології. Історія розвитку геоморфології як науки. Методи геоморфологічних досліджень.

2

3

Тема 2

Теоретичне та практичне значення четвертинної геології та методи дослідження четвертинних відкладів

2

Четвертинна геологія як наука. Головні завдання та значення четвертинної геології. Методи четвертинної геології. Класифікація генетичних типів континентальних відкладів..

2

2

3

ТЕМА 3. Фактори рельєфотворення та категорії рельєфу

3

Фактори рельєфотворення. Форми рельєфу та їх генетична класифікація. Морфографія та морфометрія рельєфу

2

3

ТЕМА 4. Ендогенні процеси та рельєф

4

Форми рельєфу, пов‘язані з ендогенними рельєфотворними процесами. Вираз деформацій гірських порід, що не розвиваються, у рельєфі. Фактори виразу.

2

2

3

5

Вираз у рельєфі деформацій, що розвиваються. Фактори виразу.

2

3

6

Рельєфотворна роль тектонічних рухів земної кори. Неотектоніка та формування рельєфу. Головні ознаки тектонічних рухів у рельєфі.

1

2

3

Контр. модульна робота 1

1*

Змістовий модуль 2

Екзогенні рельєфотворні процеси та генетичні типи континентальних відкладів. Принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів”

ТЕМА 5. Морфолітогенез в субаеральних умовах

7

Форми рельєфу, пов‘язані з екзогенними процесами. Поняття про морфолітогенез. Елювіальний морфолітогенез.

2

2

4

8

Розвиток схилів, схилових процесів та схилові відклади.

2

2

4

9

Флювіальний морфолітогенез.

2

3

10

Карстовий морфолітогенез.

2

2

4

11

Гляціальний морфолітогенез. Кріогенні процеси та їх рельєфотворне значення.

2

3

12

Аридний морфолітогенез.

2

4

13

Антропогенні форми рельєфу та відклади

2

2

3

ТЕМА 6. Морфолітогенез в субаквальних умовах

14

Рельєфотворні процеси в межах дна океанів та морів. Геоморфологічні елементи океанічного дна. Морська геоморфологія.

2

4

15

Геоморфологія морських берегів. Відклади морських узбережжів.

2

3

3

ТЕМА 7. Геоморфологічне районування України та четвертинні відклади на її території

16

Принципи та схеми стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів.

2

4

17

Геоморофлогічне районування України та четвертинні відклади на її території.

1

3

Контр. модульна робота 2

1*

ВСЬОГО ЗА ІІ СЕМЕСТР

34

17

57

ВСЬОГО

34

17

57

Загальний обсяг 108 год, у тому числі –

Лекцій – 34 год,

Лабораторних – 17 год

Самостійна робота – 57 год

*модульна контрольна робота проводиться лектором на лекції в обсязі 1 год

Змістовий модуль 1

Методи геоморфологічних досліджень та вивчення четвертинних відкладів. Вираз деформацій гірських порід у рельєфі.

Тема 1

Геоморфологія як наука та методи геоморфологічних досліджень.

Лекція 1. Геоморфологія як наука. Об‘єкт та предмет досліджень. Теоретичне та практичне значення геоморфології. Історія розвитку геоморфології як науки. Методи геоморфологічних досліджень – 2 год Визначаються об‘єкт та предмет геоморфології. Аналізуються головні напрямки геоморфологічних досліджень, визначається парадигма геоморфологічної наукази. Надається детальна характеристика морфометричних, генетичних методів дослідження рельєфу та методичних засад визначення абсолютного та відносного віку рельєфу. Аналізується роль палеогеоморфологічних досліджень у вивченні закономірностей поширення корисних копалин.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Проаналізувати теоретичне та практичне значення геоморфології. Визначити поняття „методу” у наукових дослідженнях. Опанувати поняття „морфологія”, „генезис” та „вік” рельєфу.

Рекомендована література: [8, 28, 31]

Тема 2

Теоретичне та практичне значення четвертинної геології та методи дослідження четвертинних відкладів

Лекція 2. Четвертинна геологія як наука. Головні завдання та значення четвертинної геології. Методи четвертинної геології. Класифікація генетичних типів континентальних відкладів – 2 год Визначається предмет та об‘єкт досліджень четвертинної геології. Підкреслюються головні особливості четвертинного періоду. Надається характеристика геологічних, фізико-хімічних, стратиграфо-кліматичних та геохронометричних методів вивчення четвертинних відкладів. Аналізуються принципи класифікації генетичних типів континентальних відкладів.

Лабораторна робота 1. Визначення гіпсометричних та морфометричних характеристик рельєфу по топографічній карті - 2 год

План.

 1. Проаналізувати гіпсометричні характеристики рельєфу по топографічній карті: визначити максимальні та мінімальні абсолютні відмітки, переважаючі відмітки, характер зміни абсолютних висот.

 2. Описати гідрологічні об‘єкти у межах карти.

 3. Побудувати топографічний профіль по лінії А-В. Диференціювати орографічні ділянки. Дати гіпсометричну характеристику рельєфу по всьому профілю та у межах кожної орографічної ділянки за морфологією поверхні та абсолютними відмітками.

 4. Побудувати морфологічні профілі поперечного перетину річкових долин у верхній, середній та нижній течії та визначити їх тип.

 5. Скласти карту гіпсометрії сучасного рельєфу з районуванням за особливостями гіпсометричних ділянок.

 6. Визначити тип рельєфу у межах карти.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за навчальним посібником: Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Скласти схему класифікації генетичних типів континентальних відкладів.

Рекомендована література: [2, 3, 6]

ТЕМА 3. Фактори рельєфотворення та категорії рельєфу

Лекція 3. Фактори рельєфотворення. Форми рельєфу та їх генетична класифікація. Морфографія та морфометрія рельєфу – 2 год Визначаються ендогенні та екзогенні фактори рельєфотворення та джерела енергії ендогенних та екзогенних процесів. Підкреслюються причинно-наслідкові зв‘язки між ними. Надається характеристика класифікаційних категорій рельєфу за морфологією, генезисом, розмірами. Проводиться аналіз морфології, генезису та віку рельєфу та визначаються проблемні питання у визначенні генезису рельєфу та з‘ясування вікової приналежності денудаційного рельєфу.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Навести приклади різних класифікаційних категорій рельєфу, проаналізувати їх поширення на орографічній карті Світу.

Рекомендована література: [5, 7]

ТЕМА 4. Ендогенні процеси та рельєф

Лекція 4. Форми рельєфу, пов‘язані з ендогенними рельєфотворними процесами. Вираз деформацій гірських порід, що не розвиваються, у рельєфі. Фактори виразу. – 2 год Проводиться аналіз виразу у рельєфі різних структурних форм, що не розвиваються (моноклінальних структур, складчастих та розривних деформацій). Аналізується вплив морфології та будови структур на рельєфотворення. Визначаються головні умови виразу деформацій гірських порід у рельєфі.

Лабораторна робота 2. Визначення морфометричних показників рельєфу по топографічній карті заданого масштабу. Побудова карти горизонтального розчленування рельєфу – 2 год

План.

 1. Визначення ерозійних елементів у межах карти.

 2. Визначення довжини ерозійних форм у межах елементарних одиниць.

 3. Побудова карти горизонтального розчленування рельєфу засобами програми „Surfer”.

 4. Аналіз просторового розподілу показників горизонтального розчленування рельєфу у межах карти.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за навчальним посібником: Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Проаналізувати по учбовій геологічній карті вираз окремих структурних форм у рельєфі. Визначити головні умови та ознаки цього виразу.

Рекомендована література: [4, 20, 21, 22]

Лекція 5. Вираз у рельєфі деформацій, що розвиваються. Фактори виразу. – 2 год Розглядаються геоморфологічні умови розвитку позитивних та негативних структурних форм та геологічні обстановки розвитку структурних форм. Аналізуються відмінності між внутрішньою будовою та зовнішнім виразом структурних форм. Наводиться детальна класифікація морфологічного виразу тектонічних деформацій.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опанувати матеріал, викладений у лекції 5. Навести приклади орографічних форм, що відповідають структурним формам різних типів.

Рекомендована література: [4, 20, 21, 22]

Лекція 6. Рельєфотворна роль тектонічних рухів земної кори. Неотектоніка та формування рельєфу. Головні ознаки тектонічних рухів у рельєфі. – 1 год Розглядається складність та направленість тектонічних рухів та динамічні параметри структурних форм. Визначаються ознаки тектонічних рухів у межах рівнинних та гірських областей, а також у межах шельфової та берегової зони. Доводиться геоморфологічна зональність та стадійність розвитку структурних форм. Аналізуються принципи побудови карт неотектоніки.

Лабораторна робота 3. Визначення морфометричних показників рельєфу по топографічній карті заданого масштабу. Побудова карти вертикального розчленування рельєфу - 2 год

План.

 1. Визначення екстремальних висот у межах елементарних одиниць на топографічній карті..

 2. Побудова схеми розподілу показників вертикального розчленування у межах карти.

 3. Побудова карти вертикального розчленування рельєфу засобами програми „Surfer”.

 4. Аналіз просторового розподілу показників вертикального розчленування рельєфу у межах карти.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за навчальним посібником: Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Скласти схеми геоморфологічної зональності як зовнішнього виразу направленого розвитку структурних форм. Узагальнити матеріал щодо виразу структурних форм у рельєфі та скласти відповідну класифікаційну таблицю із графічним виразом кожного окремих випадків виразу.

Рекомендована література: [4, 7, 10, 12, 20, 21, 22]

Контрольна модульна робота 1.

Методи геоморфологічних досліджень та вивчення четвертинних відкладів. Вираз деформацій гірських порід у рельєфі.

Проблемні теми для обговорення:

 1. Причини зледенінь та астрономічна теорія палеоклімату.

 2. Прояв неотектонічних рухів у межах України.

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1.

 1. Охарактеризувати основні підходи в геоморфологічних дослідженнях. Об’єкт та предмет геоморфології.

 2. Методи геоморфологічних досліджень.

 3. Практичне та наукове значення геоморфології.

 4. Особливості четвертинного періоду та відкладів. Значення четвертинної геології як науки.

 5. Охарактеризувати методи досліджень в четвертинній геології.

 6. Морфологічний вираз структурних форм в рельєфі. Основні умови виразу.

 7. Вираз складчастих деформацій у рельєфі.

 8. Літолого-стратиграфічні умови та глибина денудаційного зрізу як фактори виразу деформацій у рельєфі.

 9. Геоморфологічні умови розвитку позитивних та негативних структурних форм.

Змістовий модуль 2

Екзогенні рельєфотворні процеси та генетичні типи континентальних відкладів. Принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів

ТЕМА 5. Морфолітогенез в субаеральних умовах

Лекція 7. Форми рельєфу, пов‘язані з екзогенними процесами. Поняття про морфолітогенез. Елювіальний морфолітогенез – 2 год Викладаються принципи морфолітогенетичного аналізу, визначаються корелятні та конформні взаємовідносини між рельєфом та відкладами. Надається загальна характеристика типів морфолітогенезу в субаеральних умовах. Аналізуються процеси вивітрювання та форми рельєфу, що утворюються у результаті їх дії. Обговорюються умови формування елювіальних відкладів, їх структурно-текстурні особливості та характер поширення.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Проаналізувати профільність будови кір вивітрювання та їх типи у межах України.

Рекомендована література: [13, 14, 18]

Лекція 8. Розвиток схилів, схилових процесів та схилові відклади. – 2 год Визначаються головні умови формування силових процесів у континентальних умовах та наводиться їх класифікація. Надається характеристика власне гравітаційних процесів та схилів, сформованих за рахунок їх дії. Аналізується морфологія та умови формування зсувів, наводиться класифікація зсувів, проводиться детальний аналіз можливих причин їх формування. Тлумачаться поняття про пенеплени, педиплени, педименти та поверхні вирівнювання.

Лабораторна робота 4. Визначення морфометричних показників рельєфу по топографічній карті заданого масштабу. Побудова карти кутів нахилу земної поверхні - 2 год

План.

 1. Виділення ділянок на топографічній карті з однаковим закладенням горизонталей та визначення кутів нахилу земної поверхні у їх межах за шкалою закладень.

 2. Побудова карти середніх кутів нахилу земної поверхні.

 3. Аналіз просторового розподілу показників кутів нахилу земної поверхні у межах карти.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за навчальним посібником: Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975. та Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. – М.:Смоленск: Изд-во Смоленского гуманит. ун-та, 1998.

Завдання для самостійної роботи (4 год) – Визначити можливі причини формування зсувів у межах Києва, надати характеристику їх типів та охарактеризувати заходи боротьби із ними.

Рекомендована література: [10, мережа Internet]

Лекція 9. Флювіальний морфолітогенез – 2 год Надається характеристика поєднаного формування форм рельєфу та відкладів, утворених за рахунок діяльності тимчасових та постійних водних потоків. Наводяться дані щодо динаміки та формування малих флювіальних форм, визначаються головні особливості будови річкових долин, аналізуються морфолітогенетичні процеси у їх межах.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Скласти графічні схеми будови терас, визначити особливості формування кожного типу терас, проаналізувати будову річкової долини Дніпра.

Рекомендована література: [13, 16, 29]

Лекція 10. Карстовий морфолітогенез – 2 год Розглядаються умови формування карсту та його зонально-кліматичні типи. Аналізуються форми карстового рельєфу (поверхневі та підземні). Визначається роль гідрологічного режиму у межах карстових областей. Наводиться характеристика підземноводних (субтерральних) типів відкладів у межах карстових областей. Аналізуються псевдокарстові процеси та форми рельєфу.

Лабораторна робота 5. Визначення морфоструктурних та морфоскульптурних ознак певної території по загальній геоморфологічній карті – 2 год

План.

 1. Типи геоморфологічних карт.

 2. Принципи складання загальних геоморфологічних карт.

 3. Визначення морфоструктурних ознак певної території.

 4. Визначення морфоскульптурних ознак певної території.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за навчальним посібником: Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975.

Завдання для самостійної роботи (4 год) – Охарактеризувати карстовий морфолітогенез на прикладі найбільших печер України.

Рекомендована література: [7, 16, 28]

Лекція 11. Гляціальний морфолітогенез. Кріогенні процеси та їх рельєфотворне значення – 2 год Наводиться характеристика гляціально-конструктивного та гляціально-деструктивного морфогенезу. Розглядаються режим, динамічні умові формування та форми рельєфу у межах гірських та покривних льодовиків. Визначаються головні характеристики та типи моренних відкладів. Аналізуються умови формування та особливості водно-льодовикових форм рельєфу та відкладів. Наводиться характеристика їх поширення у межах України. Визначаються головні ознаки кріогенного морфолітогенезу.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опанувати матеріал, викладений у лекції 11. Написати реферат на тему ”Причини зледенінь”

Рекомендована література: [6, 7, 10, 12, 23, 24, 28]

Лекція 12. Аридний морфолітогенез - 2 год. Наводиться характеристика екзогенного рельєфотворення у межах аридних областей. Розглядаються умови формування дефляційного та корозійного рельєфу, визначаються головні особливості еолових акумулятивних форм. Аналізується склад та умови утворення еолових відкладів.

. – 3 год

Лабораторна робота 6. Аналіз та дешифрування форм рельєфу по аеро-, космо- і топоматеріалах з використанням геологічних карт. Основні ознаки дешифрування – 2 год.

План.

 1. Методи дистанційних досліджень рельєфу.

 2. Аналіз космічних знімків та визначення морфологічних та історико-генетичних особливостей рельєфу.

 3. Аналіз аерофотоматеріалів та визначення особливостей рельєфу за ними.

 4. Дешифрування аерофотознімків та використання спеціального програмного забезпечення.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за навчальним посібником: Дешифрирование аєрокосмических снимков: Учебное пособие. – М.:Аспект-Пресс, 2004. – 184 с.

Завдання для самостійної роботи (4 год) – Навести характеристику аридного морфолітогенезу на прикладі найбільших пустель світу.

Рекомендована література: [5, 7, 10, 12, 18, 27, 28]

Лекція 13. Антропогенні форми рельєфу та відклади – 2 год. Надається характеристика форм рельєфу, створених антропогенною діяльністю. Наводяться дані щодо складу та умов утворення та поширення антропогенних відкладів. Визначаються мета та завдання екологічної геоморфології.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Написати реферат на тему „Вплив антропогенної діяльності на рельєф”.

Рекомендована література: [7, 10, 28]

ТЕМА 6. Морфолітогенез в субаквальних умовах

Лекція 14. Рельєфотворні процеси в межах дна океанів та морів. Геоморфологічні елементи океанічного дна. Морська геоморфологія. – 2 год. Аналізуються методи дослідження рельєфу дна океанів та морів. Визначаються ендогенні та екзогенні рельєфотворні процеси у межах океанічного дна. Наводиться класифікація категорій рельєфу за морфологічними ознаками. Конкретизується будова рельєфу кожного морфологічного елементу океанічного дна.

Лабораторна робота 7. Вивчення та засвоєння принципів побудови карт четвертинних відкладів. Складання профілів та геологічних розрізів – 2 год

План.

 1. Головні принципи складання карт четвертинних відкладів.

 2. Складання геоморфолого-геологічного профілю по карті четвертинних відкладів.

 3. Складання геологічного розрізу по карті четвертинних відкладів.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за підручником: Макарова Н.А. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с.

Завдання для самостійної роботи (4 год) – Навести приклади морфологічних елементів дна перехідної зони дна океану.

Рекомендована література: [7, 10, 11, 25, 29]

Лекція 15. Геоморфологія морських берегів. Відклади морських узбережжів2 год. Наводяться типи та характеристики геоморфологічної будови морських берегів у різних частинах Світового океану. Аналізуються процеси формування узбережних відкладів.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опанувати матеріал, викладений у лекції 15. Нанести на контурну карту Світу типи берегів та охарактеризувати умови їх формування та поширення.

Рекомендована література: [7, 10, 11, 25, 29]

Лекція 16. Принципи та схеми стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів – 2 год. Аналізується низка методів, що використовуються для стратифікації четвертинних відкладів. Наводяться схеми стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів. Деталізуються відомості щодо виділення кожного стратиграфічного підрозділу.

Лабораторна робота 8. Вивчення опорних розрізів четвертинних відкладів України – 2 год.

План.

 1. Схеми стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів України.

 2. Опорні розрізи четвертинних відкладів України.

 3. Підготовка до лабораторної роботи здійснюється за навчальним посібником: Руководство по изучению новейших отложений. – М.:Изд-во МГУ, 1987.

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Проаналізувати та опанувати схеми стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів.

Рекомендована література: [6, 13, 14, 18]

Лекція 17. Геоморфологічне районування України та четвертинні відклади на її території – 1 год. Наводяться сучасні схеми геоморфологічного районування України, зазначаються головні принципи цього районування. Аналізуються умови формування та закономірності поширення четвертинних відкладів на території України.

Завдання для самостійної роботи (4 год) – Нанести на контурну карту України геоморфологічні одиниці згідно сучасної схеми геоморфологічного районування.

Рекомендована література: [10]

Контрольна модульна робота 2.

Екзогенні рельєфотворні процеси та генетичні типи континентальних відкладів. Принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів

Проблемні теми для обговорення:

 1. Головні принципи та методи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів.

 2. Принципи та завдання морфолітогенетичного аналізу.

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2.

 1. Охарактеризувати екзогенні фактори рельєфотворення.

 2. Проаналізувати виділення поняття “морфолітогенез”.

 3. Екзогенна геодинаміка та типи морфолітогенезу.

 4. Основна характеристика елювіального типу морфолітогенезу.

 5. Флювіальний морфолітогенез. Морфологія та динаміка річкових русел. Наземний карстовий морфолітогенез.

 6. Екзодинаміка схилів і субаеральних умовах.

 7. Розкрити основні принципи класифікації та виділення генетичних типів континентальних відкладів.

 8. Охарактеризувати елювіальний парагенетичний ряд (ряд кори звітрювання), генетичні типи та групи генетичних типів в цьому ряді.

 9. Водний (аквальний) парагенетичний ряд континентальних відкладів.

 10. Визначити відмінності між різними фаціями алювіальних відкладів.

 11. Охарактеризувати основні генетичні групи власне льодовикових відкладів (гляціальної).

 12. Охарактеризувати основні властивості лесових відкладів.

 13. Розкрити основні принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів.

 14. Охарактеризувати схему четвертинних відкладів України.

Контрольні питання до заліку.

 1. Формування водно-льодовикових відкладів.

 2. Методи геоморфологічних досліджень.

 3. Генезис рельєфу.

 4. Елювіальний тип морфолітогенезу.

 5. Геоморфологічний етап розвитку Землі.

 6. Розвиток схилів. Поняття про пенеплени, педименти, педименти та поверхні вирівнювання.

 7. Сучасні екзогенні процеси на дні океану.

 8. Особливості четвертинного періоду та його відкладів.

 9. Флювіальний морфолітогенез.

 10. Еволюція та типи морських берегів.

 11. Коливання клімату та зледеніння в антропогені.

 12. Направленість тектонічних рухів.

 13. Карстовий морфолітогенез.

 14. Практичне і наукове значення геоморфології.

 15. Морфологічний вираз структурних форм в рельєфі. Основні умови виразу деформацій в рельєфі.

 16. Наземний карстовий морфолітогенез.

 17. Практичне і наукове значення четвертинної геології.

 18. Прояв складчастих деформацій у рельєфі. Морфологія складок.

 19. Робота схилових, еолових та флювіальних процесів в аридних умовах.

 20. Використання комп’ютерних технологій в геоморфології та четвертинній геології.

 21. Деформації розривів та їх прояв у рельєфі.

 22. Екзогенний морфолітогенез на дні Світового океану.

 23. Методи четвертинної геології. Загальна характеристика.

 24. Екзогенні фактори рельєфотворення.

 25. Поняття про морфоструктури та морфоскульптури.

 26. Геологічні методи четвертинної геології.

 27. Ендогенні фактори рельєфотворення. Джерела енергії ендогенних процесів.

 28. Роль палеогеоморфологічних досліджень в пізнанні сучасного рельєфу.

 29. Археологічні методи та їх значення для вивчення четвертинних відкладів.

 30. Морфологічний вираз структурних форм, що розвиваються.

 31. Формування алювіальних відкладів.

 32. Кліматостратиграфічні методи дослідження четвертинних відкладів.

 33. Геоморфологічні умови розвитку позитивних та негативних структурних форм.

 34. Підземний карстовий морфолітогенез.

 35. Геохронометричні методи та їх значення для дослідження четвертинних відкладів.

 36. Геоморфологічна зональність.

 37. Основні риси екзогенної геодинаміки аридного типу.

 38. Фізико-хімічні та фізичні методи для дослідження четвертинних відкладів.

 39. Екзогенна геодинаміка. Типи морфолітогенезу.

 40. Льодовиково-конструктивний морфогенез.

 41. Значення аерометодів для дослідження рельєфу та четвертинних відкладів.

 42. Формування і динаміка малих флювіальних форм.

 43. Особливості вивітрювання та елювіоутворення в аридних умовах.

 44. Принципи побудови геоморфологічних карт. Класифікація геоморфологічних карт.

 45. Морфологія та динаміка річкових русел. Формування алювіальних відкладів.

 46. Гляціальний морфолітогенез.

 47. Принципи побудови карт четвертинних відкладів.

 48. Заплава. Формування заплавної долини. Будова рельєфу заплав.Типи заплав.

 49. Кріогенний морфолітогенез. Кріогенні рельєфоутворені процеси.

 50. Варвохронологічний метод дослідження четвертинних відкладів.

 51. Принципи і схеми стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів.

 52. Проблеми формування та еволюції вулканічного рельєфу.

 53. Динамічні умови формування алювію.

 54. Неотектоніка та формування рельєфу земної поверхні.

 55. Класифікація генетичних типів континентальних відкладів.

 56. Типи вулканічної діяльності та комплекс форм рельєфу, що їм відповідає.

 57. Вік рельєфу.

 58. Ендогенні процеси та рельєф.

 59. Формування річкових терас.

 60. Фактори рельєфотворення.

 61. Генетичні типи рельєфу.

 62. Морфологічні і генетичні типи річкових долин.

 63. Поняття про форми та елементи форм рельєфу.

 64. Основні положення теорії тектоніки плит.

 65. Льодовиково-деструктивний морфогенез.

 66. Принципи морфолітогенетичного аналізу.

 67. Екзодинаміка схилів в субаеральних умовах.

 68. Формування еолових відкладів.

 69. Вулканізм як фактор рельєфотвореня.

 70. Морфолітогенез в субаеральних умовах.

 71. Методи стратиграфічного та палеогеографічного вивчення четвертинних відкладів.

 72. Вплив геологічної будови на рельєфотворення.

 73. Аридний морфолітогенез

 74. Геоморфологія як наука. Об‘єкт досліджень та завдання геоморфології.

 75. Морфографія та морфометрія рельєфу.

 76. Зсувні схили і процеси сповзання.

 77. Формування морен та їх типи.

 78. Четвертинна геологія як наука. Об‘єкт досліджень та завдання.

Рекомендована література до курсу

Основна:

 1. Дешифрирование аєрокосмических снимков: Учебное пособие. – М.:Аспект-Пресс, 2004. – 184 с.

 2. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.- М. :Недра, 1981.-215с.

 3. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 1985.-174 с.

 4. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с.

 5. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-319 с.

 6. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с.

 7. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005,

 8. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002.

 9. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975.

 10. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 495.с.

 11. Удинцев Г.Б. Рельеф и строение дна океанов. – М.: Недра, 1977.

 12. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во МГУ, 1960,1964,74 т.1-3

Додаткова:

 1. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с.

 2. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с.

 3. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977.

 4. Динамическая геоморфология / Под ред. Г.С. Ананьева, Ю.Г. Симонова, А.И. Спиридонова. – М.: Изд-во МГУ, 1992.

 5. Комплексное изучение опорных разрезов нижнего и среднего плейстоцена европейской части СССР. – М, 1981.

 6. Коррелятные отложения в геоморфологии / Н.А.Флоренсов, Б.П. Агафонов, Л.Н. Ивановский и др. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ние, 1986.

 7. Костенко Н.П. Геоморфология. М. МГУ,1999

 8. Костенко Н.П. Развитие рельефа горных стран. М. Мысль,1979

 9. Костенко Н.П. Развитие складчатых и разрывных деформаций в орогенном рельефе. М. Недра,1972

 10. Костенко Н.П., Макарова Н.В., Корчуганова Н.И. Выражение в рельефе складчатых и разрывных деформаций. М.МГУ.1999

 11. Ласточкин А.Н. Морфодинамический анализ. – Л.1987.

 12. Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности. – СПб, 1991.

 13. Митропольський О.Ю., Іванік О.М. Основи морської геології. – К.:ВПЦ „Київський університет”, 2004. – 219 с.

 14. Пенк В. Морфологический анализ. – М.:Географгиз, 1961.

 15. Полунин Г.В. Динамика и прогноз єкзогенных процессов. – М.: Наука, 1989.

 16. Проблемы теоретической геоморфологии. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 512 с.

 17. Рельеф Земли (морфоструктура и морфоскульптура). – М.: Наука, 1967.

 18. Руководство по изучению новейших отложений. – М.:Изд-во МГУ, 1987.

 19. Симонов Ю.Г. Геоморфология. Методология фундаментальных исследований. - Питер, 2005. - 427 с.

 20. Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. – М.:Смоленск: Изд-во Смоленского гуманит. ун-та, 1998.

 21. Симонов Ю.Г. Объяснительная морфометрия рельефа. – М.: Геос, 1999.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки 040103 «Геологія» (спеціалізація : «геологія»)

  Документ
  Дисципліна «Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин» є варіативною дисципліною, що викладається на IV курсі в VII і VIII семестрі в обсязі 214 годин, з них лекцій – 88 год.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія шифр І назва спеціальності (1)

  Документ
  Курс мінералогії для студентів геологічного факультету спеціальності 6.040103 – геологія покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.
 3. Робоча навчальна програма для студентів напрямку 040103 Геологія, спеціалізації геологія, геохімія І мінералогія, гідрогеологія, геофізика

  Документ
  Курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” входить до циклу гуманітарних дисциплін, які вивчаються студентами геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 4. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.

Другие похожие документы..