Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В старом-старом городе на чердаке пожарной каланчи жил-был Ангел. Весь день он ходил по городу и проповедовал свет, но ночью все его слова ловко иска...полностью>>
'Книга'
В пособии рассмотрены теоретические, методические и практические вопросы управления процессом формирования, развития и использования трудового потенци...полностью>>
'Документ'
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге (далее Инспекция) является территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости ...полностью>>
'Документ'
ситуації щодо проблеми над якою працює РОГО «Комітет виборців України» в рамках реалізації проекту «Шляхи покращення стану ЖГК. Пропозиції громадсько...полностью>>

Cx-x структура та оптичні властивості ZnO, отриманого методом електрохімічного осадження

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Увага!!! Назва файлу тез повинна відповідати імені доповідача латиницею

Cx-X

Структура та оптичні властивості ZnO, отриманого методом електрохімічного осадження

А. І. Жиліна, Т. Л. Козлова, С. В. Чертопалов*

Спеціалізований санаторний інтернатний заклад «Ерудит» для обдарованих дітей, вул. Челюскінців, 189, 83048, м. Донецьк-48, Україна
*Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, 83001, Донецьк-01, Україна, E-mail: chertopalov@mail.ru

Цинк оксид (ZnO) у кристалічному стані є добре вивченим прозорим напівпровідником з широкою забороненою зоною (біля 3,4 еВ), з великою енергією зв’язку екситону, прямими міжзонними переходами [1]. Інтенсивні дослідження ZnO на теперішній час можна пояснити величезними потенційними можливостями використання його в якості матеріалу для фоторезисторів, напівпровідникових світлодіодів, прозорих контактів, сонячних елементів та інших елементів для прозорої тонкоплівкової електроніки й оптоелектроніки. Однак вплив умов отримання цинк оксиду методом катодного електрохімічного осадження з водного розчину ще не є добре вивченим, особливо при використанні барвників. Вибір електрохімічного методу осадження пояснюється вагомим економічним потенціалом методу, завдяки дешевизні технологічного процесу, використанню екологічно безпечних речовин, відсутності необхідності використання вакуумної техніки та високотоксичних речовин, низькою температурою синтезу (до 100°С), а також можливістю контрольованого синтезу мікро- та наноструктур із заданими параметрами [2-4].

Метою роботи було отримання і дослідження структури і оптичних властивостей цинк оксиду, отриманого методом катодного електрохімічного осадження. Електрохімічні дослідження проводили за допомогою потенціостату П5827-М при потенціалі на робочому електроді -0.95 В (vs. SCE) у водному розчині Zn(NO3)2 з концентрацією 0.1 моль. В якості підкладок використовували скло з нанесеним прозорим шаром індій оксиду, легованого станум оксидом ITO (Asahi U, 10 Oм/), з товщиною ITO 250-300 нм. Підкладки попередньо промивали у водному розчині Na2CO3, дистильованій воді, а потім в ізопропиловому спирті.

Інший метод отримання цинк оксиду - у водному розчині ZnCl2 з різною концентрацією (5, 1, 0.5, 0.1 ммоль) і фоновому електролітом KCl 0.1 моль. Попередньо перед осадженням фоновий електроліт насичували киснем продувкою крізь нього протягом 30 хвилин при температурі розчину 70°C, а також проводили преелектроліз протягом 30 хвилин. В цьому випадку використовували метод електроду який обертається зі швидкістю 500 об./хвилину. Можливі основні електрохімічна реакції для цинк нітрату Zn2+ +NO3- +2ē→ ZnO+NO2- і для хлориду цинку можна записати реакцію Zn 2+ +2OH-Zn(OH)2ZnO+H2O. У результаті реакції O2+2H2O+4ē→4OH- на поверхні ITO осаджуються іони OH-.

Спектри оптичного пропускання знімали за допомогою спектрофотометру СФ-4. Зі спектрів поглинання можна бачити, що плівка для найбільшої з досліджених концентрацій (5 мM) максимально розсіює світло і має край власного поглинання біля 350 м, що відповідає ширині забороненої зони цинк оксиду.

Аналіз дифрактограм, які були отримані за допомогою рентгенівського дифрактометру ДРОН-4-07 у випромінюванні Cu K<α>, показав, що отриманий цинк оксид має гексагональну фазу типу вюрциту. Ширина дифракційного максимуму 0002 на половині висоти складає 0,2⁰, що є свідоцтвом про достатньо високу якість структури ZnO. При концентрації ZnCl2 0,5 ммоль з’являється тільки один дифракційний максимум цинк оксиду – слабкий дифракційний максимум 0002. Зі зростанням концентрації ZnCl2 інтенсивність цього максимуму зростає, залишаючись найбільшою для дифракційної картини цинк оксиду, що свідчить про збереження тенденції переважання орієнтування цинк оксиду <0001> перпендикулярно підкладці. Необхідно також зауважити, що при часі осадження 10 хвилин і більше ступінь досконалості текстури полікристалічного цинк оксиду (0001)ZnO || підкладці збільшується.

 1. H. Morkoç, Ü. Özgür, Zinc Oxide: Fundamentals, Materials and Device Technology (Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: 2009).

 2. Z. L. Wang, J. Phys.: Condens. Matter 16, R829–R858 (2004).

 3. T. Yoshida, J. Zhang, D. Komatsu et al., Adv. Funct. Mater., 19, №1: 17 (2009).

 4. С. В. Чертопалов, А. Н. Троцан, А. И. Бажин, Ц. Йошида, Физическая инженерия поверхности, 8, №3: 236 (2010).Скачать документ

Похожие документы:

 1. О. Й. Любич, В. О. Пчелінцев Фізичні основи металургії кольорових І рідкоземельних металів

  Документ
  У посібнику комплексно подано розділи, які вміщують фізичну суть металургійних основ кольорових і рідкоземельних металів, висвітлено металургійні технології виробництва кольорових і рідкоземельних металів.
 2. Програма v-української конференції з фізики напівпровідників (ункфн-5), м. Ужгород, 9-15 жовтня 2011р

  Документ
  (Звертаємо увагу учасників конференції, що програма має попередній характер і може бути суттєво змінена після отримання підтверджень про участь в конференції)
 3. Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I (20-22 травня 2009 р.
 4. Державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни» СистемИ технологій промисловОсті

  Навчально-методичний посібник
  С Системи технологій промисловості [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Уклад. В.О. Мартиненко – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011.
 5. Програма ХІІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2011”

  Документ
  МЕТОД ПУЛЬС-ГЕЛЬЕЛЕКТРОФОРЕЗУ В ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ЕКЗОГЕННОГО ЕПІБРАСІНОЛІДУ НА ЯДЕРНУ ДНК ПРОРОСТКІВ ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ВИСОКИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ КОБАЛЬТУ І НІКЕЛЮ

Другие похожие документы..