Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
УРОК СОСТАВИЛА: Часовских Ирина Павловна, учитель русского языка и литературы МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Петушки Владимирской облас...полностью>>
'Документ'
Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос. акад. наук, ИНИОН, [Федер. прогр. книгоизд. России] ; гл. ред. и сост. А.Н.Николюкин. - М. : Инте...полностью>>
'Закон'
15.00 – 15.30 Таксир Ким Исаевич – заведущий кафедрой «Экономика и управление» Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, профессор, д...полностью>>
'Курсовая'
Инвестиция. (капитальные вложения) совокупность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленных на рас ширенное воспроизводство, осно...полностью>>

Харківський національний університет імені В. Н (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет

ГЕОГРАФІЯ світового господарства

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

Харків – 2010

Кандиба Ю.І. Географія світового господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. – Харків, 2010. – 31 с.

Методичні вказівки розроблено до програми курсу «Географія світового господарства» як одного з важливих у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії. Мета вказівок – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Географія світового господарства».

Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія».

Вказівки містять загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до знань та вмінь студентів, рекомендовану літературу, теми і плани практичних занять, питання для контрольних робіт, типові питання тестового контролю, контрольні запитання для самоперевірки, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Рекомендовано до друку Вченою радою

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна

(протокол № 9 від 03.06.2010 р.)

З М І С Т

Загальні положення ...............................................................................................

4

Програма навчальної дисципліни …....................................................................

5

Структура навчальної дисципліни ……………………………………………...

6

Список рекомендованих джерел .....................................................…………….

7

Теми практичних занять .......................................................................................

9

Питання для контрольних робіт ………………...………………………………

23

Типові питання тестового контролю …………………………………………...

24

Питання для самоперевірки та самоконтролю …...............................................

27

Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів

на основі модульного контролю ...........................................................................

29

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Місце і значення навчальної дисципліни. Географія світового господарства є нормативною навчальною дисципліною в підготовці географів бакалаврів. Цей курс відноситься до блоку основних географічних дисциплін, а саме є складовою економічної географії, тому викладається для всіх студентів-географів. Предметом є територіальні та галузеві особливості структури сучасного світового господарства.

Світове господарство – це складна організована економічно-територіальна система з прямими та зворотними зв’язками. Світове господарство має галузеву, функціональну, територіальну структуру, що функціонує під впливом економічним, політичних, науково-технічних процесів і явищ. Світове господарство є складною системою, що виступає підсистемою єдиної глобальної соціогеосистеми світу. Вона характеризується множиною складових елементів, ієрархічністю, багаторівневістю, структурністю.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку світу, враховуючи процеси глобалізації, географія світового господарства набуває великого значення та статусу світоглядної дисципліни, яка формує розуміння структурної та територіальної організації сучасного світового господарства, тенденцій в світових господарських зв’язках.

Мета навчальної дисципліни – вивчення особливостей і закономірностей розвитку та функціонування галузевої і територіальної структури сучасного світового господарства.

Завдання навчальної дисципліни:

 • розкрити структуру світового господарства як складової глобальної соціально-економічної системи;

 • визначити особливості функціонування світового господарства в умовах глобалізації;

 • розкрити сутність та особливості міжнародного географічного поділу праці;

 • показати основні методологічні підходи до визначення типів країн за рівнем розвитку;

 • вивчити географію природно-ресурсного потенціалу світу, світової промисловості, сільського господарства, інфраструктури.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • особливості формування та функціонування світового господарства;

 • структуру сучасного світового господарства;

 • соціально-економічні типи країн;

 • географію природно-ресурсного потенціалу світу, світової промисловості, сільського господарства, інфраструктури;

 • особливості світових господарських зв’язків.

вміти:

 • проводити аналіз та оцінку факторів, що визначають рівень розвитку галузей світового господарства;

 • давати характеристику галузей світового господарства;

 • досліджувати територіальні відмінності розвитку окремих галузей світового господарства;

 • застосовувати отримані знання та навички у вирішенні глобальних проблем сучасної цивілізації.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Світове господарство як складова глобальної соціально-

економічної системи

Тема 1. Світове господарство та його структура

Поняття світового господарства. Галузева, функціональна і територіальна структура світового господарства. Закони, закономірності і принципи розвитку та розміщення світового господарства. Система національних рахунків. Стадії економічного розвитку. Міжнародний географічний поділ праці.

Тема 2. Розвиток світового господарства в умовах глобалізації

Сутність глобалізації. Рівні глобалізації. Фактори розміщення господарства в умовах глобалізації. Транснаціональні корпорації. Розвиток міжнародних економічних відносин. Регіональні інтеграційні утворення.

Тема 3. Типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку

Основні методологічні підходи до визначення типів країн за рівнем розвитку. Розвинуті країни: найрозвинутіші країни; високорозвинені країни; середньорозвинені країни. Країни, що розвиваються: з високим і середнім доходом; з доходом нижче середнього; з низьким доходом; з дуже низьким доходом; найменш розвинені.

Модуль 2. Галузева і територіальна структура світового господарства

Тема 1. Природно-ресурсний потенціал світового господарства

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) як фактор виробництва. Мінерально-ресурсний потенціал. Земельно-ресурсний потенціал. Водно-ресурсний потенціал. Рослинний ПРП. Рекреаційний потенціал. Ресурси Світового океану.

Тема 2. Промисловість світу

Основні зрушення у структурі світової промисловості. Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: паливної, електроенергетики, чорної і кольорової металургії, машинобудування, хімічної, лісової, будівельних матеріалів, легкої, харчової.

Тема 3. Сільське господарство світу

Сільськогосподарське виробництво в системі світового господарства. Структура світового сільськогосподарського виробництва. Форми сільськогосподарського використання земель. Географія рослинництва світу. Географія тваринництва світу.

Тема 4. Інфраструктура світового господарства

Інфраструктура в системі світового господарства. Транспортна система світу. Залізничний, автомобільний, авіаційний, морський, трубопровідний транспорт світу. Світова система зв’язку. Соціальна інфраструктура.

Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

Модуль 1

Тема 1. Світове господарство та його структура

15

2

2

11

12

1

11

Тема 2. Розвиток світового господарства в умовах глобалізації

16

2

2

12

13

1

12

Тема 3. Типологія країн за рівнем соціально-економіч-ного розвитку

16

2

2

12

14

2

12

Разом за модулем 1

47

6

6

35

39

4

35

Модуль 2

Тема 1. Природно-ресурсний потенціал світового господарства

15

2

2

11

12

1

11

Тема 2. Промисловість світу

15

2

2

11

12

1

11

Тема 3. Сільське господарство світу

15

2

2

11

12

1

11

Тема 4. Інфраструктура світового господарства

16

2

2

12

13

1

12

Разом за модулем 2

61

8

8

45

49

4

45

Усього годин

108

14

14

80

88

8

80

Модуль 3

Індивідуальне
навчально-дослідне завдання

20

20

Усього годин

108

8

100

Список рекомендованих джерел

Базова літератураСкачать документ

Похожие документы:

 1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна На правах рукопису сальтевська тетяна Григорівна

  Документ
  Значення особистого споживання визначається згідно його ролі у розвитку людського суспільства: без споживання людство не може вижити. Але людина не живе заради того, щоб споживати, мета і сенс її життя повніші, глибші та полягають
 2. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на правах рукопису задоренко ольга в’ячеславівна

  Литература
  Актуальність теми дослідження. Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн зумовила високу актуальність дослідження проблем середнього класу.
 3. Харківський національний університет імені В. Н (3)

  Документ
  Предметом досліджень є картографування інноваційних процесів у вітчизняній освіті шляхом створення оригінальних експериментальних карт, серій карт і атласів освітніх комплексів різного регіонального рівня.
 4. Харківський національний університет імені В. Н (1)

  Документ
  Методичні вказівки розроблені до робочої програми курсу «Основи суспільної географії» як одного з важливих у загальному циклі професійної та практичної підготовки бакалаврів географії.
 5. Харківський національний університет імені В. Н (5)

  Документ
  Методичні вказівки розроблені до програми курсу «Медична географія» як одного з необхідних у циклі вибіркових дисциплін самостійного вибору ВНЗ підготовки бакалаврів географії.

Другие похожие документы..