Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На протяжении тысячелетий важнейшей частью духовной культуры являлись мифы. В них отражались представления людей о себе и мире, пространстве и времен...полностью>>
'Документ'
Норми права за предметом правового регулювання (або за га­лузями права): норми конституційного, адміністративного, кри­мінального, цивільного, трудов...полностью>>
'Документ'
Архивы донесли до нас сведения, что слово «бюджет» происходит от нормандского bouge, bougtte, что в переводе означает «карман», «мешок», «кожаный меш...полностью>>
'Закон'
( У тексті Закону слова "Міністерство України у справах молоді і спорту" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавч...полностью>>

"Ужгородський національний університет"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Науковий парк

"Ужгородський національний університет"

88000, Україна, м. Ужгород, вул. Мукачівська, 25,
тел./факс: (+380312) 61-66-30, (+3803122) 3-63-14 e-mail: ndizat@univ.uzhgorod.ua

Правові, економічні, організаційні відносини регулюються Законом України "Про наукові парки" N 1563-VI від 25 червня 2009 року.

Мета створення наукового парку – розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Функції наукового парку

 • створення нових видів інноваційного продукту;

 • сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;

 • підтримка наукоємного виробництва;

 • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій.

Пріоритетні напрями діяльності наукового парку

 • Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку формується згідно із законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2623-14) та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (433-15) відповідно до напрямів наукової діяльності вищого навчального закладу та/або наукової установи з урахуванням потреб регіону (території), де розташований науковий парк.

 • Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку затверджується спеціа­льно уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності при погодженні рішення про створення наукового парку.

Державне замовлення на поставку науковим парком продукції

 • Звернення наукових парків щодо державного замовлення на поставку продукції, виконання робіт і надання послуг для забезпечення пріоритетних державних потреб розглядається у пріоритетному порядку.

 • Виконання науковим парком державного замовлення здійснюється на договірній (контрактній) основі у порядку, визначеному законом.

Апробація наукових парків в Україні – Науковий парк «Київська політехніка» (http://spark.kpi.ua)

Нормативна база

 • Закон України № 523-V "Про Науковий парк "Київська політехніка" від 22.11.06 р.

 • Розпорядження Кабінету міністрів України № 546-р "Про затвердження плану заходів з виконання Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка” від 18.07.07 р.

 • Розпорядження Кабінету міністрів України № 760-р "Про схвалення інноваційної програми наукового парку “Київська політехніка” на 2007–2011 роки" від 19.09.07 р.

 • Закон України № 1563-VІ "Про Наукові парки " від 25 червня 2009 р.

Д

ПРОЕКТ

одаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від "_____" __________ 2011 р. № _______

ІННОВАЦІЙНА ПРОГРАМА

наукового парку "Ужгородський національний університет"

Інноваційна програма наукового парку "УжНУ" спрямована на забезпечення сталого поліпшення соціально-економічної збалансованості розвитку Закарпатської області шляхом впровадження нових ефективних форм інноваційно-інвестиційної співпраці науково-технічної еліти, бізнесово-фінансових кіл, регіональної влади і місцевих громад з використанням власних енергетичних, природо-сировинних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів, а також науково-технічного потенціалу учасників наукового парку..

Інноваційна програма буде сприяти виявленню і започаткуванню реалізації найбільш вагомих проектів, що мають першочергове значення для поліпшення соціально-економічного розвитку області, покращенню інноваційної діяльності в промисловому комплексі регіону.

Нові та відновлювані джерела енергії;
новітні ресурсозберігаючі технології

Питання розвитку енергетики та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій будуть вирішуватися одночасно за кількома напрямами. При цьому передбачається реалізація проектів, спрямованих на:

ефективне впровадження енергозберігаючих технологій в народногосподарському, комунальному та приватному секторах Закарпатської області;

впровадження альтернативних джерел енергії;

розвиток відновлюваних джерел енергії;

впровадження екологічно ефективних технологій переробки побутових і промислових відходів;

впровадження технології отримання теплоізоляційних матеріалів на основі місцевих сировинних матеріалів та твердих побутових відходів.

Виконання зазначених робіт дасть змогу:

істотно зменшити витрати природного газу та електроенергії в народногосподарському, комунальному та приватному секторах Закарпатської області.;

забезпечити переробку твердих побутових і промислових відходів безпосередньо на місці їх утворення;

практично освоїти відновлювані джерела енергії різних типів.

У рамках виконання завдань, що випливають з цього розділу, передбачено реалізацію таких проектів:

з/п

Найменування проекту

Строк виконання проекту, роки

Очікуваний результат

1

Організаційні засади ство­ре­н­ня кластеру по впро­ва­дженню ене­р­го­збе­рі­гаю­чих технологій та аль­те­р­на­ти­вних джерел енергії

2012-2015

Розробка схеми ефективної взаємодії у ланцюгу "Влада (органи місцевого самоврядування) – наукові, проектно-конструкторські організації – Банково-фінансові установи – Бізнесові та підприємницькі структури – Замовник-споживач";

ефективне впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії в народногосподарському, комунальному та приватному секторах Закарпатської області.

2

Впровадження ін­но­ва­цій­них енергозберігаючих еле­к­тро­нагрівальних елементів (проект "Конфорка")

2011–2012

Заміна електронагрівних елементів у бюджетній сфері області (освіта, охорона здоров’я) на енергоощадні елементи нового покоління;

заощадження споживаної електроенергії до 35-40 %;

скорочення бюджетних видатків на використання електроенергії;

підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики.

3

Впровадження еле­к­тро­на­г­рівних приладів з про­г­ра­мо­ваним режимом роботи

2011–2015

Сприяння впровадженню систем обліку на базі багатотарифних лічильників електроенергії;

вирівнювання графіку навантаження в енергосистемах;

економія коштів на оплату електроенергії бюджетними підпри­ємствами та індивідуальними споживачами (при використанні електроопалення в нічний час економія складає до 60 відсотків).

4

Впровадження технології утилізації та переробки гумовотехнічних виробів (відпрацьованих автомо­більних шин)

2012–2014

Надійний та високоефективний спосіб радикального ви­рі­шення проблеми утилізації ГТВ (автомобільних шин);

екологічна чистота технології;

отримання висококалорійних енергоносіїв (горючий газ і високоякісний мазут) та вторинних сировинних матеріалів (технічний вуглець та металобрухт).

5

Впровадження технології крекінгу полімерних ма­те­ріа­лів - твердих побутових та промислових відходів

2013–2014

Впровадження принципово нової екологічної технології, яка дозволить з високою ефективністю утилізувати широкий спектр полімерних відходів у електричну та теплову енергію

6

Забезпечення ене­р­го­збе­ре­ження те­п­ло­ене­р­ге­ти­ч­них установок шляхом впро­ва­дження приладів га­зо­во­го аналізу для ко­н­т­ро­лю та регулювання про­це­су горіння

2012–2015

Здійснення оперативного контролю втрат тепла з відхідними газами за рахунок неповного згорання;

забезпечення підтримки оптимального режиму спалювання з максимальним ККД;

мінімізація викидів шкідливих газів в атмосферу (окисли вуглецю, азоту та ін.).

7

Розробка та освоєння серійного виробництва ви­со­кое­фективних сонячних колекторів для регіонів з помірним кліматом (регіон Закарпаття)

2012–2015

Впровадження альтернативних відновлювальних джерел енергії в народногосподарський комплекс Закарпаття;

вирішення економічних та екологічних проблем за рахунок змен­шення використання вуглеводневого палива та зменшення викидів парникових газів.

8

Розробка технологічного процесу виготовлення теплоізоляційних ма­те­ріа­лів шляхом утилізації змішаних відходів скла і скловиро­бів у складі твердих по­бу­то­вих відходів

2012–2014

Впровадження системи утилізації змішаних відходів скловиробів в складі твердих побутових відходів;

отримання теплоізоляційного матеріалу типу "піно­скло";

суттєве зменшення забруднення оточуючого се­ре­до­ви­ща;

ресурсо- та енергозбереження.

9

Розробка та впро­ва­дже­н­ня ґрунтових акумуляторів ни­зь­ко­потенційної те­пло­вої енергії від аль­те­р­на­тив­них джерел

2013–2015

Створення оборотних ґрунтових акумуляторів сонячної енергії і природного холоду з використанням деяких видів доступної природної та техногенної сировини (напр. цеолітів);

вирішення проблеми акумулювання та перерозподілу енергії від нетрадиційних джерел (вітрових, со­ня­ч­них).

Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва

Передбачається виконання комплексу робіт, спрямованих на розробку конкурен­тоспроможного обладнання та новітніх технологій за такими напрямами:

об'єднання інженерно-конструкторського потенціалу науковців і підприємств приладо­будів­ного та машинобудівного профілю області для розробки і впровадження в серійне виробництво високотехнологічної продукції та новітніх технологій;

розробка елементної бази приладо- та машинобудування (напівпровідникових газових сенсорів, хімічних сенсорів, волоконно-оптичних біосенсорів, дифракційних стру­ктур тощо);

створення нового покоління приладів газового аналізу для медицини та забезпечення техніки безпеки в промисловості та побуті;

розробка і впровадження обладнання для медицини (галогенераторів - штучних аналогів мікроклімату шахт Солотвина, мобільних локальних утилізаторів медичних відходів);

впровадження новітніх технологій (плазмово-оптичних технологій в системах підготовки високоякісної води та «холодного» без­реа­ге­нтного знезара­ження сипучих середовищ, технологій для вироб­ниц­тва матеріалів з новими влас­тивос­тями із застосу­ван­ням метало­термії і само­розповсю­джуваль­но­го високотемпе­ратурного синтезу тощо).

Виконання робіт за зазначеними напрямами спрямоване на створення в Україні виробництва наукоємної продукції для техніки безпеки та охорони праці, медицини і побуту, впровадження новітніх технологій, забезпечення впровадження інноваційних розробок вітчизняних науковців та закордонних учасників Наукового парку.

У рамках виконання завдань, що випливають з цього розділу, передбачено реалізацію таких проектів:

з/п

Найменування проекту

Строк виконання проекту, роки

Очікуваний результат

Елементна база приладо- та машинобудування

1

Розробка напівпровідникових газових сенсорів нового покоління на широку номенклатуру газів

2013–2015

Розробка та впровадження у серійне виробництво напівпровідникових газових сенсорів з покращеними техніко-економічними характеристиками;

розробка на основі сенсорів нових типів приладів газового аналізу.

2

Розробка дистанційного датчика мікроконцентрацій оксиду вуглецю в повітрі робочої зони

2012–2013

Розробка та впровадження у серійне виробництво ди­станційного датчика фонових значень оксиду вугле­цю, призначеного для визначення поточних та усеред­нених значень концентрації оксиду вуглецю в атмос­ферному повітрі робочих зон промислових підпри­ємств, санітарно-захисних зон та населених пунктів.

3

Розробка волоконно-оптичних біосенсорів для визначення in vivo Helicobaсter pylori та моніторингу концентрації місцевих анестетиків

2013–2015

Створення мультисенсорної волоконно-оптичної системи з малоінвазивними селективними сенсорами на базі V-подібних моноволокон, що можуть доукомплектовувати існуючі комерційні гастроендоскопи та інші діагностичні прилади

4

Розробка хімічних сенсорів для визначення біогенних елементів та важливіших забруднювачів довкілля

2012–2014

Розробка і налагодження виробництва хімічних сенсорів;

впровадження сенсорів в автоматизовані системи контролю біогенних елементів та забруднювачів в харчових продуктах (питній та мінеральній водах, винах, соках), природних і промислових об'єктах (гідротермальних та поверхневих водах суші, технологічних розчинах, об'єктах побутової хімії);

спрощення, підвищення надійності та здешевлення процедури визначення важливіших фізико-хімічних параметрів, забрудників та біогенних елементів.

5

Розробка дифракційних стру­ктур нульового по­ря­д­ку

2011–2012

Покращення технічних характеристик голографічних елементів в технологіях захисту документів (документи суворої звітності, високозахисні марки акцизного збору і т.п.)

6

Розробка межового ма­г­ні­то­резонансного іде­н­ти­фі­ка­тора положення коор­ди­нат

2011–2016

Розробка і налагодження серійного виробництва межового магніторезонансного ідентифікатора положення координат, який дасть змогу підвищити рівень достовірності та точності положення координат меж об’єктів на поверхні землі: меж земельних ділянок, пунктів спостереження у геодезії, топографії, картографії та будівництві.

Прилади техніки безпеки

7

Створення нового по­ко­лі­н­ня побутових га­зо­си­г­на­лі­за­торів для неперервного ко­нтро­лю концентрації ме­та­ну і чадного газу

2011–2012

Організація виробництва побутових газосигна­лізаторів на основі вітчизняної елементної бази;

створення нового покоління побутових газосигналізаторів з покращеними техніко-економічними показниками та налагодження їх серійного виробництва.

8

Розробка мініатюрного інфрачервоного газоаналі­за­тора концентрації двооки­су вуглецю на основі опто­пари

2012–2014

Розробка та впровадження у серійне виробництво газоаналізатора концентрації двоокису вуглецю;

забезпечення безпеки людей в громадських і комунальних приміщеннях;

здійснення контролю концентрації СО2 в сільсько­господарських приміщеннях (парники, ферми тощо).

9

Розробка багатоканальних сигналізаторів токсичних та вибухонебезпечних газів для промислових підприємств

2012–2013

Розробка та впровадження у серійне виробництво багатоканальних сигналізаторів;

покращення екологічного стану та стану техніки безпечки промислових та комунальних підприємств.

10

Розробка пожежного газового сповіщувача

2011–2012

Розробка та впровадження у серійне виробництво пожежного газового сповіщувача;

створення нового типу пожежного сповіщувача, який дасть змогу виявляти пожежі на ранній стадії.

11

Створення комплекту газоаналітичної техніки індивідуального ко­ри­с­ту­ва­н­ня на базі на­пів­про­ві­д­ни­кових та еле­к­тро­хі­мі­ч­них сенсорів

2012–2015

Розробка та впровадження комплексу газоаналітичних приладів індивідуального користування в промисловість і побут з метою дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.

Обладнання для медицини

12

Розробка приладу для визначення концентрації парів спирту етилового в повітрі, що видихається людиною, для діагностики стану сп’яніння

2012–2013

Розробка та впровадження у серійне виробництво малогабаритного переносного приладу для визначення концентрації парів етилового спирту у повітрі, що видихається людиною.

область застосування приладу – контроль тверезості водіїв, що здійснюється працівниками ДАІ, медичними працівниками на автотранспортних підприємствах, залізничному та повітряному транспорті, медичних установах тощо.

13

Розробка газоаналізатора повітря, що видихається людиною, для діагностики стану організму та мо­ж­ли­вих захворювань

2012–2013

Розробка і налагодження серійного виробництва вітчизняних капнометрів на базі напівпровідникових та електрохімічних сенсорів О2, СО, СО2,

суттєве зменшення смертності під час операцій під загальним наркозом;

можливість проводити діагностику захворювань та підвищити ефективність виявлення захворювань при медоглядах.

14

Розробка галогенераторів - шту­ч­них аналогів мікроклімату шахт Солотвина для лі­ку­ва­ння ме­тодом галоаерозоль­тера­пії

2011–2012

Розробка та впровадження у серійне виробництво установка - галогенератор, що дає змогу відтворювати мікроклімат (аналог мікроклімату шахт Солотвина), шляхом утворення і поширення сухих аерозольних частинок солі в камерах аерозольтерапії з можливістю регулювання їх дисперсності та концентрації для диференційованого лікування захворювань дихальної системи.

15

Впровадження мобільних локальних утилізаторів медичних відходів в за­к­ла­дах охорони здоров’я

2012–2014

Забезпечення повної утилізації медичних відходів безпосередньо на місці їх утворення;

зниження фінансових затрат на транспортування та утилізацію відходів;

забезпечення екологічної та бактеріологічної безпеки;

можливість отримання додаткової теплової енергії.

Новітні технології

16

Створення центру комбі­но­ва­них технологій для вироб­ниц­тва матеріалів з новими влас­тивос­тями із застосу­ван­ням метало­термії і само­розповсю­джуваль­но­го високотемпе­ратурного синтезу (СВС)

2012–2013

Підвищення міцності інструментів, виготовлених з карбідосталі і литих твердих сплавів, шляхом комбінування СВС і металотермії;

виготовлення наплавленої поверхні при ремонті, відновленні і зміцненні деталей за допомогою комбінованих процесів "СВС+металотермія".

17

Впровадження об­ла­д­на­н­ня для плаз­мово-оптичної технології в системах пі­д­го­товки високоякісної води

2012–2015

Плазмово-оптична технологія буде впроваджена:

– в системах підготовки високоякісної питної води (лікарні, лікувально-профілактичні установи, дитячі заклади (ясла, дитсадки, школи і т.д.);

– в системах очистки господарсько-побутових та промислових стічних вод.

18

Розробка та впрова­дження обладнання для плазмово-оптичної те­х­но­ло­гії «холод­но­го» без­реа­ге­нтного знезара­ження сипучих середовищ

2011–2013

Впрова­дження нової плазмово-оптичної те­х­но­ло­гії та технічних засобів «холодного» знезара­ження сипучих середовищ;

забезпечення гарантованої мікробіологічної безпеки харчових продуктів, в тому числі сипучих харчових продуктів, інгредієнтів гомеопатичних, фармакологічних і біомедичних препаратів тощо, при збереженні основних споживчих властивостей продуктів і їх біологічної цінності;

суттєве зростання строків зберігання харчових продуктів.

19

Розроблення та освоєння одиничного виробництва високоефективних машин для подрібнення деревних відходів

2011-2012

Заощадження затрат на перевезення деревних відходів;

перероблення деревних відходів на цінну сировину з широким спектром використання (альтернативна енерге­тика, виробництво ДСП, ДВП, целюлозне виробництво);

екологічна ефективність, зумовлена переробленням відходів, що залишаються на лісосіках.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. І. І ужгородський національний університет л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй патентознавство рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  який читається для студентів кафедри прикладної фізики Уж­городського ішйоюльногоуніверситета, У посібник) розглян) го основні положення законодавства України з питань інтелгкту.
 2. Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік

  Документ
  Наукова діяльність Ужгородського національного університету була спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт по пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, по програмам міжнародного
 3. Положення про студентське наукове товариство ужгородського національного університету

  Документ
  1.1. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Ужгородського національного університету є об’єднанням студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях.
 4. Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад „ужгородський національний університет на правах рукопису кампо георгіна михайлівна

  Документ
  Малий бізнес – найдемократичніший суспільний інститут, завдяки якому мільйони людей реально беруть участь в економічному житті власної країни. Саме через його розвиток утворюється та забезпечується середній клас, укріплюється конкурентне
 5. Положення про організацію навчального процесу в державному вищому навчальному закладі “Ужгородський національний університет”

  Документ
  1.1. Положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення навчального процесу в Ужгородському національному університеті (далі Університет).

Другие похожие документы..