Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. Тимчасовий порядок розроблено відповідно до статей 99-109 Митного кодексу України, Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого нак...полностью>>
'Документ'
День 1. ПЯТНИЦА. Львов. Встреча каждого туриста представителем компании Аккорд Тур. 09.00 Экскурсия “Только во Львове…”. Приглашаем на прогулку по сре...полностью>>
'Документ'
Ю. 1,5 МБОУ СОШ №4 Манулов Даниил Русский язык Пугачева Н.В. 1 МБОУ СОШ №10 Кучина Евгения Русский язык Масленникова Е.Г. 0,5 Чумаковская СОШ Апарина ...полностью>>
'Документ'
Дружинин В.И., ректор Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области, кандидат педагогических наук, профе...полностью>>

Одним із шляхів забезпечення конкурентоспроможності є постійне оновлення продукції підприємства. Особливістю планування оновлення продукції є урахування результатів маркетингових досліджень та ризиків, пов’язаних із її розробленням І впровадженням

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оберемчук Валентина Феодосіївна, к.е.н., доцент,

Київський національний економічний університет, Україна

Valentyna F. Oberemchuk, PhD,

Kiev National University of Economics, Ukraine

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

PECULIARITIES OF PRODUCT RENOVATION PLANNING

Одним із шляхів забезпечення конкурентоспроможності є постійне оновлення продукції підприємства. Особливістю планування оновлення продукції є урахування результатів маркетингових досліджень та ризиків, пов’язаних із її розробленням і впровадженням.

One of the ways that ensures competitiveness is constant product renovation. Taking into consideration results of marketing researches risks connecting with its elaboration and introduction are the peculiarities of product renovation.

Щоб успішно функціонувати в умовах динамічного ринку, посилення конкурентного тиску, прискорення темпів науково-технічного розвитку, росту очікувань і потреб споживачів, підприємствам необхідно постійно розвиватись: розробляти нові стратегії та прийоми ведення бізнесу, впроваджувати нову продукцію та послуги, займати нові ринкові сегменти чи створювати нові ринки. Тому, особливо актуальним є питання постійного оновлення продукції підприємства з метою створення позитивного іміджу підприємства, завоювання прихильності споживача та забезпечення стійких конкурентних позицій.

Розроблення нових товарів – це одне із найбільш ризикованих, але і найбільш важливих напрямків діяльності сучасного підприємства. Щоб знизити комерційний ризик перед впровадженням нового (оновленого) продукту проводять дослідження ринку. Предметом таких досліджень є з’ясування незадоволених потреб споживачів, попиту на відповідну продукцію, пропозиції аналогічної продукції на ринку, стратегій діяльності конкурентів, визначенні прогнозної конкурентоспроможності цього продукту, тощо. Створення концепції, розроблення і запуск нового товару– це постійний процес розвитку сучасного бізнесу. Цей процес починається із генерування ідеї і за умови успішного проходження всіх його стадій закінчується комерційним успіхом нового товару (бренду) на ринку.

Інвестування в умовах ринку супроводжується значним ризиком, який тим більший, чим триваліший термін окупності вкладень. За цей час і кон’юнктура ринку, і ціни можуть істотно змінитися. Визначення доцільності інвестицій в оновлення продукції – це завжди оцінка проектів з ризиком. Результати оцінки ризику варто враховувати при прийнятті суб’єктами господарської діяльності рішень про вибір стратегії і тактики інноваційного розвитку, при плануванні науково-технічної, виробничо-збутової діяльності, розробленні і впровадженні нового (оновленого) продукту тощо. Сучасне ринкове середовище невіддільне від ризику. Тому, важливо належним чином враховувати всі суттєві бізнес-ризики, планувати та реалізовувати заходи уникнення та зменшення ризику при впровадженні оновленої продукції на ринок. У світовій практиці найчастіше зустрічаються такі основні підходи до оцінки ризику при розробленні і впровадженні нової продукції: аналіз чутливості інноваційного проекту, аналіз сценаріїв, імітаційне моделювання методом Монте-Карло, аналіз дерева рішень, оцінювання фінансової стійкості, метод експертних оцінок, метод аналогій та інші.

Підприємствам пропонується застосовувати будь-який із даних методів при плануванні оновлення продукції та виборі інноваційного проекту. Більшість підприємств з метою підвищення надійності орієнтується відразу на декілька методів аналізу ризику. Таблиця 1 ілюструє основні методи аналізу ризику, які використовуються при плануванні оновлення продукції.

Аналіз та визначення ризику є основою прийняття ефективних рішень про вибір оптимальних варіантів (проектів) розроблення і виведення на ринок нової (оновленої) продукції, а також рішень про запобігання, зниження чи компенсацію ризику за кожним із проектів.

Таблиця 1

Рекомендовані методи аналізу ризику при плануванні оновлення продукції

Методи

Стадії

створення

нового товару

Аналіз чутли-вості

Сцена-рний

Імітацій-не моде-лювання

Викорис-тання дерева рішень

Оцінка фінансо-вої стійкості

Експe-ртних оцінок

Ана-логій

Генерування ідеї, дослідження і відбір

Х

Х

Х

Бізнес-аналіз

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Конструювання і створення

Х

Х

Тестування і затвердження

Х

Х

Х

Комерційне виробництво

Х

Х

Х

Варто відмітити, що підприємства, які формують стратегічну поведінку на основі інноваційного підходу, тобто головною ціллю стратегічного плану ставлять освоєння нових технологій, випуск нових товарів і послуг, мають перспективи завоювати лідируючі позиції на ринку, зберегти високі темпи розвитку, скоротити рівень витрат і досягти високих показників прибутку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 3. Ої економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 4. 1 Розуміння маркетингового менеджменту

  Документ
  За сучасних умов господарювання для підприємств Украї­ни стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом товарів та послуг.
 5. Щодо виконання науково-дослідних та

  Документ
  Виконавці: ДП «Агроспецсервіс», ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, НУБіП України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАНУ, Центр аграрних реформ, ДП «Розрахунково-кліринговий центр», ТОВ «Юлікс», СП«Парус-Україна», Федерація

Другие похожие документы..