Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Быстрые и существенные изменения социально – политических и экономических условий жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали влияние ...полностью>>
'Учебник'
Обществознание : профил. уровень : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебннкова, Н. М. Смирнова и др.]; под ред. Л...полностью>>
'Книга'
Книга публикуется в номерах: 1-6 за 1997; 1-6 за 1998; 1-3,5 за 1 ; 1,2,4 за 2 и 1-3 за 2001, доступных на страничке «Архив ФиО» /journal/fio/archive...полностью>>
'Документ'
Музейная педагогика – область науки, изучающая историю, особенность культурно-образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на разли...полностью>>

1. Створити координаційну раду з питань захисту прав споживачів при райдержадміністрації та затвердити її склад (додається)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.08.2007р. № 449

смт. Доманівка

Про створення координаційної ради з питань захисту прав споживачів при райдержадміністрації та затвердження Положення про неї

Відповідно до статті 16, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 5 Закону України „Про захист прав споживачів”, Указу Президента України від 13 липня 2005 року №1105/2005 „Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 року № 555 „Питання Координаційної ради з питань захисту прав споживачів” та з метою комплексного розв’язання проблем, які існують на споживчому ринку району, захисту прав та інтересів споживачів:

1.Створити координаційну раду з питань захисту прав споживачів при райдержадміністрації та затвердити її склад (додається).

2.Затвердити Положення про координаційну раду з питань захисту прав споживачів при райдержадміністрації (далі-Положення) (додається).

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації О.Г.Сохань

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 10.08.2007 р. № 449

С К Л А Д

координаційної ради з питань захисту прав споживачів

при райдержадміністрації

Голова координаційної ради:

Сохань Олександра

Григорівна

-

голова райдержадміністрації

Заступники голови координаційної ради:

Кузмінчук Галина

Іванівна

-

перший заступник голови райдержадміністрації

Пилипюк Василь

Миколайович

-

заступник голови райдержадміністрації

Секретар координаційної ради:

Олійник Олена

Григоріївна

-

завідуюча сектором з питань підтримки підприємництва управління економіки райдержадміністрації

Члени координаційної ради:

Бондаренко Алла

Вікторівна

-

депутат районної ради, голова постійної комісії з питань духовності, освіти, торгівлі та побуту, підприємець (за узгодженням)

Гуров Валентин

Вікторович

-

начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Колонтай Віктор

Леонтійович

-

начальник цеху електрозв’язку №13 Кривоозерського центру №4 Миколаївської філії ВАТ „Укртелеком” (за узгодженням)

Красиловський Олександр

Петрович

-

начальник Доманівського РВ УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Рудковська Тетяна

Михайлівна

-

начальник управління ветеринарної медицини в Доманівському районі (за узгодженням)

Фалько Наталя

Іванівна

-

завідуюча сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Харченко Олена

Іванівна

-

начальник управління економіки райдержадміністрації

Чорна Наталія

Миколаївна

-

в.о. головного державного санітарного лікаря району (за узгодженням)

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 10.08.2007р. № 449

П О Л О Ж Е Н Н Я

про координаційну раду з питань захисту прав споживачів при райдержадміністрації

1.Координаційна рада з питань захисту прав споживачів при райдержадміністрації (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом для здійснення координації діяльності органів державної влади, громадських об’єднань з питань захисту прав споживачів.

2.Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, цим Положенням.

Рада діє на принципах відкритості та прозорості.

3.Основними завданнями ради є:

3.1.Розроблення пропозицій та рекомендацій щодо:

- реалізації на території району напрямків державної споживчої політики щодо захисту прав споживачів, реклами, технічного регулювання;

- підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування у сфері споживчої політики;

- сприяння створенню цивілізованих ринкових відносин із забезпеченням пріоритету прав людини у балансі інтересів влади, бізнесу і споживачів, конкурентного ринкового середовища у вирішенні проблемних питань у сфері споживчої політики;

- створення умов для розвитку механізму саморегулювання рекламної діяльності, формування норм і правил поведінки на рекламному ринку;

- удосконалення інформаційної та освітньої діяльності у сфері споживчої політики.

3.2.Проведення комплексного аналізу дотримання законодавства про захист прав споживачів суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють підприємницьку діяльність на території району, сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів, контролю ефективності виконання органами місцевого самоврядування правових, економічних та кадрових рішень з питань реалізації державної споживчої політики, підготовка за його результатами відповідних висновків і пропозицій.

3.3.Проведення моніторингу стану споживчого ринку та оприлюднення його результатів.

3.4.Участь у встановленому порядку в організації та проведенні інформаційних заходів, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції і популяризацію серед споживачів досягнень вітчизняних товаровиробників, зокрема шляхом проведення конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на підтримку споживчого руху, підвищення якості та безпеки продукції тощо.

3.5.Сприяння організації взаємодії із замовниками, виробниками і розповсюджувачами рекламної продукції та проведення у встановленому чинним законодавством порядку контролю за дотриманням вимог законодавства про рекламу, висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів та законодавства про рекламу.

3.6.Сприяння створенню необхідних умов для навчання та набуття правових знань населення у сфері захисту прав споживачів та інформування споживачів про недостовірну рекламу, недоброякісну та небезпечну для здоров’я і життя продукцію.

4.Відповідно до покладених на неї завдань Рада:

- накопичує і аналізує інформацію з питань захисту інтересів і прав споживачів;

- щороку готує інформацію про стан та результати роботи по захисту прав споживачів, яка виноситься на розгляд колегії райдержадміністрації до 15 лютого наступного за звітним року;

- взаємодіє з постійними комісіями районної ради та іншими зацікавленими органами у вирішенні питань щодо забезпечення прав споживачів на території району;

- вивчає практику застосування законодавства про захист прав споживачів та про рекламу, вносить пропозиції щодо їх вдосконалення.

5.Для виконання покладених на неї завдань Рада має право:

5.1.Розглядати звернення громадян і суб’єктів господарювання, заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2.Створювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії, залучати до участі в їх роботі спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств і установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів.

5.3.Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та членів Ради. Її очолює голова райдержадміністрації. Склад Ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Секретар Ради забезпечує організацію поточної діяльності, підготовку планів роботи, веде протоколи її засідань та контролює стан виконання прийнятих нею рішень.

Для вирішення спільних питань щодо захисту прав споживачів у засіданні Ради за узгодженням беруть участь голови постійних комісій районної ради.

До участі в засіданнях ради можуть бути запрошені керівники державних органів, підприємств і організацій та інші особи, діяльність яких пов'язана з питаннями захисту інтересів і прав споживачів.

7. Основною організаційною формою діяльності Ради є її засідання, які проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Засідання Ради веде її голова або за його дорученням один з заступників голови Ради.

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими до виконання місцевими органами виконавчої влади та посадовими особами, яких вони стосуються. У разі потреби, рішення Ради можуть бути реалізовані шляхом надання відповідних доручень.

Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується секретарем Ради та затверджується головою.

8.Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року №927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій», керуючись статтями 6,39 закон

  Закон
  З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації дій органів управління, сил та засобів відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
 2. "життя старокостянтинівщини" (3)

  Документ
  Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю для спільного проекту New York Times News Service & Syndicate и “Сегодня Мультимедиа” – альманаху “Україна і світ 2012.
 3. Дергачівська районна державна адміністрація (2)

  Документ
  Розглянувши клопотання директора ПП Науково – виробничої фірми «Нові технології - ГІС», враховуючи контракт підписаний у місті Києві 16.05.2011 № М/1401/UMP/2011/ 2 між MGGP S.
 4. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2008 рік взяти до відома (додаток 1)

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 5. Затвердити Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності Північно-Західного субрегіону Луганської області «Інноваційний Донбас» до 2015 року в частині плану заходів Рубіжанської міської ради (додається)

  Документ
  З метою прийняття Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності Північно-Західного субрегіону Луганської області «Інноваційний Донбас» до 2015 року, розробленого за підтримки Проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність»

Другие похожие документы..