Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
В докладе я хотел бы обратить ваше внимание на основные показатели социально-экономического развития нашего района, на те успехи, которых мы достигли...полностью>>
'Документ'
К сорнякам относятся растения, не выращиваемые человеком, но засоряющие сельскохозяйственные угодья. На территории России встречается около 2 тыс. ви...полностью>>
'Урок'
0, стр. 93 Впр.19, стр. 9 - 93 Впр....полностью>>
'Примерная программа'
Обеспечить обучающихся необходимой информацией по вопросам возникновения и развития структурных изменений в больном организме, их этиологии и патоген...полностью>>

Дорогих Владилен Миколайович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дорогих Владилен Миколайович. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004.

Зміст

ВСТУП 3

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ I ЙОГО

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

1.1. Поняття і місце грального бізнесу в структурі

підприємницької діяльності в Україні 9

1.2. Адміністративно–правова легалізація закладів

грального бізнесу. 34

1.3. Історія поліцейського (адміністративного)

регулювання грального бізнесу в Російській імперії. 74

1.4. Історія адміністративно–правового регулювання

грального бізнесу в СРСР і Україні. 78

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

2.1. Регламентація організації роботи гральних закладів 82

2.2. Організація фінансової діяльності гральних закладів 92

Розділ 3. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВИЛ

ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ І АДМІНІСТРАТИВНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

3.1. Поняття і співвідношення адміністративного нагляду

і контролю 109

3.2. Особливості організації і проведення перевірки

законності здійснення грального бізнесу. 116

3.3. Адміністративна відповідальність за порушення

правил грального бізнесу. 129

3.4. Закордонне законодавство і практика адміністративно–

правового регулювання грального бізнесу. 157

ВИСНОВКИ 173

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 181

Анотація до роботи:

Актуальність теми дослідження. З початку 90-х років у країнах СНД, у тому числі й в Україні, стала інтенсивно розвиватися нова форма підприємництва – гральний бізнес у його різноманітних легальних і нелегальних проявах. Ця своєрідна підприємницька діяльність потребує досконалого правового регулювання і належного контролю з боку держави. Отже, необхідні відповідні нормативні акти, серед яких важливу роль мають відігравати норми адміністративного права.

Світова практика грального бізнесу, а також певною мірою й України, свідчить про те, що ця підприємницька діяльність породжує значний кримінальний фон, є середовищем для вчинення різноманітних правопорушень, у тому числі адміністративних проступків, відповідальність за які має бути передбачена новими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слід зазначити, що законодавцем (а також органами виконавчої влади) зроблено спробу взяти цю сферу підприємницької діяльності під особливий державний контроль і нагляд шляхом прийняття цілої групи нормативно-правових актів, водночас залишивши без змін норми, що встановлюють відповідальність за ведення грального бізнесу. Причому й чинні акти, що регламентують цей вид підприємницької діяльності, неадекватно відбивають становище, яке сформувалося в гральному бізнесі, що не могло не спричинити його криміналізацію (шахрайство, порушення податкового законодавства, приховування доходів тощо).

На жаль, ситуація, що склалася, обумовлена явно недостатньою увагою правової науки (у першу чергу адміністративно-правової) до дослідження місця і ролі грального бізнесу в структурі підприємницької діяльності, а це, у свою чергу, призвело до того, що досі відсутні науково обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення законодавства, яке регулює гральний бізнес, і практики його застосування.

Отже, оскільки в нашій вітчизняній правовій науці не було монографічних досліджень цих проблем, їх аналіз і розробка шляхів їх вирішення є сьогодні актуальними з огляду на необхідність забезпечення законності в області грального бізнесу.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є аналіз соціально-правової природи грального бізнесу та азартних ігор, їх соціальних і адміністративно-правових аспектів, розробка рекомендацій щодо контролю і управління закладами грального бізнесу, а також внесення пропозицій щодо змін і доповнень чинного законодавства України, спрямованих на удосконалення правового регулювання грального бізнесу і припинення адміністративних правопорушень у цій галузі.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі дослідницькі задачі:

1) визначення поняття грального бізнесу, основи його адміністративно-правового регулювання як виду підприємницької діяльності;

2) аналіз розвитку грального бізнесу й азартних ігор в Україні, їх особливостей;

3) аналіз закордонного законодавства і практики адміністративно-правового регулювання грального бізнесу;

4) з’ясування правової природи процедури легалізації грального бізнесу;

5) вивчення процесуальних особливостей кожної із стадій адміністративного провадження по легалізації грального бізнесу;

6) вивчення адміністративно-правового статусу органів, які здійснюють контроль і нагляд за додержанням правил грального бізнесу, й аналіз їхньої компетенції в цій сфері, розробка рекомендацій щодо оптимізації їхньої роботи;

7) розробка рекомендацій щодо внесення змін і доповнень до чинного адміністративно-деліктного законодавства;

8) розробка схеми проекту Закону України “Про організацію грального бізнесу в Україні”.

Об’єктом дисертаційного дослідження є система відносин і сукупність організаційно-правових проблем, що складаються в галузі грального бізнесу на сучасному етапі, а також пов’язаних з ним адміністративно-деліктних відносин.

Предмет дисертаційного дослідження складають норми адміністративного й адміністративно-процесуального права, що регламентують основи правового регулювання грального бізнесу, причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень у цій сфері, методи і засоби контролю та нагляду за закладами грального бізнесу.

Методи дослідження. Для вирішення задач дисертаційного дослідження використовувалися в сукупності різні загальнонаукові та спеціально-наукові методи. Основним із них обрано загальнонауковий діалектичний метод пізнання. Застосування методу пізнання, згідно з яким всі явища (предмети) вивчаються в єдності та суперечності їх протилежностей, дозволило розглянути законодавство України, що регулює підприємницьку діяльність у сфері грального бізнесу, в його постійному розвитку, виявити причинну обумовленість такого розвитку, визначити місце і роль грального бізнесу в структурі підприємництва в єдності його соціально-економічного змісту і юридичної форми.

Широкого застосування отримав формально-логічний метод, за допомогою якого здійснено наукову обробку правового матеріалу: показано місце аналізованих адміністративно-правових норм у їх системі, досліджено передумови та підстави їх прийняття. Із застосуванням методу кількісного та якісного аналізу виявлені характерні ознаки та властивості документів, вивчених у ході дослідження. Застосування порівняльно-правового методу дозволило, через порівняння нормативно-правових актів на різних етапах досліджуваного періоду, виявити спільні та відмінні риси цих актів, що дало змогу визначити характерні риси адміністративного, господарського, фінансового законодавства в частині, що стосується теми дослідження. Застосовуючи порівняльно-історичний метод, дисертант дослідив законодавство дореволюційної Росії, матеріали радянського періоду, розвиток законодавства про гральний бізнес в Україні протягом 1991–2002 років, нормативно-правові акти США, Англії, Франції та інших провідних країн гральної індустрії. Становлення і розвиток законодавства України у сфері грального бізнесу розглянуто з позицій історичної обумовленості та порівняння закономірностей законодавства досліджуваного періоду і сучасності, що дозволило виявити певні тенденції його розвитку.

У процесі дослідження також застосовувалися такі окремі методи наукового пізнання, як формально-юридичний, порівняльно-правовий, статистичний.

Теоретичною основою дисертації послужили праці вчених, що належать до різних наукових напрямів і шкіл, спеціалістів у галузі адміністративного права, управління, фінансів, політології, історії та інших наук. Особливе значення при проведенні дослідження мали наукові ідеї, висунуті в працях В.Б.Авер’янова, А.І.Альохіна, Д.М.Бaxpaxa, О.М.Бандурки, І.П.Голосніченка, І.О.Галагана, А.І.Гурова, Є.В.Додіна, М.М.Дорогих, М.І.Єропкіна, С.В.Ківалова, Л.В.Коваля, Ю.М.Козлова, В.К.Мамутова, В.М.Манохіна, М.Я.Масленникова, О.І.Остапенка, В.П.Пєткова, Н.О.Саніахметової, В.К.Семчика, В.Ф.Сіренка, В.Д.Сорокіна, М.М.Тищенка, В.К.Шкарупи, а також монографії і статті вчених з правознавства дореволюційного періоду І.Є.Андрєєвського, В.Ф.Дерюжинського, В.В.Іванковського, А.В.Лохвицького, Н.А.Неклюдова, І.Т.Тарасова, І.В.Фойницького. При дослідженні соціальних, психологічних, моральних проблем, пов’язаних з азартними іграми й гральним бізнесом, використано праці письменників В.О.Гіляровського і Ф.М.Достоєвського, матеріали закордонної юридичної літератури. При підготовці дисертації були використані досягнення і положення загальної теорії держави і права, науки управління, адміністративного, кримінального, цивільного, фінансового й інших галузей права.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлюється тим, що в рамках цілісного оригінального дослідження комплексно аналізується таке соціально-правове явище, як гральний бізнес, і пропонується теоретична концепція державно-правового механізму його регулювання. У роботі вперше:

– розкрито правове поняття, зміст і структура грального бізнесу;

– визначено місце грального бізнесу в системі підприємницької діяльності;

– дано оцінку законодавству, що регулювало гральний бізнес в Російській імперії, Радянському Союзі, країнах дальнього і ближнього зарубіжжя;

– процедуру легалізації грального бізнесу в Україні розглянуто як самостійний вид адміністративного провадження, у зв’язку з чим з’ясовано адміністративно-процесуальну специфіку кожної із стадій цього провадження;

– розглянуто специфіку підстав, порядок контролю і нагляду за додержанням правил у сфері грального бізнесу;

– досліджено структуру адміністративних правовідносин, які складаються між підприємцями – організаторами грального бізнесу та органами виконавчої влади;

– дано аналіз чинного адміністративно-деліктного законодавства, що визначає відповідальність за порушення правил у сфері грального бізнесу, його ефективності, а також його прогалин, у зв’язку з чим формулюються пропозиції щодо їх усунення;

– досліджено повноваження органів, що забезпечують виконання правил грального бізнесу, і сформульовано пропозиції щодо оптимізації їхньої роботи;

– дістав подальший розвиток аналіз чинного правового регулювання сфери грального бізнесу в Україні;

– удосконалено визначення поняття грального бізнесу, його адміністративно-правове регулювання як виду підприємницької діяльності.

Практичне значення одержаних результатів. У дисертації з урахуванням потреб практики розглянуто питання, які мають актуальне значення на сучасному етапі розвитку в Україні такого виду підприємницької діяльності, як гральний бізнес. Висновки і рекомендації, отримані за результатами дослідження, можуть бути використані при підготовці проекту Кодексу України про адміністративні проступки, проектів законодавчих і відомчих нормативно-правових актів з питань управління і контролю за гральним бізнесом, правового регулювання застосування заходів, спрямованих на припинення адміністративних правопорушень в індустрії азарту. Положення дисертації можуть бути використані в науковій, навчальній літературі за курсом адміністративного, цивільного, фінансового й інших галузей права, а також для більш поглибленого наукового дослідження питань боротьби з організованою злочинністю.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дане дослідження передбачено Планом науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ України на 1999 рік (п. 26), 2000 рік (п. 29) та на 2001 рік (п. 34).

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли відображення у доповідях на Першій національній науково-практичній конференції “Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування” (18–21 червня 1998 р., м. Яремче Івано-Франківської області), на міжвузівській науковій конференції “Удосконалення державного управління в умовах адміністративної реформи” в Національній академії внутрішніх справ України (11 червня 2002 р.) та на Третій національній науково-теоретичній конференції “Українське адміністративне право: стан і перспективи реформування” (23-25 травня 2003 р., м. Одеса). Матеріали дослідження використані при проведенні занять з курсу адміністративного права зі слухачами Національної академії внутрішніх справ України.

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли відображення у чотирьох наукових статтях опублікованих у фахових виданнях визначених ВАК України.

Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань і предмета дослідження дисертація складається із вступу, трьох розділів, які включають десять підрозділів, висновків та списку використаних джерел (173 найменування). Обсяг дисертації складає 180 сторінок без списку використаної літератури.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Правила чергування прийменників у І в 21 Правила чергування прийменників з, із, зі 22

    Документ
    Після надбання Україною незалежності українська мова здобула статус державної (ст.10 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року), тобто стала мовою, обов’язковою для використання у законодавстві,
  2. Усе, що відбувається з нами, залишає той або інший слід у нашому житті. Усе на світі бере участь у створенні нас такими, які ми є

    Документ
    «Календар знаменних та пам’ятних дат на 2012 рік» – покажчик, що містить хронологічний перелік дат, які відзначаються світовою спільнотою, перелік найбільш важливих православних та народних свят, а також тих, що відзначаються в Україні

Другие похожие документы..