Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера по направлению подготовки дипломированного специалиста “Безопасность...полностью>>
'Пояснительная записка'
План индивидуальной работы студента предполагает учет индивидуальных особенностей в определении продолжительности изучения раздела (в рамках учебного...полностью>>
'Документ'
Австрийская федеративная железная дорога (OEBB – Österreichische Bundesbahn) по праву гордится безупречной четкостью и точностью движения поездов. Ав...полностью>>
'Методические указания'
Курсовое проектирование завершает изучение дисциплин «Банковские электронные услуги». Оно систематизирует и закрепляет полученные знания, способствуе...полностью>>

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

пор.

Назва модулю

Всього,

годин

Навчальна робота,

години

аудиторна

самостійна

1

2

3

4

5

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

108

26

82

Нормативна частина (ЗН)

90

20

70

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

6

2

4

1. Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

2. Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

3. Становлення сучасної української державності.

-

-

2

2

2

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

16

2

14

1 .Адміністративно-територіальний устрій України: стан, проблеми та напрями удосконалення.

2. Система територіальної організації державного управління.

3. Місцеве самоврядування в системі територіальної організації влади.

-

2

-

6

4

4

ЗН-3

Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем

8

2

6

1. Системний підхід та системний аналіз як складові методології дослідження складних природних та соціальних явищ

1. Системний підхід в державному управлінні: практичне застосування.

2. Системний підхід до регулювання зайнятості населення.

-

-

2

2

2

2

ЗН-4

Державне управління і державна служба

18

4

14

1. Державне управління як суспільне явище. Цілі та функціональна структура державного управління.

2. Організаційна структура державного управління.

3. Інститут державної служби. Проходження державної служби.

4. Державна кадрова політика в сучасних умовах.

5. Державна служба зайнятості як складова системи державного управління в Україні: принципи діяльності, завдання, функції, організаційна структура.

-

-

4

-

-

4

2

-

4

4

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління і державної служби

18

4

14

1. Конституційні засади державного управління і державної служби.

2. Нормативно-правові акти що регламентують державне управління.

3. Застосування права в державному управлінні та його принципи.

4. Етапи та порядок правозастосування в державному управлінні.

5. Правова регламентація державної служби.

6. Запобігання та протидія корупції у підрозділах державної служби зайнятості

-

-

-

-

2

2

4

4

2

2

-

2

ЗН-6

Державне регулювання економіки

12

2

10

1. Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації.

2. Зайнятість населення та інститути ринку праці в Україні.

3. Безробіття як соціально-економічна проблема.

4. Державна політика зайнятості та механізми її реалізації

-

-

-

2

4

2

2

2

ЗН-7

Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні.

12

4

8

1. Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку.

2. Гуманітарна політика в Україні

3. Соціальна політика в Україні

4. Соціологічні аспекти ринку праці та зайнятості

5.Соціальна робота як механізм реалізації соціальної політики

-

-

-

2

2

4

2

2

-

-

Варіативна частина (ЗВ)

18

6

12

ЗВ-1

Інноваційна діяльність як фактор забезпечення соціально-економічного розвитку.

8

4

4

1. Інновації та інноваційна діяльність, як фактор реалізації стратегії економічного та соціального розвитку України.

2. Інноваційно-інвестиційний розвиток державної служби зайнятості як передумова підвищення якості соціальних послуг на ринку праці.

3. Практика діяльності служб зайнятості зарубіжних країн: досвід та принципи організації

-

4

-

2

-

2

ЗВ-2

Актуальні питання Європейської інтеграції України

10

2

8

1.Історічні, політико-правові та економічні аспекти формування Європейського союзу.

2. Основні напрями політики ЄС щодо забезпечення прав і свобод та соціального захисту громадян.

3. Сучасний стан та перспективи європейської та європейської інтеграції України.

-

-

2

2

4

2

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

72

48

24

Нормативна частина (ФН)

18

8

10

ФН-1

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників).

18

8

10

1. Особливості менеджменту в системі державної служби.

2. Підготовка прийняття та організація виконання рішень в системі державної служби зайнятості.

3. Керівництво і лідерство в управлінні персоналом.

4. Мотивація праці та контроль в системі державної служби зайнятості.

5. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі центру зайнятості.

6. Професійна компетентність та моральні якості посадової особи державної служби зайнятості.

7. Організація вдосконалення роботи. та підвищення кваліфікації державних службовців центрів зайнятості.

-

2

2

-

2

2

-

4

-

-

4

-

-

2

ФН-2

Організація діяльності державного службовця (для спеціалістів).

18

8

10

1. Організація робочого місця, режим праці й відпочинку.

2. Планування роботи спеціаліста державної служби зайнятості

3. Професійна компетентність та моральні якості спеціаліста державної служби зайнятості.

4. Формування організаційної культури кадрів та іміджу державної служби зайнятості

5. Профілактика подолання професійного стресу та синдрому вигорання у державних службовців

6. Безпечні умови праці державних службовців на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою.

-

-

4

2

2

-

4

4

-

-

-

4

Варіативна частина (ФВ)

54

40

14

ФВ-1

Технологічні засади обслуговування клієнтів в центрах зайнятості

8

6

2

1. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення.

2. Методологічні основи удосконалення технології надання соціальних послуг центрами зайнятості.

3. Підвищення ефективності надання клієнтам центрів зайнятості державних соціальних послуг.

2

2

2

2

-

-

ФВ-2

Використання сучасних інформаційних технологій в державній службі зайнятості

16

12

4

1. Сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості. . Єдина інформаційно-аналітична система служби зайнятості (ЄІАС).

2. Інформаційна підтримка надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості засобами ЄІАС та Веб-порталів

3. Інтернет-технології в роботі центрів зайнятості.

4. Контроль та оцінювання управлінської діяльності в центрах зайнятості засобами ЄІАС.

-

4

4

4

4

-

-

-

ФВ-3

Нормативно-правова база забезпечення державних стандартів та соціального захисту в сфері зайнятості

10

6

4

1. Правовий статус безробітного в Україні та забезпечення державою його прав на зайнятість та працевлаштування.

2. Законодавче забезпечення надання соціальних послуг центрами зайнятості.

3.Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян

4. Забезпечення гарантій зайнятості та соціального захисту безробітних осіб із обмеженими можливостями

5.Реалізація законодавчих норм щодо контролю страхових випадків

-

-

2

2

2

2

2

-

-

-

ФВ-4

Психологічна підтримка клієнтів в центрах зайнятості.

10

10

-

1. Психологічні засоби активізації безробітних в процесі пошуку роботи

2. Психологічні аспекти взаємодії спеціалістів центрів зайнятості з роботодавцями.

3. Регуляція несприятливих психічних станів безробітних.

4.Підвищення мотивації безробітних до пошуку роботи.

4

2

2

2

-

-

-

-

ФВ-5

Українська ділова мова

6

4

2

1. Українська ділова мова – мова професійного спілкування в державній службі зайнятості.

2. Сучасні вимоги до підготовки ділових паперів українською мовою.

2

2

2

-

ФВ-6

Захист від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

4

2

2

1.Основи цивільного захисту населення.

2.Сучасний стан та основні завдання цивільного захисту населення в державі.

3. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час.

1

1

2

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГВ)

36

16

20

ГВ-1

Роль і місце державної служби зайнятості в регулюванні ринку праці, реалізації конституційних прав громадян в сфері зайнятості.

12

2

10

1.Генеза ДСЗ та її пріоритети на різних етапах розвитку.

2 Роль державної СЗ в реалізації активної та пасивної політики зайнятості.

3 Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: сучасний стан та перспективи розвитку.

4. Соціальний діалог на ринку праці.

5. .Стратегія діяльності державної служби зайнятості в сучасних умовах ринку праці

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

ГВ-2

Організація та надання центрами зайнятості соціальних послуг шукачам роботи

12

4

8

1. Форми та методи роботи ЦЗ щодо сприяння клієнтам у пошуку та підборі підходящої роботи

2. Організація професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

3. Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді

4. Особливості працевлаштування громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

5. Залучення безробітних до підприємництва та самозайнятості.

-

2

-

2

-

4

-

2

-

2

ГВ-3

Організація та надання центрами зайнятості послуг роботодавцям

12

10

2

1. Взаємодія центрів зайнятості з роботодавцями.

2. Здійснення центрами зайнятості профвідбору працівників на замовлення роботодавців.

3. Організація професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретне робоче місце.

4. Організація роботи центрів зайнятості з роботодавцями щодо забезпечення профілактики страхових випадків.

5. Оплачувані громадські роботи: мета, сутність, порядок організації.

6. Співпраця з роботодавцями та іншими зацікавленими установами з питань зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков Тестовий контроль рівня знань керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Навчально-методичний посібник
  для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
 2. Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков інститут державної служби проходження державної служби

  Навчально-методичний посібник
  для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
 3. План роботи Міністерства праці та соціальної політики України на 2010 рік № п/п

  Документ
  Забезпечити подання Держкомстату інформації щодо кількості створених робочих місць та співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімуму для працездатних осіб в регіональному розрізі
 4. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 5. Звіт Плану роботи державної податкової адміністрації у Вінницькій області за IІІ квартал 2009 року

  Документ
  Проведення щоденного аналізу надходжень податку на прибуток, плати за торгові патенти на деякі види підприємницької діяльності, єдиного податку з юридичних осіб та частини прибутку (доходу) державних підприємств,

Другие похожие документы..