Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
(блока дополнительных учебных дисциплин: «Карьера»; «Журналистика+»; дополнительных учебных дисциплин: «Французский язык», «Испанский язык», «Итальянс...полностью>>
'Курс лекций'
Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку де...полностью>>
'Рабочая программа'
1. Рабочая программа составлена на основе ГОС по направлениям: 550200 – “Автоматизация и управление”, 552800 – “Информатика и вычислительная техника”,...полностью>>
'Учебное пособие'
Настоящее учебное пособие является переработкой и дополнением конспектов по Общей церковной истории для 3 класса семинарии, написанных в 50-80 годы пр...полностью>>

Тематика рефератів з дисципліни Соціальна І гуманітарна політика

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

з дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика»

1.Соціальна функція держави.

2.Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократичних реформ.

3.Ефективність соціальної політики в умовах ринкових перетворень: проблеми соціалізації економічного розвитку.

4.Cамоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства.

5.Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики.

6.Ідея справедливості як інструмент соціальної політики.

7.Соціальні протиріччя в посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання.

8.Легітимізація соціальної нерівності як чинник конституювання соціального порядку.

9.Теоретичні основи аналізу класоутворення як діяльнісно-структурного механізму соціальної трансформації.

10.Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою.

11.Європейська соціальна хартія і трудове законодавство України: питання адаптації.

12.Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні.

13.Методологічна функція категорії “рівність” при аналізі перехідних процесів у суспільстві.

14.Феномен маргінальності в сучасному українському суспільстві: теоретико-методологічний аналіз.

15.Середнiй клас як предмет соціологічного дослідження та суб’єкт соціальної дії.

16.Майновий стан у перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування.

17.Соціальна сфера сучасного українського села.

18.Безробіття в трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції.

19.Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти.

20.Соціальний захист населення як складова соціаль­ної політики держави.

21.Система органів державного управління в сфері соціального захисту населення.

22.Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні.

23.Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні.

24.Правове регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

25.Державна допомога сім’ям з дітьми як форма соціально-правового захисту.

26.Правове регулювання соціального забезпечення допомоги у зв’язку з народженням та вихованням дитини.

27.Державне регулювання формування та використання соціальних фондів в Україні.

28.Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні.

29.Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні.

30.Державне регулювання зовнішньої трудової міграції.

31.Правові питання соціального партнерства в Україні.

32.Історичні передумови та особливості формування гуманітарної політики незалежної України.

33.Соціально-економічні та політичні передумови формування та реалізації сучасної гуманітарної політики України.

34.Освіта в структурі державної гуманітарної політики.

35.Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу.

36.Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації.

37.Державне управління науково-технічним прогресом: соціально-економічні аспекти.

38.Державне управління розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні.

39.Державне управління перебудовою галузі охорони здоров’я в умовах обмежених ресурсів в Україні.

40.Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні.

Вимоги до реферату

1.Вибір теми узгоджується з викладачем.

2.Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5; обсяг не менше 15 с (без тестових завдань).

3.Структурно має бути титулка, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної(!) літератури, додатки. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.

4.До реферату розробити тестові завдання, використовуючи відкриті і закриті запитання та виходячи зі змісту реферативної роботи (орієнтовно 20-30 завдань).

5.Реферат подати на кафедру державного управління в роздрукованому вигляді та на CD (DVD) - диску (у файлі).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абалкин Л.И Экономические и социальные проблемы регионального развития / АН СССР. – М., 1989. – 149 с.

 2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации.– М., 1994. – 335 с.

 3. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.

 4. Акуленко В.І., Мельничук О.І. Міжнародне право охорони культурної спадщини // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 1. – С.144-153.

 5. Алексеева Л.С., Бобкова П.В., Бурлака Г.Ю., Григорьев С.И., Гуслякова Л. Г. Справочное пособие по социальной работе / А. М. Панов (отв. ред.), Е. И. Холостова (отв. ред.). – М.: Юристъ, 1997. – 168 с.

 6. Алексеєнко А.П. Природа духовності: Монографія. Xарків: Факт, 2004. 240 с.

 7. Алферов Ж.И. Наука и общество. – СПб.: Наука, 2005. – 383 с.

 8. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально - філософського аналізу. - К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2005. - 498 с.

 9. Антоненко О.І. Критерії впровадження соціальних проектів громадськими організаціями // Науковий журнал “Економіка розвитку”. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – №3 (39). – С.42–45.

 10. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. – 271 с.

 11. Аровіна М.П. Структурування державної соціальної політики в реґіоні як основа її ефективності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Донецьк, 2005.

 12. Артеменко О. Результат не на користь безробіття // Дзеркало тижня. – 2005. – № 12. – С.21.

 13. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - 2-е изд. доп. - М.: Омега-Л, 2004. - 584 с.

 14. Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям, Від. інф. - бібл. забезпечення Апарату Верховної Ради України. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. — 352 с.

 15. Бакальчук В.О. Феномен “маргінального” в культурній політиці України // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2005. – Вип.51. – С.51–60.

 16. Бакальчук В.О. Культурна самобутність як стратегічний пріоритет культурної політики України // Зб. наук. пр. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА. –2006. – Вип.26 – С.123–134.

 17. Бакальчук В.О. Культурна самобутність як фактор національної безпеки України: гуманітарний аспект // Стратегічна панорама. – 2006. – №2. – С.167–171.

 18. Барсуков А.В. Принципи побудови та особливості реалізації регіональної соціальної політики в Україні // Регіональна економіка. – 2003. - №1 – С.190-194.

 19. Барсуков А.В. Мельникова Н.В. Обґрунтування системного підходу до аналізу поняття «соціальна політика» // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / Філософія. Політологія. – 2004. - № 63-65 – С.56-60.

 20. Басай О.В. Правові питання соціального захисту безробітних в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 4. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.95-104.

 21. Батіщева О.С. Випробування глобалізацією: Проблема нееквівалентності міжкультурного обміну // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. ЛРІДУ УАДУ при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Вип.3. – С.55–61.

 22. Батiщева О.С. Державна підтримка кіноіндустрії: Світовий досвід // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ при Президентові України / За ред. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип.2 (24). – С.148–159.

 23. Батіщева О.С. Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Львів, 2007.

 24. Бебик В.М. Інформаційно - комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшннз: Монографія. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.

 25. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 437 с.

 26. Безсмертна О. Недоліки слід не лише виявляти, а й упереджувати // Соціальний захист. - 2007. - №3. - C.50-52.

 27. Безусий В.В. Правове регулювання працевлаштування в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, – Харків, 2007.

 28. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / В. Л. Иноземцев (пер. с англ.). – М.: Akademia, 1999. – 787 с.

 29. Бережной Н.М. Человек и его потребности. Под ред. В. Д. Диденко – М.: ФОРУМ, 2001. – 159 с.

 30. Бех В.П. Генезис соціального організму країни: Монографія. – 2-е вид. доп. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2000. – 288 с.

 31. Бех В.П. Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та праксеологічні аспекти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2002. – № 1. – С.25–40.

 32. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив. - Київ-Дрогобич: КОЛО, 2005. - 305 с.

 33. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: отан і проблеми. - Донецьк: Янтра, 2001. - 352 с.

 34. Братаніч Б.В. Філософія соціально-орієнтованого маркетингу в освіті. – Д.: Інновація, 2005. – 224 с.

 35. Бродецька Ю.Ю. Концепт “маргінальності” в теоріях західних дослідників// Грані: Науково - теоретичний та громадсько - політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2000. - №6(14). - С.47-49.

 36. Бродецкая Ю.Ю. Особенности и специфика маргинальных процессов в контексте трансформационных преобразований украинского общества // Грані: Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2002. - № 5(25). - С.89-92.

 37. Бурлака Г.Ю., Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Демина Л.Д., Зимняя И.А. Теория социальной работы: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец.“Социальная работа” / Е. И. Холостова (ред.). – М.: Юристъ, 1999. – 334 с.

 38. Вайцзеккер Эрнст фон и др. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная: Новый доклад Римскому клубу / Э. фон Вайцзеккер, Э. Б. Ловинс, Л. Х. Ловинс. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

 39. Вареник Н. Філантропія як сімейна традиція // Дзеркало тижня. – 2005. – № 42. – С.22.

 40. Введення у соціальну роботу: Навч.посібн. / Т. В. Семигіна, І. М. Грига, О. С. Шевчук та ін. – К.: Фенікс, 2001. – 285 с.

 41. Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / Державний комітет України у справах сім’ї та молоді. Програма Розвитку ООН / В. Танцюра (ред.), О. Кириченко (упоряд.), С. Пятериков (фото), В. Морський (упоряд.). – К. : Навчальна книга, 2003. – 222с.

 42. Виноградов О. Солідарні системи в державному управлінні охороною здоров'я // Зб. праць НАДУ. - 2006. - Вип.1. – С.284-295.

 43. Витренко Н.М. Социальная инфраструктура Украины: оценка уровня и перспектив развития. – К.: Наукова думка, 1993. – 144 с.

 44. Вища освіта України: Методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації: Монографія / Під загальною редакцією Андрущенка В. П., Михальченка М. І., Кременя В. Г. – К.: ДЦССМ, Запоріжжя, ЗДУ, 2002. – 440 с.

 45. Власюк О.С., Пирожков С.І. Індекс людського розвитку: досвід України. – К.: ПРООН, 1995. – 84 с.

 46. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебн.для вузов / Под ред. В. И. Добренькова. – М.: Гадарика, 1999. – 432 с.

 47. Гаврилишин Б. Національна ідея, утопія чи реальна можливість? // Дзеркало тижня. – 2006. – № 5. – С.12.

 48. Гакслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основи, 1995. - 280 с.

 49. Галицький В.М., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. Поведінкові стратегії на ринку праці України. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – 226 с.

 50. Галковська Т. У точці біфуркації // Дзеркало тижня. – 2005. – № 23. – С.15.

 51. Гальпєріна В.О. Освітня політика в трансформаційному суспільстві:соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. - К., 2003. - 19 с.

 52. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? – К.: Українські пропілеї, 1996.– 160 с.

 53. Ганслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Пер. з англ. О. Перепадя. – К.: Основи, 1995. – 237 с.

 54. Гарасимів Т.З. Поняття та види принципів права соціального забезпечення // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2001. – № 1. – С.154-159.

 55. Гаташ В. Подолаємо бар’єри? // Дзеркало тижня. – 2005. – № 47. – С.16.

 56. Геник С. Усе починається з родини. - Івано-Франківськ: «Сіверсія» ЛТД, 1998. - 725 c.

 57. Герріт Йан Схеп. Європейський досвід децентралізації системи надання соціальних послуг // Соціальна політика і соціальна робота. – 2001. – № 4. – С.34–41.

 58. Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года / Пер. с англ. - М. Леоновича; под ред. К. Жвакина. - Екатеринбург: У - Фактория, 2002. - 120 с.

 59. Головашенко О.В. Туризм як соціальне явище і його розвиток в Україні // Нова парадигма: Альманах наукових праць. Випуск 17. – Запоріжжя: Видавництво ЗДУ, 2000. – С.6-10.

 60. Головашенко О.В. Соціальні функції і види туризму в перехідному суспільстві// Нова парадигма: Альманах наукових праць. Випуск 18. – Запоріжжя: Видавництво ЗДУ, 2000. – С.23–27.

 61. Голубєва І.Є. Праця сільських дітей: соціально-демографічний аспект // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С.102-110.

 62. Голубєва І.Є. Теоретико - методичні підходи дослідження дитинства // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С.39-46.

 63. Горбань А.В. Устойчивое развитие: от политической доктрины к научной теории // Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия Философия. – Том 15 (54), № 2. – Симферополь, 2002. - С.143-149.

 64. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. — К.: Видавничий центр “Академія”, 1999.—240 с.

 65. Горський В.С. Біля джерел: (Нариси з історії філософії культури України). – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2006. – 262 с.

 66. Грига І.М. Ваш вихід, менеджери! // Дзеркало тижня. – 2005. – № 5. – С.17.

 67. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 309 с.

 68. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. - 254 с.

 69. Гулевич О.Ю. Трансформація зайнятості та ринку праці сфери культури України. - К.: НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, 2001. - 80 с.

 70. Гулевич О.Ю. Основні тенденції функціонування ринку праці сфери
  культури України // Регіональна економіка. - 2001. - № 4. - С.166-172.

 71. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період: Монографія / За ред. С. І. Здіорука. - К.: НІСД, 2006. - 403 с.

 72. Гусаченко В.В. Трансгрессии модерна. – Харьков: ООО “Озон-Инвест”, 2002. – 400 с.

 73. Давиденко В. Імперативи формування і розвитку інституту соціального діалогу // Політичний менеджмент. - 2005. - №6. - С.89-102.

 74. Давиденко В. Соціальний діалог у формуванні політики Міжнародної організації праці // Політичний менеджмент. – 2007. - №1. - С.151-164.

 75. Даніл’ян О.Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання. - Харків: Основа, 1998. - 254 с.

 76. Даценко І.І., Габович Р.Д. Основи загальної і тропічної гігієни. – К.: Здоров’я, 1995. – 424 с.

 77. Дерега В.В. Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. – Миколаїв, 2007.

 78. Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Пер.з англ. – К.: “К.І.С.”, 2006. – 696 с.

 79. Джура О.Д. Соціальні фактори професійного самовизначення особи // Мультиверсум. Філософський альманах. Випуск 31. - К.: Український центр духовної культури. - 2002. – С.49–58.

 80. Джура О.Д. Культурне поле професійної самовизначеності особистості. // Мультиверсум. Філософський альманах. Випуск 36. - К.: Український центр духовної культури. - 2003. – С.201-213.

 81. Дзвінчук Д.І. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. — 240 с.

 82. Дзвінчук Д.І. Освіта нового суспільства і сутнісні аспекти її філософських засад // Нова парадигма. – 2005. – Випуск 42. – С.61-70

 83. Дзвінчук Д.І. До філософії управління розвитком освіти в трансформаційних суспільствах // Грані. – 2005. - №6(44). – С.93-97.

 84. Дзвінчук Д.І. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління: Монографія. – К.: Нічлава, 2006. – 378 с.

 85. Дзвінчук Д.І., Малімон В.І., Петренко В.П. Менеджмент організацій: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 272 с.

 86. Дзоз В.О. Освітня справа як складник гуманітарної політики держави // Вища освіта України.– 2004. – №4. – С.36-40.

 87. Дзоз В.О. Гуманітарна політика України як відповідь викликам сучасного суспільного розвитку // Вища освіта України.– 2005. - № 3. - С.65–69.

 88. Дзоз В.О. Нормативно-правове поле державної гуманітарної політики // Нова парадигма. Журнал наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. - Вип. 42. – К., 2005. – С.55-61.

 89. Дзоз В.О. Розвиток культури і соціальний захист населення як складові гуманітарної політики // Практична філософія. - 2005. - № 3. – С.101-108.

 90. Дзоз В.О. Гуманітарна політика: необхідність наукового прогнозування // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 52. – К., 2006. – С.228-234.

 91. Дзоз В.О. Гуманітарна політика України: проблеми формування та реалізації (соціально - філософський аналіз). – К.: Знання України, 2006. – 316 с.

 92. Дзюба І.В. Категорія рівня життя: сучасний підхід // Статистика України. – 2004. - №1. – C.68-73.

 93. Динамика ценностей в социальной работе / С. Шардлоу (ред.). - Амстердам; К.: Асоціація психіатрів України, 1996. – 206 с.

 94. Дмитрієва Л. Інститут сім'ї в епоху соціальних трансформацій українського суспільства//Зб. наукових праць НАДУ. - 2003. - №2. - С.528-533.

 95. Донченко Е.А. Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни). – К.: Знання, 2005. – 323 с.

 96. Доронін О.Д. Завдання і можливості соціальної політики на сучасному етапі демократичних реформ в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.– Миколаїв. – 2004. – Вип.5. – С.316-324.

 97. Доступність до об’єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами. Методичний посібник. – К., 2005. – 103 с.

 98. Дрожжина С.В. Культурні норми як регулятор суспільних відносин // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип.39. - К.: Український центр духовної культури, 2004. – С.120-126.

 99. Дрожжина С.В. Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – Донецьк, 2004.

 100. Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: Монографія. – К.: Генеза, 2004. – 208 с.

 101. Д'юї Джон. Демократія і освіта. — Львів: Літопис, 2003. — 294 с.

 102. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Пер. з 2-го рос. вид. – К.: Політвидав України, 1983. – Т.21. – С.23–171.

 103. Еріксен Томас Гілланд. Тиранія моменту: Швидкий і повільний час в інформаційну добу / Пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2004. – 196 с.

 104. Європейский Союз. Словник-довідник / Ред. М. Марченко. – К.: “К.І.С.”, 2006. – 140 с.

 105. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАННП “Фенікс”, 2003. – 279 с.

 106. Жданенко С.Б. Партнерство як соціальний інститут // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків: ХВУ, 2002. – Вип.ХV. – С.85-89.

 107. Журавко А. Движение инвалидов в гражданском обществе. – К., 2006. – 135 с.

 108. Заблоцький В.П., Бурега В.В. Суспільство в період транзиції: український контекст. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – 170 с.

 109. Заблоцький В.П. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія. Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 367 с.

 110. Заветный С.А. Социальное управление и личностное самоуправление: истоки и взаимодействие: Монография. – Харьков: Изд-во “Фолио”, 1999. – 383 с.

 111. Задорожний Г.В., Коврига О.В., Смоловик В.В. Соціальне партнерство-реальний шлях до відкритого суспільства. - Х.: ХІБМ, 2000. - 192 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тематика рефератів з дисципліни «Державне управління»

  Реферат
  80.Аналіз становлення ідей ґендерної рівності та проблеми державного забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у зарубіжній та вітчизняній науковій думці.
 2. Тематика рефератів з дисципліни «Вступ до спеціальності»

  Реферат
  Структурно має бути титулка, план, вступ, розділи, висновки, список використаної(!) літератури. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.
 3. М. Сімферополь м. Ялта Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 24 квітня 2009 р

  Документ
  Розглянуті питаннґ щодо реалізації права на освіту в Україні, особливості впровадження положень болонського процесу, зовнішнього тестування, підготовки наукових кадрів.
 4. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 5. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни (2)

  Документ
  Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл.

Другие похожие документы..