Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Анти-Саентология. Критика доктринальных основ и технологий хаббардизма. /Редю-сост. А.А.Скородумов, А.Н.Швечиков. Изд-во СПбГМТУ – СПб., 1 . С. 8-21...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Предупреждение правонарушений, совершаемых неформальными молодежными группами [Текст]: методическое пособие / Ю.Л. Казаринов – Уфа : УЮИ МВД России, 2...полностью>>
'Документ'
Фотонные кристаллы – это материалы с пространственно-периодической структурой, характеризующиеся изменением коэффициента преломления в масштабах, соп...полностью>>
'Документ'
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних ...полностью>>

Тематика рефератів з дисципліни Соціальна І гуманітарна політика

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

з дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика»

1.Соціальна функція держави.

2.Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократичних реформ.

3.Ефективність соціальної політики в умовах ринкових перетворень: проблеми соціалізації економічного розвитку.

4.Cамоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства.

5.Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики.

6.Ідея справедливості як інструмент соціальної політики.

7.Соціальні протиріччя в посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання.

8.Легітимізація соціальної нерівності як чинник конституювання соціального порядку.

9.Теоретичні основи аналізу класоутворення як діяльнісно-структурного механізму соціальної трансформації.

10.Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою.

11.Європейська соціальна хартія і трудове законодавство України: питання адаптації.

12.Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні.

13.Методологічна функція категорії “рівність” при аналізі перехідних процесів у суспільстві.

14.Феномен маргінальності в сучасному українському суспільстві: теоретико-методологічний аналіз.

15.Середнiй клас як предмет соціологічного дослідження та суб’єкт соціальної дії.

16.Майновий стан у перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування.

17.Соціальна сфера сучасного українського села.

18.Безробіття в трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції.

19.Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти.

20.Соціальний захист населення як складова соціаль­ної політики держави.

21.Система органів державного управління в сфері соціального захисту населення.

22.Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні.

23.Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні.

24.Правове регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

25.Державна допомога сім’ям з дітьми як форма соціально-правового захисту.

26.Правове регулювання соціального забезпечення допомоги у зв’язку з народженням та вихованням дитини.

27.Державне регулювання формування та використання соціальних фондів в Україні.

28.Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні.

29.Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні.

30.Державне регулювання зовнішньої трудової міграції.

31.Правові питання соціального партнерства в Україні.

32.Історичні передумови та особливості формування гуманітарної політики незалежної України.

33.Соціально-економічні та політичні передумови формування та реалізації сучасної гуманітарної політики України.

34.Освіта в структурі державної гуманітарної політики.

35.Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу.

36.Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації.

37.Державне управління науково-технічним прогресом: соціально-економічні аспекти.

38.Державне управління розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні.

39.Державне управління перебудовою галузі охорони здоров’я в умовах обмежених ресурсів в Україні.

40.Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні.

Вимоги до реферату

1.Вибір теми узгоджується з викладачем.

2.Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5; обсяг не менше 15 с (без тестових завдань).

3.Структурно має бути титулка, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної(!) літератури, додатки. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.

4.До реферату розробити тестові завдання, використовуючи відкриті і закриті запитання та виходячи зі змісту реферативної роботи (орієнтовно 20-30 завдань).

5.Реферат подати на кафедру державного управління в роздрукованому вигляді та на CD (DVD) - диску (у файлі).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абалкин Л.И Экономические и социальные проблемы регионального развития / АН СССР. – М., 1989. – 149 с.

 2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации.– М., 1994. – 335 с.

 3. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.

 4. Акуленко В.І., Мельничук О.І. Міжнародне право охорони культурної спадщини // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 1. – С.144-153.

 5. Алексеева Л.С., Бобкова П.В., Бурлака Г.Ю., Григорьев С.И., Гуслякова Л. Г. Справочное пособие по социальной работе / А. М. Панов (отв. ред.), Е. И. Холостова (отв. ред.). – М.: Юристъ, 1997. – 168 с.

 6. Алексеєнко А.П. Природа духовності: Монографія. Xарків: Факт, 2004. 240 с.

 7. Алферов Ж.И. Наука и общество. – СПб.: Наука, 2005. – 383 с.

 8. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально - філософського аналізу. - К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2005. - 498 с.

 9. Антоненко О.І. Критерії впровадження соціальних проектів громадськими організаціями // Науковий журнал “Економіка розвитку”. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – №3 (39). – С.42–45.

 10. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. – 271 с.

 11. Аровіна М.П. Структурування державної соціальної політики в реґіоні як основа її ефективності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Донецьк, 2005.

 12. Артеменко О. Результат не на користь безробіття // Дзеркало тижня. – 2005. – № 12. – С.21.

 13. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - 2-е изд. доп. - М.: Омега-Л, 2004. - 584 с.

 14. Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям, Від. інф. - бібл. забезпечення Апарату Верховної Ради України. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. — 352 с.

 15. Бакальчук В.О. Феномен “маргінального” в культурній політиці України // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2005. – Вип.51. – С.51–60.

 16. Бакальчук В.О. Культурна самобутність як стратегічний пріоритет культурної політики України // Зб. наук. пр. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА. –2006. – Вип.26 – С.123–134.

 17. Бакальчук В.О. Культурна самобутність як фактор національної безпеки України: гуманітарний аспект // Стратегічна панорама. – 2006. – №2. – С.167–171.

 18. Барсуков А.В. Принципи побудови та особливості реалізації регіональної соціальної політики в Україні // Регіональна економіка. – 2003. - №1 – С.190-194.

 19. Барсуков А.В. Мельникова Н.В. Обґрунтування системного підходу до аналізу поняття «соціальна політика» // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / Філософія. Політологія. – 2004. - № 63-65 – С.56-60.

 20. Басай О.В. Правові питання соціального захисту безробітних в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 4. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.95-104.

 21. Батіщева О.С. Випробування глобалізацією: Проблема нееквівалентності міжкультурного обміну // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. ЛРІДУ УАДУ при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Вип.3. – С.55–61.

 22. Батiщева О.С. Державна підтримка кіноіндустрії: Світовий досвід // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ при Президентові України / За ред. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип.2 (24). – С.148–159.

 23. Батіщева О.С. Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Львів, 2007.

 24. Бебик В.М. Інформаційно - комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшннз: Монографія. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.

 25. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 437 с.

 26. Безсмертна О. Недоліки слід не лише виявляти, а й упереджувати // Соціальний захист. - 2007. - №3. - C.50-52.

 27. Безусий В.В. Правове регулювання працевлаштування в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, – Харків, 2007.

 28. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / В. Л. Иноземцев (пер. с англ.). – М.: Akademia, 1999. – 787 с.

 29. Бережной Н.М. Человек и его потребности. Под ред. В. Д. Диденко – М.: ФОРУМ, 2001. – 159 с.

 30. Бех В.П. Генезис соціального організму країни: Монографія. – 2-е вид. доп. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2000. – 288 с.

 31. Бех В.П. Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та праксеологічні аспекти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2002. – № 1. – С.25–40.

 32. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив. - Київ-Дрогобич: КОЛО, 2005. - 305 с.

 33. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: отан і проблеми. - Донецьк: Янтра, 2001. - 352 с.

 34. Братаніч Б.В. Філософія соціально-орієнтованого маркетингу в освіті. – Д.: Інновація, 2005. – 224 с.

 35. Бродецька Ю.Ю. Концепт “маргінальності” в теоріях західних дослідників// Грані: Науково - теоретичний та громадсько - політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2000. - №6(14). - С.47-49.

 36. Бродецкая Ю.Ю. Особенности и специфика маргинальных процессов в контексте трансформационных преобразований украинского общества // Грані: Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2002. - № 5(25). - С.89-92.

 37. Бурлака Г.Ю., Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Демина Л.Д., Зимняя И.А. Теория социальной работы: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец.“Социальная работа” / Е. И. Холостова (ред.). – М.: Юристъ, 1999. – 334 с.

 38. Вайцзеккер Эрнст фон и др. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная: Новый доклад Римскому клубу / Э. фон Вайцзеккер, Э. Б. Ловинс, Л. Х. Ловинс. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

 39. Вареник Н. Філантропія як сімейна традиція // Дзеркало тижня. – 2005. – № 42. – С.22.

 40. Введення у соціальну роботу: Навч.посібн. / Т. В. Семигіна, І. М. Грига, О. С. Шевчук та ін. – К.: Фенікс, 2001. – 285 с.

 41. Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / Державний комітет України у справах сім’ї та молоді. Програма Розвитку ООН / В. Танцюра (ред.), О. Кириченко (упоряд.), С. Пятериков (фото), В. Морський (упоряд.). – К. : Навчальна книга, 2003. – 222с.

 42. Виноградов О. Солідарні системи в державному управлінні охороною здоров'я // Зб. праць НАДУ. - 2006. - Вип.1. – С.284-295.

 43. Витренко Н.М. Социальная инфраструктура Украины: оценка уровня и перспектив развития. – К.: Наукова думка, 1993. – 144 с.

 44. Вища освіта України: Методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації: Монографія / Під загальною редакцією Андрущенка В. П., Михальченка М. І., Кременя В. Г. – К.: ДЦССМ, Запоріжжя, ЗДУ, 2002. – 440 с.

 45. Власюк О.С., Пирожков С.І. Індекс людського розвитку: досвід України. – К.: ПРООН, 1995. – 84 с.

 46. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебн.для вузов / Под ред. В. И. Добренькова. – М.: Гадарика, 1999. – 432 с.

 47. Гаврилишин Б. Національна ідея, утопія чи реальна можливість? // Дзеркало тижня. – 2006. – № 5. – С.12.

 48. Гакслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основи, 1995. - 280 с.

 49. Галицький В.М., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. Поведінкові стратегії на ринку праці України. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – 226 с.

 50. Галковська Т. У точці біфуркації // Дзеркало тижня. – 2005. – № 23. – С.15.

 51. Гальпєріна В.О. Освітня політика в трансформаційному суспільстві:соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. - К., 2003. - 19 с.

 52. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? – К.: Українські пропілеї, 1996.– 160 с.

 53. Ганслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Пер. з англ. О. Перепадя. – К.: Основи, 1995. – 237 с.

 54. Гарасимів Т.З. Поняття та види принципів права соціального забезпечення // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2001. – № 1. – С.154-159.

 55. Гаташ В. Подолаємо бар’єри? // Дзеркало тижня. – 2005. – № 47. – С.16.

 56. Геник С. Усе починається з родини. - Івано-Франківськ: «Сіверсія» ЛТД, 1998. - 725 c.

 57. Герріт Йан Схеп. Європейський досвід децентралізації системи надання соціальних послуг // Соціальна політика і соціальна робота. – 2001. – № 4. – С.34–41.

 58. Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года / Пер. с англ. - М. Леоновича; под ред. К. Жвакина. - Екатеринбург: У - Фактория, 2002. - 120 с.

 59. Головашенко О.В. Туризм як соціальне явище і його розвиток в Україні // Нова парадигма: Альманах наукових праць. Випуск 17. – Запоріжжя: Видавництво ЗДУ, 2000. – С.6-10.

 60. Головашенко О.В. Соціальні функції і види туризму в перехідному суспільстві// Нова парадигма: Альманах наукових праць. Випуск 18. – Запоріжжя: Видавництво ЗДУ, 2000. – С.23–27.

 61. Голубєва І.Є. Праця сільських дітей: соціально-демографічний аспект // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С.102-110.

 62. Голубєва І.Є. Теоретико - методичні підходи дослідження дитинства // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С.39-46.

 63. Горбань А.В. Устойчивое развитие: от политической доктрины к научной теории // Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия Философия. – Том 15 (54), № 2. – Симферополь, 2002. - С.143-149.

 64. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. — К.: Видавничий центр “Академія”, 1999.—240 с.

 65. Горський В.С. Біля джерел: (Нариси з історії філософії культури України). – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2006. – 262 с.

 66. Грига І.М. Ваш вихід, менеджери! // Дзеркало тижня. – 2005. – № 5. – С.17.

 67. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 309 с.

 68. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. - 254 с.

 69. Гулевич О.Ю. Трансформація зайнятості та ринку праці сфери культури України. - К.: НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, 2001. - 80 с.

 70. Гулевич О.Ю. Основні тенденції функціонування ринку праці сфери
  культури України // Регіональна економіка. - 2001. - № 4. - С.166-172.

 71. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період: Монографія / За ред. С. І. Здіорука. - К.: НІСД, 2006. - 403 с.

 72. Гусаченко В.В. Трансгрессии модерна. – Харьков: ООО “Озон-Инвест”, 2002. – 400 с.

 73. Давиденко В. Імперативи формування і розвитку інституту соціального діалогу // Політичний менеджмент. - 2005. - №6. - С.89-102.

 74. Давиденко В. Соціальний діалог у формуванні політики Міжнародної організації праці // Політичний менеджмент. – 2007. - №1. - С.151-164.

 75. Даніл’ян О.Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання. - Харків: Основа, 1998. - 254 с.

 76. Даценко І.І., Габович Р.Д. Основи загальної і тропічної гігієни. – К.: Здоров’я, 1995. – 424 с.

 77. Дерега В.В. Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. – Миколаїв, 2007.

 78. Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Пер.з англ. – К.: “К.І.С.”, 2006. – 696 с.

 79. Джура О.Д. Соціальні фактори професійного самовизначення особи // Мультиверсум. Філософський альманах. Випуск 31. - К.: Український центр духовної культури. - 2002. – С.49–58.

 80. Джура О.Д. Культурне поле професійної самовизначеності особистості. // Мультиверсум. Філософський альманах. Випуск 36. - К.: Український центр духовної культури. - 2003. – С.201-213.

 81. Дзвінчук Д.І. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. — 240 с.

 82. Дзвінчук Д.І. Освіта нового суспільства і сутнісні аспекти її філософських засад // Нова парадигма. – 2005. – Випуск 42. – С.61-70

 83. Дзвінчук Д.І. До філософії управління розвитком освіти в трансформаційних суспільствах // Грані. – 2005. - №6(44). – С.93-97.

 84. Дзвінчук Д.І. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління: Монографія. – К.: Нічлава, 2006. – 378 с.

 85. Дзвінчук Д.І., Малімон В.І., Петренко В.П. Менеджмент організацій: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 272 с.

 86. Дзоз В.О. Освітня справа як складник гуманітарної політики держави // Вища освіта України.– 2004. – №4. – С.36-40.

 87. Дзоз В.О. Гуманітарна політика України як відповідь викликам сучасного суспільного розвитку // Вища освіта України.– 2005. - № 3. - С.65–69.

 88. Дзоз В.О. Нормативно-правове поле державної гуманітарної політики // Нова парадигма. Журнал наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. - Вип. 42. – К., 2005. – С.55-61.

 89. Дзоз В.О. Розвиток культури і соціальний захист населення як складові гуманітарної політики // Практична філософія. - 2005. - № 3. – С.101-108.

 90. Дзоз В.О. Гуманітарна політика: необхідність наукового прогнозування // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 52. – К., 2006. – С.228-234.

 91. Дзоз В.О. Гуманітарна політика України: проблеми формування та реалізації (соціально - філософський аналіз). – К.: Знання України, 2006. – 316 с.

 92. Дзюба І.В. Категорія рівня життя: сучасний підхід // Статистика України. – 2004. - №1. – C.68-73.

 93. Динамика ценностей в социальной работе / С. Шардлоу (ред.). - Амстердам; К.: Асоціація психіатрів України, 1996. – 206 с.

 94. Дмитрієва Л. Інститут сім'ї в епоху соціальних трансформацій українського суспільства//Зб. наукових праць НАДУ. - 2003. - №2. - С.528-533.

 95. Донченко Е.А. Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни). – К.: Знання, 2005. – 323 с.

 96. Доронін О.Д. Завдання і можливості соціальної політики на сучасному етапі демократичних реформ в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.– Миколаїв. – 2004. – Вип.5. – С.316-324.

 97. Доступність до об’єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами. Методичний посібник. – К., 2005. – 103 с.

 98. Дрожжина С.В. Культурні норми як регулятор суспільних відносин // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип.39. - К.: Український центр духовної культури, 2004. – С.120-126.

 99. Дрожжина С.В. Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – Донецьк, 2004.

 100. Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: Монографія. – К.: Генеза, 2004. – 208 с.

 101. Д'юї Джон. Демократія і освіта. — Львів: Літопис, 2003. — 294 с.

 102. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Пер. з 2-го рос. вид. – К.: Політвидав України, 1983. – Т.21. – С.23–171.

 103. Еріксен Томас Гілланд. Тиранія моменту: Швидкий і повільний час в інформаційну добу / Пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2004. – 196 с.

 104. Європейский Союз. Словник-довідник / Ред. М. Марченко. – К.: “К.І.С.”, 2006. – 140 с.

 105. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАННП “Фенікс”, 2003. – 279 с.

 106. Жданенко С.Б. Партнерство як соціальний інститут // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків: ХВУ, 2002. – Вип.ХV. – С.85-89.

 107. Журавко А. Движение инвалидов в гражданском обществе. – К., 2006. – 135 с.

 108. Заблоцький В.П., Бурега В.В. Суспільство в період транзиції: український контекст. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – 170 с.

 109. Заблоцький В.П. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія. Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 367 с.

 110. Заветный С.А. Социальное управление и личностное самоуправление: истоки и взаимодействие: Монография. – Харьков: Изд-во “Фолио”, 1999. – 383 с.

 111. Задорожний Г.В., Коврига О.В., Смоловик В.В. Соціальне партнерство-реальний шлях до відкритого суспільства. - Х.: ХІБМ, 2000. - 192 с.

 112. Закон України Про благодійництво та благодійні організації № 46 від 16 вересня 1997 (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 3091–III від 07.03.2002) / http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 113. Закон України Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” (від 05.10.2000 № 201) / http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 114. Закон України Про мінімальний споживчий бюджет № 1284–XII від 3 липня 1991 року (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 4 жовтня 1994 року № 191/94-ВР) /.

 115. Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні // Закони України. – К.: АТ “Книга”, 1996. – Т.1. – С.301–308.

 116. Закон України Про прожитковий мінімум № 966–XIV від 15 липня 1999 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 25 березня 2005 року № 2505-IV, від 16 червня 2005 року № 2661-IV) / .

 117. Закон України Про соціальні послуги (від 19.06.2003 № 966–IV) / .

 118. Закон України Про соціальну роботу з дітьми та молоддю (від 21.06.2001 № 2558–III) / .

 119. Закон України про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей // http://www.rada.kiev.ua

 120. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навч. - метод. посібник / К. Б. Левченко, О. А. Удалова, І. М. Трубавіна та ін.; Заг. ред. К. Б. Левченко та О. А. Удалової. – К.: Міленіум, 2005. – 210 с.

 121. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки теории. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 1991. - 442 с.

 122. Згуровский М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа.–К:Наукова думка, 1997.– 224 с.

 123. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. – К.: Наукова думка, 2005. – 743 с.

 124. Згуровський М.З. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку // Дзеркало тижня. – 2006. – № 19. – С.14.

 125. Зінченко А.Г. Безпритульність як соціальне явище (до історії розв'язання проблеми) // Соціальна політика і соціальна робота. — 1998. — №1-2. — С.78-86.

 126. Зінченко С.М. Управління соціальним розвитком як особливий вид управлінської діяльності // Вісник НАДУ. – 2005. – №3. – С.156-161.

 127. Зінченко С.М. Державне регулювання соціального розвитку регіону. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Запоріжжя, 2007.

 128. Іваненко Г. Меценатство. Від спільного – до особистого // Дзеркало тижня. – 2006. – № 25. – С.14.

 129. Иванов В. Социальные технологии в современном мире. - М.: Славян. диалог, 1996. - 288 с.

 130. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій / Національний ун-т “Києво-Могилянська академія”. Школа соціальної роботи. – К. : Видавничий дім “КМ Академия”, 2003. – 107 с.

 131. Ильевич С. Больше ли в Германии инвалидов, чем в Украине? // Зеркало недели. – 2004. – № 37. – С.20.

 132. Кабаченко Н. Європейський Союз: проблеми держави соціального захисту // Зб. наукових праць НАДУ. - 2006. - №2. - С.281-289.

 133. Каленюк І.С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку. – К.: Т-во “Кадри”, 2001. – 326 с.

 134. Камінська Л.Ф. Теорія соціальних рухів // Нова парадигма. - К., 2007. - Випуск 61. - С.218-223.

 135. Капыльцова В.В. Уровень жизни населения в условиях становления рыночной экономики в Украине // Менеджер: Вісник ДонДАУ. – 2001. – №1(13). – С.110-114.

 136. Капитонов Э.А.Социология XX века. – Ростов-на-Дону: Феникс,1996.–512 с.

 137. Капська А.Й. Соціальна робота: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 138. Карапетян А.Х. Доходы и потребление населения СССР / Под ред. Н. М. Римашевской. - М.: Статистика, 1980. – 271 с.

 139. Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях. – Київ - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 520 с.

 140. Карлова В. Державна культурна політика: поняття, сутність та зміст у контексті сучасних підходів // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - Вип.2. - С.301-314.

 141. Карлова В. Проблеми правового забезпечення функціонування культурної сфери // Вісн. УАДУ. - 2002. - № 2. - С.256-262.

 142. Карлова В.В. Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. - Київ, 2003.

 143. Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель. Пер. з англ. – К.: «Видавництво “Ваклер” у формі ТОВ», 2006. – 256 с.

 144. Кіндзерський С.А. Гуманітарна сфера як задоволення конституційного проголошення прав і норм людського розвитку // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 4. – С.416-421.

 145. Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення // Статистика України. – 2005. – № 2 (29). – С.84-87.

 146. Кіндзерський С.А. Завдання державного управління гуманітарною сферою на сучасному етапі // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип.1. – С.425-431.

 147. Кіндзерський С.А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Київ, 2006.

 148. Кіянка І. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку // Політичний менеджмент. - 2006. - №1. - С.37-43.

 149. Кліманська М.Б. Психологічні чинники схильності молоді до соціального утриманства. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2007.

 150. Клюєнко Е. Методологічні засади дослідження соціальної напруженості в суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — № 4-5. — С.41-55.

 151. Коваленко Е.А. Историко-этнографические исследования как методологические предпосылки социологии детства // Перспективи. - 2004. - № 2-3 (26-27). - С.140-144.

 152. Коваліско Н.В., Хоронжий А.Г. Регіональна трудова мобільність. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - 165 с.

 153. Коваліcко Н. Сучасні типи соціальної мобільності населення // Соціальна психологія. - 2007. - №2. - С.48-60.

 154. Коваліcко Н., Савчинський Р. Багатовимірний аналіз соціальної стратифікації сучасного українського суспільства (регіональний аспект) // Соціологія: ТММ. - 2007. - №3. - С.5-37.

 155. Ковальчук Н.Д. Символічний лад української культури. - К.: Знання України, 2002. — 161 с.

 156. Козар Т.П. Пріоритети та цілі державної політики в соціальній сфері // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2005. – № 6. – С.144–148.

 157. Козар Т. Державне регулювання зайнятості населення в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Запоріжжя, 2007.

 158. Коломієць О.Г. Справедливість як принцип соціальної організації та моральна цінність // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 28. – К.: Центр духовної культури, 2002. – С.118-127.

 159. Комарницький В.І. Поняття та становлення соціального партнерства. // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 113. - Чернівці, 2001. - С.128-133.

 160. Конституція України. Закон України “Про внесення змін до Конституції України”: – К.: Велес, 2005. – 48 с.

 161. Копа В.М. Механізм реалізації соціокультурного ідеалу здоров'я // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. - Вип. 39. – К.: Український центр духовної культури, 2004. - С.216-228.

 162. Копа В.М. Реалiзацiя морального пiдходу у вивченнi здоров`я // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. - Вип. 41. – К.: Український центр духовної культури, 2004. - С.225-235.

 163. Корсак К.В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: інтегрально-філософський аналіз: Монографія. – К. – Н.: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 224 с.

 164. Корх О.М. Індивідуалістична традиція у західній та вітчизняній філософській думці. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2000. – 185 с.

 165. Корчевна О.В. Психологічні чинники самоактуалізації особистості безробітного на сучасному ринку праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004.– Випуск 1. – С.98-104.

 166. Косяк В.А. Эпистемология человеческой телесности. – Сумы: УТД «Университетская книга”, 2002. – 362 с.

 167. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С.122–139.

 168. Кравченко М.В. Необхідність формування нових цінностей державних службовців // Вісн. УАДУ. - 1998. - №3. - С.199-202.

 169. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: Монографія. –Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 406 с.

 170. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. — К.: Грамота, 2005. — 448 с.

 171. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. — К.: Грамота, 2007. — 576 с.

 172. Крет Я.В., Байкіна Н.Г. Діагностика і корекція психомоторного розвитку осіб із порушенням зору: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 396 с.

 173. Кулачок Л.В. Інститут державної допомоги сім’ям з дітьми у контексті європейського досвіду // Наше право. – 2003. – №1. – С.88-92.

 174. Кулачок Л.В. Гарантії при наданні державної допомоги сім’ям з дітьми // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип.21. – С.146-152.

 175. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз. / Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. – 2-е вид. – К.: Знання України, 2005. – 580 с.

 176. Культура – суспільство – особистість: Навчальний посібник / За ред. Л. Скокової. – К., 2006. – 396 с.

 177. Курило Т.В. Проблеми реалізації законодавства про охорону культурної спадщини в Україні та деякі шляхи їх подолання // Право України. – 2003 - №3.

 178. Курінна Т. Благодійність та меценатство як об'єкти державного регулювання (постановка проблеми) // Вісник НАДУ. - 2006. - №3. - С.254-261.

 179. Куценко О.Д. Возвращение классов? Теоретические перспективы классового анализа постсоветского трансформационного процесса // Социология: теория, методы, маркетинг. Научно - теор. журнал. –2000. - №1. – С.5-13.

 180. Куценко О.Д. Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві: спроби західної соціології. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету, 2000. – 316 с.

 181. Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій – К.: Знання України, 2004. – 248 с.

 182. Лазаренко В.Е. Наука в переходных хозяйственных системах: функционирование, динамика, эффективность. - Харьков: Бизнес Информ, 1999. - 264 с.

 183. Лазор О.Я. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика: Монографія. – Л.: Ліга-Прес, 2002. – 364 с.

 184. Лазор О.Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики: організаційно - правові засади: Монографія. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – 542 с.

 185. Лазюк С.С. Сімейний побут в етносоціальному дискурсі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – Одеса, 2006.

 186. Ларионов И.К. Стратегия социального управления. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 496 с.

 187. Левкулич В. Розвиток учення про рівність у суспільно - філософській думці. // Вища освіта України: теоретичний та науково - методичний часопис. – К., 2003. – №4(11). – С.27-31.

 188. Левкулич В. Морально - етичний та правовий зміст категорії “рівність”. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип.39. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – С.116-130.

 189. Леонова А.О. Культура України у різноманітності національно - етнічних особливостей. Стан, проблеми, перспективи: Навч. посіб. – К.: М-во культури і мистецтв України, 1996. – 166 с.

 190. Леонова А. Етнокультурні регіони України як складові культурного розвитку українського суспільства // Вісник УАДУ. – 2001. – № 4. – С.369-379.

 191. Леонова А. Культурна інтеграція України у світове співтовариство // Вісник УАДУ. – 2002. – № 1. – С.276-283.

 192. Леонова А. Органи виконавчої влади України і сучасна етнокультурна політика: Нові підходи, проблеми // Вісник УАДУ. – 2003. – № 1. – С.357-363.

 193. Леонова А.О. Державна етнокультурна політика в сучасній Україні: Теорія і практика: Монографія. - К.: ДАКККіМ, 2005. – 275 с.

 194. Лепский М.А. “Свет” и “тень” социальной перспективы. – К.: Молодь, 2000. – 410 с.

 195. Лібанова Е.М. Ринок праці (соціально - демографічні аспекти). – К.: Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості, 1996. – 132 с.

 196. Лобас В.М. Регионализация государственного социального управления: вопросы теории и практики / Монография. – Донецк: МЧП “ВИК”, 2003. - 250 с.

 197. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Держ.управління”. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.

 198. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999. - 289 с.

 199. Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: МАУП, 2003. – 168 с.

 200. Лукащук В.І. Соціальні проблеми функціонування сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку // Соціологічні дослідження: Зб. наук. праць. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного ун-ту. - 2004. - № 4. - С.166-174.

 201. Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

 202. Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический вопрос. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2004. – 156 с.

 203. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: “Альтерпрес”, 2002. – 436 с.

 204. Людський розвиток регіонів України: Методика оцінки та сучасний стан / Е. М. Лібанова, Н. С. Власенко, О. С. Власик та ін.; Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ. – К., 2002. – 123 с.

 205. Майор М.М. Оcобливості соціального статусу трудових мігрантів // Нова парадигма. - 2007. - Випуск 71. - С.220-225.

 206. Малімон В.І. Культурна політика держави як «відгук” на «виклики” сучасних просторово - часових модусів життя. // Збірник наукових праць НАДУ. - 2006. - Випуск 2. - К. : Видавництво НАДУ, 2006. - С.326-335.

 207. Малімон В.І. Культурна безпека особистості як мета культурної політики держави // Вісник НАДУ. - 2006. - №4. - С.222-228.

 208. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: Навч. посібник. Друге видання. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007.-328 с.

 209. Малколм П. Сучасна теорія соціальної роботи / П. Майнзюк (пер. з англ.). – К., 2000. – 456 с.

 210. Мамардашвілі М.К. Картезіанські роздуми. – К.: Стилос, 2000. – 311 с.

 211. Мандибура В. Теоретичні аспекти дослідження проблеми маргіналізації населення // Україна: аспекти праці. - 1998. - №5. - С.33-37.

 212. Мандибура В.О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання / Відп. ред. д. е. н. Богиня Д. П. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - 256 с.

 213. Маркс К. Социология. Сборник / Пер. с нем., вступит. статья Ю. Н. Давыдова. – М.: “КАНОН-пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2000. – 432 с.

 214. Мартен Домінік. Метаморфози світу: соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр; Пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2005. – 302 с.

 215. Мартиненко В.О. Управління охороною природного середовища в регіоні // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – №2 (20): У 2-х ч. – Ч.1. – С.46–50.

 216. Мартиненко В.О. Досвід країн ЄС щодо сучасних механізмів управління охороною навколишнього середовища в Україні // Теорія та практика державного управління: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (13). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – С.272–277.

 217. Мартиненко В.О. Стратегія реформування системи охорони природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіональний аспект. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Харків, 2007.

 218. Марчук Є. Україна: нова парадигма поступу. – К.: “Аваллон”, 2001. – 216 с.

 219. Мастяниця Й.У., Соснін О.В., Шаманський Л.Є. Інформаційні ресурси України: проблеми державного регулювання: Монографія / За заг. ред. О. В. Сосніна. – К.: НІСД, 2002. – 141 с.

 220. Матвієнко П. Сучасний стан державної науково-освітньої політики в Україні // Вісник НАДУ. - 2007. - №3. - С.291-305.

 221. Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / Пер. з англійської. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 220 с.

 222. Мельник М.І. Соціологічний портрет державних службовців // Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / М. І. Мельник (кер. авт. кол.), Ю. В. Бакаєв, Т. Є. Василевська та ін. – К., 2002. – С.7–23.

 223. Мельник О.В. Якість довкілля як чинник формування туристичної привабливості території // Вісник Національного університету «Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Вид-во НУ «ЛП”, 2003. - № 478. – С.212–217.

 224. Мельник О.В. Інтегральний показник туристичної привабливості території: поняття та теоретичні аспекти // Регіональна економіка. - 2004. - № 4. – С.197–205.

 225. Мельничук Л. Нормативно-правові основи регулювання розвитку соціального інституту сім'ї: стан, проблеми та шляхи удосконалення // Зб. наукових праць НАДУ. - 2006. - Вип.2. - С.335-347.

 226. Миронов В.В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации современной культуры и философии // Вопросы философии. – 2006. – № 2. – С.27–43.

 227. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? – К.: Инст. социологии НАНУ, 2001. – 440 с.

 228. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2004. – 488 с.

 229. Міщук З. Соціальна держава: зарубіжний досвід // Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – № 4. – С.64–78.

 230. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 224 с.

 231. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М.: Устойчивый мир, 2001. – 200 с.

 232. Москаленко С. Надання соціальних послуг громадськими організаціями: європейський досвід для України // Зб. праць НАДУ. - 2007. - Вип.1. - С.293-303.

 233. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. / Держкомстат. - К. ДП «Інф.-вид. центр Держкомстату України», 2007. – 350 с.

 234. Національний звіт про культурну політику в Україні. - К., 2007.

 235. Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. – К.: ДЦССМ, 2002. – 760 с.

 236. Огнев’юк В., Кравченко П. Людина. Культура. Історія. – К.: Генеза, 1999. – 156 с.

 237. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003. – 450 с.

 238. Оніщенко О.І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання. – К.: Вища школа, 2001. – 179 с.

 239. Офіційне Інтернет-представництво політичної партії «Народний Союз Наша Україна» / http: // .ua.

 240. Офіційний інформаційний сервер Блоку Юлії Тимошенко / http:// .

 241. Офіційний інформаційний сервер Партії Регіонів / http:// .ua.

 242. Офіційний інформаційний сервер Соціалістичної партії України / http: // .ua.

 243. Офіційний сайт ООН / http: // .

 244. Охорона здоров'я в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. — К., 2001. — 271с.

 245. Пазенок В.С. Інформаційне суспільство, культура, особистість // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – Вип. 50. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – С.21–36.

 246. Паніна Н. Готовність населення до соціального протесту // Політологічні читання. - 2003. - № 2. - С.28-38.

 247. Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика. - Львів, 2003. - 182 с.

 248. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000. – 880 с.

 249. Патрушев В.Н. Введение в теорию социальных технологий. - М.: Изд-во ИКАР, 1998. - 200 с.

 250. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико -методологічні засади оцінювання: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2005.–236 с.

 251. Петроє О. Теоретико - методологічні основи дослідження соціально - психологічних аспектів системи ринку праці // Вісн. УАДУ. - 2002. - №2. - С.306-313.

 252. Петроє О. Соціально - психологічний аналіз ринку праці // Вісн. УАДУ. - 2003. - №3. – С.436-443.

 253. Печчеи А.Человеческие качества. – Изд. 2-е. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.

 254. Політика європейської інтеграції: навчальний посібник / Під ред. д. ф. н., проф. В. Г. Воронкової. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 512 с.

 255. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 184 с.

 256. Полунєєв Ю. Зубожіння політикуму як чинник неконкурентоспроможності країни // Дзеркало тижня. – 2005. – № 39. – С.8.

 257. Поль С.Соціальна політика. Теми та підходи / Д. Полтавець (пер. з англ.). – К., 2000. – 400 с.

 258. Пономаренко О.М. Держава як суб’єкт правовідносин щодо соціального забезпечення допомогами сімей з дітьми // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 4. – С.138-143.

 259. Прокопа І.В. Соціальна інфраструктура села: формування нового механізму розвитку. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1996. – 172 с.

 260. Радиш Я. Основи державної політики України в галузі охорони
  здоров'я // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 4. - С.209-214.

 261. Радиш Я. Рівень здоров'я громадян України-як інтегральний показник соціальної політики та державного управління в галузі охорони
  здоров'я // Вісн. УАДУ. - 2002. - № 3. – С.306-314.

 262. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис,
  проблеми та шляхи реформування. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 360 с.

 263. Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб. – К.: ДСССДМ, 2005. – 116 с.

 264. Рибак І.В. Соціальна інфраструктура українського села: зміни, труднощі, проблеми (20–початок 90-х рр. XX ст). – К.: “Рідний край”, 1997. – 163 с.

 265. Рудий В.М. Законодавче забезпечення реформ системи охорони здоров'я в Україні. - К.: Сфера, 2005. - 271 с.

 266. Рябіка В. Формування „середнього класу" в умовах сучасного суспільного розвитку // Політичний менеджмент. – 2004. - №3. - С.3-9.

 267. Саввов А.І. Економічні засади та державні механізми сприяння становленню середнього класу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - Київ, 2005.

 268. Савчинський Р.О. Методологія багатовимірного стратифікаційного аналізу суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2005. – С.98-101.

 269. Савчинський Р.О. Багатовимірний соціальний простір нерівності як базова категорія стратифікаційного аналізу суспільства // Право і безпека. – 2006. – Т.5. – № 2. – С.198-200.

 270. Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. - К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2005. - 253 с.

 271. Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 276 с.

 272. Середа О.О. Легітимізація соціальної нерівності як фактор ствердження соціального порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К. : Видавничий центр Київський університет, 2001. - Вип.11. – С.8-12.

 273. Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. - 1997. - №12. - С.70-75.

 274. Сидоренко Н. Історія становлення та розвитку інституту захисту прав людини в Європі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів: Львівський державний університет. - 1999. – Випуск 34. – С.68-77.

 275. Сидоренко Н.С. Переглянута Європейська соціальна хартія 1996 р. як результат реформування європейської регіональної системи захисту соціальних та економічних прав людини // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 2003. – Випуск 58. – С.201-210.

 276. Сидоренко О.Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі. Х.: Основа, 2000.256 с.

 277. Ситник П.К. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: уроки історії. - К.: НІСД, 1997. - 268 с.

 278. Ситник П.К., Дербак А.П. Проблеми формування національної свідомості в Україні: Монографія. – К.: НІСД, 2004. – 226 с.

 279. Сіденко С.В. Соціальний вимір ринкової економіки. — К.: Видавничий центр “Київський університет”, 1998. — 248 с.

 280. Сіленко А.О. Соціальна держава: територія перемiн. Монографія. – Одеса: Видавничий центр УДАС ім. О. С. Попова, 2000. – 280 с.

 281. Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії. – Львів: Українські технології, 2005. – 384 с.

 282. Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України. Монографія. – К.: Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 600 с.

 283. Скідін О.Л. Проблеми участі молоді в управлінні суспільством і виробництвом: історико - соціологічний аспект. – Запоріжжя, 1994. – 135 с.

 284. Скідін О.Л. Управління освітою: теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 291 с.

 285. Скринник З.Е. Гроші у вимірах комунікативних практик: соціокультурний аспект. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 335 с.

 286. Скуратівський В.А. Соціальний розвиток і соціальна політика: сучасні реалії суперечності і тенденції розвитку// Вісник УАДУ. - 1996. - №1. - С.137-158.

 287. Скуратівський В.А. Концептуальні засади гуманітарної політики в Україні // Вісник УАДУ. - 1996. - №2. - С.114-121.

 288. Скуратівський В.А. Соціальна політика як суспільний феномен і вид практичної діяльності // Вісник УАДУ. – 1997. - №1. – С.130-146.

 289. Скуратівський В.А. Концептуальні засади централізації та децентралізації у здійсненні соціальної політики // Вісник УАДУ. - 1997. - №3-4. - С.150-155.

 290. Скуратівський В.А. Соціальне буття як саморегульована система // Вісник УАДУ. - 1998. - №2. - С.114-123.

 291. Скуратівський В.А., Шевченко М.Ф. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 158 с.

 292. Скуратівський В.А. Особливості соціального розвитку і соціальної політики українського суспільства на сучасному етапі // Вісник УАДУ. - 2000. - №3. - С.286-290.

 293. Скуратівський В.А., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 289 с.

 294. Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С. Гуманітарна політика в Україні: Навч.посіб. – К.: Вид-во УАДУ; Вид-во “Міленіум”, 2002. – 262 с.

 295. Скуратівський В.А., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика: Навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління». - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - 364 с.

 296. Склярук А.В. Соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2007.

 297. Слободенюк Е.В. Вплив подорожі та туризму на культурний розвиток людини // Мультиверсум: Філософський альманах: Зб. наук. праць / Відп. ред. В. В. Лях. – Вип. 26. – К.: Український Центр духовної культури, 2001. – С.186-193.

 298. Смагін І.І. Ідеологічне забезпечення адміністративної реформи // Зб. наук. праць УАДУ. Вип.2. - Ч.1. - К.:УАДУ, 1999. - С.210-212.

 299. Снігова О.Ю. Соціальна безпека України у світлі процесу глобалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2004. – №1. – С.130-133.

 300. Сокур Н.В. Соціальна напруженість у сфері трудових відносин: шляхи зниження // Актуальні проблеми державного управління: 3б. наук. пр. - Вип. 5. - Одеса: Астропринт, 2000. - С.29-32.

 301. Солоненко Н.Д. Фінансування охорони здоров’я: міжнародний досвід // Вісн. УАДУ. – 1996. – № 3. – С.186-201.

 302. Солоненко Н.Д. Регульований ринок в охороні здоров’я: проблеми, шляхи впровадження, перспективи // Вісн. УАДУ. – 2002. – №1. – С.129-137.

 303. Солтман Р, Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий: Пер. с англ. - М., 2000. - 431 с.

 304. Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
  2003. - 572 с.

 305. Социальная теория. Социальная политика. Социальная работа: Сб.науч.ст. / Е.В.Жижко. – Красноярск, 2000. – 156 с.

 306. Соціальна робота в Україні: Навч.посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.

 307. Соціальний ареал життя особистості. - К.: Iнститут соцiологiї НАН України, 2005. - 400 с.

 308. Соціальні виміри суспільства. - К.: Iнститут соцiологiї НАН України, 2006. - 360 с.

 309. Старостенко Г.Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України (регіональний аспект): Монографія. - К.: УФЕІ. 1997 - 270 с.

 310. Стасевич В.П. Морфология культуры как система ценностей общества и человека // Релігія. Наука. Суспільство. − Донецьк : Донецький держ. інститут штучного інтелекту, 2003. − №1. − С.73-79.

 311. Статистичний щорічник України за 2006 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – 551 с.

 312. Стойка А.В. Механізми державного сприяння розвитку громадських організацій (регіональний рівень) // Менеджер. – 2003. - № 4. – С.53-58.

 313. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров'я в Україні / За ред. В. М Лехан; Авт. кол.: Н. М. Лакіза-Сачук, І. М. Солоненко, Л. І. Жаліло та ін. - К.: Сфера, 2001.- 176 с.

 314. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). Шляхом європейської інтеграції. – К.: 2004. – 400 с.

 315. Стрепко В.Л. Поняття допомог у праві соціального забезпечення // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип. 36. - С.400-403.

 316. Стрепко В.Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Київ, 2007.

 317. Суименко Е.И. Капитализм в нашем доме. Взгляд сквозь призму теории и социальной эмпирии. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2007. — 512 с.

 318. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 608 с.

 319. Телешун С. Державний устрій України. Проблеми політики, теорії і практики. — Івано-Франківськ, Лілея, 2000. — 344 с.

 320. Толстоухов А.В. Екологія та влада: на шляху до нової парадигми культури // Мультиверсум. – 2000. – №10. – С.51–65.

 321. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем: Монографія. – К.: “Знання України”, 2001. – 333 с.

 322. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 669 с.

 323. Трюхан О.А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Одеса, 2006.

 324. Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів: Монографія. – К.: ПАРАПАН, 2006. – 396 с.

 325. Уайтсайдс Дж., Эйглер Д., Андерс Р. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / Под ред. М. К. Роко, Р. С. Уильямса и П. Аливисатоса. Пер. с англ. — М.: Мир, 2002. — 292 с.

 326. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994-2003. / За ред. Н. В. Паніної. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. - 98 с.

 327. Украинское общество в европейском пространстве / Под редакцией Е. Головахи, С. Макеева. – К.: Институт социологии НАНУ; Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2007. - 274 с.

 328. Уолтер Л. Социальная работа в изменяющейся Европе. – Амстердам; К.: Асоціація психіатрів України, 1997. – 200 с.

 329. Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 368 с.

 330. Фесенко Н.С. Державна культурна політика: закордонний досвід // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2004. – № 25. – С.411–416.

 331. Фесенко Н.С. Державне регулювання розвитку культури на регіональному рівні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Харків, 2006.

 332. Феськов М.М. Класифікація прав за Європейською соціальною хартією (переглянутою) // Актуальні проблеми держави та права. Збірник наукових праць. Вип. 9. – Одеса: Астропрінт, 2000. – С.131–137.

 333. Фоменко Н.В. Створення комп’ютерної бази екологічних даних з метою їх обробки (на прикладі м. Івано - Франківська) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Науково-технічний журнал. - 2004. – №4(22). - с.49-51.

 334. Фоменко Н.В. Екологічний аудит урбоекосистеми міста Івано - Франківська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. – №1(7). - с.95-98.

 335. Форми і методи соціальної роботи в системі центрів соціальних служб для молоді / За заг. ред. С. В. Толстоухової, І. М. Пінчук. – К.: УДЦССМ, 2000. – 128 с.

 336. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М.: Изд-во АСТ, 2004. – 349 с.

 337. Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. - Львів: Кальварія, 2005. - 380 с.

 338. Хазратова Н.В. Психологія відносин особистості й держави. Монографія. – Луцьк: РВВ ВДУ “Вежа”, 2004. – 276 с.

 339. Халамендик В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико - методологічний аналіз. Монографія. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. – 262 с.

 340. Харченко Н. Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". - 1999. - том 7. - С.38-49.

 341. Хейлз Кетрін Н. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / Пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 430 с.

 342. Холостова Е.И. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М., 2001. – 204 с.

 343. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – 2-е изд. М: Издат. торгов. корпорации “Данилов и Ко”, 2003. – 296 с.

 344. Хуснутдінов О.Я. Про Концепцію державної молодіжної політики // Збірник наукових праць УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - № 1. - С.374-380.

 345. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 348 с.

 346. Чапская И. Имущественное положение граждан в трансформирующемся обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. – 1999. - №3. - С.63-75.

 347. Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2004. – 274 с.

 348. Чернецкая Т.Н. Историческое развитие концепций среднего класса // Вісник Харківського державного університету. – 1998. - № 414. – С.92-94.

 349. Черниш О.І., Беззубко Л.В., Соколова Л.С. Розвиток системи освіти у сучасних умовах / Монографія. – Донецьк: “ВІК”, 2005. – 132 с.

 350. Черниш О.І. Ринок послуг: механізми державного регулювання в трансформаційній економіці: Монографія / Під загальною редакцією д. е. н., проф. Дорофієнка В. В. – Донецьк: ТОВ “РВК”ПРОМО”, 2005. – 418 с.

 351. Чміль Г. Екранна культура: плюральність проявів: Монографія. - X.: Крук, 2003. - 336 с.

 352. Чукут С.А. Концептуальний аналіз вибору в контексті управління суспільно-культурними процесами // Вісник УАДУ. - 1999. - №1. – С.258-264.

 353. Чукут С.А. Основні аспекти реформування культурної політики в Україні в контексті світового досвіду // Збірник наукових праць УАДУ. - 1999. - №2. - С.164-169.

 354. Чукут С.А. Генеза духовної культури (управлінський вимір). - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - 256 с.

 355. Чукут С.А. Відтворення генераційної цілісності духовної культури (управлінський аспект). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління. - Київ, 1999.

 356. Шатохін А.М. Соціологія села. – К.: Наук. світ, 2000. – 271 с.

 357. Шатохін А. Огляд соціологічної літератури з проблем аграрного реформування та соціального розвитку села // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №3. – С.145-152.

 358. Шатохін А.М. Соціальна мобільність в суспільстві, що реформується // Грані. – 2001. - №1. – С.57-65.

 359. Шатохін А.М. Динаміка статево-вікової структури українського села в 90-ті роки // Грані. – 2001. - №2. – С.95-101.

 360. Шоркин А.Д. Схемы универсумов в истории культуры (опыт структурной культурологии). – Симферополь: Редотдел Крымского комитета по делам печати и информации, 1996. – 214 с.

 361. Штомпка П. Социология социальных изменений / Институт “Открытое общество” / В. А. Ядов (ред. пер. с англ.). – М.: Аспект Пресс, 1996.– 416 с.

 362. Шульга М.О. Метаморфози українського суспільства. Коментарі соціолога. - К.: IС НАНУ, 2003. - 261 с.

 363. Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика. Моногр. – К.: МАУП, 2000. – 576 с.

 364. Щотова Ю.М. Працевлаштування молоді як складова інституту працевлаштування в трудовому праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 1. – С.80–85.

 365. Юркевич Е.Н. Герменевтические идеи в восточнославянской философской традиции. – Харьков: Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2002. – 254 с.

 366. Юровська В. Становлення і розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Право України.– 2004.– № 10.– С.37–41.

 367. Юровська В. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Вісник Запорізького юридичного інституту .– 2005. – №2. – С.47–57.

 368. Юрченко Ю.Д. Соціальний захист населення як об’єкт соціального управління // Зб. наук. пр. НАДУ – 2005. – Вип. 1. – С.470-478.

 369. Юрченко Ю.Д. Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-методологічні аспекти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Київ, 2006.

 370. Юхновський І., Грек Н. Бути чи не бути середньому класу в Україні? // Дзеркало тижня. – 2005. – № 17. – С.10.

 371. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. – К.: КНЕУ, 2002.–232 с.

 372. Яковенко С.І. Психологiя людини за умов радiоекологiчного лиха. - К.: Чорнобильiнтерiнформ, 1996. - 171 с.

 373. Ярошенко І.С. Історичний розвиток інституту соціального захисту // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 3. - С.230-238

 374. Яценко М. А. Cамоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. – Харків, 2005.

 375. Alcock P. Understanding poverty / London, 1993. –120 р.

 376. Anderson L, Sims D. Social Exlusion and Housing: Contexts and Challenges. - Coventry: Chartered Institute of Housing, 2000.

 377. Blau J. The Visible Poor. Homelessness in the United State. - New-York-Oxford: Oxford University Press, 1992.

 378. Cardiff P. Profiles of Poor Counties: Some Empirical Evidence. – US Census Bureau. – Washington, 2000. – 9 р.

 379. Development and evaluation of a practical system of model - based small area estimation: Eurostat 1998 / Office for National Statistics, UK. - Statistics Finland, University of Jyvaskyla, University of Southhampton, Institute of Education, London University. – Vol. I-III, 2000. – 560 p.

 380. Education et a Glance. OECD Indicators. 2001 Edition. – Paris: OECD, 2001. – 406 p.

 381. Fraenkel J.R., Wallen N.E. How to design and evaluate research in education. – McGraw-Hill, Inc. New York – Tokyo, 1993. – 571 p.

 382. Kish L. Survey sampling. – Wiley Classics Library Edition Published 1995. – 643 p.

 383. Poverty in the United States: 1996 / U.S.Departament of Commerce Economics and Statistics Administration Bureau of the Сеnsus, 1997. – 315 р.

 384. Ravallion M. Poverty Comparisons / Chur, Switzerland. – Harwood Academic Publishers, 1994. – 100 p.

 385. Townsend P. Poverty in the United Kingdom. rvey of Household Resources and Standards of Living. – London, 1979. – 280 р.

 386. Woodrow M. Project on Access to Higher Education in Europe: working report. – Council of Europe, 1996. – 63 p.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тематика рефератів з дисципліни «Державне управління»

  Реферат
  80.Аналіз становлення ідей ґендерної рівності та проблеми державного забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у зарубіжній та вітчизняній науковій думці.
 2. Тематика рефератів з дисципліни «Вступ до спеціальності»

  Реферат
  Структурно має бути титулка, план, вступ, розділи, висновки, список використаної(!) літератури. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.
 3. М. Сімферополь м. Ялта Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 24 квітня 2009 р

  Документ
  Розглянуті питаннґ щодо реалізації права на освіту в Україні, особливості впровадження положень болонського процесу, зовнішнього тестування, підготовки наукових кадрів.
 4. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 5. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни (2)

  Документ
  Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл.

Другие похожие документы..